Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 625 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-05-31
Data wydania:2013-05-22
Data wejscia w życie:2013-06-15
Data obowiązywania:2013-06-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 625 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 maja 2013 r. Poz. 625

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 22 maja 2013r. wsprawie sposobu postępowania przy stosowaniu iprzechowywaniu środków ochrony roślin2) Na podstawie art.40 ust. 3 ustawy zdnia 8 marca 2013r. ośrodkach ochrony roślin (Dz.U. poz.455) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania przy stosowaniu iprzechowywaniu środków ochrony roślin, wtym: 1) sposób: a) przechowywania środków ochrony roślin, b) przygotowywania środków ochrony roślin do zastosowania, c) postępowania zresztkami cieczy użytkowej po zabiegu zzastosowaniem środków ochrony roślin, d) postępowania podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin; 2) wymagania, jakie powinny spełniać miejsca lub obiekty, wktórych są przechowywane środki ochrony roślin, uwzględniające minimalne odległości, od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można przechowywać te środki; 3) sposób ostrzegania ozamiarze przeprowadzenia zabiegu zzastosowaniem środków ochrony roślin stwarzającego szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska osób, które mogą zostać narażone na kontakt ztymi środkami lub są posiadaczami zwierząt gospodarskich, które mogą zostać narażone na kontakt ztymi środkami. §

2. Środki ochrony roślin przechowuje się: 1) w oryginalnych opakowaniach oraz w sposób uniemożliwiający kontakt tych środków z żywnością, napojami lub paszą; 2) wsposób zapewniający, że: a) nie zostaną przypadkowo spożyte lub przeznaczone do żywienia zwierząt, b) są niedostępne dla dzieci, c) nie istnieje ryzyko: – skażenia wód powierzchniowych ipodziemnych wrozumieniu przepisów Prawa wodnego, – skażenia gruntu na skutek wycieku lub przesiąkania środków ochrony roślin wgłąb profilu glebowego, – przedostania się do systemów kanalizacyjnych, zwyłączeniem oddzielnej bezodpływowej kanalizacji wyposażonej wszczelny zbiornik ścieków lub wurządzenia służące do ich neutralizacji.

Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz.U. Nr248, poz.1486).

2) Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2009/128/WE zdnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z24.11.2009, str. 71).

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 625

§

3. Przygotowanie środków ochrony roślin do zastosowania przez sporządzenie cieczy użytkowej odbywa się: 1) wsposób ograniczający ryzyko skażenia: a) wód powierzchniowych ipodziemnych wrozumieniu przepisów Prawa wodnego, b) gruntu, wtym na skutek wycieku lub przesiąkania środków ochrony roślin wgłąb profilu glebowego; 2) wodległości nie mniejszej niż 20 m od studni, ujęć wody oraz zbiorników icieków wodnych – wprzypadku sporządzania cieczy użytkowej zzastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. §

4. Zresztkami cieczy użytkowej po zabiegu zzastosowaniem środków ochrony roślin należy postępować wsposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych ipodziemnych wrozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym resztki cieczy użytkowej po zabiegu zzastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych należy: 1) zużyć po uprzednim rozcieńczeniu na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, wmiejscu, wktórym zastosowano środek ochrony roślin wmniejszej ilości, jeżeli jest to możliwe, lub 2) unieszkodliwić zwykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub 3) unieszkodliwić wsposób inny niż wskazany wpkt2, jeżeli jest on zgodny zprzepisami oodpadach. § 5.

1. Czyszczenie sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin przeprowadza się: 1) wsposób ograniczający ryzyko skażenia: a) wód powierzchniowych ipodziemnych wrozumieniu przepisów Prawa wodnego, b) gruntu, wtym na skutek wycieku lub przesiąkania środków ochrony roślin wgłąb profilu glebowego; 2) wodległości nie mniejszej niż 30 m od studni, ujęć wody oraz zbiorników icieków wodnych – wprzypadku czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

2. Przepisu ust. 1 pkt2 nie stosuje się do czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin wmyjniach urządzeń ochrony roślin wrozumieniu przepisów wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze iich usytuowanie. §

6. Środki ochrony roślin przechowuje się wmiejscach lub obiektach, wktórych zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem wód powierzchniowych ipodziemnych wrozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym miejsca lub obiekty, wktórych są przechowywane środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych, powinny: 1) być położone wodległości nie mniejszej niż 20 m od studni oraz zbiorników icieków wodnych, chyba że środki te są przechowywane na utwardzonej nawierzchni zbetonu szczelnego lub zinnych trwałych materiałów izolacyjnych, które są nieprzepuszczalne dla cieczy; 2) umożliwiać ich zamknięcie wsposób zapewniający, że przechowywane wnich środki są niedostępne dla osób trzecich. § 7.

1. Podmioty planujące przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego ostrzegają oprzeprowadzeniu zabiegu przez: 1) przekazanie informacji oplanowanym zabiegu, wterminie nie krótszym niż 7 dni przed jego przeprowadzeniem, wformie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej: a) organom jednostek samorządu terytorialnego właściwym dla obszaru, na którym jest planowane przeprowadzenie zabiegu, b) organizacjom pszczelarzy działającym na obszarze, na którym jest planowane przeprowadzenie zabiegu; 2) udostępnienie informacji oplanowanym zabiegu oraz oniezbędnych środkach ostrożności wsposób miejscowo przyjęty, wszczególności na tablicach informacyjnych umieszczonych wmiejscach dostępnych dla osób, które mogą zostać narażone na kontakt zśrodkami ochrony roślin lub które są posiadaczami zwierząt gospodarskich, które mogą zostać narażone na kontakt ztymi środkami.

2. Informacje, októrych mowa wust. 1, zawierają co najmniej dane opowierzchni obszaru objętego planowanym zabiegiem oraz jego lokalizacji, oplanowanym terminie przeprowadzenia zabiegu lub jego zmianie, oczasie trwania zabiegu oraz ośrodkach ochrony roślin, jakie będą stosowane. §

8. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem § 6 pkt1, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2014r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 625 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-19 poz. 1708

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-22 poz. 1719

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych środków

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-16 poz. 28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-26 poz. 1534

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-20 poz. 1222

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.