Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 257 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-22
Data wydania:2013-01-31
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 257 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 257

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 listopada 2010r. wsprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (Dz.U. Nr235, poz.1544), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 27 lutego 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (Dz.U. poz.244); 2) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 6 grudnia 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (Dz.U. poz.1416).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nieobejmuje: 1) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 27 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (Dz.U. poz.244), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 6 grudnia 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (Dz.U. poz.1416), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”. Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Dziennik Ustaw –2– Poz. 257

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 31 stycznia 2013r. (poz.257)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 29 listopada 2010r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej Na podstawie art.9a ust.9 ustawy zdnia 28 września 1991r. okontroli skarbowej (Dz.U.z2011r. Nr41, poz.214, zpóźn. zm.2)) zarządza się, conastępuje: §1. Określa się terytorialny zasięg działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, który stanowi załącznik do rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr53, poz.273 iNr230, poz.1371 oraz z2012r. poz.362 i1544.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 13 grudnia 2010r.

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 257

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r.4)

TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA DYREKTORÓW URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ Lp. 1 Nazwa dyrektora urzędu kontroli skarbowej Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie Terytorialny zasięg działania dyrektora urzędu kontroli skarbowej województwo mazowieckie, z wyłączeniem powiatów białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, gostynińskiego, grójeckiego, kozienickiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, lipskiego, łosickiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, siedleckiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, miasta na prawach powiatu Ostrołęka, miasta naprawach powiatu Płock, miasta na prawach powiatu Radom oraz miasta naprawach powiatu Siedlce województwo podlaskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty ostrołęcki, ostrowski, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski oraz miasto na prawach powiatu Ostrołęka województwo kujawsko-pomorskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty gostyniński, sierpecki, płocki, płoński oraz miasto naprawach powiatu Płock województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie, z wyłączeniem powiatu sandomierskiego, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty białobrzeski, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto na prawach powiatu Radom województwo małopolskie województwo lubelskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty garwoliński, kozienicki, miński, łosicki, siedlecki oraz miasto na prawach powiatu Siedlce województwo łódzkie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty grójecki, sochaczewski, żyrardowski województwo warmińsko-mazurskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty ciechanowski, makowski, mławski, pułtuski, przasnyski, żuromiński województwo opolskie województwo wielkopolskie, z wyłączeniem powiatu międzychodzkiego iwolsztyńskiego województwo podkarpackie, a także wchodzący w skład województwa świętokrzyskiego powiat sandomierski województwo zachodniopomorskie, z wyłączeniem powiatu myśliborskiego województwo dolnośląskie województwo lubuskie, a także wchodzący w skład województwa zachodniopomorskiego powiat myśliborski oraz wchodzące w skład województwa wielkopolskiego powiaty międzychodzki i wolsztyński

2

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach

3

4 5 6

7 8

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze

9 10

11 12 13 14 15 16

4)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1416), które weszło w życie zdniem 1stycznia 2013 r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 257 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2013 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.