Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 261 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-25
Data wydania:2013-02-06
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 261 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 261

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY IPOLITYKI SPOŁECZNEJ

1) zdnia 6 lutego 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej wsprawie określenia zakresu danych zawartych wdokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej zdnia 28 maja 2004r. wsprawie określenia zakresu danych zawartych wdokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr123, poz.1299), zuwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 2 lutego 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie określenia zakresu danych zawartych wdokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz.132).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje §2 rozporządzenia Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 2 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie określenia zakresu danych zawartych wdokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz.132), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”. Minister Pracy iPolityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

1)

Minister Pracy iPolityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy iPolityki Społecznej (Dz.U. Nr248, poz.1485).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 261

Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 6 lutego 2013 r. (poz. 261)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ

1) zdnia 28 maja 2004r. wsprawie określenia zakresu danych zawartych wdokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr116, poz.1207, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych podawanych przez zarządzającego na dokumencie płatniczym wprzypadku przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego oraz sposób i tryb przeliczania kwoty przekazanych składek na podstawę wymiaru świadczenia, jeżeli emerytura uczestnika lub osoby uprawnionej ma być obliczona od podstawy wymiaru. §2. Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o: 1) zarządzającym – należy przez to rozumieć zarządzającego określonego wart.2 pkt9 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. opracowniczych programach emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”, lub likwidatora tego zarządzającego; 2) oddziale Zakładu – należy przez to rozumieć terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwą ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika; 3) uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną określoną wart.2 pkt11 ustawy; 4) kwocie składki – należy przez to rozumieć 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego. §3.

1. Zarządzający przekazujący do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę składki podaje na dokumencie płatniczym „Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa” następujące dane: 1) wpolu „nazwa odbiorcy” – nazwę oddziału Zakładu; 2) wpolu „nrrachunku odbiorcy” – numer rachunku bankowego wskazany przez oddział Zakładu; 3) wpolu „kwota” – kwotę składki; 4) wpolu „nrrachunku zleceniodawcy” – numer rachunku bankowego zarządzającego; 5) wpolu „nazwa zleceniodawcy” – nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres zarządzającego; 6) wpolu „tytułem”: a)3) imię inazwisko, numer PESEL uczestnika, ajeżeli uczestnikowi nie nadano tego numeru, podaje się serię inumer dowodu osobistego lub paszportu, b) identyfikator płatności – PPE.

Obecnie działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Pracy iPolityki Społecznej, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy iPolityki Społecznej (Dz.U. Nr248, poz.1485).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr143, poz.1202, z2006r. Nr157, poz.1119, z2008r. Nr220, poz.1432, z2010r. Nr18, poz.98 oraz z2011r. Nr75, poz.398 iNr171, poz.1016.

3) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 rozporządzenia Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 2 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie określenia zakresu danych zawartych wdokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz.132), które weszło wżycie zdniem 7 lutego 2012r.

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 261

2. Potwierdzoną za zgodność zoryginałem kopię dokumentu płatniczego, októrym mowa wust.1, zarządzający przekazuje uczestnikowi listem poleconym. §4.

1. Kwotę składki przelicza się przez podzielenie jej przez 19,52%. Uzyskaną kwotę zaokrągla się wgórę do pełnych groszy.

2. Kwotę składki podlegającą przeliczeniu ustala się na podstawie dokumentu płatniczego, októrym mowa w§3 ust.1, dołączonego przez uczestnika do wniosku oemeryturę, której wysokość zgodnie zodrębnymi przepisami obliczana jest od podstawy wymiaru.

3. Kwotę uzyskaną wwyniku przeliczenia, októrym mowa wust.1, uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury przez doliczenie tej kwoty do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne za miesiąc, wktórym kwota składki przekazana została do oddziału Zakładu. §5. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 czerwca 2004r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 261 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.