Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 575 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-05-17
Data wydania:2013-04-22
Data wejscia w życie:2013-06-01
Data obowiązywania:2013-06-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 575 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 575

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zdnia 22 kwietnia 2013r. wsprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego Na podstawie art.22 ust. 4 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „Agencją”, podlegających wpłacie do budżetu państwa. §2.1. Przy ustalaniu nadwyżki finansowej Agencji uwzględnia się uzyskane dochody pochodzące ze źródeł innych niż budżet państwa iwydatki poniesione przez Agencję.

2. Przy ustalaniu nadwyżki finansowej Agencji uwzględnia się środki finansowe Agencji zgromadzone na rachunkach bankowych na koniec danego roku budżetowego, zwyjątkiem środków pochodzących zbudżetu państwa, dywidend iprzychodów, októrych mowa wart.8 ust. 5 ustawy zdnia 30 maja 1996r. ogospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz oAgencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z2004r. Nr163, poz.1711, zpóźn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”, oraz środków oograniczonej możliwości dysponowania, które pochodzą z: 1) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 2) wadiów; 3) kaucji gwarancyjnych.

3. Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych środki podlegające rozliczeniu, októrych mowa wust. 2, zostają pomniejszone oustalone na koniec roku budżetowego: 1) zobowiązania podatkowe, 2) zobowiązania ztytułu odpisów na inwestycje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie zart.29 ust. 3 ustawy oraz odpisów przeznaczonych na fundusz, októrym mowa wart.31c ustawy, 3) zobowiązania dotyczące okresu sprawozdawczego wymagalne wroku następnym do dnia 31 marca – zwyłączeniem zobowiązań związanych ze środkami, októrych mowa wust. 2 pkt1–3. §3.Nadwyżkę środków finansowych Agencji stanowią środki finansowe pochodzące ze źródeł, októrych mowa w§ 2 ust. 1, niewykorzystane do końca danego roku budżetowego.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1726, z2011r. Nr185, poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr234, poz.1386, Nr240, poz.1429 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.1456, 1530 i1548.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703, z2005r. Nr132, poz.1110 iNr167, poz.1398, z2006r. Nr141, poz.997, Nr170, poz.1217, Nr227, poz.1658 iNr249, poz.1832, z2008r. Nr144, poz.901 iNr227, poz.1505 oraz z2012r. poz.707.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 575

§4.Środki finansowe ztytułu nadwyżki finansowej są gromadzone na rachunku bankowym Agencji. §5.Rozporządzenie ma zastosowanie do ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji za 2012 r. §6.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 575 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-08 poz. 1400

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-24 poz. 1156

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-15 poz. 1248

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-13 poz. 51

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-19 poz. 1432

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.