Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 49 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-11
Data wydania:2013-01-08
Data wejscia w życie:2013-01-15
Data obowiązywania:2013-01-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 49 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 8 stycznia 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących wskład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów wtych rejestrach Na podstawie art.48, art.54 iart.60 ust.2 ustawy zdnia 20 sierpnia 1997r. oKrajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z2007r. Nr168, poz.1186, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości zdnia 30 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących wskład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów wtych rejestrach (Dz. U. Nr273, poz.1616) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§5 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3.Rejestr dłużników niewypłacalnych jest podzielony na rubryki, podrubryki ipola. Szczegółową zawartość rejestru określa rozdział 6 niniejszego rozporządzenia.”;

2) w§13 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2.Wprzypadku przekształcenia spółki cywilnej współkę handlową, wdziale 1 wrubryce szóstej dla spółki powstałej wwyniku przekształcenia nie wypełnia się podrubryki pierwszej.”;

3) §28 otrzymuje brzmienie: „§28. Wdziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spółki jawnej, spółki komandytowej ispółki partnerskiej wpisuje się: wrubryce pierwszej – dane kuratora: a) wpolu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę, b) wpolu drugim – imiona, c) wpolu trzecim – numer PESEL lub numer REGON, d) wpolu czwartym – numer KRS, e) wpolu piątym – podstawę powołania kuratora izakres jego działania, f) wpolu szóstym – datę powołania kuratora, g) wpolu siódmym – datę, do której kurator ma działać.”;

4) §39 otrzymuje brzmienie: „§39. Wdziale 5 rejestru przedsiębiorców dla europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych wpisuje się: wrubryce pierwszej – dane kuratora: a) wpolu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę, b) wpolu drugim – imiona,

1)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008r. Nr141, poz.888, z2009r. Nr18, poz.97, Nr42, poz.341, Nr53, poz.434 iNr157, poz.1241, z2010r. Nr28, poz.146 iNr96, poz.620, z2011r. Nr92, poz.531, Nr112, poz.654, Nr142, poz.828, Nr144, poz.851 iNr232, poz.1378 oraz z2012r. poz.1514.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 49

c) wpolu trzecim – numer PESEL lub numer REGON, d) wpolu czwartym – numer KRS, e) wpolu piątym – podstawę powołania kuratora izakres jego działania, f) wpolu szóstym – datę powołania kuratora, g) wpolu siódmym – datę, do której kurator ma działać.”;

5) §49 otrzymuje brzmienie: „§49. Wdziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spółki komandytowo-akcyjnej wpisuje się: wrubryce pierwszej – dane kuratora: a) wpolu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę, b) wpolu drugim – imiona, c) wpolu trzecim – numer PESEL lub numer REGON, d) wpolu czwartym – numer KRS, e) wpolu piątym – podstawę powołania kuratora izakres jego działania, f) wpolu szóstym – datę powołania kuratora, g) wpolu siódmym – datę, do której kurator ma działać.”;

6) w§51 wpkt 6: a) lit.aotrzymuje brzmienie: w „a) polu pierwszym – określenie okoliczności, októrych mowa wart.38 pkt 1 lit.f ustawy, co obejmuje informację, że spółka powstała wwyniku: – połączenia, – podziału, – przekształcenia, – rzekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność p gospodarczą wjednoosobową spółkę kapitałową,”; b) lit.d otrzymuje brzmienie: „d) podrubryce pierwszej – dane podmiotów, zktórych powstała spółka wwyniku przekształcenia, podziału w lub połączenia: – wpolu pierwszym – nazwę lub firmę, – wpolu drugim – nazwę rejestru lub ewidencji, wktórych podmiot jest zarejestrowany, – polu trzecim – numer wrejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany wKrajowym Rejestrze Sądowym, w należy wpisać numer KRS, jeżeli podmiot był wpisany wCentralnej Ewidencji iInformacji oDziałalności Gospodarczej, należy wpisać numer NIP, – wpolu czwartym – nazwę sądu prowadzącego rejestr, – wpolu piątym – numer REGON;”;

7) w§75 wpkt 1 lit.aotrzymuje brzmienie: „a) polu pierwszym – oznaczenie formy prawnej podmiotu przez wskazanie wyrazów „spółdzielnia” albo (dla w spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) „spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa”,”;

8) w§83 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wrubryce drugiej – informacje opołączeniu, podziale lub przekształceniu spółdzielni: a) polu pierwszym – określenie okoliczności, októrych mowa wart.44 ust.1 pkt 4 ustawy, co obejmuje w jedną znastępujących okoliczności: – podział spółdzielni, – połączenie spółdzielni, – przekształcenie spółdzielni,

Dziennik Ustaw –3– Poz. 49

b) wpolu drugim – opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielni, c) wpodrubryce pierwszej – dane podmiotów powstałych wwyniku połączenia, podziału lub przekształcenia: – wpolu pierwszym – nazwę, – wpolu drugim – nazwę rejestru, wktórym podmiot jest zarejestrowany, – polu trzecim – numer wrejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany wKrajowym Rejestrze Sądowym, w należy wpisać numer KRS, – wpolu czwartym – nazwę sądu prowadzącego rejestr, – wpolu piątym – numer REGON, d) podrubryce drugiej – dane podmiotów, których majątek jest przejmowany wwyniku połączenia lub pow działu; wpisu dokonuje się dla spółdzielni przejmującej; wpis nie dotyczy spółdzielni zawiązanych wwyniku przekształcenia, podziału lub połączenia: – wpolu pierwszym – nazwę lub firmę, – wpolu drugim – nazwę rejestru, wktórym podmiot jest zarejestrowany, w – polu trzecim – numer wrejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany wKrajowym Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer KRS, – wpolu czwartym – nazwę sądu prowadzącego rejestr, – wpolu piątym – numer REGON;”;

9) w§152 pkt 2 otrzymuje brzmienie: w „2) rubryce drugiej dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych izawodowych nie dokonuje się wpisów;”;

10) §167 otrzymuje brzmienie: „§167.Rejestr dłużników niewypłacalnych obejmuje trzy rubryki, wktórych wpisuje się następujące dane:

1) wrubryce pierwszej – dane dłużnika: a)wpolu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę, b) wpolu drugim – imiona, c) wpolu trzecim – numer PESEL lub numer REGON, d) wpolu czwartym – numer KRS;

2) wrubryce drugiej – dane dotyczące podstawy wpisu dokonanego na podstawie art.55 ustawy: a)wpolu pierwszym – podstawę wpisu: – ogłoszenie upadłości, – oddalenie wniosku oogłoszenie upadłości wobec braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania, – obowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z opostępowaniu egzekucyjnym, – umorzenie egzekucji prowadzonej przeciwko dłużnikowi, – rzeczenie zakazu na podstawie art.373 ustawy zdnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe inaprawo cze, – wpis dłużnika, októrym mowa wart.1086 §4 Kodeksu postępowania cywilnego, b) polu drugim – oznaczenie akt sprawy będącej przyczyną wpisu na podstawie art.55 pkt 1–4 ustawy, co w obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy, c) polu trzecim – okres, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika współce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, w d) polu czwartym – zakres orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika współce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu,

Dziennik Ustaw –4– Poz. 49

e) polu piątym – dane otytule wykonawczym dotyczącym dłużnika wpisanego na podstawie art.55 pkt 5 w ustawy co obejmuje: nazwę organu wydającego tytuł wykonawczy, datę wydania tytułu wykonawczego, sygnaturę sprawy; wprzypadku tytułów egzekucyjnych niepochodzących od sądu określa się nazwę sądu nadającego klauzulę wykonalności, datę nadania klauzuli wykonalności isygnaturę sprawy onadanie klauzuli wykonalności, f) polu szóstym – dane okwocie lub opisie wierzytelności wobec dłużnika wpisanego na podstawie art.55 w pkt 5 ustawy wpostaci informacji wbrzmieniu: „zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy”, g) wpodrubryce pierwszej – dane wierzycieli dłużnika wpisanego na podstawie art.55 pkt 5 ustawy: – wpolu pierwszym – nazwisko, – wpolu drugim – imiona, – wpolu trzecim – numer PESEL;

3) wrubryce trzeciej – dane owierzytelności wpisanej na podstawie art.56 ustawy: a) polu pierwszym – informacje otytule wykonawczym, co obejmuje: nazwę organu wydającego tytuł wykow nawczy, datę wydania tytułu wykonawczego, sygnaturę sprawy; wprzypadku tytułów egzekucyjnych niepochodzących od sądu określa się nazwę sądu nadającego klauzulę wykonalności, datę nadania klauzuli wykonalności isygnaturę sprawy onadanie klauzuli wykonalności, b) polu drugim – kwotę wierzytelności w przypadku wierzytelności pieniężnych lub opis wierzytelności, w wprzypadku wierzytelności niepieniężnych, w c) polu trzecim – jeżeli wpisywana wierzytelność jest wierzytelnością solidarną, zaznaczenie tej okoliczności, d) wpodrubryce pierwszej – dane wierzycieli: – wpolu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę, – wpolu drugim – imiona, – wpolu trzecim – numer PESEL lub numer REGON, – wpolu czwartym – numer KRS.”;

11) §168 otrzymuje brzmienie: „§168. Wprzypadku gdy wpodrubryce 1 rubryk 2 lub 3 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego znich wpisuje się kolejno wpodrubryce 1.”;

12) wzałączniku nr2 do rozporządzenia wpkt 5 lit.d otrzymuje brzmienie: „d) umeru wrejestrze, ewidencji (nie dotyczy numerów KRS, NIP, REGON iPESEL), decyzji, tytułu wykon nawczego wszczęcia egzekucji itp.; 50”;

13) załącznik nr3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone wzałączniku do niniejszego rozporządzenia. §2. Do dnia 10 grudnia 2013r. Centrala Krajowego Rejestru Sądowego przekazuje sądom rejestrowym listę wpisanych wich obszarze właściwości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wcelu dokonania do dnia 31 grudnia 2013r. zurzędu zmiany oznaczenia formy prawnej tych podmiotów poprzez zastąpienie oznaczenia „spółdzielnia” oznaczeniem „spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa”. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 15 stycznia 2013r., zwyjątkiem §1 pkt 7, który wchodzi wżycie zdniem 30 listopada 2013r. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Dziennik Ustaw –5– Poz. 49

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 8 stycznia 2013r. (poz. 49)

RODZAJE PODMIOTÓW WPISYWANYCH DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH IZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

1) stowarzyszenia, co obejmuje także ich jednostki terenowe posiadające osobowość prawną,

2) związki stowarzyszeń,

3) fundacje,

4) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

5) kółka rolnicze,

6) rolnicze zrzeszenia branżowe,

7) związki rolników, kółek iorganizacji rolniczych,

8) związki rolniczych zrzeszeń branżowych,

9) związki zawodowe rolników indywidualnych,

10) cechy rzemieślnicze,

11) izby rzemieślnicze,

12) Związek Rzemiosła Polskiego,

13) zrzeszenia handlu iusług,

14) zrzeszenia transportu,

15) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu iusług,

16) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu,

17) nne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, októrych mowa wustawie zdnia 30 maja 1989r. osamoi rządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr35, poz.194 oraz z1997r. Nr121, poz.769 i770),

18) izby gospodarcze, co obejmuje także Krajową Izbę Gospodarczą,

19) związki zawodowe, co obejmuje także ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,

20) ogólnokrajowe związki międzybranżowe,

21) ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe,

22) związki pracodawców,

23) federacje ikonfederacje związków pracodawców,

24) związki sportowe,

25) polskie związki sportowe,

26) nne organizacje społeczne izawodowe, co obejmuje podmioty, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wpii sowi do Krajowego Rejestru Sądowego,

27) nieposiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego,

28) inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego,

29) kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego,

30) nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 49 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymagania względem członków organów spółek

  W nowopowstającej spółce z o.o. wiceprezesem ma być osoba niepełnoletnia - za 2 miesiące kończy 18 lat. Osoba ta jest narodowości holenderskiej. Czy osoba taka może (...)

 • Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

  Czy w skład komitetu założycielskiego stowarzyszeń mogą wchodzić cudzoziemcy i jaka jest wysokość wpisu od wniosku o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru (...)

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

  Musimy przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną. Jednocześnie do spółki będzie wstępował nowy wspólnik. Czy można to zrobić za jednym razem, to znaczy (...)

 • Data przystąpienia wspólnika do spółki

  Aktem notarialnym z dnia 7 maja przystąpił do spółki komandytowej trzeci wspólnik - komplementariusz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 21 czerwca. Data (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-12 poz. 423

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-25 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-01 poz. 165

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1750

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-02 poz. 875

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.