Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 566 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-05-15
Data wydania:2013-05-07
Data wejscia w życie:2013-05-30
Data obowiązywania:2013-05-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 566 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Poz. 566

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII ITELEWIZJI zdnia 7 maja 2013r. wsprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych itelewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie zgóry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w2014r. Na podstawie art.3 ust. 5 i6 ustawy zdnia 21 kwietnia 2005r. oopłatach abonamentowych (Dz.U. Nr85, poz.728, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych itelewizyjnych wroku kalendarzowym 2014 wwysokości: 1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 5,90 zł za jeden miesiąc; 2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego itelewizyjnego – 19,30 zł za jeden miesiąc. §

2. Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych itelewizyjnych zgóry za okres dłuższy niż jeden miesiąc wroku kalendarzowym 2014 wynoszą: 1) za używanie odbiornika radiofonicznego: a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące zgóry, b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące zgóry, c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy zgóry, d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy zgóry; 2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego itelewizyjnego: a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące zgóry, b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące zgóry, c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy zgóry, d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy zgóry. §

3. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych itelewizyjnych wroku kalendarzowym 2014, po uwzględnieniu zniżek, októrych mowa w§2, wynosi: 1) za używanie odbiornika radiofonicznego: a) 11,45 zł za dwa miesiące, b) 17,00 zł za trzy miesiące, c) 33,60 zł za sześć miesięcy, d) 63,70 zł za rok kalendarzowy;

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr157, poz.1314, z2010r. Nr13, poz.70 iNr152, poz.1023, z2011r. Nr112, poz.654 oraz z2012r. poz.1529 i1548.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 566

1) za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego itelewizyjnego: a) 37,45 zł za dwa miesiące, b) 55,60 zł za trzy miesiące, c) 110,00 zł za sześć miesięcy, d) 208,45 zł za rok kalendarzowy. §

4. Opłaty wnoszone na poczet 2014r. mogą być przyjmowane w2013r. według stawek obowiązujących od dnia 1stycznia 2014r. §

5. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii iTelewizji: J. Dworak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 566 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-09-07 poz. 1428

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-14 poz. 628

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-20 poz. 558

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-09 poz. 548

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 543

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2013 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.