Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 248 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-22
Data wydania:2013-01-25
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 248 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 248

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 25 stycznia2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji wsprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego wrazie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej

1. Na podstawie art.16 ust.3ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 25 czerwca 2002r. wsprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego wrazie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej (Dz.U. Nr 99, poz. 901), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19grudnia 2011r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego wrazie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej (Dz.U. z2012r. poz.27).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia nie obejmuje §2i§3rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 19 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego wrazie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej (Dz.U. z2012r. poz.27), które stanowią: „§2. Wnioski owypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego złożone przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów rozporządzenia, októrym mowa w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

1)

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie §1ust.2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 248

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 25 stycznia 2013 r. (poz.248)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH IADMINISTRACJI

1) zdnia 25 czerwca 2002r. wsprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego wrazie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej Na podstawie art.77 ust.4ustawy zdnia 12 października 1990r. oStraży Granicznej (Dz.U. z2011r. Nr116, poz.675, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. 1.3)Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, który nie wykorzystał przysługującego prawa przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej środkami publicznego transportu zbiorowego raz wroku kalendarzowym do obranej miejscowości wkraju izpowrotem, przyznaje się na każdą uprawnioną osobę zryczałtowany równoważnik pieniężny wkwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd wdrugiej klasie pociągu według taryfy pośpiesznej na odległość 1000 km, zuwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, ustalany według ceny biletów obowiązującej wdniu wypłaty tego równoważnika, nie później jednak niż wdniu wygaśnięcia prawa do przejazdu przysługującego za dany rok kalendarzowy.

2. Zryczałtowany równoważnik pieniężny wypłaca się na wniosek funkcjonariusza, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia. §2. Zryczałtowany równoważnik pieniężny wypłaca komórka finansowa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, właściwa dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza, wterminie 30 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza wniosku oprzyznanie świadczenia. §3. Wrazie zbiegu uprawnień do zryczałtowanego równoważnika pieniężnego ztytułu służby obojga małżonków osoby uprawnione mogą skorzystać ztego prawa tylko zjednego tytułu. §4. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do warunków przyznawania funkcjonariuszom oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego wrazie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej od dnia 16 czerwca 2002r. §5. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia4).

Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie §1ust.2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr117, poz.677, Nr170, poz.1015, Nr171, poz.1016 iNr230, poz.1371 oraz z2012r. poz.627, 664, 769 i951.

3) Wbrzmieniu ustalonym przez §1pkt 1rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 19 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej (Dz.U. z2012r. poz.27), które weszło wżycie zdniem 25 stycznia 2012r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 4lipca 2002r.

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 248

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 25 czerwca 2002r.5)

..................................................................

(stopień, imię inazwisko funkcjonariusza)

WZÓR

..................................................................

(jednostka organizacyjna Straży Granicznej)

WNIOSEK owypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego wrazie niewykorzystania przysługującego przejazdu nakoszt właściwego organu Straży Granicznej 1. Wnoszę owypłacenie zryczałtowanego równoważnika pieniężnego przysługującego wrazie niewykorzystania przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej wkwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd wdrugiej klasie pociągu według taryfy pośpiesznej na odległość 1000 km dla następujących osób: Rodzaj ulgi przejazdowej oraz tytuł, zjakiego ona przysługuje* razem

Imię inazwisko

Pokrewieństwo składający oświadczenie małżonek

Data urodzenia X X

Należność wzł

Inne dane**

2. Oświadczam, że osoby wymienione wpowyższym wykazie: – korzystały i nie będą korzystać w ............... roku z przysługującego prawa przejazdu na koszt właściwego nie organu Straży Granicznej, – spełniają wszystkie warunki uprawniające do przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej. .............................................................

(data ipodpis funkcjonariusza)

* Należy wpisać odpowiednio: „ustawa” – wprzypadku uprawnień wynikających zustawy zdnia 20 czerwca 1992r. ouprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z2012r. poz.1138). ** p. wrazie niepełnosprawności dziecka powyżej 18 lat należy podać stopień niepełnosprawności oraz rok otrzymania decyzji. N

5)

 Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 248

POUCZENIE: Prawo do przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej przysługuje funkcjonariuszowi, jego małżonkowi oraz dzieciom własnym, dzieciom małżonka, dzieciom przysposobionym idzieciom przyjętym na wychowanie, które: 1) ukończyły osiemnastego roku życia, awrazie uczęszczania do szkoły – 24 lat albo 25 lat, jeżeli odbywają studia nie wszkole wyższej, aukończenie 25 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów; 2) stały się osobami całkowicie niezdolnymi do pracy przed osiągnięciem wieku określonego wpkt1. 3. Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym.

...................................

(data)

..............................................................

(podpis osoby sprawdzającej)

4. Zatwierdzam należność wkwocie zł ...................................................................................................................................

(słownie złotych)

.............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................

(data)

..............................................................

(podpis osoby zatwierdzającej)

5. Adnotacja organu finansowego: należność brutto ............................ zł podatek ......... % ........................... zł do wypłaty .................................... zł Wypłatę równoważnika za rok ................... wkwocie ..................................................................................................... zł odnotowano wewidencji uposażeń. ...................................

(data)

................................................................

(podpis pracownika komórki finansowej)

6. Kwotę złotych ......................................................................................................................................................................

(słownie złotych)

..............................................................................................................................................................................................

............................................................ otrzymałem. ..............................................................

(podpis funkcjonariusza)

...................................

(data)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 248 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.