Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 542 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-05-09
Data wydania:2013-05-06
Data wejscia w życie:2013-05-24
Data obowiązywania:2013-05-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 542 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 542

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI ICYFRYZACJI

1) zdnia 6 maja 2013 r. wsprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej ikalkulacji kosztów usług powszechnych2) Na podstawie art.104 ustawy zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §1. Rozporządzenie określa: 1) sposób przypisania przychodów ikosztów operatora wyznaczonego do poszczególnych usług powszechnych oraz do usług wchodzących wzakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych ipozostałej działalności gospodarczej, także do czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania idoręczania przesyłek pocztowych; 2) szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych; tryb itermin uzgadniania izatwierdzania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem 3) UKE”, przedłożonych przez operatora wyznaczonego projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów; 4) zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, przyjmując, że dane zawarte wsprawozdaniu są sprawdzalne wrozumieniu ustawy zdnia 29 września 1994r. orachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), zawierającego w szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych. §2. Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o: ostatnim zakończonym roku obrotowym – rozumie się przez to rok obrotowy, wktórym operator wyznaczony przedkła1) da Prezesowi UKE do uzgodnienia izatwierdzenia projekt instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz projekt opisu kalkulacji kosztów; 2) pozostałej działalności gospodarczej – rozumie się przez to działalność wykonywaną przez operatora wyznaczonego inną niż działalność wzakresie świadczenia usług powszechnych, usług wchodzących wzakres usług powszechnych oraz pozostałych usług pocztowych; 3) fazie realizacji usługi pocztowej – rozumie się przez to czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania idoręczania przesyłek pocztowych;

Minister Administracji iCyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie §1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji iCyfryzacji (Dz.U. Nr248, poz.1479).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 15 grudnia 1997r. wsprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.Urz. WE L 15 z21.01.1998, str.14, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 3, str.71, zpóźn. zm.).

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 542

4) transferze wewnętrznym – rozumie się przez to przychody rozliczane wewnętrznie na bazie kosztów operacyjnych ponoszonych wramach poszczególnych faz realizacji usługi pocztowej; 5) zdarzeniu jednorazowym – rozumie się przez to zdarzenie ocharakterze niepowtarzalnym, powodujące istotne zmiany wwyniku finansowym, niewynikające bezpośrednio zregularnej działalności przedsiębiorstwa, które nie występowało wistotnej kwocie wprzeszłości inie oczekuje się, że wystąpi wistotnej kwocie wprzyszłości. Rozdział 2 Sposób przypisania przychodów ikosztów §3.

1. Przychody ikoszty przypisuje się zgodnie z: 1) przyczyną powstawania przychodów ikosztów wramach poszczególnych usług powszechnych oraz wramach usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, atakże poszczególnych faz realizacji usług pocztowych; 2) zasadą spójności pomiędzy ujęciem przychodów ikosztów, wynikającą zfaktu, że odzwierciedlają one różne aspekty tych samych zdarzeń; 3) zasadą przejrzystości, mówiącą, że koszty iprzychody przypisane do usług powszechnych, usług wchodzących wzakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych oraz pozostałej działalności gospodarczej, atakże do poszczególnych faz realizacji usług pocztowych powinny być wyraźnie wyodrębnione.

2. Przypisywanie przychodów ikosztów powinno być obiektywne.

3. Przychody ikoszty: 1) związane wyłącznie zjedną usługą, grupą usług albo pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się bezpośrednio do tej usługi, grupy usług albo pozostałej działalności gospodarczej na podstawie zapisów księgowych; 2) związane z kilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych lub pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się pośrednio do każdej ztych usług, faz realizacji usług pocztowych lub pozostałej działalności gospodarczej wnastępujący sposób: a) jeżeli jest to możliwe, przychody ikoszty związane zkilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych ipozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się na podstawie analizy wartości czynników powodujących powstanie przychodów ikosztów wramach określonej usługi, fazy realizacji usługi pocztowej oraz pozostałej działalności gospodarczej, jeżeli niemożliwe jest ustalenie wartości czynników, októrych mowa wlit.a, przychody ikoszty związane zkilb) koma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych ipozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się poprzez ustalenie ich związku przyczynowego z tymi przychodami i kosztami, które mogą zostać przypisane wsposób bezpośredni, októrym mowa wpkt1, albo wsposób pośredni, októrym mowa wlit.a, c) jeżeli niemożliwe jest zastosowanie sposobów przypisania, o których mowa w lit. a i b, pozostałe przychody ikoszty związane zkilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych lub pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się na podstawie ogólnego wskaźnika obliczonego jako stosunek kosztów bezpośrednich ipośrednich przypisanych do danej usługi, fazy realizacji usług pocztowych lub pozostałej działalności gospodarczej do łącznych kosztów bezpośrednich ipośrednich przypisanych do wszystkich usług, faz realizacji usług pocztowych lub pozostałej działalności gospodarczej.

4. Wartości czynników, októrych mowa wust.3 pkt2 lit.a, ustala się na podstawie danych zksiąg rachunkowych, a także innych dokumentów i zbiorów informacyjnych operatora wyznaczonego, w tym również danych statystycznych pochodzących zbadań wyrywkowych oraz algorytmów opartych na tych danych.

5. Przychody ikoszty, októrych mowa wust.3 pkt2 lit.c, powinny być wyraźnie zidentyfikowane przez operatora wyznaczonego wsprawozdaniu zprowadzonej rachunkowości regulacyjnej.

6. Jeżeli poziom przychodów ikosztów, októrych mowa wust.3 pkt2 lit.c, przekroczy 10% łącznej wartości przychodów i kosztów przypisanych do danej usługi lub pozostałej działalności gospodarczej, operator wyznaczony dołącza do wyników kalkulacji kosztów szczegółowe wyjaśnienie powodów przekroczenia tego poziomu.

Dziennik Ustaw –3– Rozdział 3 Szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych §4. Operator wyznaczony prowadzi kalkulację kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych woparciuo: wpełni alokowany koszt, 1) 2) zorientowany przyszłościowo wpełni alokowany koszt – umożliwiając wszczególności identyfikację kosztów poszczególnych faz realizacji usługi pocztowej. §5. Wpełni alokowany koszt stanowi koszt świadczenia określonej usługi powszechnej, obejmujący koszty przypisane zgodnie zprzepisami §3, kalkulowany za ostatni zakończony rok obrotowy. §6.

1. Zorientowany przyszłościowo wpełni alokowany koszt stanowi uzasadniony koszt świadczenia określonej usługi powszechnej, przypisany zgodnie zprzepisami §3, przy czym koszt ten jest kalkulowany jako koszt przewidywany na rok obrotowy następujący po roku obrotowym, za który operator przekazuje Prezesowi UKE sprawozdanie zprowadzonej rachunkowości regulacyjnej, przyjmując jako dane bazowe do kalkulacji dane zostatniego zakończonego roku obrotowego.

2. Wramach kalkulacji kosztu, októrym mowa wust.1, uwzględnia się korekty ztytułu nieefektywności operatora wyznaczonego rozumianej jako nieefektywne wykorzystanie zasobów istruktury tych zasobów wzakresie realizacji obowiązku świadczenia usług powszechnych. §7. Wkalkulacji kosztów, októrych mowa w§4, operator wyznaczony uwzględnia koszt zaangażowanego kapitału, rozumiany jako iloczyn wartości średniorocznego zaangażowanego kapitału oraz wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, ustalonego wtrybie określonym wart.100 ustawy zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, zwanej dalej „ustawą”, przypisany zgodnie z§3. Rozdział 4 Tryb itermin uzgadniania izatwierdzania przez Prezesa UKE projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów usług powszechnych §8. Operator wyznaczony przedkłada corocznie Prezesowi UKE projekt instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz projekt opisu kalkulacji kosztów, zwane dalej „projektami”, nie później niż 4 miesiące po rozpoczęciu roku obrotowego poprzedzającego rok, za który będzie przedstawiane sprawozdanie zprowadzonej rachunkowości regulacyjnej. § 9.

1. Prezes UKE uzgadnia zoperatorem wyznaczonym przedłożone projekty wterminie 5 miesięcy od dnia ich otrzymania.

2. Uzgadnianie odbywa się pisemnie lub wtrybie spotkań roboczych przedstawicieli Prezesa UKE lub ekspertów, októrych mowa wart.98 ust.2 ustawy, oraz upoważnionych do dokonywania uzgodnień przedstawicieli operatora wyznaczonego.

3. Zprzebiegu każdego spotkania roboczego Prezes UKE sporządza pisemny protokół, wktórym zamieszcza wszczególności prezentowane stanowiska oraz dokonane uzgodnienia.

4. Prezes UKE może wezwać operatora wyznaczonego do dokonania zmian w projektach, uzupełnienia informacji zawartych wprojektach lub do przedłożenia wyjaśnień.

5. Operator wyznaczony dokonuje zmian, uzupełnień lub przedkłada wyjaśnienia wterminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

6. W przypadku nieuzgodnienia projektów w terminie, o którym mowa w ust. 1, zakończenie uzgodnień następuje zupływem tego terminu. §10.

1. Operator wyznaczony wterminie 14 dni od dnia zakończenia uzgodnień, októrych mowa w§9, przedkłada projekty Prezesowi UKE do zatwierdzenia.

2. Do zatwierdzenia projektów stosuje się odpowiednio przepisy §9 ust.2–4.

3. Prezes UKE zatwierdza instrukcję rachunkowości regulacyjnej oraz opis kalkulacji kosztów usług powszechnych wterminie 7 miesięcy od dnia otrzymania ich projektów, októrym mowa w§8.

4. Do odmowy zatwierdzenia instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów usług powszechnych stosuje się art.98 ust.5 ustawy. Poz. 542

Dziennik Ustaw –4– Rozdział 5 Zakres itermin przekazywania Prezesowi UKE rocznego sprawozdania zprowadzonej rachunkowości regulacyjnej §11.

1. Sprawozdanie zprowadzonej rachunkowości regulacyjnej, zawierające wszczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych, operator wyznaczony sporządza na dzień kończący ostatni zakończony rok obrotowy.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe umieszczone wsprawozdaniu, októrym mowa wust.1, można wykazywać wzaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu zawartego wsprawozdaniu. §12.

1. Zprowadzonej rachunkowości regulacyjnej sporządza się sprawozdanie, którego części dotyczą: 1) osiągniętego wyniku: a) odrębnie wodniesieniu do poszczególnych usług powszechnych, zbiorczo wodniesieniu do usług wchodzących wzakres usług powszechnych, b) zbiorczo wodniesieniu do pozostałych usług pocztowych, c) zbiorczo wodniesieniu do pozostałej działalności gospodarczej d) – umożliwiające identyfikację kosztów iprzychodów przypisanych do poszczególnych faz realizacji usługi pocztowej, zwyłączeniem pozostałej działalności gospodarczej; 2) porównania zbiorczego sprawozdania z wyników dotyczących usług powszechnych, usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych ipozostałej działalności gospodarczej zodpowiednimi pozycjami rachunku zysków istrat, sporządzonego zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 29 września 1994r.

orachunkowości, wraz zwyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności; 3) porównania wyników dotyczących poszczególnych faz realizacji usługi pocztowej; 4) przepływów transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi fazami realizacji usług pocztowych ausługami pocztowymi, zawierające informacje na temat stawek jednostkowych, jednostek rozliczeniowych, wykorzystania jednostek rozliczeniowych wramach tych transferów oraz wartości transferów wewnętrznych; 5) sposobu określania wartości transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi fazami realizacji usługi pocztowej ausługami pocztowymi, określające wszczególności: a) średni koszt poszczególnych faz realizacji usług pocztowych iprocesów zaangażowanych wświadczenie poszczególnych usług pocztowych, wskaźnik udziału faz realizacji usług pocztowych i procesów zaangażowanych w świadczenie poszczególnych b) usług pocztowych, c) jednostkowy koszt świadczenia poszczególnych usług pocztowych; 6) kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych przeprowadzonej woparciu owpełni alokowany koszt oraz zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt, zawierające informacje określone w załączniku do rozporządzenia.

2. Części sprawozdania, októrych mowa wust.1 pkt1 i3, zawierają informacje o: 1) przychodach zwyszczególnieniem: a) przychodów ze sprzedaży usług pocztowych, b) przychodów uzyskanych w ramach transferów wewnętrznych w podziale na poszczególne usługi powszechne, usługi wchodzące wzakres usług powszechnych, pozostałe usługi pocztowe oraz fazy realizacji usługi pocztowej, pozostałych przychodów operacyjnych; c) Poz. 542

Dziennik Ustaw –5– Poz. 542

2) kosztach zwyszczególnieniem: a) kosztów usług wramach transferów wewnętrznych, wpodziale na poszczególne usługi powszechne, usługi wchodzące wzakres usług powszechnych, pozostałe usługi pocztowe oraz fazy realizacji usługi pocztowej, b) kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, c) kosztów wynagrodzeń znarzutami, d) kosztów usług obcych, pozostałych kosztów operacyjnych; e) 3) zyskach lub stratach nadzwyczajnych; 4) wyniku zusług pocztowych lub zfaz realizacji usługi pocztowej; 5) wyniku zpozostałej działalności gospodarczej; średniorocznym kapitale zaangażowanym; 6) 7) zwrocie zzaangażowanego kapitału.

3. Wczęściach sprawozdania, októrych mowa wust.1 pkt1 i2, wyodrębnia się iopisuje wartości przychodów ikosztów związanych ze zdarzeniami jednorazowymi.

4. Wcelu zapewnienia porównywalności informacji ze sprawozdań zprowadzonej rachunkowości regulacyjnej operator wyznaczony wsprawozdaniach, októrych mowa wust.1 pkt1–3, zamieszcza również dane na dzień kończący rok poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy. §13.

1. Operator wyznaczony sporządza sprawozdanie, októrym mowa w§11, wsposób umożliwiający wodniesieniu do: 1) poszczególnych rodzajów faz realizacji usługi pocztowej – przypisanie przychodów i kosztów odrębnie do każdej ztych faz; działalności wzakresie usług pocztowych – przypisanie przychodów ikosztów odrębnie do poszczególnych usług po2) wszechnych oraz usług wchodzących wzakres usług powszechnych ipozostałych usług pocztowych; 3) pozostałej działalności gospodarczej – przypisanie przychodów ikosztów.

2. Sprawozdanie zprowadzonej rachunkowości regulacyjnej sporządza się, stosując sposoby przypisania przychodów ikosztów operatora wyznaczonego, októrych mowa w§3, oraz sposoby prowadzenia rachunkowości regulacyjnej zatwierdzone przez Prezesa UKE winstrukcji.

3. Wprzypadku istotnej zmiany sposobów prowadzenia rachunkowości regulacyjnej wsprawozdaniu zprowadzonej rachunkowości regulacyjnej dane za rok poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy przedstawia się według zmienionych sposobów. §14. Wczęściach sprawozdania, októrych mowa w§12 ust.1 pkt1 i2, do wyniku działalności nie zalicza się: 1) wyniku zdziałalności finansowej; wartości zdarzeń jednorazowych; 2) 3) podatku dochodowego ipozostałych zmniejszeń zysku lub zwiększeń strat. §15. Operator wyznaczony przekazuje Prezesowi UKE sprawozdanie zprowadzonej rachunkowości regulacyjnej, wraz zopinią zbadania, októrym mowa wart.101 ust.3 ustawy, wterminie 30 dni od dnia wydania tej opinii. Rozdział 6 Przepisy przejściowe ikońcowe §16. Wroku 2013 operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekty, októrych mowa w§8, na rok 2013 irok

2014. §17. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Administracji iCyfryzacji: wz. M. Młochowska

Dziennik Ustaw –6– Poz. 542

Załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji iCyfryzacji zdnia 6 maja 2013 r. (poz.542)

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WWYNIKACH KALKULACJI KOSZTÓW

1.

Wyniki kalkulacji kosztów, októrych mowa w§5 rozporządzenia, dotyczące każdej fazy realizacji każdej zusług powszechnych przedstawia się wpodziale na pozycje: A. Koszty operacyjne, wtym: a. związane wyłącznie z jedną usługą, grupą usług albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z§3 ust.3 pkt1 rozporządzenia, b. związane zkilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z§3 ust.3 pkt2 lit.aib rozporządzenia, c. związane zkilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z§3 ust.3 pkt2 lit.c rozporządzenia. B. Koszt zaangażowanego kapitału. C. Suma kosztów, októrych mowa wpoz.AiB. D. Liczba usług. E. Średni koszt jednostkowy usługi pocztowej lub fazy jej realizacji, będący ilorazem wartości, októrej mowa wpoz.C, iwartości, októrej mowa wpoz.D.

2. Wzór układu opisanego wpkt1 przedstawia tabela

1.

3. Wyniki kalkulacji kosztów, októrych mowa w§5 rozporządzenia, przenosi się zpoz.C iD tabeli 1 do układu, którego wzór przedstawia tabela

2.

4. Wyniki kalkulacji kosztów, októrych mowa w§6 rozporządzenia, dotyczące każdej fazy realizacji każdej zusług powszechnych przedstawia się wpodziale na pozycje: A. Koszty operacyjne, wtym: a. związane wyłącznie z jedną usługą, grupą usług albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z§3 ust.3 pkt1 rozporządzenia, b. związane zkilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z§3 ust.3 pkt2 lit.aib rozporządzenia, c. związane zkilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z§3 ust.3 pkt2 lit.c rozporządzenia. B. Korekty ztytułu nieefektywności, októrych mowa w§6 ust.2 rozporządzenia, jako: a. wartość procentowa, b. wartość nominalna będąca iloczynem wartości, októrych mowa wpoz.AiB.a.

C. Koszt zaangażowanego kapitału. D. Suma kosztów, októrych mowa wpoz.AiC: a. przed korektą ztytułu nieefektywności, b. po korekcie ztytułu nieefektywności (poz.B.b). E. Liczba usług. F. Średni koszt jednostkowy fazy lub usługi: a. przed korektą ztytułu nieefektywności, będący ilorazem wartości, októrej mowa wpoz.D.a, iwartości, októrej mowa wpoz.E, b. po korekcie ztytułu nieefektywności, będący ilorazem wartości, októrej mowa wpoz.D.b, iwartości, októrej mowa wpoz.E.

5. Wzór układu opisanego wpkt4 przedstawia tabela

3.

6. Wyniki kalkulacji kosztów, októrych mowa w§6 rozporządzenia, przenosi się zpoz.E iF.atabeli 3 do układu, którego wzór przedstawia tabela 4, natomiast wyniki zpoz.E iF.b do układu, którego wzór przedstawia tabela 5.

Dziennik Ustaw

–7–

Poz. 542

usługa n

usługa 2

usługa 1

usługa n

usługa 2

usługa 1

Sortowanie

Przyjmowanie A.a A.b A.c A B C D E

związane wyłącznie zjedną usługą, grupą usług albo działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z§3 ust.3 pkt1 rozporządzenia związane bezpośrednio zkilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z§3 ust.3 pkt2 lit.aib rozporządzenia związane bezpośrednio zkilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z§3 ust.3 pkt2 lit.c rozporządzenia Suma kosztów operacyjnych Koszt zaangażowanego kapitału (PLN) Suma kosztów (PLN) Liczba usług (szt.) Średni koszt jednostkowy fazy lub usługi (PLN)

Powszechne usługi pocztowe wpodziale na poszczególne fazy procesu wykonania usługi Tabela

1. Wyniki kalkulacji kosztów, októrych mowa w§5 rozporządzenia Koszty operacyjne (PLN)

Przemieszczanie

usługa 1

Dziennik Ustaw

usługa 2

usługa n

Doręczanie

usługa 1

usługa 2

usługa n

Inne czynności –8–

usługa 1

usługa 2

usługa n

Poz. 542

Dziennik Ustaw –9– Tabela

2. Wyniki kalkulacji kosztów, októrych mowa w§5 rozporządzenia Koszt faz (PLN) przyjmowanie sortowanie przemieszczanie doręczanie inne czynności Poz. 542

Powszechne usługi pocztowe usługa 1 usługa 2 … usługa n RAZEM

Średni koszt Suma Liczba jednostkowy kosztów usług usługi (PLN) (szt.) (PLN)

Dziennik Ustaw

– 10 –

Poz. 542

usługa n

usługa 2

usługa 1

usługa n

usługa 2

usługa 1

Sortowanie

Przyjmowanie A.a A.b A.c A. B.a B.b C D.a D.b E F.a F.b F.c

związane wyłącznie zjedną usługą, grupą usług albo działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z§3 ust.

3 pkt1 rozporządzenia związane bezpośrednio zkilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z§3 ust.3 pkt2 lit.aib rozporządzenia związane bezpośrednio zkilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych albo pozostałą działalnością gospodarczą, przypisane zgodnie z§3 ust.3 pkt2 lit.c rozporządzenia Suma kosztów operacyjnych Korekty ztytułu nieefektywności przed korektą ztytułu nieefektywności (PLN) po korekcie ztytułu nieefektywności (PLN) Liczba usług (szt.) bez korekty ztytułu nieefektywności zkorektą ztytułu nieefektywności zkorektą ztytułu nieefektywności bez kosztu zaangażowanego kapitału Średni koszt jednostkowy fazy lub usługi (PLN) (%) (PLN) Koszt zaangażowanego kapitału (PLN) Suma kosztów

Powszechne usługi pocztowe wpodziale na poszczególne fazy procesu wykonania usługi Koszty operacyjne (PLN) Tabela

3. Wyniki kalkulacji kosztów, októrych mowa w§6 rozporządzenia

Przemieszczanie

usługa 1

Dziennik Ustaw

usługa 2

usługa n

Doręczanie

usługa 1

usługa 2

usługa n

Inne czynności

usługa 1 – 11 –

usługa 2

usługa n

Poz. 542

Dziennik Ustaw – 12 – Tabela

4. Wyniki kalkulacji kosztów, októrych mowa w§6 rozporządzenia Średni koszt jednostkowy Suma Liczba usługi bez korekty kosztów usług ztytułu przyjmoprzemieszinne (PLN) (szt.) sortowanie doręczanie nieefektywności wanie czanie czynności (PLN) Koszt faz (PLN) Poz. 542

Powszechne usługi pocztowe

usługa 1 usługa 2 … usługa n RAZEM

Tabela

5. Wyniki kalkulacji kosztów, októrych mowa w§6 rozporządzenia Koszt faz (PLN)

Suma kosztów Średni koszt zkorektą jednostkowy Powszechne Liczba ztytułu usługi zkorektą usługi usług nieefektywztytułu przemieszinne pocztowe przyjmo(szt.) sortowanie doręczanie ności nieefektywności wanie czanie czynności (PLN) (PLN)

usługa 1 usługa 2 … usługa n RAZEM

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 542 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Termin odbioru przesyłki poleconej

  Jaki jest termin odbioru przesyłki poleconej z urzędu pocztowego (awizo)?

 • Przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych

  Z jakim terminem przedawniają się roszczenia operatora telefonii stacjonarnej z tytułu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz firmy? Czy (...)

 • VAT od usług wykonywanych za granicą

  Dostałem zlecenie od spółki zarejestrowanej w Polsce na dokonanie prezentacji produktu na terenie Kenii. Wszystkie prace związane z tym zleceniem będą wykonywane na (...)

 • Cesja umowy na telefony komórkowe

  Posiadam umowę z operatorem w ramach której mam kilka telefonów na firmę. Zamykam swoją działalność a żona otwiera na siebie nową działalność gospodarczą. Chciałbym (...)

 • Świadczenie usług na terenie ambasady a VAT

  Mam wykonać usługę na terenie ambasady kraju-członka UE. W przypadku podmiotów krajowych usługa jest opodatkowana VAT w wysokości 22%. Jak będzie z VAT w tym przypadku?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-09 poz. 543

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 6 maja 2013 r. w sprawie metodologii ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-09 poz. 544

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-04 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału.

 • Komunikat UE z 2007-02-15 nr 33 poz. 9

  Pomoc państwa (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) — Zawiadomienie skierowane przez Komisję na mocy art. 88 ust. 2 (...)

 • Komunikat UE z 2006-09-16 nr 223 poz. 11

  Pomoc państwa — Polska — Pomoc państwa C 22/2005 (ex PL 49/2004) — pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.