Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 401 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-03-27
Data wydania:2013-03-15
Data wejscia w życie:2013-03-28
Data obowiązywania:2013-01-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 401 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 401

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zdnia 15 marca 2013r. wsprawie trybu isposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem wczynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego wpodmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej Na podstawie art.16x ust.2 ustawy zdnia 5 grudnia 1996r. ozawodach lekarza ilekarza dentysty (Dz.U. z2011r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej „lekarzem MON”; 2) wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenie. § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 2) podmiocie leczniczym MON – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy utworzony przez Ministra Obrony Narodowej, wpisany na listę jednostek organizacyjnych, o której mowa w art. 19f ust. 1 ustawy; 3) podmiocie leczniczym MSW – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy utworzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wpisany na listę jednostek organizacyjnych, o której mowa w art. 19f ust. 1 ustawy; 4) innym podmiocie leczniczym – należy przez to rozumieć inny niż określony w pkt 2 i 3 podmiot leczniczy wpisany na listę jednostek organizacyjnych, o której mowa w art. 19f ust. 1 ustawy. § 3. Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego lekarz MON składa do organu, o którym mowa w art. 16c ust. 1 pkt 2 ustawy: 1) drogą służbową – jeżeli jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej; 2) za pośrednictwem pracodawcy, po uzyskaniu jego opinii w sprawie przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego – jeżeli jest zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej. § 4.

1. Lekarz MON może odbywać szkolenie specjalizacyjne w: 1) podmiocie leczniczym MON; 2) podmiocie leczniczym MSW; 3) innym podmiocie leczniczym.

2. W podmiocie leczniczym MSW albo innym podmiocie leczniczym szkolenie specjalizacyjne może być odbywane w  ramach miejsc szkoleniowych udostępnionych odpowiednio przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo wojewodę.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i 1456.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 401

3. W celu umożliwienia odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym MSW albo innym podmiocie leczniczym Minister Obrony Narodowej występuje z wnioskiem o udostępnienie miejsca szkoleniowego odpowiednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub wojewody. § 5.

1. Lekarz MON odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie: 1) przeznaczonym dla lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej; 2) przeznaczonym dla lekarzy zatrudnionych w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Lekarz MON będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej może odbywać szkolenie specjalizacyjne: 1) w ramach pełnienia służby na stanowisku służbowym w podmiocie leczniczym MON; 2) w ramach zwolnienia od zajęć służbowych udzielanego na czas realizacji programu specjalizacji w wymiarze określonym w ust. 3 z jednoczesnym pozostawaniem na dotychczasowym stanowisku służbowym lub w rezerwie kadrowej, na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne zawartej z podmiotem prowadzącym to szkolenie; 3) w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w zakresie zgodnym z dziedziną medycyny, w której są prowadzone te studia.

3. Lekarz MON będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej odbywa szkolenie specjalizacyjne w wymiarze nie mniejszym niż 24 godziny tygodniowo w podmiotach leczniczych, o których mowa w § 4 ust. 1, w ramach czasu służby, o którym mowa w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.2)).

4. Lekarz MON zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej może odbywać szkolenie specjalizacyjne: 1) na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem leczniczym MON, prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której wskazuje się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego; 2) w  ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym MON, podmiocie leczniczym MSW albo innym podmiocie leczniczym na podstawie odrębnych przepisów; 3) na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz MON jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy; 4) na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego trwania; 5) w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w zakresie zgodnym z dziedziną medycyny, w której są prowadzone te studia i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego. § 6.

1. Minister Obrony Narodowej wskazuje termin rozpoczęcia odbywania szkolenia specjalizacyjnego i kieruje lekarza MON do podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje lekarzowi MON: 1) skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym MON, podmiocie leczniczym MSW albo innym podmiocie leczniczym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz.857, Nr182, poz.1228 iNr238, poz.1578 oraz z2011r. Nr22, poz.114, Nr112, poz.654, Nr122, poz.696, Nr171, poz.1016 iNr236, poz.1396.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 401

2) kartę szkolenia specjalizacyjnego, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) indeks zabiegów i procedur medycznych, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) informację o obowiązującym go programie specjalizacji, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia; 5) informację o obowiązującym go programie uzupełniającym odpowiednim dla danej specjalizacji, określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.16g ust.2 ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, wydaje się lekarzowi MON po przedstawieniu przez niego dokumentu, o którym mowa w art. 16c ust. 18 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. § 7.

1. Lekarz MON, który rozpoczął szkolenie specjalizacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych, odbywa je zgodnie z trybem określonym w tych przepisach.

2. Do lekarza MON będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, który rozpoczął szkolenie specjalizacyjne po dniu 30 czerwca 2011 r., stosuje się przepis § 5 ust. 3.

3. Skierowanie do odbywania specjalizacji, karta szkolenia specjalizacyjnego oraz indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się, odpowiednio, skierowaniem do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, kartą szkolenia specjalizacyjnego oraz indeksem zabiegów i procedur medycznych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 2 stycznia 2013 r., z wyjątkiem § 5 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3) Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego służbę lub zatrudnionego w  zakładzie opieki zdrowotnej, w  stosunku do którego Minister Obrony Narodowej pełni funkcję organu założycielskiego (Dz. U. Nr 167, poz. 1036), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 10 ust.1 ustawy zdnia 28 kwietnia 2011r. ozmianie ustawy ozawodach lekarza ilekarza dentysty (Dz.U. Nr113, poz.658).

Dziennik Ustaw –4– Poz. 401

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. (poz.401)

Załącznik nr 1

WZÓR SKIEROWANIA DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W PODMIOCIE LECZNICZYM MON, PODMIOCIE LECZNICZYM MSW ALBO INNYM PODMIOCIE LECZNICZYM

SKIEROWANIE DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

postępowanie kwalifikacyjne ..........................................................................................

(data sesji kwalifikacyjnej)

Podmiot leczniczy prowadzący szkolenie specjalizacyjne: ....... ............................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne)

Wskazuję ...........................................................................................................................

(imię i nazwisko, przydział służbowy/stanowisko lekarza MON kierowanego na szkolenie specjalizacyjne) (klinika, oddział odbywania szkolenia specjalizacyjnego)

......................................................................................

jako miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ........................................

(wpisać dziedzinę medycyny)

Szkolenie specjalizacyjne odbywa się w trybie: .........................................................................

(wpisać tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego)

Okres odbywania szkolenia specjalizacyjnego .. Kierownik specjalizacji ..

(imię i nazwisko kierownika specjalizacji)

................... ....................................................................................................................

(data)

(podpis i pieczęć organu kierującego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 401

Załącznik nr 2

WZÓR KARTY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

..... (pieczątka organu wydającego kartę szkolenia specjalizacyjnego)

KARTA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO NR ....................../....... r.

w dziedzinie ...................................................................................................................................... Tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego ............................................................................................................ ... DANE OSOBOWE

1. Stopień*, imię (imiona) i nazwisko ...................................................................................................

2. Płeć: K M

3. Numer PESEL , a w przypadku jego braku cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość ...... (nazwa, numer dokumentu, kraj i rok wydania)

4. Obywatelstwo (obywatelstwa) ...............................

5. Adres miejsca zamieszkania ...... (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

6. Adres do korespondencji .. (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

7. Telefon**: służbowy . komórkowy .... domowy ..

8. Adres e-mail**..

9. Tytuł zawodowy ..

10. Członek wojskowej/okręgowej*** izby lekarskiej w ...

11. Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty*** nr ..... wydane przez .... w dniu ..

12. Posiadane specjalizacje: .. .. (nazwa specjalizacji, numer dyplomu, nazwa podmiotu wydającego dyplom)

13. Nazwa i adres podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne: .................................................................................................................................................................................... ......

14. Okres szkolenia: od dnia .............................................. do dnia ....................................................

...............

(data)

(podpis i pieczęć organu wydającego kartę szkolenia specjalizacyjnego)

................................................................................................................................

Dziennik Ustaw –6– Poz. 401

15. Imię i nazwisko kierownika specjalizacji .............................................................................................. Numer PESEL .., nazwa posiadanej specjalizacji, stopień/tytuł naukowy .. ....., stanowisko .................................................................................................................................................................

16. Data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego .........................................................................................................

(podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

..........................................

.........

(podpis i pieczątka kierownika komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne)

(podpis i pieczątka kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne)

...................................................

_________________________________________________________________________________________

17.

Adnotacja o przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego do dnia ........................................................, przyczyna przedłużenia .................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................... ......... ...................................................

(podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

(podpis i pieczątka kierownika komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne)

(podpis i pieczątka kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne)

_____________________________________________________________________________________________ UWAGI

____________________________________________

* Dotyczy ty ko lekarzy będących żołnierzami w służbie czynnej. ** Podanie informacji jest dobrowolne. *** Niepotrzebne skreślić.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 401

REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO I ROK SZKOLENIA

1. Kurs wprowadzający Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu:  .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________

2. Kursy szkoleniowe:

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ....... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: .... .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ....

. (data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs:  ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: 

.. (data)

..........................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

Dziennik Ustaw –8– Poz. 401

3. Staże kierunkowe: Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ...........................................................................................................................

................. Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................ Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) ____________________________________________________________________________________

..................

...............................................

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ .

(data)

(podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

...............................................

____________________________________________________________________________________

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................. Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) ____________________________________________________________________________________

..................

..............................................

4. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych  ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ..............

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

..............................

Dziennik Ustaw –9– Poz. 401

5. Formy samokształcenia: Rodzaj: .............................................................................................................................., w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 

(data)

................................................

(podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

_____________________________________________________________________

6. Dyżury medyczne: Nazwa komórki organizacyjnej ........................................................................................... ... Liczba godzin dyżurów ....................................................................................................... ....................... ................................. (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) (data) ____________________________________________________________________

7. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

.. (data) ............................................... (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

______________________________________________________________________ UWAGI:

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 401

II ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe: Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu:  .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

______________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ........ ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: .... .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ....... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ....

. (data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs:  ............................................................................................................................................ Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: 

.. (data)

............................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 401

2. Staże kierunkowe: Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................ Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) ____________________________________________________________________________________

..................

...............................................

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: . ............................................................................................................................................ Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ .

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

...............................................

____________________________________________________________________________________

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................. Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ ..................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

..............................................

____________________________________________________________________________________

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................. Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ ..................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

..............................................

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 401

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych  ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ..............

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

..............................

_____________________________________________________________________

4. Formy samokształcenia: Rodzaj: .............................................................................................................................., w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

...............................................

_____________________________________________________________________

5.

Dyżury medyczne: Nazwa komórki organizacyjnej ........................................................................................... ... Liczba godzin dyżurów ....................................................................................................... ....................... ................................. (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) (data) ____________________________________________________________________

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

.. (data) ............................................... (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

______________________________________________________________________ UWAGI:

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 401

III ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe: Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu:  .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ... ............................................................................................................................................ Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: .... .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ....... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ....

. (data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs:  ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: 

.. (data)

..........................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

10

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 401

2. Staże kierunkowe: Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ....................................................................................

........................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................ Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) ____________________________________________________________________________________

..................

...............................................

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: . ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ .

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

...............................................

____________________________________________________________________________________

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................. Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) ___________________________________________________________________________________

..................

..............................................

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................. Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ ..................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

..............................................

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 401

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych  ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ..............

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

..............................

_____________________________________________________________________

4. Formy samokształcenia: Rodzaj: .............................................................................................................................., w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 

(data)

................................................

(podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

_____________________________________________________________________

5. Dyżury medyczne: Nazwa komórki organizacyjnej ........................................................................................... ... Liczba godzin dyżurów ....................................................................................................... ....................... ................................. (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) (data) _____________________________________________________________________

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

.. (data) ............................................... (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

______________________________________________________________________ UWAGI:

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 401

IV ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe: Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ....... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: .... .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ....

. (data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs:  ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: .

.. (data)

..........................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 401

2. Staże kierunkowe: Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................ Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) ____________________________________________________________________________________

..................

...............................................

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: . ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ .

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

...............................................

____________________________________________________________________________________

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................. Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ .................. ..............................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) ____________________________________________________________________________________

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................. Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ ..................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

..............................................

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 401

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych  ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ..............

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

..............................

_____________________________________________________________________

4. Formy samokształcenia: Rodzaj: .............................................................................................................................., w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 

(data)

................................................

(podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

_____________________________________________________________________

5. Dyżury medyczne: Nazwa komórki organizacyjnej ........................................................................................... ... Liczba godzin dyżurów ....................................................................................................... ....................... ................................. (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) (data) _____________________________________________________________________

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

.. (data) ............................................... (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

______________________________________________________________________ UWAGI:

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 401

V ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe: Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu:  .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

______________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: .... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: .... .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ....

. (data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs:  ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: .

.. (data)

..........................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 401

2. Staże kierunkowe: Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................ Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) ____________________________________________________________________________________

..................

...............................................

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: . ............................................................................................................................................ Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ .

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

...............................................

____________________________________________________________________________________

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres: ................................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................. Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ .................. ..............................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) ____________________________________________________________________________________

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres: ................................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................. Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ ..................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

..............................................

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 401

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych  ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ..............

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

..............................

______________________________________________________________________

4. Formy samokształcenia: Rodzaj: .............................................................................................................................., w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 

(data)

................................................

(podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

_____________________________________________________________________

5. Dyżury medyczne: Nazwa komórki organizacyjnej ........................................................................................... ... Liczba godzin dyżurów ....................................................................................................... ....................... ................................. (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) (data) _____________________________________________________________________

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

.. (data) ............................................... (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

______________________________________________________________________ UWAGI:

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 401

VI ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe: Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: .... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: .... .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ....

. (data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs:  ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ....

.. (data)

..........................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 401

2. Staże kierunkowe: Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................ Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) ____________________________________________________________________________________

..................

...............................................

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: . ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ .

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

...............................................

____________________________________________________________________________________

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................. Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ ..................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

..............................................

_____________________________________________________________________ Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ...

.. ............................................................................................................................................. Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ ..................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

..............................................

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 401

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych  ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ..............

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

..............................

_____________________________________________________________________

4. Formy samokształcenia: Rodzaj: .............................................................................................................................., w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 

(data)

................................................

(podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

_____________________________________________________________________

5. Dyżury medyczne: Nazwa komórki organizacyjnej ........................................................................................... ... Liczba godzin dyżurów ....................................................................................................... ....................... ................................. (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) (data) ____________________________________________________________________

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

.. (data) ............................................... (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

______________________________________________________________________ UWAGI:

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 401

VII ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe: Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu:  .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

______________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: .... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: .... .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: .... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ....

. (data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs:  ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: 

.. (data)

..........................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 401

2. Staże kierunkowe: Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................ Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) ____________________________________________________________________________________

..................

...............................................

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................ Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ .

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

...............................................

____________________________________________________________________________________

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ...... ............................................................................................................................................. Nazwa komórki organizacyjnej: ... ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) ____________________________________________________________________________________

..................

..............................................

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: ..............................

.................................................................................... Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..;... ............................................................................................................................................. Nazwa komórki organizacyjnej: ... ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ ..................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

..............................................

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 401

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych  ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ..............

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

..............................

_____________________________________________________________________

4. Formy samokształcenia: Rodzaj: .............................................................................................................................., w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 

(data)

................................................

(podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

_____________________________________________________________________

5. Dyżury medyczne: Nazwa komórki organizacyjnej ........................................................................................... ... Liczba godzin dyżurów ....................................................................................................... ....................... ................................. (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) (data) ____________________________________________________________________

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

.. (data) ............................................... (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

______________________________________________________________________ UWAGI:

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 401

VIII ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: .... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu .. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ....... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: .... .............................

(data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ....... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: ....

. (data)

.................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

_____________________________________________________________________ Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ... ............................................................................................................................................. Temat i numer kursu . Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu: 

.. (data)

..........................................

(podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 401

2. Staże kierunkowe: Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................ Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) ____________________________________________________________________________________

..................

...............................................

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ..... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................ Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ .

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

...............................................

____________________________________________________________________________________

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ...... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego) ____________________________________________________________________________________

..................

..............................................

Staż kierunkowy w zakresie ............................................................................................... Okres realizacji: .................................................................................................................. Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy: ...... ............................................................................................................................................ Nazwa komórki organizacyjnej: .. ............................................................................................................................................. Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego z ................................................. Ocena: ................................................................................................................................ ..................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

..............................................

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 401

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonywanie zabiegów i procedur medycznych określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych  ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ..............

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

..............................

_____________________________________________________________________

4. Formy samokształcenia: Rodzaj: .............................................................................................................................., w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa 

(data)

................................................

(podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

_____________________________________________________________________

5. Dyżury medyczne: Nazwa komórki organizacyjnej ........................................................................................... ... Liczba godzin dyżurów ....................................................................................................... ....................... ................................. (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) (data) _____________________________________________________________________

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

.. (data) ............................................... (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

______________________________________________________________________ UWAGI:

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 401

KOLOKWIUM Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO przeprowadzone na podstawie .. ... Podmiot przeprowadzający kolokwium: .............................................................................. ............................................................................................................................................. Ocena: ............................................................... ........................

(data) (nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego kolokwium)

..................................

(podpis i pieczątka przeprowadzającego kolokwium)

_____________________________________________________________________ ZALICZENIE MODUŁU PODSTAWOWEGO Pan/Pani.

............................................................................................................................. wpisany(-na) do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne pod numerem ................................................................ odbył(a) szkolenie specjalizacyjne w zakresie modułu podstawowego zgodnie z programem specjalizacji oraz zaliczył(a) program modułu podstawowego w zakresie .

 (data) ..... (podpis i pieczątka kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne w zakresie modułu podstawowego)

_____________________________________________________________________ ZALICZENIE PROGRAMU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO Pan/Pani ............................................................................................................................. wpisany(-na) do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne pod numerem ................................................................ odbył(a) i zaliczył(a) szkolenie specjalizacyjne zgodnie z programem uzupełniającym dla specjalizacji ..................................................... ............................................................................

 (data)  (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

_____________________________________________________________________ POTWIERDZENIE REALIZACJI PROGRAMU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO PRZEZ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI Pan/Pani ............................................................................................................................. wpisany(-na) do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne pod numerem .. odbył(a) i zaliczył(a) szkolenie specjalizacyjne zgodnie z programem specjalizacji w dziedzinie ........................................................................................................................ ...........

(data)

..........................

(podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

...........................

(data)

..........................................................................

(podpis i pieczątka kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne)

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 401

Załącznik nr 3

WZÓR INDEKSU ZABIEGÓW I PROCEDUR MEDYCZNYCH

INDEKS ZABIEGÓW I PROCEDUR MEDYCZNYCH

nr ../ r.

Zewnętrzna strona okładki

INSTRUKCJA Lekarz/lekarz dentysta odbywający szkolenie specjalizacyjne wpisuje do indeksu zabiegi i procedury medyczne wykonane z asystą oraz te, w których uczestniczy jako asysta, określone w programie specjalizacji lub stażu kierunkowego. Zabieg lub procedurę medyczną należy wpisać do indeksu według następującego wzoru:

1) numer wpisu do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne;

2) nazwa stażu szkoleniowego;

3) kod oznaczenia zabiegu lub procedury medycznej: a) wykonanych z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego – oznaczonych kodem „A”, b) w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta – oznaczonych kodem „B”;

4) data wykonania zabiegu lub procedury medycznej;

5) miejsce wykonania zabiegu lub procedury medycznej;

6) inicjały pacjenta;

7) płeć pacjenta;

8) nazwisko wykonującego zabieg lub procedurę medyczną;

9) nazwiska lekarzy/lekarzy dentystów biorących udział w zabiegu jako pierwsza lub druga asysta;

10) nazwa zabiegu lub procedury medycznej;

11) pieczątka podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne / staż kierunkowy;

12) podpis i pieczątka kierownika specjalizacji / kierownika stażu kierunkowego.

Wewnętrzna strona okładki

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 401

Numer wpisu do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne ....................... .......................................................................................

(imię i nazwisko lekarza)

.......................................................................................

(dziedzina medycyny)

....................................................................................

(nazwa podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne) (nazwa komórki prowadzącej szkolenie specjalizacyjne)

.................................................................................... ...................................................................................................................................

(imię i nazwisko kierownika specjalizacji)

strona 1 Liczba Kod Nazwa zabiegu lub procedury medycznej oznaczenia wykonanych wykonanych z asystą lub pod nadzorem kierownika zabiegu lub zabiegów lub specjalizacji lub lekarza przez niego wyznaczonego, procedury procedur określonych w programie specjalizacji medycznej medycznych

Nazwa stażu

strony od 2 do 9

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 401

1. 3.*

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12. A B

2. 4.

7.*

K/M

strony 10 i następne * Niepotrzebne skreślić.

Okładka

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 401

Wydaje się lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Numer ewidencyjny Wiek pacjenta

Data

1

ASA

Rodzaj zabiegu

Technika znieczulenia1

Rodzaj nadzoru2

Technika znieczulenia: og. – ogólne zo. – zewnątrzoponowe pp. – podpajęczynówkowe bn. – blokady nerwów

2

Rodzaj nadzoru: sam. – samodzielnie współ. – współudział

(pieczątka i podpis kierownika specjalizacji / kierownika stażu kierunkowego)

..

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 401 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 568

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak o oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 548

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-22 poz. 587

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-12 poz. 1526

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-16 poz. 1010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.