Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 28 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-09
Data wydania:2013-01-02
Data wejscia w życie:2013-01-10
Data obowiązywania:2013-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 28 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 28

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 2 stycznia 2013r. wsprawie reorganizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań Na podstawie art.7 ust.3 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. oinstytutach badawczych (Dz.U. Nr96, poz.618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje: § 1. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000018572, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-87-781) z dniem 1 stycznia 2013 r. otrzymuje nazwę COBRO – Instytut Badawczy Opakowań. § 2. Nadzór nad COBRO – Instytutem Badawczym Opakowań, zwanym dalej „Instytutem”, sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. § 

3. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i  prac rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, w obszarach:

1) opakowalnictwa;

2) tworzenia i rozwoju podstaw technologii wytwarzania i metod badań.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących: a) właściwości materiałów opakowaniowych, b) technologie nowych materiałów opakowaniowych i opakowań, c) wzajemne oddziaływania na siebie produktu i opakowania oraz metod zabezpieczania pakowanego produktu, d) pracowywanie nowych metod oceny jakości, bezpieczeństwa wyrobów i  ich zgodności z  dyrektywami Unii Euo ropejskiej oraz wprowadzanie w kraju standardów europejskich i światowych w zakresie objętym przedmiotem działania, e) organizację i zarządzanie gospodarką opakowaniami oraz procesami produkcji opakowań, f) prognozowanie kierunków rozwoju przemysłu i rynku opakowań, g) tworzenie technologii i urządzeń ochrony środowiska, sozologii związanej z opakowaniami, h) doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych;

1)

 entralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań został utworzony zarządzeniem nr 45 Przewodniczącego Państwowej Rady GosC podarki Materiałowej z dnia 6 października 1973 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, zmienionym zarządzeniem nr 17/Org/94 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 28

2) rowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej; p

3) powszechnianie wyników prowadzonych badań, między innymi przez prowadzenie działalności w zakresie informacji u naukowej, technicznej i ekonomicznej;

4) wiadczenie usług badawczych, technologicznych, pomiarowych oraz opracowywanie opinii i  ekspertyz w  zakresie ś prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 28 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwrot opakowań zwrotnych

  Sklep odmówił mi przyjęcia opakowań zwrotnych ponieważ więcej oddawałem niż kupowałem tego produktu. Wynikło to z faktu, że opakowania gromadzę i nie chce mi się (...)

 • Opakowania zwrotne - zmiana sposobu rozliczeń

  Prowadzę sklep spożywczy (PKPiR + VAT). Do tej pory wszyscy kontrahenci rozliczali opakowania zwrotne na dole faktury, nie ujmując ich w wartości faktury. Od tego miesiąca (...)

 • Opłata produktowa

  Jak prawidłowo rozliczyć się z opłaty produktowej w Spółdzielni prowadzącej zakład produkcji piekarskiej, gdzie zakupuje się gotowe woreczki foliowe z logo firmy (...)

 • Skutki naruszenia wyłączności znaku towarowego

  Jakie są skutki naruszenia wyłączności znaku towarowego ?

 • Opinia RODK a pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Jestem od 2 lat w trakcie rozwodu, mąż 2 lata temu uciekł za granicę, mam córkę, żyję w nowym związku. Dostałam opinię Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 1 poz. 8

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2009 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-16 poz. 1442

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRIT"

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-30 poz. 628

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-18 poz. 1098

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie reorganizacji Branżowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych „Komel”

 • Monitor Polski 2010 nr 13 poz. 144

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 marca 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.