Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 235 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-20
Data wydania:2012-12-07
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 235 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 235

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 7 grudnia 2012r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) stawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania u publiczne (Dz.U. z2006r. Nr12, poz.65), u

2) stawą zdnia 10 marca 2006r. ozmianie ustawy owydawaniu Monitora Sądowego iGospodarczego oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr73, poz.501),

3) stawą zdnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1241, u z2010r. Nr238, poz.1578 oraz z2011r. Nr178, poz.1061), u

4) stawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr40, poz.230),

5) ustawą zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228),

6) ustawą zdnia 6 sierpnia 2010r. odowodach osobistych (Dz.U. Nr167, poz.1131 oraz z2011r. Nr133, poz.768),

7) ustawą zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654),

8) ustawą zdnia 15 lipca 2011r. okontroli wadministracji rządowej (Dz.U. Nr185, poz.1092),

9) stawą zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy odostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw u (Dz.U. Nr204, poz.1195) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 4 grudnia 2012r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 36–60, 62 i 63 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565, z2006r. Nr12, poz.65 oraz z2008r. Nr127, poz.817), które stanowią: „Art. 36. Wustawie zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2000r. Nr98, poz.1071, zpóźn. zm.a)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art.39 dodaje się art.391 wbrzmieniu: „Art. 391. §1. oręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej wrozumieniu przepisów D oświadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona:

1) wystąpiła do organu administracji publicznej odoręczenie albo

2) wyraziła zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków.

a)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2001r. Nr49, poz.509, z2002r. Nr113, poz.984, Nr153, poz.1271 iNr169, poz.1387, z2003r. Nr130, poz.1188 iNr170, poz.1660 oraz z2004r. Nr162, poz.1692.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 235

§2. inister właściwy do spraw informatyzacji określi, wdrodze rozporządzenia, strukturę isposób sporząM dzania pism wformie dokumentów elektronicznych wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz.565), atakże warunki organizacyjno-techniczne ich doręczania, wtym formę urzędowego poświadczania odbioru tych pism przez ich adresata oraz sposób udostępniania ich kopii, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa przy stosowaniu pism wformie dokumentów elektronicznych oraz sprawność postępowania.”;

2) wart.46 dodaje się §3 wbrzmieniu: „§3. przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, W jeżeli wterminie 7 dni od dnia wysłania pisma organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma. Wrazie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ doręcza pismo wsposób określony wprzepisach niniejszego rozdziału dla pisma wformie innej niż forma dokumentu elektronicznego.”;

3) wart.57 §5 otrzymuje brzmienie: „§5. ermin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: T

1) ysłane w formie dokumentu elektronicznego wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 17 lutego 2005 r. w oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia, do organu administracji publicznej,

2) nadane wpolskiej placówce pocztowej operatora publicznego,

3) złożone wpolskim urzędzie konsularnym,

4) złożone przez żołnierza wdowództwie jednostki wojskowej,

5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku,

6) złożone przez osobę pozbawioną wolności wadministracji zakładu karnego.”;

4) wart.61 dodaje się §3a wbrzmieniu: „§3a. atą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania D do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej.”;

5) wart.63: a) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. odania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za P pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, atakże ustnie do protokołu.”, b) dodaje się §3a wbrzmieniu: „§3a. Podanie wniesione wformie dokumentu elektronicznego powinno:

1) yć opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowab nego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych wprzepisach opodpisie elektronicznym, oraz

2) zawierać dane wustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym wodrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.”. Art. 37. Wustawie zdnia 14 lipca 1983r. onarodowym zasobie archiwalnym iarchiwach (Dz.U. z2002r. Nr171, poz.1396, zpóźn. zm.b)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art.1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. ateriałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego, zwanymi dalej „materiałami M archiwalnymi”, są wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna istatystyczna, mapy iplany, fotografie, filmy imikrofilmy, nagrania dźwiękowe iwideofonowe, dokumenty elektroniczne wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie jako źródło informacji owartości historycznej odziałalności Państwa Polskiego, jego poszczególnych organów iinnych państwowych jednostek organizacyjnych oraz ojego stosunkach zinnymi państwami, orozwoju życia społecznego igospodarczego, odziałalności organizacji ocharakterze politycznym, społecznym igospodarczym, zawodowym iwyznaniowym, oorganizacji irozwoju nauki, kultury isztuki, atakże odziałalności jednostek samorządu terytorialnego iinnych samorządowych jednostek organizacyjnych – powstała wprzeszłości ipowstająca współcześnie.”;

b)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr241, poz.2074, z2003r. Nr137, poz.1302, z2004r. Nr173, poz.1808, Nr202, poz.2065 iNr273, poz.2703 oraz z2005r. Nr10, poz.69.

Dziennik Ustaw

2) wart.5: a) po ust.2 dodaje się ust.2a–2c wbrzmieniu: „2a. inister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów PańM stwowych, określi, wdrodze rozporządzenia, niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych powstałych igromadzonych wpodmiotach, októrych mowa wust.1, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych iwymiany informacji wformie elektronicznej, atakże potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych. M 2b. inister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania zdokumentami elektronicznymi wpodmiotach, októrych mowa wust.1, wszczególności zasady ewidencjonowania, klasyfikowania ikwalifikowania dokumentów elektronicznych oraz zasady itryb ich brakowania, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych idługotrwałego ich przechowywania. 2c. inister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury M i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, wdrodze rozporządzenia, wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać formaty zapisu iinformatyczne nośniki danych wrozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przekazywanych do archiwów państwowych materiałów archiwalnych utrwalonych na informatycznych nośnikach danych.”, b) wust.3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Sprawy, októrych mowa wust.1, 2 i2c, reguluje wodniesieniu do:”;

3) wart.16: a) wust.2 wpkt4 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje się pkt5 wbrzmieniu: „5) koszty użycia systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych.”, b) ust.2a otrzymuje brzmienie: „2a. rchiwa państwowe wykonują usługi archiwalne wzakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, kopiowaA nia, przetwarzania iprzekazywania danych przy użyciu systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych oraz konserwacji materiałów archiwalnych na potrzeby, októrych mowa wust.1. Archiwa państwowe mogą również prowadzić działalność usługową, polegającą na przechowywaniu, kopiowaniu ikonserwacji dokumentacji oczasowym okresie przechowywania, wtym dokumentacji osobowej ipłacowej pracodawców.”. Art. 38. Wustawie zdnia 7 października 1992r. oregionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z2001r. Nr55, poz.577, zpóźn. zm.c)) wart.7 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Izby mogą również przeprowadzać kontrolę:

1) odmiotów, októrych mowa wart.1 ust.2 pkt6 i7 – na wniosek jednostek samorządu terytorialnego lub ich p związków,

2) odmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–6 – na wniosek organów administracji rządowej, agencji p lub funduszy celowych wprzypadku przekazania środków publicznych na rzecz tych podmiotów.”. Art. 39. Wustawie zdnia 21 listopada 1996r. omuzeach (Dz.U. z1997r. Nr5, poz.24, z1998r. Nr106, poz.668, z2002r. Nr113, poz.984 oraz z2003r. Nr162, poz.1568) po art.25 dodaje się art.25a wbrzmieniu: „Art. 25a.

1. izerunki muzealiów mogą być utrwalane iprzechowywane na informatycznych nośnikach danych wroW zumieniu przepisów ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565).

2. uzeum może pobierać opłaty za udostępnianie wizerunków muzealiów zwykorzystaniem informatyczM nych nośników danych. Bezpośredni dostęp do wizerunków muzealiów drogą elektroniczną jest bezpłatny.

3. inister właściwy do spraw kultury iochrony dziedzictwa narodowego określi, wdrodze rozporządzenia, M wysokość opłat za udostępnianie wizerunków muzealiów zwykorzystaniem informatycznych nośników danych oraz sposób ich uiszczania, uwzględniając potrzebę zapewnienia powszechnego dostępu do wizerunków muzealiów iich promowania.”.

c)

–3–

Poz. 235

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2001r. Nr154, poz.1800, z2002r. Nr113, poz.984, z2003r. Nr149, poz.1454, z2004r. Nr273, poz.2703 oraz z2005r. Nr14, poz.114.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 235

Art. 40. Wustawie zdnia 13 października 1998r. osystemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr137, poz.887, zpóźn. zm.d)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.36 ust.9 otrzymuje brzmienie: Z „9. głoszeń do ubezpieczeń społecznych według ustalonego wzoru, zzastrzeżeniem ust.9a, albo wformie dokumentu elektronicznego wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565) zoprogramowania, októrym mowa wart.47a ust.1, albo wformie wydruku ztego oprogramowania dokonuje się wjednostce organizacyjnej Zakładu. Na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zakładane jest konto, októrym mowa wart.33 ust.1 pkt1.”;

2) wart.43 ust.3 otrzymuje brzmienie: P „3. łatnik składek jest obowiązany złożyć druk – zgłoszenie płatnika składek, októrym mowa wust.1, wformie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, o którym mowa wart.47a ust.1, we wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu.”;

3) wart.44 ust.2 otrzymuje brzmienie: O „2. wszelkich zmianach dotyczących numerów, októrych mowa wart.43 ust.3a, oraz nazwy skróconej płatnika składek, awprzypadku płatników składek będących osobami fizycznymi także nazwiska, pierwszego imienia i daty urodzenia, płatnik składek zawiadamia w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo wformie wydruku zoprogramowania, októrym mowa wart.47a ust.1, wskazaną przez Zakład jednostkę organizacyjną Zakładu.”;

4) wart.47 wust.4a pkt2 otrzymuje brzmienie: „2) okumentu elektronicznego zoprogramowania, októrym mowa wart.47a ust.1, lub wydruku ztego oprogramod wania,”;

5) wart.47a: a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. zastrzeżeniem ust.1a–3, płatnicy składek są obowiązani przekazywać zgłoszenia do ubezpieczeń społeczZ nych, októrych mowa wart.36 ust.10, imienne raporty miesięczne, októrych mowa wart.41 ust.3, deklaracje rozliczeniowe, októrych mowa wart.46 ust.4, inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont płatników składek ikont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów poprzez transmisję danych wformie dokumentu elektronicznego zoprogramowania, którego zgodność zwymaganiami określonymi przez Zakład na podstawie art.13 ust.2 pkt2 lit.a) ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne została potwierdzona wsposób określony wart.21 i22 tej ustawy.”, b) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. łatnicy składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób mogą przekazywać dokumenty, októrych mowa P wust.1, wformie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo wformie wydruku zoprogramowania, októrym mowa wust.1.”, c) ust.2a otrzymuje brzmienie: „2a. okumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym D weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu wrozumieniu ustawy zdnia 18 września 2001r. opodpisie elektronicznym (Dz.U. Nr130, poz.1450, zpóźn. zm.e)) osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych dokumentów.”, d) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. uzasadnionych przypadkach Zakład może upoważnić płatnika składek rozliczającego składki za więcej W niż 5osób do przekazywania dokumentów, októrych mowa wust.1, wformie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku lub na informatycznych nośnikach danych, z oprogramowania, októrym mowa wust.1.”,

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr162, poz.1118 i1126, z1999r. Nr26, poz.228, Nr60, poz.636, Nr72, poz.802, Nr78, poz.875 iNr110, poz.1256, z2000r. Nr9, poz.118, Nr95, poz.1041, Nr104, poz.1104 iNr119, poz.1249, z2001r. Nr8, poz.64, Nr27, poz.298, Nr39, poz.459, Nr72, poz.748, Nr100, poz.1080, Nr110, poz.1189, Nr111, poz.1194, Nr130, poz.1452 iNr154, poz.1792, z2002r. Nr25, poz.253, Nr41, poz.365, Nr74, poz.676, Nr155, poz.1287, Nr169, poz.1387, Nr199, poz.1673, Nr200, poz.1679 iNr241, poz.2074, z2003r. Nr56, poz.498, Nr65, poz.595, Nr135, poz.1268, Nr149, poz.1450, Nr166, poz.1609, Nr170, poz.1651, Nr190, poz.1864, Nr210, poz.2037, Nr223, poz.2217 iNr228, poz.2255 oraz z2004r. Nr19, poz.177, Nr64, poz.593, Nr99, poz.1001, Nr121, poz.1264, Nr146, poz.1546, Nr173, poz.1808, Nr187, poz.1925 iNr210, poz.2135. e) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2003r. Nr124, poz.1152 iNr217, poz.2125 oraz z2004r. Nr96, poz.959.

d)

Dziennik Ustaw e) ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. łatnikom składek, októrych mowa wust.1, Zakład ma prawo przekazywać informacje wformie dokumentu P elektronicznego poprzez transmisję danych, mając na uwadze wymagania, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty, októrych mowa wust.1, wformie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych.”, f)  ust.7 otrzymuje brzmienie: „7. inister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw M informatyzacji, określi, wdrodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty, októrych mowa wust.1, wformie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych, uwzględniając potrzebę zapewnienia warunków niezbędnych dla prawidłowego przekazywania dokumentów oraz zasadę równego traktowania wszystkich powszechnie używanych wkraju systemów operacyjnych, atakże potrzebę umożliwienia, wszystkim podmiotom obowiązanym do przekazywania dokumentów elektronicznych, stosowania oprogramowania dostosowanego do używanych platform systemowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych.”. Art. 41. Wustawie zdnia 26 listopada 1998r. ofinansach publicznych (Dz.U. z2003r. Nr15, poz.148, zpóźn. zm.f)) wart.80 wust.3 po pkt3 dodaje się pkt3a wbrzmieniu: „3a) informatyzacji;”. Art. 42. Wustawie zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr62, poz.718, zpóźn. zm.g)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.15: a) po ust.3 dodaje się ust.3a wbrzmieniu: W „3a. raz zwnioskiem, októrym mowa wust.3, dostarcza się akt normatywny lub inny akt prawny, wtym orzeczenie, również w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565). Dokument elektroniczny zawiera wswojej treści poświadczenie zgodności zoryginałem oraz opatruje się go bezpiecznym podpisem elektronicznym organu, który podpisał ten akt, znakowanym czasem wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 18 września 2001r. opodpisie elektronicznym (Dz.U. Nr130, poz.1450, zpóźn. zm.h)).”, b) dodaje się ust.5 wbrzmieniu: „5. inister właściwy do spraw informatyzacji określi, wdrodze rozporządzenia, wymagania techniczne dokuM mentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, doręczanych do ogłoszenia, uwzględniając konieczność zachowania jednolitości dostarczanych dokumentów elektronicznych oraz możliwości ich przetwarzania na potrzeby wydawania dziennika urzędowego.”;

2) wart.17: a) po ust.2 dodaje się ust.2a i2b wbrzmieniu: „2a. Błędy wtekstach ustaw prostuje Marszałek Sejmu. 2b. Błędy wtekstach umów międzynarodowych prostuje minister właściwy do spraw zagranicznych.”, b) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. rezes Rady Ministrów, zwłasnej inicjatywy lub na wniosek właściwego organu, prostuje błędy wtekstach P aktów innych niż wymienione wust.2a i2b, ogłoszonych wDzienniku Ustaw, Monitorze Polskim iMonitorze Polskim B.”;

3) wart.19 uchyla się ust.3;

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2003r. Nr45, poz.391, Nr65, poz.594, Nr96, poz.874, Nr166, poz.1611 iNr189, poz.1851, z2004r. Nr19, poz.177, Nr93, poz.890, Nr121, poz.1264, Nr123, poz.1291, Nr210, poz.2135 iNr273, poz.2703 oraz z2005r. Nr14, poz.114. g) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2001r. Nr46, poz.499, z2002r. Nr74, poz.676 iNr113, poz.984, z2003r. Nr65, poz.595 oraz z2004r. Nr96, poz.959. h) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2003r. Nr124, poz.1152 iNr217, poz.2125 oraz z2004r. Nr96, poz.959.

f)

–5–

Poz. 235

Dziennik Ustaw

4) po art.20 dodaje się art.20a i20b wbrzmieniu: „Art. 20a.

1. zienniki urzędowe, zbiory aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat izbiory przepisów D gminnych oraz ogłoszone wnich akty normatywne są wydawane również wformie elektronicznej.

2. inister właściwy do spraw informatyzacji określi, wdrodze rozporządzenia, wymagania techniczne, M jakim musi odpowiadać elektroniczna forma dzienników urzędowych, uwzględniając konieczność zapewnienia powszechnej dostępności dzienników urzędowych. D

3. o dzienników urzędowych wydawanych w formie elektronicznej stosuje się odpowiednio przepis art.19 ust.2. Art. 20b. rgan wydający dziennik urzędowy przechowuje akty normatywne iinne akty prawne ogłoszone wtym O dzienniku wpostaci oryginałów idokumentów elektronicznych, októrych mowa odpowiednio wart.15 ust.1 i3a.”;

5) wart.24 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. rezes Rady Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wzory graficzne pierwszej iostatniej strony Dziennika P Ustaw, Monitora Polskiego, Monitora Polskiego B, dzienników urzędowych, októrych mowa wart.22 ust.1 i3–5, oraz wojewódzkiego dziennika urzędowego, atakże okładek istrony tytułowej załączników do dzienników urzędowych, z uwzględnieniem jednolitości tych wzorów graficznych, Polskich Norm dotyczących formatów papierów idruku oraz cech wyróżniających dzienniki urzędowe spośród innych wydawnictw.”;

6) wart.27 po ust.2 dodaje się ust.2a wbrzmieniu: „2a. Skorowidz dziennika urzędowego wydaje się na zasadach określonych dla danego dziennika urzędowego.”;

7) po art.28 dodaje się art.28a i28b wbrzmieniu: W „Art. 28a. przypadkach, októrych mowa wart.26, art.27 ust.3 iart.28, udostępnienie wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych jest odpłatne. Kierownik urzędu, wktórym są udostępnione do powszechnego wglądu dzienniki urzędowe, zbiory aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat albo zbiory przepisów gminnych, ustala cenę arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, tak aby wydruk ten mógł być powszechnie dostępny, acena pokrywała koszty udostępnienia tych wydruków. D Art. 28b.

1. zienniki urzędowe, zbiory aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat izbiory przepisów gminnych albo zawarte wnich akty normatywne iinne akty prawne udostępnia się:

1) nieodpłatnie poprzez środki komunikacji elektronicznej,

2) dpłatnie za pomocą informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. inister właściwy do spraw informatyzacji określi, wdrodze rozporządzenia, wymagania techniczne, M jakim powinny odpowiadać środki komunikacji elektronicznej iinformatyczne nośniki danych używane do udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat izbiorów przepisów gminnych albo zawartych wnich aktów normatywnych iinnych aktów prawnych, uwzględniając wymagania techniczne, jakim muszą odpowiadać elektroniczne formy dzienników urzędowych, oraz konieczność zachowania powszechnej dostępności ogłoszonych wnich aktów normatywnych iinnych aktów prawnych.

3. rezes Rady Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wysokość opłat za udostępnienie dzienników P urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych albo ogłoszonych wnich aktów normatywnych iinnych aktów prawnych na informatycznych nośnikach danych, atakże sposób uiszczania tych opłat, zuwzględnieniem powszechności dostępu do tych wydawnictw oraz ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, atakże uzasadnionych kosztów ponoszonych przez organ wydający dziennik urzędowy, organ prowadzący zbiór dzienników urzędowych, organ prowadzący zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat iorgan prowadzący zbiór przepisów gminnych, związanych zudostępnianiem tych dokumentów.”;

8) po art.42 dodaje się art.42a wbrzmieniu: „Art. 42a. ydawanie dzienników urzędowych iskorowidzów do roczników tych dzienników wformie elektroniczW nej, atakże udostępnianie dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat izbiorów przepisów gminnych oraz ogłoszonych wnich aktów normatywnych iinnych aktów prawnych przez środki komunikacji elektronicznej oraz informatyczne nośniki danych następuje od dnia 1 stycznia 2006r.”. –6– Poz. 235

Dziennik Ustaw –7– Poz. 235

Art. 43. Wustawie zdnia 7 czerwca 2001r. oleśnym materiale rozmnożeniowym (Dz.U. Nr73, poz.761 oraz z2004r. Nr96, poz.959) wart.15 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. rajowy Rejestr prowadzi się przy użyciu informatycznych nośników danych wrozumieniu przepisów ustawy zdnia K 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565).”. Art. 44. Wustawie zdnia 6 września 2001r. odostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr112, poz.1198, z2002r. Nr153, poz.1271 oraz z2004r. Nr240, poz.2407) art.9 otrzymuje brzmienie: „Art. 9.

1. inister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej zawieraM jącą wykaz podmiotów, októrych mowa wart.4 ust.1 i2, wraz zodnośnikami umożliwiającymi połączenie zich stronami.

2. odmioty, októrych mowa wart.4 ust.1 i2, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na któP rych udostępniają informacje podlegające udostępnieniu wtej drodze.

3. odmioty, októrych mowa wart.4 ust.1 i2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw P informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, októrej mowa wust.1.

4. inister właściwy do spraw informatyzacji: M

1) romadzi iudostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone przez podmioty, g októrych mowa wart.4 ust.1 i2,

2) gromadzi iudostępnia dane oliczbie pobrań stron, októrych mowa wpkt1, u

3) dostępnia nieodpłatnie przykładowe oprogramowanie służące do tworzenia stron wBiuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 lub kody źródłowe tego oprogramowania.

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, wdrodze rozporządzenia:

1) zczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publiczs nej, wszczególności: a) strukturę strony głównej, októrej mowa wust.1, b) standardy struktury stron, októrych mowa wust.2,

2) zakres itryb przekazywania informacji, októrych mowa wust.3,

3) ymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych wBiuletynie Inforw macji Publicznej – mając na względzie sprawność ijednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, atakże uwzględniając konieczność równego traktowania rozwiązań informatycznych oraz potrzebę umożliwienia realizacji prawa do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów ztytułu opłat licencyjnych.”. Art. 45. Wustawie zdnia 18 września 2001r. opodpisie elektronicznym (Dz.U. Nr130, poz.1450, zpóźn. zm.i)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.14 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. odmiot świadczący usługi certyfikacyjne przed zawarciem umowy, októrej mowa wust.1, jest obowiązany P poinformować na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz.565), wsposób jasny ipowszechnie zrozumiały, odokładnych warunkach użycia tego certyfikatu, wtym osposobie rozpatrywania skarg isporów, awszczególności oistotnych jego warunkach obejmujących:

1) zakres iograniczenia jego stosowania,

2) skutki prawne składania podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy tego certyfikatu,

3) informację osystemie dobrowolnej rejestracji podmiotów kwalifikowanych iich znaczeniu.”;

2) wart.58 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. inister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki M oraz ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, wdrodze rozporządzenia, warunki techniczne oraz warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy iwzorów, októrych mowa wust.2, mając na uwadze zapewnienie szerokiej dostępności tych formularzy iwzorów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.”.

i)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2003r. Nr124, poz.1152 iNr217, poz.2125 oraz z2004r. Nr96, poz.959.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 235

Art. 46. Wustawie zdnia 5 lipca 2002r. oochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. Nr126, poz.1068 oraz z2004r. Nr96, poz.959) wart.4 wust.2 pkt2 otrzymuje brzmienie: p „2) olegających na dystrybucji jakichkolwiek treści na informatycznych nośnikach danych wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz.U. Nr64, poz.565),”. Art. 47. Wustawie zdnia 30 sierpnia 2002r. osystemie oceny zgodności (Dz.U. z2004r. Nr204, poz.2087) wart.40e wust.2 pkt3 otrzymuje brzmienie: „3) dzielić niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty będące przedmiotem kontroli zostały zapisane na inforu matycznych nośnikach danych wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565);”. Art. 48. Wustawie zdnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr228, poz.2255, zpóźn. zm.j)) wart.23:

1) ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. inister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw M informatyzacji, określi, wdrodze rozporządzenia: o

1) pis systemów teleinformatycznych stosowanych wurzędach administracji publicznej realizujących zadania wzakresie świadczeń rodzinnych, zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, wtym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa wart.13 ust.2 pkt2 lit.austawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565), w

2) ymagania standaryzujące wzakresie bezpieczeństwa, wydajności irozwoju systemu,

3) sposób postępowania wzakresie stwierdzania zgodności oprogramowania zopisem systemu – mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych wurzędach administracji publicznej do realizacji zadań wzakresie świadczeń rodzinnych, wszczególności wzakresie jednorodności zakresu irodzaju danych, która umożliwi ich scalanie wzbiór centralny, atakże zachowanie zgodności zminimalnymi wymogami isposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”;

2) dodaje się ust.7 i8 wbrzmieniu: „7. rzędy administracji publicznej do realizacji zadań wzakresie świadczeń rodzinnych używają oprogramowania, U które jest zgodne zwymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wprzepisach wydanych na podstawie ust.6, izjego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują wojewodzie.

8. inister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć rejestr centralny obejmujący dane dotyM czące osób pobierających świadczenia rodzinne oraz wartości udzielonych świadczeń, gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez organy właściwe podczas realizacji zadań wzakresie świadczeń rodzinnych, oraz może przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Organy właściwe przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, októrym wmowa wust.7.”. Art. 49. Wustawie zdnia 19 lutego 2004r. osystemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr49, poz.463) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.5: a) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. odmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do prowadzenia tych baz za pomocą oprograP mowania, którego zgodność zwymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty iwychowania na podstawie art.13 ust.2 pkt2 lit.austawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565) została potwierdzona wsposób określony wart.21 i22 tej ustawy.”,

j)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz.1963.

Dziennik Ustaw b) ust.5 otrzymuje brzmienie: „5. Minister właściwy do spraw oświaty iwychowania nieodpłatnie udostępnia oprogramowanie służące do prowadzenia baz danych, spełniające warunki, októrych mowa wust.2, iumożliwiające zakładanie, aktualizowanie zbiorów danych, budowę baz danych oświatowych i ich scalanie, w wersjach działających w systemach operacyjnych powszechnie użytkowanych na obszarze kraju, zuwzględnieniem zasady równego traktowania różnych platform systemowych.”;

2) wart.6 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. rzekazywanie danych, októrych mowa wust.1–3, następuje wformie dokumentu elektronicznego, przez transP misję danych lub za pomocą informatycznych nośników danych zaktualnego oprogramowania, októrym mowa wart.5 ust.2, oraz wformie zestawienia zbiorczego potwierdzonego podpisem osoby, októrej mowa wart.7 ust.6.”. Art. 50. Wustawie zdnia 12 marca 2004r. opomocy społecznej (Dz.U. Nr64, poz.593, Nr99, poz.1001 iNr273, poz.2703) wart.23:

1) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. inister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw M informatyzacji, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) pis systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 17, art. 19 pkt 17, art. 21 pkt 7 o iart.22 pkt12, stosowanych wjednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, wtym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych iszyfrujących, októrych mowa wart.13 ust.2 pkt2 lit.austawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565),

2) wymagania standaryzujące wzakresie bezpieczeństwa, wydajności irozwoju systemu,

3) sposób postępowania wzakresie stwierdzania zgodności oprogramowania zopisem systemu – mając na uwadze zapewnienie jednorodności zakresu irodzaju danych, która umożliwi ich scalanie wzbiór centralny, atakże zachowanie zgodności zminimalnymi wymaganiami isposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”;

2) ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. Wprzypadku gdy realizacja zadań określonych wustawie jest związana zprzekazywaniem informacji za pomocą systemu teleinformatycznego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego nieodpłatnie udostępni podmiotom obowiązanym do przekazywania informacji na podstawie niniejszej ustawy oprogramowanie, które jest zgodne zwymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wprzepisach wydanych na podstawie ust.3.”;

3) dodaje się ust.4a wbrzmieniu: „4a. inister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć rejestr centralny obejmujący dane doM tyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, atakże dane dotyczące osób irodzin, którym udzielono świadczeń pomocy społecznej, oraz form udzielonej pomocy społecznej, gromadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy, oraz może przetwarzać te dane na zasadach określonych wprzepisach oochronie danych osobowych. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, októrym wmowa wust.4.”. Art. 51. Wustawie zdnia 20 kwietnia 2004r. owyrobach medycznych (Dz.U. Nr93, poz.896) wart.51 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. ane zawarte wrejestrze zapisuje się na informatycznych nośnikach danych wrozumieniu przepisów ustawy zdnia D 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565) izabezpiecza się je przed dostępem osób nieupoważnionych.”. Art. 52. Wustawie zdnia 20 kwietnia 2004r. opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr99, poz.1001 iNr273, poz.2703) wart.4:

1) wust.1 pkt8 otrzymuje brzmienie: „8) prowadzanie irozwijanie wpublicznych służbach zatrudnienia systemów teleinformatycznych zapewniających w spójny system obsługi rynku pracy.”; –9– Poz. 235

Dziennik Ustaw

2) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. inister właściwy do spraw pracy, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, M wdrodze rozporządzenia:

1) pis systemów teleinformatycznych stosowanych wpublicznych służbach zatrudnienia zawierający strukturę o systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych iszyfrujących, októrych mowa wart.13 ust.2 pkt2 lit.austawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565),

2) wymagania standaryzujące wzakresie bezpieczeństwa, wydajności irozwoju systemu, s

3) posób postępowania wzakresie stwierdzania zgodności oprogramowania zopisem systemu wraz zpodaniem terminu dostosowania – mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych wpublicznych służbach zatrudnienia, wszczególności wzakresie jednorodności zakresu irodzaju danych, która umożliwi ich scalanie wzbiór centralny, atakże zachowanie zgodności zminimalnymi wymaganiami isposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”;

3) dodaje się ust.3 i4 wbrzmieniu: P „3. ubliczne służby zatrudnienia używają oprogramowania, które jest zgodne zwymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw pracy wprzepisach wydanych na podstawie ust.2.

4. inister właściwy do spraw pracy może utworzyć rejestr centralny obejmujący dane dotyczące rynku pracy, inM stytucji rynku pracy, form udzielonego wsparcia, atakże dane dotyczące osób poszukujących pracy ibezrobotnych, gromadzone przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy, oraz może przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Publiczne służby zatrudnienia przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, októrym wmowa wust.3.”. Art. 53. Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawi Radzie Ministrów projekt Planu Informatyzacji Państwa wterminie do dnia 31 marca 2006r. Art. 54. Minister właściwy do spraw informatyzacji powoła członków Rady pierwszej kadencji wterminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Art. 55. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewni możliwość udostępniania danych zkrajowej ewidencji wterminie 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy. Art. 56. Podmioty publiczne są obowiązane przekazać dane orejestrach publicznych isystemach teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, prowadzonych wdniu wejścia wżycie ustawy, wzakresie określonym wart.20 ust.1 i2, wterminie do dnia 31 stycznia 2006r. Art. 57. Podmioty publiczne udostępnią testy akceptacyjne wterminie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie przepisów wydanych na podstawie art.18 pkt1. Art. 58. Wprzypadku gdy używany wdniu wejścia wżycie ustawy do realizacji zadań publicznych system teleinformatyczny nie spełnia minimalnych wymagań, októrych mowa wart.3 pkt9, albo rejestr publiczny nie spełnia minimalnych wymagań, októrych mowa wart.3 pkt10, podmiot publiczny jest obowiązany do dostosowania tego systemu teleinformatycznego albo rejestru publicznego do minimalnych wymagań wterminie 2 lat od dnia wejścia ustawy wżycie. Art. 59. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostosuje system informatyczny do wymagań wynikających zprzepisów art.40 wterminie 2 lat od dnia wejścia ustawy wżycie. Art. 60. Dokumenty określone wart.47a ust.1 ustawy, októrej mowa wart.40, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą być przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wsposób określony wtym przepisie bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, przy wykorzystaniu danych otrzymanych za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przed dniem 21 lipca 2008r. weryfikowanych przy pomocy wydawanych płatnikom składek certyfikatów klucza publicznego do czasu utraty ważności tych certyfikatów. Termin ważności tych certyfikatów nie może być dłuższy niż jeden rok.” „Art. 62. Rada Ministrów, wterminie 2 lat od dnia wejścia ustawy wżycie, przygotuje projekt ustawy dotyczący dostosowania terminologii w przepisach odrębnych ustaw dotyczących informatyzacji do określeń wymienionych wart.3 pkt1 i2 niniejszej ustawy. Art. 63. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmienionych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowych upoważnień, nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy.”; – 10 – Poz. 235

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 235

2) rt.2 ustawy zdnia 16 grudnia 2005r. ozmianie ustawy oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania a publiczne (Dz.U. z2006r. Nr12, poz.65), który stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

3) art.7 ustawy zdnia 10 marca 2006r. ozmianie ustawy owydawaniu Monitora Sądowego iGospodarczego oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr73, poz.501), który stanowi: „Art. 7. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.6, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; a

4) rt.123 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1241, z2010r. Nr238, poz.1578 oraz z2011r. Nr178, poz.1061), który stanowi: „Art. 123. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2010r., zwyjątkiem:

1) art.13 pkt3–5, art.95, art.101 ust.3 iart.120, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia;

2) rt.10, art.11, art.18 pkt1, art.25, art.43, art.49 iart.50, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2010r.; a

3) rt.2 pkt3, art.3, art.5, art.6, art.8, art.13 pkt1, 2 i6, art.14, art.18 pkt2 lit.b ipkt3 lit.b ic, art.20, art.21, a art.23, art.28, art.34, art.36, art.39 pkt2–6, art.40, art.41, art.45 pkt1 i6, art.46 pkt1 lit.ailit.c–e oraz pkt2–5, art.57 pkt2, art.58, art.59 pkt1–3, art.60, art.63, art.65 pkt3–5, art.66 pkt1 lit.aipkt2, art.67 pkt1, art.78, art.79, art.80 pkt3 oraz art.81, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.;

4) art.16, art.17 pkt6, art.39 pkt1 iart.70, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.;

5) (uchylony);

6) art.33, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2015 r.”;

5) rt.11−15 ustawy zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących a zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr40, poz.230), które stanowią: „Art. 11. Świadectwa kwalifikacji wydane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Art. 12. Rejestry publiczne prowadzone przez organy administracji rządowej spełnią wymogi określone wart.14 ust.2 ustawy zmienianej wart.1 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2011r. Art. 13. Dane zgromadzone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów w Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych iRejestrów Publicznych mogą być wykorzystywane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji wcelu ustalania stanu systemów teleinformatycznych lub rejestrów publicznych wRzeczypospolitej Polskiej. Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.16 ust.3 iart.18 ustawy, októrej mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 iart.18 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy. Art. 15. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.3, art.4, art.7, art.8 iart.10, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”;

6) art.191 ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228), który stanowi: „Art. 191. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zwyjątkiem art.131, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”;

7) rt. 93 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. Nr 133, a poz.768), który stanowi: „Art. 93. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2013r.”;

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 235

8) art.221 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654), który stanowi: „Art. 221. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem art.17 ust.2 i3, art.25, art.88 ust.3, art.106 ust.2 zdanie trzecie, ust.3 pkt13, ust.4 pkt11 iust.5, art.148 pkt6 oraz art.172 pkt10, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”;

9) art.78 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. okontroli wadministracji rządowej (Dz.U. Nr185, poz.1092), który stanowi: „Art. 78. Ustawa wchodzi wżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.”; a

10) rt.12 ustawy zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy odostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr204, poz.1195), który stanowi: „Art. 12. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt5–7 i10 wzakresie dotyczącym centralnego repozytorium informacji publicznej, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 7 grudnia 2012r. (poz.235)

USTAWA zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: u

1) stanawiania Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych opublicznym zastosowaniu, 2)1) ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych iwymiany informacji wpostaci elektronicznej zpodmiotami publicznymi oraz ustalania Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych wsposób gwarantujący neutralność technologiczną ijawność używanych standardów ispecyfikacji, 3)1) dostosowania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz do Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych wsposób gwarantujący neutralność technologiczną ijawność używanych standardów ispecyfikacji, 4)1) dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych iwymiany informacji zpodmiotami publicznymi oraz do Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych wsposób gwarantujący neutralność technologiczną ijawność używanych standardów ispecyfikacji,

5) ontroli projektów informatycznych opublicznym zastosowaniu, systemów teleinformatycznych używanych do realik zacji zadań publicznych, rejestrów publicznych iwymiany informacji wpostaci elektronicznej2) zpodmiotami publicznymi,

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.austawy zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr40, poz.230), która weszła wżycie zdniem 17 czerwca 2010r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art.1 pkt22 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

1)

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 235

6) ymiany informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi w apodmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi,

7) stalania ipublikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych woprogramowaniu umożliwiającym łączenie iwymianę u informacji, w tym przesłanie dokumentów elektronicznych, pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych asystemami podmiotów niebędącymi podmiotami publicznymi, 8)3) funkcjonowania elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, 9)3) funkcjonowania centralnego repozytorium wzorów pism wpostaci dokumentów elektronicznych, 10)3) realizacji zadań wynikających ze Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego wRzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „Strategią” – wcelu ochrony interesu publicznego, wtym zachowania przez Państwo możliwości swobody wyboru technologii wprocesach informatyzacji realizacji zadań publicznych. Art. 2.

1. Zzastrzeżeniem ust.2–4, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy:4)

1) rganów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych o prokuratury, atakże jednostek samorządu terytorialnego iich organów, 2)5) jednostek budżetowych isamorządowych zakładów budżetowych,

3) funduszy celowych, 4)6) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą wrozumieniu przepisów odziałalności leczniczej,

5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

6) Narodowego Funduszu Zdrowia,

7) aństwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw wcelu realizacji zadań p publicznych – zwanych dalej „podmiotami publicznymi”.

2. Przepis art.13 ust.2 pkt1 stosuje się również do podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli wzwiązku zrealizacją tego zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów niebędących organami administracji rządowej. 3.7) Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, służb specjalnych wrozumieniu art.11 ustawy zdnia 24 maja 2002r. oAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.8)), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego, poza przypadkami gdy wzwiązku zrealizacją zadań przez te podmioty istnieje obowiązek przekazywania informacji do iod podmiotów niebędących organami administracji rządowej; wtakich przypadkach stosuje się art.13 ust.2 pkt1 niniejszej ustawy. 4.9) Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się do jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni publicznych, Polskiej Akademii Nauk itworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii iTelewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

D odany przez art.1 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Z danie wstępne wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez art.67 pkt1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1241), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.

6) W brzmieniu ustalonym przez art.173 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

7) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

8) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr182, poz.1228 iNr238, poz.1578, z2011r. Nr53, poz.273, Nr84, poz.455, Nr117, poz.677 iNr230, poz.1371 oraz z2012r. poz.627 i908.

9) D odany przez art.1 pkt2 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

3) 4)

Dziennik Ustaw Art. 3. Użyte wustawie określenia oznaczają: 1)10) informatyczny nośnik danych – materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania iodczytywania danych wpostaci cyfrowej;

2) okument elektroniczny – stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych wokreślonej strukd turze wewnętrznej izapisany na informatycznym nośniku danych; 3)11) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych ioprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, atakże wysyłanie iodbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr171, poz.1800, zpóźn. zm.12));

4) rodki komunikacji elektronicznej – środki komunikacji elektronicznej wrozumieniu art.2 pkt5 ustawy zdnia 18 lipca ś 2002r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr144, poz.1204, zpóźn. zm.13)); r

5) ejestr publiczny – rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych; p

6) rojekt informatyczny o publicznym zastosowaniu – określony w dokumentacji zespół czynności organizacyjnych itechnicznych mających na celu zbudowanie, rozbudowanie lub unowocześnienie systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych, świadczenie usług dotyczących utrzymania tego systemu lub opracowanie procedur realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną; p

7) onadsektorowy projekt informatyczny – projekt informatyczny opublicznym zastosowaniu, którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do właściwości więcej niż jednego działu administracji rządowej; s

8) ektorowy projekt informatyczny – projekt informatyczny opublicznym zastosowaniu, którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do właściwości jednego działu administracji rządowej; m

9) inimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych – zespół wymagań organizacyjnych itechnicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych zinnymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów;

10) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych iwymiany informacji wpostaci elektronicznej2) – zespół cech informacyjnych, wtym identyfikatorów oraz odpowiadających im charakterystyk elementów strukturalnych przekazu informacji, takich jak zawartości pola danych, służących do zapewnienia spójności prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji wpostaci elektronicznej2) zpodmiotami publicznymi;

11) oprogramowanie interfejsowe – oprogramowanie umożliwiające łączenie iwymianę danych wkomunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi;

12) testy akceptacyjne – udokumentowane wartości danych wejściowych wprowadzanych do systemu teleinformatycznego ipowiązanych znimi wartości oczekiwanych danych wyjściowych, opisujące zestawy poprawnych odpowiedzi systemu teleinformatycznego na podawane dane wejściowe, pozwalające na sprawdzenie poprawności wdrożenia oprogramowania interfejsowego; 13)14) elektroniczna platforma usług administracji publicznej – system teleinformatyczny, wktórym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy wsieci Internet; 14)14) profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących iopisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został wwiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego wart.2;

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

12) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703, z2005r. Nr163, poz.1362 iNr267, poz.2258, z2006r. Nr12, poz.66, Nr104, poz.708 i711, Nr170, poz.1217, Nr220, poz.1600, Nr235, poz.1700 iNr249, poz.1834, z2007r. Nr23, poz.137, Nr50, poz.331 iNr82, poz.556, z2008r. Nr17, poz.101 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr11, poz.59, Nr18, poz.97 iNr85, poz.716, z2010r. Nr81, poz.530, Nr86, poz.554, Nr106, poz.675, Nr182, poz.1228, Nr219, poz.1443, Nr229, poz.1499 iNr238, poz.1578, z2011r. Nr102, poz.586 i587, Nr134, poz.779, Nr153, poz.903, Nr171, poz.1016, Nr233, poz.1381 iNr234, poz.1390 oraz z2012r. poz.908, 1203, 1256, 1445 i 1529.

13) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr96, poz.959 iNr173, poz.1808, z2007r. Nr50, poz.331, z2008r. Nr171, poz.1056 iNr216, poz.1371, z2009r. Nr201, poz.1540, z2011r. Nr85, poz.459 iNr134, poz.779 oraz z2012r. poz.1445.

14) D odany przez art.1 pkt3 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

10) 11)

– 14 –

Poz. 235

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 235

15)14) podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP – podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte wprofilu zaufanym ePUAP, atakże: a) ednoznacznie wskazujący profil zaufany ePUAP osoby, która wykonała podpis, j b) awierający czas wykonania podpisu, z c) ednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis, j d) utoryzowany przez użytkownika konta ePUAP, a e) otwierdzony ichroniony podpisem systemowym ePUAP; p 16)14) podpis systemowy ePUAP – podpis cyfrowy utworzony wbezpiecznym środowisku systemu ePUAP, zapewniający integralność iautentyczność wykonania operacji przez system ePUAP; 17)14) elektroniczna skrzynka podawcza – dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego; 18)14) interoperacyjność – zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych irejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych iuzgodnionych celów, zuwzględnieniem współdzielenia informacji iwiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych; 19)14) neutralność technologiczna – zasada równego traktowania przez władze publiczne technologii teleinformatycznych itworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji, wtym zapobiegania możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie imodyfikacji eksploatowanych systemów teleinformatycznych lub przy tworzeniu konkurencyjnych produktów irozwiązań; 20)14) urzędowe poświadczenie odbioru – dane elektroniczne dołączone do dokumentu elektronicznego doręczonego podmiotowi publicznemu lub połączone ztym dokumentem wtaki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana dokonana wtym dokumencie jest rozpoznawalna, określające: a) ełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny, p b) atę igodzinę doręczenia dokumentu elektronicznego rozumiane jako data iczas wprowadzenia albo przeniesienia d dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego, c) atę igodzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru; d 21)

14)

Krajowe Ramy Interoperacyjności – zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych irejestrów publicznych. Art. 4. Przepisy ustawy nie naruszają:

1) stawy zdnia 29 sierpnia 1997r. oochronie danych osobowych (Dz.U. z2002r. Nr101, poz.926, zpóźn. zm.15)); u 2)16) ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228); 3)17) obowiązków wynikających z potrzeby współpracy z systemami teleinformatycznymi i rejestrami organów innych państw lub organizacji międzynarodowych; 4)17) obowiązków wynikających zumów międzynarodowych, jak również umów oczłonkostwo winstytucjach międzynarodowych, wprzypadku gdy prawo danego podmiotu do członkostwa winstytucjach międzynarodowych zostało zagwarantowane aktem prawnym omocy ustawy.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2004r. Nr25, poz.219 iNr33, poz.285, z2006r. Nr104, poz.708 i711, z2007r. Nr165, poz.1170 iNr176, poz.1238, z2010r. Nr41, poz.233, Nr182, poz.1228 iNr229, poz.1497 oraz z2011r. Nr230, poz.1371.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 159 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.1228), która weszła wżycie zdniem 2 stycznia 2011r.

17) D odany przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

15)

Dziennik Ustaw – 16 – Rozdział 2 Plan Informatyzacji Państwa oraz projekty informatyczne opublicznym zastosowaniu Art. 5.

1. Plan Informatyzacji Państwa, zwany dalej „Planem”, jest instrumentem planowania ikoordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych wzakresie realizowanych przez te podmioty zadań publicznych. 2.18) Plan ma na celu: o

1) kreślenie organizacyjnych itechnologicznych instrumentów rozwoju społeczeństwa informacyjnego woparciu oStrategię; k

2) oordynowanie realizowanych przez więcej niż jeden podmiot publiczny projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu;

3) odernizację oraz łączenie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych; m z

4) apewnienie warunków bezpieczeństwa izgodności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych; t

5) worzenie warunków do rozwoju współpracy międzynarodowej wzakresie informatyzacji ispołeczeństwa informacyjnego;

6) worzenie warunków dla realizacji Strategii. t 3.18) Plan zawiera:

1) kreślenie priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych; o

2) estawienie oraz charakterystykę ponadsektorowych i sektorowych projektów informatycznych służących realizacji z priorytetów, októrych mowa wpkt1, szacunkowe koszty realizacji tych projektów oraz wskazanie możliwych źródeł ich finansowania;

3) kreślenie zadań publicznych oraz systemów teleinformatycznych, których realizacja wypełnia cele określone wStrategii; o

4) kreślenie zadań publicznych, które będą realizowane zwykorzystaniem drogi elektronicznej, oraz terminów rozpoczęo cia ich realizacji;

5) skaźniki umożliwiające ocenę skuteczności realizacji zadań określonych wPlanie. w Art. 6.

1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, ustanawia, wdrodze rozporządzenia, Plan Informatyzacji Państwa, mając na uwadze:

1) nformacje ostanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych; i

2) nformacje opodejmowanych przez podmioty publiczne działaniach służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego; i

3) otrzeby wzakresie informatyzacji działalności podmiotów publicznych; p 3a)19) potrzeby rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

4) ożliwości finansowe państwa. m 2.20) Plan ustanawia się na okres nie dłuższy niż 5 lat, ajego aktualizacja następuje nie później niż po 2 latach jego obowiązywania. Art. 7.21) Wcelu wykonania Planu ustanawia się projekty informatyczne. Art. 8–11. (uchylone).22)

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. D odany przez art.1 pkt6 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

20) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

21) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

22) P rzez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

18) 19)

Poz. 235

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 235

Art. 12.

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może dofinansowywać przygotowanie lub realizację przez podmiot publiczny, na wniosek tego podmiotu:

1) rojektów informatycznych opublicznym zastosowaniu niebędących ponadsektorowymi albo sektorowymi projektami p informatycznymi;

2) rzykładowego oprogramowania, októrym mowa wart.13 ust.2 pkt2 lit.a, atakże kodów źródłowych takiego oprop gramowania; p

3) rzedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, innych niż wymienione wpkt1 i2. 2.23) Dofinansowanie może być udzielone, jeżeli przedsięwzięcia, októrych mowa wust.1: s

1) łużą realizacji celów określonych wPlanie;

2) ą projektowane oraz realizowane zuwzględnieniem minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, minis malnych wymagań dla rejestrów publicznych iwymiany informacji wpostaci elektronicznej oraz Krajowych Ram Interoperacyjności;

3) ie są finansowane ze środków budżetu państwa innych niż te, których dysponentem jest minister właściwy do spraw n informatyzacji;

4) łużą realizacji celów określonych wStrategii. s

3. (uchylony).24) 3a.25) Wdokumentacji przedsięwzięć, októrych mowa wust.1, określa się wszczególności:

1) el ustanowienia przedsięwzięcia; c

2) rgan odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia; o

3) akres zadań przewidzianych do realizacji wramach przedsięwzięcia; z

4) ródła finansowania iszacunkowe koszty realizacji przedsięwzięcia; ź

5) armonogram realizacji przedsięwzięcia. h 3b.25) Do wniosku, októrym mowa wust.1, dołącza się:

1) ałożenia funkcjonalne przedsięwzięcia określające cel jego ustanowienia, zadania służące realizacji celu, dla którego z ustanawia się przedsięwzięcie, oraz harmonogram realizacji tych zadań;

2) nalizę ekonomiczno-finansową celowości ustanowienia przedsięwzięcia, określającą wielkość środków przewidywaa nych do sfinansowania zadań określonych wharmonogramie realizacji przedsięwzięcia, źródła finansowania tych zadań oraz korzyści wynikające zjego realizacji;

3) ałożenia techniczne przedsięwzięcia, określające funkcje oraz składniki sprzętowe i oprogramowanie systemu telez informatycznego, które, przy uwzględnieniu minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, posłużą do realizacji zadań zakładanych wprojekcie.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji, wdrodze zarządzenia, powołuje, spośród pracowników urzędu obsługującego tego ministra, zespół do spraw oceny wniosków odofinansowanie przedsięwzięć, októrych mowa wust.1, określając jego nazwę, skład, szczegółowy zakres zadań itryb działania. 4a.26) Jeżeli dokonanie czynności związanych zoceną wniosków odofinansowanie przedsięwzięć wymaga wiedzy specjalistycznej, zespół powołany na podstawie ust.4, po uzyskaniu akceptacji ministra właściwego do spraw informatyzacji może zwrócić się do ekspertów zewnętrznych owydanie opinii oraz określić wysokość ich wynagrodzenia. 4b.26) Powołanie eksperta, októrym mowa wust.4a, wymaga poinformowania Rady Informatyzacji, która wterminie 14 dni wyraża opinię wtej sprawie.

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. P rzez art.1 pkt9 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

25) D odany przez art.1 pkt9 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

26) D odany przez art.1 pkt9 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

23) 24)

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 235

4c.26) Uzyskane ekspertyzy zespół przekazuje Radzie Informatyzacji do wiadomości. Rada może wterminie 14 dni wyrazić opinię wtej sprawie.

5. Środki finansowe na dofinansowanie przedsięwzięć, októrych mowa wust.1, są przekazywane wformie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw informatyzacji apodmiotem, który złożył wniosek odofinansowanie przedsięwzięć, októrych mowa wust.1.

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, wdrodze rozporządzenia, kryteria itryb przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć, októrych mowa wust.1, wtym: s

1) posób oceny wniosków dotyczących przedsięwzięć przewidzianych do dofinansowania,

2) posób oceny realizacji przedsięwzięć, zgodnie zwarunkami określonymi wumowie, s

3) posób rozliczania przyznanych środków finansowych, s

4) posób dysponowania przyznanymi środkami finansowymi, s

5) zory wniosku odofinansowanie oraz raportów zprzebiegu realizacji przedsięwzięć irozliczenia przyznanych środw ków finansowych – mając na uwadze znaczenie dofinansowanych przedsięwzięć dla realizacji celów określonych wPlanie, rozwoju współpracy międzynarodowej wtym zakresie, atakże prawidłowość wykorzystania przyznanych środków finansowych. Art. 12a.27)

1. Główne kierunki, cele izadania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego określa Strategia.

2. Strategia przyjmowana jest wdrodze uchwały przez Radę Ministrów.

3. Odpowiedzialny za opracowanie irealizację Strategii jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

4. Strategia podlega procesom ewaluacji, nie częściej jednak niż raz wroku. Rozdział 3 Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji wpostaci elektronicznej2) między podmiotami publicznymi Art. 13. 1.28) Podmiot publiczny używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewniających interoperacyjność systemów na zasadach określonych wKrajowych Ramach Interoperacyjności. 1a.29) Postanowienia ust.1 nie stosuje się do systemów teleinformatycznych używanych do celów naukowych idydaktycznych.

2. Podmiot publiczny realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo zużyciem środków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych pomiędzy tym podmiotem apodmiotem niebędącym organem administracji rządowej: z

1) apewnia, aby system teleinformatyczny służący do wymiany danych pomiędzy tym podmiotem apodmiotami niebędącymi organami administracji rządowej, poza minimalnymi wymaganiami, októrych mowa wust.1, spełniał wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych;

2) ublikuje wBiuletynie Informacji Publicznej lub udostępnia winny sposób: p z a) estawienie stosowanych woprogramowaniu interfejsowym systemu teleinformatycznego używanego przez ten podmiot do realizacji zadań publicznych struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych iszyfrujących, b) esty akceptacyjne, zzastrzeżeniem ust.4. t

D odany przez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

29) D odany przez art.1 pkt11 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

27) 28)

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 235

3. Rozwiązania, októrych mowa wust.2 pkt2 lit.a, nie mogą wykraczać poza zakres minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

4. Podmiot publiczny może nie udostępniać testów akceptacyjnych, jeżeli woprogramowaniu interfejsowym mają być stosowane wyłącznie formaty danych oraz protokoły komunikacyjne iszyfrujące określone wprzepisach wydanych na podstawie art.18 pkt1. Art. 14. 1.30) Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny jest obowiązany:

1) rowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, p wprzypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych; p

2) rowadzić ten rejestr zgodnie zminimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych iwymiany informacji wpostaci elektronicznej2);

3) możliwić dostarczanie informacji do tego rejestru oraz udostępnianie informacji ztego rejestru drogą elektroniczną, u wprzypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych. 2.31) Organ administracji rządowej zapewnia działanie rejestru publicznego, używając systemów teleinformatycznych. Art. 15.

1. Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych wprowadzonym rejestrze, wzakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. 2.32) Dane, októrych mowa wust.1, powinny być udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej imogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i tryb udostępniania danych, o których mowa wust.1, mając na uwadze potrzebę usprawnienia realizacji zadań publicznych, zapewnienia szybkiego ibezpiecznego dostępu do danych oraz zabezpieczenia wykorzystania danych do celów realizacji zadań publicznych. 4.33) Przekazanie przez podmiot prowadzący rejestr publiczny danych zrejestru do ich ponownego wykorzystywania winnym celu niż realizacja zadania publicznego następuje na zasadach określonych wustawie zdnia 6 września 2001r. odostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr112, poz.1198, zpóźn. zm.34)). Art. 16. 1.35) Podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych wsystemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również wpostaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej.

2. Podmiot publiczny, októrym mowa wust.1, jest obowiązany prowadzić wymianę informacji wpostaci elektronicznej2):

1) wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatyczz nych;

2) godnie zminimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych iwymiany informacji wpostaci elektronicznej2). z 3.36) Prezes Rady Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia:

1) arunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym reguły tworzenia elektronicznej w skrzynki podawczej,

2) ormę urzędowego poświadczania odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów, f

O znaczenie ust.1 nadane przez art.1 pkt12 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. D odany przez art.1 pkt12 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

32) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

33) D odany przez art.7 ustawy zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy odostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr204, poz.1195), która weszła wżycie zdniem 29 grudnia 2011r.

34) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2004r. Nr240, poz.2407, z2005r. Nr64, poz.565 iNr132, poz.1110, z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr204, poz.1195 oraz z2012r. poz.473 i908.

35) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt14 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

36) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt14 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

30) 31)

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 235

3) posób sporządzania idoręczania pism wformie dokumentów elektronicznych, s

4) posób udostępniania kopii dokumentów elektronicznych oraz warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy s iwzorów dokumentów – uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych iwymiany danych wpostaci elektronicznej oraz potrzebę usprawnienia iujednolicenia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi. Art. 17.37)

1. Przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Informatyzacji, zwana dalej „Radą”. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra.

2. Do zadań Rady należy:

1) roponowanie iopiniowanie na zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji projektów stanowisk Rady Minip strów w sprawie dokumentów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczących spraw informatyzacji irozwoju społeczeństwa informacyjnego; o

2) piniowanie projektu Planu oraz projektów rozporządzeń wydawanych na podstawie art.18;

3) piniowanie innych przekazanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji projektów aktów prawnych iino nych dokumentów dotyczących spraw informatyzacji irozwoju społeczeństwa informacyjnego; o

4) piniowanie na zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji raportów iinnych opracowań dotyczących: a) otrzeb ipostulatów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego, p z b) asad funkcjonowania rejestrów publicznych, c) asad wdrażania systemów teleinformatycznych wadministracji publicznej oraz stanu ich realizacji, z a d) ktualnych rozwiązań technicznych mających zastosowanie winformatyzacji administracji, e) erminologii polskiej zzakresu informatyki. t

3. Rada może inicjować działania na rzecz informatyzacji irozwoju społeczeństwa informacyjnego.

4. Rada wyraża opinię wterminie 30 dni od dnia otrzymania projektów lub propozycji, októrych mowa wust.2.

5. Opinie, protokoły posiedzeń oraz inne dokumenty Rady są publikowane wwydzielonej części Biuletynu Informacji Publicznej na stronach ministra właściwego do spraw informatyzacji.

6. Rada przedstawia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji sprawozdanie zdziałalności za każdy rok kalendarzowy wterminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

7. Rada składa się zod 15 do 20 członków.

8. Kandydatów na członków Rady mogą rekomendować:

1) inistrowie; m

2) aczelny Dyrektor Archiwów Państwowych; N

3) rezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; P

4) spółprzewodniczący ze strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu iSamorządu Terytorialnego; w

5) ednostki naukowe wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 8 października 2004r. ozasadach finansowania nauki

38) j (Dz.U. z2008r. Nr169, poz.1049), które wzakresie działalności statutowej prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe wzakresie informatyki;

6) zby gospodarcze reprezentujące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i sprzętu informatycznego, oprogramowania lub świadczenia usług informatycznych;

7) towarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest reprezentowanie środowiska s informatycznego lub wspieranie zastosowań informatyki.

37) 38)

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt15 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. U traciła moc z dniem 1 października 2010 r., z wyjątkiem art. 16 i art. 21–31, które utraciły moc z dniem 31 grudnia 2010 r., na podstawie art.6 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr96, poz.620), która weszła wżycie zdniem 1 października 2010r.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 235

9. Rekomendowany do Rady kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz wyrazić zgodę na kandydowanie.

10. Minister właściwy do spraw informatyzacji powołuje skład Rady na dwuletnią kadencję spośród kandydatów rekomendowanych przez podmioty, októrych mowa wust.8.

11. Przed upływem kadencji członkostwo wRadzie wygasa zpowodu:

1) ezygnacji członka Rady złożonej na piśmie Przewodniczącemu Rady; r ś

2) mierci członka Rady;

3) iemożności sprawowania funkcji członka Rady zpowodu długotrwałej choroby stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim; n

4) ycofania rekomendacji podmiotu, októrej mowa wust.8. w

12. Wprzypadkach, októrych mowa wust.11, minister właściwy do spraw informatyzacji powołuje na członka Rady osobę spośród pozostałych rekomendowanych kandydatów po sprawdzeniu aktualności rekomendacji.

13. Minister właściwy do spraw informatyzacji powołuje iodwołuje Przewodniczącego iWiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków.

14. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami ireprezentuje ją na zewnątrz. Wprzypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący.

15. Obsługę Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji.

16. Na posiedzenie Rady mogą być zapraszane, przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz Przewodniczącego Rady, inne osoby, oile jest to wskazane dla realizacji zadań Rady.

17. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, wdrodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członka Rady za udział wposiedzeniu, uwzględniając funkcje pełnione przez członków Rady izakres obowiązków członków Rady, atakże mając na uwadze, że wynagrodzenie za jedno posiedzenie Rady nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie ustawy zdnia 10 października 2002r. ominimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr200, poz.1679, z2004r. Nr240, poz.2407 oraz z2005r. Nr157, poz.1314), obowiązującego wdniu powołania Rady.

18. Zamiejscowym członkom Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na warunkach określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.775 §2 ustawy zdnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z1998r. Nr21, poz.94, zpóźn. zm.39)).

19. Szczegółowy tryb działania Rady określa jej regulamin ustanawiany na wniosek Rady przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Art. 18. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi wdrodze rozporządzenia:

1) inimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze konieczność zapewnienia: m a) pójności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych poprzez określenie s co najmniej specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych iszyfrujących, które mają być stosowane woprogramowaniu interfejsowym, przy zachowaniu możliwości nieodpłatnego wykorzystania tych specyfikacji, b) prawnej ibezpiecznej wymiany informacji wpostaci elektronicznej2) między podmiotami publicznymi oraz między s podmiotami publicznymi aorganami innych państw lub organizacji międzynarodowych, c)40) dostępu do zasobów informacji osobom niepełnosprawnym – zuwzględnieniem Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, zachowując zasadę równego traktowania różnych rozwiązań informatycznych;

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr106, poz.668 iNr113, poz.717, z1999r. Nr99, poz.1152, z2000r. Nr19, poz.239, Nr43, poz.489, Nr107, poz.1127 iNr120, poz.1268, z2001r. Nr11, poz.84, Nr28, poz.301, Nr52, poz.538, Nr99, poz.1075, Nr111, poz.1194, Nr123, poz.1354, Nr128, poz.1405 iNr154, poz.1805, z2002r. Nr74, poz.676, Nr135, poz.1146, Nr196, poz.1660, Nr199, poz.1673 iNr200, poz.1679, z2003r. Nr166, poz.1608 iNr213, poz.2081, z2004r. Nr96, poz.959, Nr99, poz.1001, Nr120, poz.1252 iNr240, poz.2407, z2005r. Nr10, poz.71, Nr68, poz.610, Nr86, poz.732 iNr167, poz.1398, z2006r. Nr104, poz.708 i711, Nr133, poz.935, Nr217, poz.1587 iNr221, poz.1615, z2007r. Nr64, poz.426, Nr89, poz.589, Nr176, poz.1239, Nr181, poz.1288 iNr225, poz.1672, z2008r. Nr93, poz.586, Nr116, poz.740, Nr223, poz.1460 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr56, poz.458, Nr58, poz.485, Nr98, poz.817, Nr99, poz.825, Nr115, poz.958, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1704, z2010r. Nr105, poz.655, Nr135, poz.912, Nr182, poz.1228, Nr224, poz.1459, Nr249, poz.1655 iNr254, poz.1700, z2011r. Nr36, poz.181, Nr63, poz.322, Nr80, poz.432, Nr144, poz.855, Nr149, poz.887 iNr232, poz.1378, z2012r. poz.908 i1110 oraz z 2013 r. poz. 2.

40) D odana przez art.1 pkt16 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

39)

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 235

2) inimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej2), uwzględniając m konieczność zachowania spójności prowadzenia rejestrów publicznych iwymiany informacji wpostaci elektronicznej2) zpodmiotami publicznymi; 3)41) Krajowe Ramy Interoperacyjności obejmujące zagadnienia interoperacyjności semantycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych rozwiązań informatycznych, Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną. Art. 19. (uchylony).42) Art. 19a.43)

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie ePUAP.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych użytkowników ePUAP wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. oochronie danych osobowych.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, wdrodze rozporządzenia, zakres iwarunki korzystania zePUAP, z uwzględnieniem roli ePUAP w procesie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną oraz zasad przetwarzania iochrony danych osobowych. Art. 19b.43)

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji wramach ePUAP prowadzi centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, zwane dalej „centralnym repozytorium”.

2. Wcentralnym repozytorium umieszcza się, przechowuje iudostępnia wzory pism, które uwzględniają niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych określone wprzepisach wydanych na podstawie art.5 ust.2a ustawy zdnia 14lipca 1983r. onarodowym zasobie archiwalnym iarchiwach (Dz.U. z2011r. Nr123, poz.698 iNr171, poz.1016).

3. Organy administracji publicznej przekazują do centralnego repozytorium oraz udostępniają wBiuletynie Informacji Publicznej wzory pism wpostaci dokumentów elektronicznych. Przy sporządzaniu wzorów pism stosuje się międzynarodowe standardy dotyczące sporządzania dokumentów elektronicznych przez organy administracji publicznej, zuwzględnieniem konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

4. Jeżeli wzór podania określają odrębne przepisy, to umieszczenie wzoru dokumentu elektronicznego przez organy administracji publicznej wcentralnym repozytorium jest równoznaczne zokreśleniem wzoru wnoszenia podań, októrych mowa wart.63 §3a ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2000r. Nr98, poz.1071, zpóźn. zm.44)).

5. Niezależnie od obowiązku wynikającego zust.3 organy administracji publicznej mogą prowadzić własne lub wspólnie zinnymi organami administracji publicznej repozytoria wzorów dokumentów elektronicznych. Art. 20. (uchylony).45) Art. 20a.46) 1.47) Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie zdnia 18 września 2001r. opodpisie elektronicznym (Dz.U. Nr130, poz.1450, zpóźn. zm.48)), lub profilu zaufanego ePUAP.

D odany przez art.1 pkt16 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. P rzez art.1 pkt17 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

43) D odany przez art.1 pkt18 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

44) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2001r. Nr49, poz.509, z2002r. Nr113, poz.984, Nr153, poz.1271 iNr169, poz.1387, z2003r. Nr130, poz.1188 iNr170, poz.1660, z2004r. Nr162, poz.1692, z2005r. Nr64, poz.565, Nr78, poz.682 iNr181, poz.1524, z2008r. Nr229, poz.1539, z2009r. Nr195, poz.1501 iNr216, poz.1676, z2010r. Nr40, poz.230, Nr167, poz.1131, Nr182, poz.1228 iNr254, poz.1700, z2011r. Nr6, poz.18, Nr34, poz.173, Nr106, poz.622 iNr186, poz.1100 oraz z2012r. poz.1101 i 1529.

45) P rzez art.1 pkt19 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

46) D odany przez art.1 pkt20 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

47) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 49.

48) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2003r. Nr124, poz.1152 iNr217, poz.2125, z2004r. Nr96, poz.959, z2005r. Nr64, poz.565, z2006r. Nr145, poz.1050, z2009r. Nr18, poz.97, z2010r. Nr40, poz.230 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr106, poz.622.

41) 42)

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 235

1.49) Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone wart.2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych wustawie zdnia 18 września 2001r. opodpisie elektronicznym (Dz.U. Nr130, poz.1450, zpóźn. zm.50)), lub certyfikatu podpisu osobistego przy zachowaniu zasad przewidzianych wustawie zdnia 6 sierpnia 2010r. odowodach osobistych (Dz.U. Nr167, poz.1131 oraz z2011r. Nr133, poz.768), lub profilu zaufanego ePUAP.

2. Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom identyfikację wtym systemie przez zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności wsiedzibie podmiotu publicznego.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, wdrodze rozporządzenia:

1) zczegółowe warunki organizacyjne itechniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydas nia certyfikatu oraz stosowania technologii, októrych mowa wust.1 i2,

2) asady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania iunieważniania profilu zaufanego ePUAP, wtym: z a) odmioty upoważnione do potwierdzania, przedłużania iunieważniania profilu zaufanego ePUAP, p b) kres ważności profilu zaufanego ePUAP, o c) awartość profilu zaufanego ePUAP, z d) rzypadki, wktórych nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, p e) rzypadki, wktórych profil zaufany ePUAP traci ważność, p f) arunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w g) arunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów idanych bezpośrednio związanych zpotwierdzeniem w profilu zaufanego ePUAP, h) zory wniosku opotwierdzenie, przedłużenie iunieważnienie profilu zaufanego ePUAP w – biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ipewności wprocesie identyfikacji oraz poufności kluczowych elementarnych czynności. Art. 20b.46)

1. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP wywołuje skutki prawne, jeżeli został utworzony lub złożony wokresie ważności tego profilu.

2. Dane wpostaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

3. Nie można odmówić ważności iskuteczności podpisowi potwierdzonemu profilem zaufanym ePUAP tylko na tej podstawie, że istnieje wpostaci elektronicznej lub zmianie uległy dane inne niż służące do potwierdzenia profilu zaufanego. Rozdział 4 Badanie zgodności oprogramowania interfejsowego zrozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne orazkontrola przestrzegania przepisów ustawy Art. 21.

1. W celu zapewnienia spójnego działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych przeprowadza się, z zastrzeżeniem art. 24, badanie poprawności wdrożenia rozwiązań, o których mowa wart.13 ust.2 pkt2 lit.a, woprogramowaniu interfejsowym przy wykorzystaniu testów akceptacyjnych udostępnionych przez podmiot publiczny zgodnie zart.13 ust.2 pkt2 lit.b, zwane dalej „badaniem”.

2. Badanie przeprowadza, na własny koszt, twórca oprogramowania interfejsowego albo inny podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania interfejsowego, które ma być wykorzystywane do realizacji zadania publicznego, zwany dalej „podmiotem uprawnionym”:

1) rzed udostępnieniem po raz pierwszy oprogramowania interfejsowego do realizacji tego zadania; p

2) o modyfikacji oprogramowania interfejsowego w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a, dokonanej p od czasu poprzedniego badania.

W brzmieniu ustalonym przez art.86 ustawy zdnia 6 sierpnia 2010r. odowodach osobistych (Dz.U. Nr167, poz.1131 oraz z2011r. Nr133, poz.768), która wejdzie wżycie zdniem 1 lipca 2013r.

50) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2003r. Nr124, poz.1152 iNr217, poz.2125, z2004r. Nr96, poz.959, z2005r. Nr64, poz.565, z2006r. Nr145, poz.1050, z2009r. Nr18, poz.97, z2010r. Nr40, poz.230 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr106, poz.622.

49)

Dziennik Ustaw

3. Podmiot uprawniony:

1) nformuje podmiot publiczny orodzaju, wersji, dacie wytworzenia icharakterystyce techniczno-funkcjonalnej oprograi mowania interfejsowego poddawanego badaniu; s

2) kłada podmiotowi publicznemu oświadczenie owyniku badania.

4. Wcelu potwierdzenia wyniku badania podmiot publiczny może przeprowadzić weryfikację tego badania, wykorzystując testy akceptacyjne udostępnione podmiotowi uprawnionemu. Podmiot publiczny informuje podmiot uprawniony owyniku weryfikacji.

5. Wrazie niezgodności wyniku weryfikacji zwynikiem badania dokonanego przez podmiot uprawniony rozstrzyga wynik weryfikacji. Wtym przypadku koszty weryfikacji ponosi podmiot uprawniony.

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, wdrodze rozporządzenia: m

1) etodykę, warunki itryb sporządzania testów akceptacyjnych,

2) posób postępowania wzakresie badania oraz weryfikacji badania, wtym sposób dokumentowania wyników badania s oraz weryfikacji badania,

3) odzaje oprogramowania interfejsowego podlegającego badaniu, r s

4) zczegółowy zakres informacji, októrych mowa wust.3 pkt1, oraz sposób itryb przekazywania tych informacji,

5) zór oświadczenia owyniku badania oraz wyniku weryfikacji badania w – uwzględniając konieczność wprowadzenia jednolitych warunków przygotowania rzetelnego zestawu testów akceptacyjnych oraz dokonania obiektywnej oceny oprogramowania interfejsowego. Art. 22.

1. Oprogramowanie interfejsowe może być używane do realizacji zadań publicznych, jeżeli uzyskało pozytywny wynik badania.

2. Podmiot publiczny może nieodpłatnie udostępnić oprogramowanie interfejsowe, które uzyskało pozytywny wynik badania, albo jego kody źródłowe, wzakresie określonym wumowie licencyjnej zpodmiotem uprawnionym.

3. Wrazie stwierdzenia używania do realizacji zadania publicznego oprogramowania interfejsowego, które:

1) ie zostało poddane badaniu, n

2) ie uzyskało pozytywnego wyniku badania wprzypadkach, októrych mowa wart.21 ust.2 n – podmiot publiczny może odmówić przyjęcia danych przekazywanych za pomocą tego oprogramowania; wtakim przypadku odmowa przyjęcia danych jest równoznaczna znieprzekazaniem tych danych. Art. 23.

1. Przepisy art.21 i22 stosuje się odpowiednio, jeżeli:

1) odmiot publiczny jest podmiotem uprawnionym; p

2) odmiot uprawniony przekazał podmiotowi publicznemu autorskie prawa majątkowe do oprogramowania interfejsowego. p

2. Wprzypadkach, októrych mowa wust.1, wrazie zaistnienia okoliczności, októrych mowa wart.22 ust.3 pkt1 albo 2, oprogramowanie interfejsowe nie może być używane do realizacji zadań publicznych do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania. Art. 24. Przepisów art.21–23 nie stosuje się wprzypadku, októrym mowa wart.13 ust.4, chyba że:

1) odmiot publiczny udostępnił testy akceptacyjne; p

2) odmiot uprawniony wystąpił oudostępnienie testów akceptacyjnych wcelu przeprowadzenia badania. p Art. 25.

1. Kontroli:

1) ealizacji ponadsektorowych projektów informatycznych dokonuje Prezes Rady Ministrów; r

2) ealizacji sektorowych projektów informatycznych dokonuje minister kierujący działem administracji rządowej, r dla którego ustanowiono sektorowy projekt informatyczny; – 24 – Poz. 235

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 235

3) ziałania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych albo realizacji obowiązków wyd nikających zart.13 ust.2, dokonuje: w a) jednostkach samorządu terytorialnego iich związkach oraz wtworzonych lub prowadzonych przez te jednostki samorządowych osobach prawnych iinnych samorządowych jednostkach organizacyjnych – właściwy wojewoda, zzastrzeżeniem ust.3, w b) podmiotach publicznych podległych lub nadzorowanych przez organy administracji rządowej – organ administracji rządowej nadzorujący dany podmiot publiczny, w c) podmiotach publicznych niewymienionych wlit.aib – minister właściwy do spraw informatyzacji – pod względem zgodności zminimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych iwymiany informacji wpostaci elektronicznej2).

2. (uchylony).51)

3. Wstosunku do organów ijednostek, októrych mowa wust.1 pkt3 lit.a, kontrola może dotyczyć wyłącznie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, które są używane do realizacji zadań zleconych zzakresu administracji rządowej. Wpozostałych przypadkach kontrola przeprowadzana jest na wniosek.

4. Kontroli wzakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazywanych na podstawie art.12 ust.5, zpunktu widzenia legalności, gospodarności, celowości irzetelności wydatkowania środków publicznych:

1) odmiotów określonych wust.1 pkt3 lit.a– dokonuje właściwa regionalna izba obrachunkowa, na zasadach określop nych wustawie zdnia 7 października 1992r. oregionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z2012r. poz.1113); 2)52) podmiotów niewymienionych wpkt1 – dokonuje minister właściwy do spraw informatyzacji. Art. 26. (uchylony).53) Art. 27. (uchylony).53) Art. 28.54)

1. Kontrolerem może być osoba pełnoletnia, która:

1) osiada wykształcenie wyższe; p p

2) osiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – strony umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie jej wjednostce kontrolowanej od posiadania obywatelstwa polskiego;

3) a pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta zpełni praw publicznych; m n

4) ie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) osiada certyfikat, októrym mowa wust.3. p

2. Kontroler jest obowiązany zachować wtajemnicy informacje, które uzyskał wzwiązku zwykonywaniem czynności kontroli. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu pełnienia obowiązków kontrolera wurzędzie obsługującym organ dokonujący kontroli.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, wdrodze rozporządzenia, wykaz certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli wrozumieniu art.25, uwzględniając zakres wiedzy specjalistycznej wymaganej od osób legitymujących się poszczególnymi certyfikatami izakres kontroli określony wart.25. Art. 29–35. (uchylone).55)

P rzez art.66 pkt1 lit.austawy zdnia 15 lipca 2011r. okontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr185, poz.1092), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

52) W brzmieniu ustalonym przez art.66 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 51.

53) P rzez art.66 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 51.

54) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt21 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

55) P rzez art.66 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 51.

51)

Dziennik Ustaw – 26 – Rozdział 5 Zmiany wprzepisach obowiązujących Art. 36–52. (pominięte).56) Rozdział 6 Przepisy dostosowujące, przejściowe ikońcowe Art. 53–60. (pominięte).56) Art. 61.

1. Ilekroć wprzepisach dotyczących informatyzacji zawartych wodrębnych ustawach jest mowa o:

1) lektronicznym nośniku informacji, elektronicznym nośniku informatycznym, elektronicznym nośniku danych, kome puterowym nośniku informacji, komputerowym nośniku danych, nośniku elektronicznym, nośniku magnetycznym, nośniku informatycznym albo nośniku komputerowym – należy przez to rozumieć, wprzypadku wątpliwości interpretacyjnych, informatyczny nośnik danych, októrym mowa wart.3 pkt1 niniejszej ustawy;

2) anych elektronicznych, danych wpostaci elektronicznej, danych wformie elektronicznej, danych informatycznych, d informacjach wpostaci elektronicznej albo informacjach wformie elektronicznej – należy przez to rozumieć, wprzypadku wątpliwości interpretacyjnych, dokument elektroniczny, októrym mowa wart.3 pkt2 niniejszej ustawy.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się do przepisów:

1) stawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz.U. z2012r. poz.1376, 1385 i 1529); u

2) stawy zdnia 29 sierpnia 1997r. oNarodowym Banku Polskim (Dz.U. z2005r. Nr1, poz.2, zpóźn. zm.57)); u

3) stawy zdnia 12 września 2002r. oelektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z2012r. poz.1232). u Art. 62. (pominięty).56) Art. 63. (pominięty).56) Art. 64. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia58), zwyjątkiem:

1) art.17 oraz 54, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia;

2) art.36 i37, które wchodzą wżycie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia;

3) art.40, który wchodzi wżycie po upływie 27 miesięcy od dnia ogłoszenia; 4)59) art.42 pkt1, 4 i7, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2006r. Poz. 235

Z amieszczone wobwieszczeniu. Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr167, poz.1398, z2006r. Nr157, poz.1119, z2007r. Nr25, poz.162 iNr61, poz.410, z2008r. Nr209, poz.1315 i1317, z2009r. Nr69, poz.589 iNr143, poz.1164, z2010r. Nr109, poz.709 iNr257, poz.1724, z2011r. Nr75, poz.398 iNr117, poz.676 oraz z2012r. poz.855, 908 i1166.

58) Ustawa została ogłoszona wdniu 20 kwietnia 2005r.

59) W brzmieniu ustalonym przez art.6 ustawy zdnia 10 marca 2006r. ozmianie ustawy owydawaniu Monitora Sądowego iGospodarczego oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr73, poz.501), która weszła wżycie zdniem 13 maja 2006r.; wszedł wżycie zdniem 28 kwietnia 2006r.

56) 57)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 235 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.