Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 40 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-10
Data wydania:2012-12-13
Data wejscia w życie:2013-01-25
Data obowiązywania:2013-01-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 40 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 40

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 13 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia wzoru zgody przewozowej Na podstawie art.43 ust.8 ustawy zdnia 21 maja 1999r. obroni iamunicji (Dz.U. z2012r. poz.576) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 31 sierpnia 2011r. wsprawie określenia wzoru zgody przewozowej (Dz. U. Nr 206, poz. 1221) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone wzałączniku do niniejszego rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

1)

M inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 40

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 13 grudnia 2012r.k do ro p Zał cz (poz 40)

WZÓR

ZGODA PRZEWOZOWA NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZANIE BRONI PALNEJ LUB AMUNICJI (CONSENT TO TRANSFER FIREARMS OR AMMUNITION) Art. 11 ust. 2 i art. 10 dyrektywy 91/477/EWG (Article 11(2) and Article 10 of Directive 91/477/ECC)

1. Państwo początkowe transakcji (Initial country of transaction)

2. Państwo docelowe transakcji (Target country of transaction)

3. Zbywca (Seller) Nazwisko (Surname):

przedsiębiorca (entrepreneur)

osoba fizyczna (natural person)

4. Nabywca (Purchaser) Nazwisko (Surname): Imię/imiona (First name(s)): Firma przedsiębiorcy: (Company name) Siedziba (Registered office): Adres (Address):

przedsiębiorca (entrepreneur)

osoba fizyczna (natural person)

Imię/imiona (First name(s)): Firma przedsiębiorcy: (Company name) Siedziba (Registered office): Adres (Address): Numer telefonu (Phone number): Numer faksu (Fax number):

Numer telefonu (Phone number): Numer faksu (Fax number): Adres, na który broń palna lub amunicja ma być dostarczona: (Address to which the firearms or ammunition are to be transported)

5. Dotyczy broni palnej/amunicji (Concerns: firearms/ammunition) Lp. (No.) Kategoria (Category) Typ (Type) Marka/model (Make/model)

Załącznik: (Annex) Kaliber (Calibre) Nr seryjny (Serial No.)

tak (Yes) CIP cecha (CIP proof)

nie (No) Inne cechy (Other characteristics)

6. Uprzednia zgoda państwa docelowego transakcji (Prior consent of target country of transaction) Uzyskana (kopia w załączeniu) dla broni palnej lub amunicji nr: (Obtained (copy attached) for firearm(s) or ammunition No(s)) Ważna do (Valid until):

7. Szczegóły wysyłki (Details of consignment) Przewoźnik (Carrier): Sposób przewozu (Means of transfer): Data rozpoczęcia przewozu: (Date of departure) Przewidywana data zakończenia przewozu: (Estimated date of arrival) Adres, na który broń palna lub amunicja ma być dostarczona: (Address to which the firearms or ammunition are to be transported) Państwa członkowskie tranzytu: (Member States of transit)

8. Poświadczenie przez państwo początkowe transakcji spełnienia koniecznych wymagań (Certification by the initial country of transaction that all necessary requirements are filled)

Data (Date): Podpis (Signature): Pieczątka (Stamp):

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 40 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.