Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 258 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-25
Data wydania:2013-02-19
Data wejscia w życie:2013-03-12
Data obowiązywania:2013-03-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 258 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 258

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 19 lutego 2013 r. wsprawie warunków itrybu zaliczania okresów służby ipracy uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie art.90 ust.3 ustawy zdnia 9 czerwca 2006r. oCentralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z2012r. poz. 621, 627 i 664) zarządza się, co następuje: § 1.

1. Do okresów służby i pracy uwzględnianych przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy, zwanych dalej „wysługą lat”, zalicza się: 1) okresy służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej „CBA”, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej; 2) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą, o której mowa w pkt 1, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.1)); 3) okresy zakończonego zatrudnienia wykonywanego w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku; 4) okresy ukończonych przez funkcjonariusza studiów wyższych, w wymiarze nie dłuższym jednak od programowego czasu trwania jednolitych studiów magisterskich albo programowego czasu trwania studiów pierwszego i drugiego stopnia; 5) inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy.

2. Nie zalicza się do wysługi lat okresów służby lub pracy, za które nie przysługiwało uposażenie, wynagrodzenie, zasiłek z tytułu choroby lub zasiłek macierzyński, chyba że funkcjonariusz: 1) korzystał, także przed podjęciem służby w CBA, z urlopu lub zwolnienia udzielonego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, przewidzianego w przepisach prawa pracy; 2) korzystał z urlopu bezpłatnego udzielonego w związku z wyjazdem za granicę wspólnie z małżonkiem przeniesionym tam w celu pełnienia służby albo pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, instytucie polskim lub innej misji państwowej; 3) korzystał z urlopu bezpłatnego udzielonego na okres kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, jeżeli okres ten zaliczono w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266, z późn. zm.2));

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr10, poz.65, Nr90, poz.757 iNr130, poz.1085, z2006r. Nr104, poz.708 i711, z2007r. Nr82, poz.558, z2008r. Nr66, poz.402 i409 iNr220, poz.1410, z2009r. Nr24, poz.145 iNr95, poz.786, z2010r. Nr113, poz.745, z2011r. Nr205, poz.1203 oraz z2012r. poz.637 i664.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.153, z1999r. Nr49, poz.483, z2000r. Nr120, poz.1268 oraz z2011r. Nr61, poz.315 iNr185, poz.1093.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 258

4) prowadził indywidualne gospodarstwo rolne lub pracował w takim gospodarstwie na zasadach określonych w przepisach o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

3. Zaliczeniu do wysługi lat nie podlegają okresy zawieszenia w czynnościach służbowych oraz tymczasowego aresztowania. Przepisu nie stosuje się w przypadku umorzenia postępowania karnego, chyba że zostało ono umorzone warunkowo, uniewinnienia w postępowaniu dyscyplinarnym lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu.

4. Jeżeli czas wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2, pokrywa się częściowo z czasem wystąpienia innych okoliczności, o których mowa w tych przepisach, to okresów objętych tym przedziałem czasowym nie sumuje się. § 2. Dokumentami potwierdzającymi okresy, o których mowa w § 1 ust. 1–3, są w szczególności: 1) świadectwo służby; 2) świadectwo pracy; 3) dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie lub inny dokument określający co najmniej datę rozpoczęcia i zakończenia studiów oraz programowy czas ich trwania; 4) zaświadczenie wydane przez uprawniony podmiot określające co najmniej początek i koniec okresu. § 3.

1. Szef CBA zalicza okresy, o których mowa w § 1, po raz pierwszy na dzień przyjęcia do służby, na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach personalnych funkcjonariusza.

2. Rozstrzygnięcie w sprawie zaliczenia do wysługi lat okresów dotychczas nieudokumentowanych oraz ewentualne nowe ustalenie wysługi lat następuje na udokumentowany wniosek funkcjonariusza. W przypadku odmowy wskazuje się przyczynę niezaliczenia określonych okresów do wysługi lat. § 4.

1. Zaliczając okresy, o których mowa w § 1, do wysługi lat, ustala się: 1) łączną wysługę lat, poszczególne okresy składowe oraz wskazuje dzień, na który wylicza się wysługę lat – w przypadku gdy zaliczenia dokonuje się po raz pierwszy; 2) okres zaliczony do wysługi na wniosek funkcjonariusza, łączną wysługę lat, datę, w której upłynął okres wysługi lat uprawniający do uwzględnienia przy ustaleniu wzrostu uposażenia – w przypadku gdy zaliczenia dokonuje się na wniosek funkcjonariusza.

2. Ustalenie zwiększenia wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat z tytułu służby w CBA następuje z urzędu.

3. Ustalając po raz kolejny wysługę lat, określa się jej łączny okres oraz datę, w której upłynął okres wysługi lat uprawniający, na podstawie odrębnych przepisów, do wzrostu tego uposażenia. § 5.

1. Przepisu § 1 ust. 3 zdanie pierwsze nie stosuje się do okresów zawieszenia w czynnościach służbowych i tymczasowego aresztowania, które zakończyły się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

2. Funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę w CBA w dniu wejścia w życie rozporządzenia, zaliczenia okresów służby i pracy przypadających przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uwzględnianych przy ustalaniu wzrostu uposażenia dokonuje się na dotychczasowych zasadach, o ile nowe zasady nie są dla nich korzystniejsze. § 6. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy oraz innych okresów, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. Nr128, poz.896 iNr137, poz.985). § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 258 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.