Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 531 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-05-07
Data wydania:2013-04-26
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 531 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 531

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 26 kwietnia 2013r. wsprawie zasad organizowania przewozów lotniczych wramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych Na podstawie art.202 pkt6 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z2012r. poz.933, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Przewóz lotniczy wramach imprezy turystycznej jest wykonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym aczarterującym będącym organizatorem turystyki, wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. ousługach turystycznych (Dz.U. z2004r. Nr223, poz.2268, zpóźn. zm.3)).

2. Przewóz, októrym mowa wust. 1, obejmuje przewóz pasażerów, którzy biorą udział wimprezie turystycznej na podstawie umowy oświadczenie usług turystycznych, októrej mowa wprzepisach ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. ousługach turystycznych, zawartej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. §

2. Przewóz czarterowy zwykorzystaniem części miejsc lub pojemności statku powietrznego używanego wregularnych przewozach lotniczych jest wykonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym wykonującym regularne przewozy lotnicze aczarterującym. §

3. Wprzypadku przewozów lotniczych wykonywanych na warunkach iwzakresie, które są określone wzezwoleniu pojedynczym lub zezwoleniu ogólnym, októrych mowa wprzepisach ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze, miejsca lub pojemność statku powietrznego wykorzystywanego do wykonywania tych przewozów są udostępniane przez przewoźnika lotniczego wyłącznie czarterującemu. §

4. Przewóz czarterowy towarów obejmuje również przewóz żywych zwierząt. §

5. Umowa czarteru lotniczego określa co najmniej trasę, na której ma zostać wykonany przewóz lotniczy, dni operacji wportach lotniczych, numery lotów, liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego udostępnioną czarterującemu oraz cenę, za jaką miejsca lub pojemność statku powietrznego są udostępnione. §

6. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia.4) Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak

Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.951 i1544 oraz z2013r. poz.134.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703, z2005r. Nr175, poz.1462, z2006r. Nr220, poz.1600, z2008r. Nr180, poz.1112, z2010r. Nr106, poz.672 oraz z2011r. Nr80, poz.432 iNr171, poz.1016.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 3 lutego 2004r. wsprawie przewozów lotniczych wramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych (Dz.U. Nr23, poz.204 oraz z2005r. Nr232, poz.1972), które zgodnie zart.18 ustawy zdnia 30 czerwca 2011r. ozmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr170, poz.1015) utraciło moc zdniem 19 marca 2013r.

1)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 531 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązki pośrednika turystycznego

  Zamierzam założyć firmę zajmującą się sprzedażą wycieczek fakultatywnych organizowanych przez lokalne biura w Egipcie bezpośrednio w Polsce. Klientami będą osoby, (...)

 • Przeniesienie zezwolenia na przewóz osób

  Przedsiębiorca posiada licencję na przewóz osób, zezwolenie na przewóz osób na podmiejskiej linii oraz skoordynowany rozkład jazdy. Nie jest już zainteresowany utrzymywaniem (...)

 • Wymagania dla pojazdów specjalnych

  W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych (...)

 • Dokument niezbędne do kontroli przewoźników

  Kierowca samochodu o ładowności pow.3,5t zostaje zatrzymany przez inspektora kontroli drogowej. Jakich dokumentów od kierowcy może żądać funkcjonariusz Inspekcji Transportu (...)

 • Zezwolenie na działalność turystyczną

  Czy, jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi turystom i organizuje dla klientów krótkotrwałe wycieczki i inne imprezy, ta działalność (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2009-02-20 nr 42 poz. 15

  Sprostowanie do noty informacyjnej Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych (...)

 • Komunikat UE z 2009-02-20 nr 42 poz. 15

  Sprostowanie do noty informacyjnej Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-19 poz. 204

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

 • Komunikat UE z 2009-04-29 nr 98 poz. 12

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) NR 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania (...)

 • Komunikat UE z 2009-03-25 nr 71 poz. 20

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.