Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 354 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-03-15
Data wydania:2013-03-01
Data wejscia w życie:2013-03-16
Data obowiązywania:2013-03-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 354 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 354

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

1) zdnia 1 marca 2013r. wsprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących wskład komisji egzaminacyjnych ikwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się oawans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania iskreślania ekspertów zlisty Na podstawie art.9g ust.12 ustawy zdnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z2006r. Nr97, poz.674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”; 2) tryb wpisywania nauczycieli na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwaną dalej „listą ekspertów”; 3) sposób prowadzenia listy ekspertów; 4) tryb skreślania ekspertów z listy ekspertów. § 2. Określa się ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 3.

1. Wpis na listę ekspertów następuje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę.

2. Wniosek powinien zawierać następujące dane: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) miejsce pracy i zajmowane stanowisko; 3) adres zamieszkania; 4) adres do korespondencji; 5) numer telefonu; 6) adres poczty elektronicznej.

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr248, poz.1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr17, poz.95, Nr80, poz.542, Nr102, poz.689, Nr158, poz.1103, Nr176, poz.1238, Nr191, poz.1369 iNr247, poz.1821, z2008r. Nr145, poz.917 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr1, poz.1, Nr56, poz.458, Nr67, poz.572, Nr97, poz.800, Nr213, poz.1650 iNr219, poz.1706, z2011r. Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206 oraz z2012r. poz.908 i1544.

1)

Dziennik Ustaw

3. Do wniosku należy dołączyć: 1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe; 2) poświadczoną kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego; 3) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 i 4 ustawy; 4) zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów na ekspertów; 5) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie jednego z warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 ustawy; 6) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1–4 ustawy; 7) oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 7 ustawy; 8) rekomendację, o której mowa w art. 9g ust. 11a pkt 8 ustawy; 9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu związanym z prowadzeniem listy ekspertów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.3)).

4. Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. § 4.

1. Wpis na listę ekspertów następuje po stwierdzeniu spełnienia wymagań i warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a i 11b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nauczyciela będącego konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, przed wpisaniem nauczyciela na listę ekspertów, kieruje jego wniosek do akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. § 5. Wpis na listę ekspertów obejmuje następujące dane: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) posiadane kwalifikacje zawodowe; 3) zajmowane obecnie stanowisko; 4) informację o stanowiskach zajmowanych w okresie ostatnich 5 lat; 5) adres do korespondencji; 6) numer telefonu; 7) adres poczty elektronicznej. § 6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 5, ekspert zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. § 7. Lista ekspertów jest prowadzona w formie elektronicznej bazy danych. § 8.

1. Skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje: 1) na pisemny wniosek eksperta; 2) na pisemny, umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 2 ustawy.

3)

– 2 –

Poz. 354

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 iNr33, poz.285, z2006r. Nr104, poz.708 i711, z2007r. Nr165, poz.1170 iNr176, poz.1238, z2010r. Nr41, poz.233, Nr182, poz.1228 iNr229, poz.1497 oraz z2011r. Nr230, poz.1371.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 354

2. Skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 3–5 ustawy. § 9. Do wniosków o wpis na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. § 10. Dotychczasowa lista ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy staje się listą ekspertów, o której mowa w § 7. § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4) Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

4)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. Nr 104, poz. 873).

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 354

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. (poz. 354)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW Główne założenia Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza część szkolenia jest realizowana w formie samokształcenia w kształceniu na odległość i jest zakończona egzaminem testowym. Druga część szkolenia obejmuje zajęcia realizowane w formach bezpośrednich i jest zakończona egzaminem testowym. Minimalna liczba godzin Podstawowe treści programowe ogółem 1 1. Rola eksperta: 1) kontekst społeczny i cele pracy eksperta; 2) zakres i granice autonomii eksperta; 3) prawne usytuowanie eksperta w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej; 4) edukacyjny kontekst pracy eksperta w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej. 2. Prawo w pracy eksperta: 1) źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej; 2) kontekst społeczny zmian w prawie dotyczącym systemu oświaty; 3) prawo w szkole i placówce oświatowej (statuty, regulaminy, zarządzenia dyrektora, uchwały rady pedagogicznej); 4) podstawy prawne systemu awansu zawodowego nauczycieli (cele, założenia, system, praktyka). 3. Zespołowy charakter pracy eksperta: 1) komisja egzaminacyjna i kwalifikacyjna jako zespół zadaniowy – grupa a zespół: a) etapy rozwoju zespołu zadaniowego, b) role członków zespołu zadaniowego, c) działanie członków komisji wynikające z przepisów prawa i pełnionych ról zespołowych; 2) decyzje indywidualne i grupowe w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej: a) wpływ stylu komunikacji na decyzje podejmowane przez komisję, b) czynniki wpływające na jakość podejmowanych decyzji. 11 2 9 6 6 – 1,5 1,5 – 2 wykłady (kształcenie na odległość) 3 ćwiczenia (w formie bezpośredniej) 4

Dziennik Ustaw 1 4. Egzamin i rozmowa przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną i kwalifikacyjną: 1) psychologiczne aspekty sytuacji egzaminacyjnej; 2) rozmowa jako rodzaj interakcji; 3) przebieg egzaminu i rozmowy; 4) formułowanie i zadawanie pytań; 5) rola eksperta w przeprowadzeniu egzaminu i rozmowy. 5. Ocenianie dorobku zawodowego nauczyciela: 1) rozwój zawodowy nauczyciela; 2) dorobek zawodowy nauczyciela; 3) psychologiczne aspekty oceniania; 4) ocena spełnienia niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia awansu zawodowego, zgodnie zprzepisami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; 5) kryteria oceny spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 4; 6) uzasadnienie oceny spełnienia wymagań, o których mowa w  pkt 

4. 6. Warsztat pracy eksperta: 1) pojęcie warsztatu pracy; 2) elementy warsztatu pracy eksperta; 3) refleksja nad własnym warsztatem pracy; 4) projektowanie własnego rozwoju. 7. Etyczne aspekty pracy eksperta: 1) funkcje etyki, w tym etyki zawodowej, we współczesnym społeczeństwie; 2) normy etyczne w pracy eksperta; 3) konflikty moralne eksperta i sposoby radzenia sobie znimi. Razem minimalna liczba godzin 60 18,5 41,5 6 2 4 6 2 4 18,5 3 15,5 11 2 9 – 5 – 2 3 Poz. 354 4

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 354 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Skład komisji egzaminacyjnej

  Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Awans zawodowy nauczyciela

  Czy istnieją przepisy określające czas trwania (ważność) stopni awansu nauczyciela? Jak długo można być np. nauczycielem kontraktowym lub mianowanym? Czy np. nauczyciel (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Nauczyciel dyplomowany

  Jestem nauczycielem dyplomowanym. Posiadam 9 letni staż pracy. Ukończyłem studia na politechnice, posiadam tytuł magistra inżyniera, oprócz tego ukończyłem dwu letnie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-11 poz. 1274

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 375

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej

 • Komunikat UE z 2008-05-07 nr 112 poz. 31

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu utworzenia listy zewnętrznych ekspertów zajmujących się ewaluacją w związku z następującymi programami: (...)

 • Komunikat UE z 2007-11-07 nr 265 poz. 17

  Zaproszenie do składania zgłoszeń w związku z decyzją Komisji 2007/717/WE w sprawie powołania grupy ekspertów ds. fakturowania elektronicznego

 • Komunikat UE z 2009-09-10 nr 216 poz. 23

  Sprostowanie do zaproszenia do wyrażenia zainteresowania kierowanego do osób fizycznych, wspomagających służby Komisji w zadaniach związanych z programem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.