Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 69 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-17
Data wydania:2012-12-20
Data wejscia w życie:2013-02-01
Data obowiązywania:2013-02-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 69 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 69

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 20 grudnia 2012r. wsprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych Na podstawie art.37i ustawy zdnia 27 lipca 2001r. – Prawo oustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr98, poz.1070, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §1. Rozporządzenie określa:

1) zczegółowy tryb sprawowania nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, s zwanego dalej „nadzorem”;

2) posób dokumentowania czynności nadzorczych; s s

3) posób sporządzania informacji rocznej odziałalności sądów na obszarze apelacji, zwanej dalej „informacją roczną”. §2. Czynności nadzorcze powinny być przeprowadzane wsposób sprawny iniezakłócający bieżącej pracy sądu. §3. Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa oustawie, należy przez to rozumieć ustawę zdnia 27 lipca 2001r. – Prawo oustroju sądów powszechnych. Rozdział 2 Nadzór wewnętrzny §4. Prezes sądu apelacyjnego ustala kierunki nadzoru, októrych mowa wart.37b §3 ustawy, uwzględniając ogólne kierunki wewnętrznego nadzoru, októrych mowa wart.37g §1 pkt2 ustawy, iprzedstawia je prezesom sądów działających na obszarze apelacji. §

5.

1. Prezes sądu apelacyjnego sporządza plan nadzorczy działalności sądu apelacyjnego oraz plany nadzorcze działalności sądów okręgowych działających na obszarze apelacji, aprezes sądu okręgowego – plany nadzorcze działalności sądów rejonowych działających wokręgu sądowym, zwane dalej „planami nadzorczymi”.

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2001r. Nr154, poz.1787, z2002r. Nr153, poz.1271, Nr213, poz.1802 iNr240, poz.2052, z2003r. Nr188, poz.1838 iNr228, poz.2256, z2004r. Nr34, poz.304, Nr130, poz.1376, Nr185, poz.1907 iNr273, poz.2702 i2703, z2005r. Nr13, poz.98, Nr131, poz.1102, Nr167, poz.1398, Nr169, poz.1410, 1413 i1417, Nr178, poz.1479 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1044 iNr218, poz.1592, z2007r. Nr25, poz.162, Nr64, poz.433, Nr73, poz.484, Nr99, poz.664, Nr112, poz.766, Nr136, poz.959, Nr138, poz.976, Nr204, poz.1482 iNr230, poz.1698, z2008r. Nr223, poz.1457, Nr228, poz.1507 iNr234, poz.1571, z2009r. Nr1, poz.4, Nr9, poz.57, Nr26, poz.156 i157, Nr56, poz.459, Nr157, poz.1241, Nr178, poz.1375, Nr219, poz.1706 iNr223, poz.1777, z2010r. Nr182, poz.1228 iNr205, poz.1364, z2011r. Nr109, poz.627, Nr126, poz.714 iNr203, poz.1192 oraz z2012r. poz.637, 672 i 1544.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 69

2. Wrazie potrzeby prezes sądu apelacyjnego może zaplanować także czynności nadzorcze, które powinny zostać przeprowadzone wsądach rejonowych działających na obszarze apelacji. Wtakim przypadku przekazuje prezesom sądów okręgowych informacje ozaplanowanych czynnościach.

3. Prezes sądu okręgowego przedstawia prezesowi przełożonego sądu apelacyjnego plany nadzorcze działalności sądów rejonowych, uwzględniając wnich czynności nadzorcze, októrych mowa wust.2. Prezes sądu apelacyjnego wterminie 14dni może wnieść do planów wiążące uwagi.

4. Przepisy ust.1–3 stosuje się odpowiednio do zmiany planów nadzorczych. §6.

1. Plany nadzorcze obejmują przeprowadzenie wizytacji, októrych mowa wart.37c ustawy; wrazie potrzeby plany nadzorcze mogą obejmować również przeprowadzenie lustracji.

2. Wplanach nadzorczych wskazuje się terminy przeprowadzenia poszczególnych czynności nadzorczych oraz prezesa sądu odpowiedzialnego za ich przeprowadzenie, awprzypadku lustracji – także ich zakres. §7. Przeprowadzenie czynności nadzorczych zarządza się zgodnie zplanem nadzorczym lub wrazie potrzeby, wszczególności wprzypadku stwierdzenia uchybień wdziałalności administracyjnej sądu. §8. Prezes sądu odpowiedzialny za przeprowadzenie czynności nadzorczej wydaje, wrazie potrzeby, zarządzenia zmierzające do usprawnienia toku wewnętrznego urzędowania sądu lub podniesienia efektywności ipoziomu kultury organizacji pracy (zarządzenia nadzorcze). §9.

1. Powierzenie czynności nadzorczej następuje wdrodze zarządzenia.

2. Wuzasadnionych przypadkach prezes sądu apelacyjnego może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości ozarządzenie przeprowadzenia czynności nadzorczej przez sędziego wizytatora lub inspektora do spraw biurowości zobszaru innej apelacji. Wtakim przypadku Minister Sprawiedliwości zwraca się do właściwego prezesa sądu apelacyjnego owyznaczenie sędziego wizytatora lub inspektora do spraw biurowości. §10.

1. Wzawiadomieniu owizytacji wydziału sądu, októrym mowa wart.37c §6 ustawy, wskazuje się:

1) izytowany wydział sądu; w

2) ermin rozpoczęcia wizytacji; t

3) ędziego wizytatora (sędziów wizytatorów), któremu powierzono przeprowadzenie wizytacji; s

4) ędziów, których praca będzie podlegała ocenie wramach wizytacji. s

2. Wramach wizytacji sędzia wizytator może zwołać naradę wcelu omówienia zagadnień będących jej przedmiotem; onaradzie należy poinformować sędziów, októrych mowa wust.1 pkt4, nie później niż na 5 dni przed terminem narady.

3. Protokół wizytacji sporządza się wterminie 30 dni od dnia zakończenia wizytacji iprzedstawia prezesowi sądu odpowiedzialnemu za jej przeprowadzenie. Odpis protokołu doręcza się prezesowi wizytowanego sądu, atakże sędziom, októrych mowa wust.1 pkt4.

4. W terminie 21 dni od dnia doręczenia odpisu protokołu prezes wizytowanego sądu oraz, za jego pośrednictwem, sędziowie, októrych mowa wust.1 pkt4, mają prawo zgłosić na piśmie uwagi izastrzeżenia do treści protokołu.

5. Sędzia wizytator ma obowiązek ustosunkowania się na piśmie do zgłoszonych uwag izastrzeżeń wterminie wskazanym przez prezesa sądu odpowiedzialnego za przeprowadzenie wizytacji. Stanowisko sędziego wizytatora doręcza się prezesowi wizytowanego sądu, który niezwłocznie umożliwia zapoznanie się zjego treścią sędziom, októrych mowa wust.1 pkt4.

6. Wrazie potrzeby odpis protokołu wizytacji doręcza się referendarzom sądowym wizytowanego wydziału; wtakim wypadku przepisy ust.4 i5 stosuje się odpowiednio.

7. Prezes sądu odpowiedzialny za przeprowadzenie wizytacji może zwołać naradę wcelu omówienia wyników wizytacji, wszczególności wprzypadku gdy wyniki wizytacji wskazują na konieczność wydania zarządzeń nadzorczych. Naradę przeprowadza się zudziałem sędziego wizytatora bądź sędziów wizytatorów, októrych mowa wust.1 pkt3, prezesa wizytowanego sądu oraz sędziów ireferendarzy sądowych wizytowanego wydziału. Zprzebiegu narady sporządza się protokół.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 69

8. Uwagi izastrzeżenia, októrych mowa wust.4, stanowisko sędziego wizytatora, októrym mowa wust.5, oraz protokół narady, októrej mowa wust.7, załącza się do protokołu wizytacji. §11.

1. Owizytacji sądu zawiadamia się prezesa sądu co najmniej na 30 dni przed przystąpieniem do jej przeprowadzenia.

2. Do wizytacji sądu przepisy §10 stosuje się odpowiednio. §12.

1. Zarządzenia nadzorcze przedstawia się prezesowi wizytowanego sądu, wskazując termin przedstawienia informacji osposobie ich wykonania.

2. Protokół wizytacji, zarządzenia nadzorcze oraz informację osposobie ich wykonania przedstawia się niezwłocznie właściwemu kolegium sądu. §13. Jeżeli odpowiedzialnym za przeprowadzenie wizytacji był prezes sądu okręgowego, protokół wizytacji oraz informację o zarządzeniach nadzorczych i sposobie ich wykonania, a także stanowisko kolegium sądu przedstawia się niezwłocznie prezesowi sądu apelacyjnego. Prezes sądu apelacyjnego, wrazie potrzeby, może wydać własne zarządzenia nadzorcze. Przepis §12 ust.1 stosuje się odpowiednio. §14. Olustracji przeprowadzanej zgodnie zplanem nadzorczym zawiadamia się prezesa sądu, awprzypadku lustracji wydziału sądu – także przewodniczącego wydziału, co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do jej przeprowadzenia. Do lustracji przepisy §10, 12 i13 stosuje się odpowiednio. §15.

1. Okontroli działalności sekretariatu wydziału, októrej mowa wart.37b §1 pkt2 ustawy, zawiadamia się przewodniczącego wydziału oraz kierownika sekretariatu wydziału co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do jej przeprowadzenia. Wzawiadomieniu wskazuje się:

1) kontrolowany sekretariat sądowy;

2) termin izakres kontroli;

3) osobę (osoby), której powierzono przeprowadzenie kontroli.

2. Prezes sądu rejonowego może zwrócić się do prezesa sądu okręgowego owyznaczenie inspektora (inspektorów) do spraw biurowości wcelu przeprowadzenia kontroli działalności sekretariatu wydziału wpodległym mu sądzie.

3. Protokół kontroli działalności sekretariatu sporządza się wterminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli iprzedstawia prezesowi sądu odpowiedzialnemu za jej przeprowadzenie; odpis protokołu doręcza się kierownikowi sekretariatu oraz przewodniczącemu wydziału, którzy wterminie 7 dni mają prawo zgłosić na piśmie uwagi izastrzeżenia do treści protokołu. Przepisy §10 ust.5 stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli prezes sądu apelacyjnego zarządza przeprowadzenie kontroli działalności sekretariatu wydziału wsądzie okręgowym lub sądzie rejonowym działającym na obszarze apelacji albo prezes sądu okręgowego zarządza przeprowadzenie takiej kontroli wsądzie rejonowym działającym wokręgu sądowym, zawiadomienie oplanowanej kontroli oraz odpis protokołu kontroli doręcza się prezesowi kontrolowanego sądu. W takim przypadku prezesowi tego sądu przysługuje także prawo zgłoszenia uwag izastrzeżeń, októrych mowa wust.3. Przepisy §12 ust.1 i§13 stosuje się odpowiednio.

5. Do kontroli działalności sekretariatów zespołów kuratorskiej służby sądowej przepisy ust.1–4 stosuje się odpowiednio. §16. Badanie sprawności postępowania wposzczególnych sprawach przeprowadza się wszczególności przy wykorzystaniu elektronicznych systemów ewidencyjnych. Rozdział 3 Nadzór zewnętrzny §17. Minister Sprawiedliwości co najmniej raz wroku zwołuje naradę zprezesami sądów apelacyjnych wcelu omówienia zagadnień związanych ze sprawowaniem nadzoru. §18.

1. Ogólne kierunki wewnętrznego nadzoru, októrych mowa wart.37g §1 pkt2 ustawy, ustala się, uwzględniając wszczególności wyniki analizy informacji rocznych.

2. Ogólne kierunki wewnętrznego nadzoru mogą obejmować także odrębne zalecenia odnoszące się do działalności sądów na obszarze poszczególnych apelacji lub okręgów sądowych.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 69

§19.

1. Rozpatrzenie informacji rocznej następuje nie później niż do końca września każdego roku.

2. Minister Sprawiedliwości może zarządzić uzupełnienie informacji rocznej lub złożenie pisemnych wyjaśnień do przedstawionej informacji rocznej.

3. Oprzyjęciu informacji rocznej albo odmowie jej przyjęcia oraz przyczynach odmowy zawiadamia się niezwłocznie prezesa sądu apelacyjnego. §20. Wramach kontroli wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych Minister Sprawiedliwości może żądać od prezesa sądu apelacyjnego przedstawienia, wzakreślonym terminie, informacji lub dokumentów dotyczących wykonywania tych obowiązków, awuzasadnionych przypadkach – także akt spraw sądowych. §21. Minister Sprawiedliwości może żądać od prezesa sądu przedstawienia, wzakreślonym terminie, informacji lub dokumentów, wtym akt spraw sądowych, niezbędnych do wykonywania zadań związanych zreprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka wzakresie spraw dotyczących działalności sądów powszechnych. §22.

1. Wzarządzeniu oprzeprowadzeniu lustracji, októrym mowa wart.37g §2 ustawy, Minister Sprawiedliwości poleca prezesowi sądu apelacyjnego wyznaczenie sędziego wizytatora (sędziów wizytatorów) lub inspektora (inspektorów) do spraw biurowości, którym powierza się jej przeprowadzenie. Wprzypadku zarządzenia przeprowadzenia lustracji przez sędziów wizytatorów z obszaru innej apelacji Minister Sprawiedliwości poleca ich wyznaczenie właściwemu prezesowi sądu apelacyjnego.

2. Na wniosek sędziego wizytatora bądź inspektora do spraw biurowości, atakże na wniosek swojego przedstawiciela, Minister Sprawiedliwości może przedłużyć termin przeprowadzenia lustracji lub zmienić jej zakres.

3. Po zakończeniu lustracji prezes sądu apelacyjnego przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości protokół lustracji.

4. Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości może, wterminie 14 dni od dnia przedstawienia protokołu lustracji Ministrowi Sprawiedliwości, zgłosić uwagi do sposobu przeprowadzenia lustracji lub treści protokołu. Pismo zawierające uwagi załącza się do protokołu.

5. Wprzypadku zarządzenia przez Ministra Sprawiedliwości uzupełnienia protokołu lustracji prezes sądu apelacyjnego przedstawia uzupełniony protokół wterminie 21 dni od dnia doręczenia żądania.

6. Po przeprowadzeniu lustracji, wrazie potrzeby, Minister Sprawiedliwości wydaje zarządzenia nadzorcze iprzedstawia je prezesowi sądu apelacyjnego.

7. Do lustracji zarządzonej przez Ministra Sprawiedliwości przepisy §10, 12 i13 stosuje się odpowiednio. Rozdział 4 Sposób dokumentowania czynności nadzorczych oraz sporządzania informacji rocznej §23.

1. Zarządzenia, zawiadomienia, żądania iinne dokumenty sporządzane wzwiązku zczynnościami nadzorczymi wymagają formy pisemnej; dokumenty można doręczać również drogą elektroniczną.

2. Pisma wsprawach, októrych mowa wart.37 §4 i8, art.37e §1 oraz art.37g §5 ustawy, przesyła się wsposób uniemożliwiający zapoznanie się zich treścią osobom nieuprawnionym. §24.

1. Protokół wizytacji sporządza się zuwzględnieniem specyfiki funkcjonowania wizytowanego wydziału. Wzór protokołu wizytacji jest określony wzałączniku nr1 do rozporządzenia.

2. Protokół kontroli działalności sekretariatu wydziału sporządza się zuwzględnieniem specyfiki funkcjonowania wizytowanego wydziału. Wzór protokołu kontroli działalności sekretariatu wydziału jest określony wzałączniku nr2 do rozporządzenia.

3. Zprzebiegu lustracji sporządza się protokół; przeprowadzenie innych czynności nadzorczych dokumentuje się wformie notatki urzędowej.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 69

§25. Informację roczną sporządza się wformie pisemnej. Wzór informacji rocznej odziałalności sądów na obszarze apelacji jest określony wzałączniku nr3 do rozporządzenia. §26.

1. Prezes sądu rejonowego wterminie do końca stycznia każdego roku przedstawia prezesowi sądu okręgowego dane potrzebne do sporządzenia informacji rocznej.

2. Prezes sądu okręgowego wterminie do dnia 15 lutego każdego roku przedstawia prezesowi sądu apelacyjnego dane potrzebne do sporządzenia informacji rocznej.

3. Prezes sądu apelacyjnego może zażądać od prezesa sądu okręgowego lub prezesa sądu rejonowego uzupełnienia danych. Uzupełnione dane przedstawia się wterminie 7 dni. Rozdział 5 Przepis końcowy §27. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

2)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 25 października 2002r. wsprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. Nr187, poz.1564 oraz z2003r. Nr105, poz.993), które utraciło moc zdniem 28 marca 2012r. wzwiązku zart.25 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr203, poz.1192).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 20112 r. (poz. 69)

Załącznik nr 1

Dziennik Ustaw

WZÓR

Dział I

I.1. Podstawa prawna przeprowadzenia wizytacji

I.2. Prezes sądu odpowiedzialny za przeprowadzenie wizytacji

I.3. Wizytowany wydział sądu

–6–

I.4. Osoba/osoby przeprowadzająca/e wizytację

I.5. Termin przeprowadzenia wizytacji

I.6. Okres objęty wizytacją

Poz. 69

Dział II

Dziennik Ustaw

II.1. Termin przeprowadzenia poprzedniej wizytacji

II.2. Osoba/osoby przeprowadzająca/e poprzednią wizytację

II.3. Okres objęty poprzednią wizytacją

II.4. Wykonanie zarządzeń nadzorczych wydanych w wyniku przeprowadzenia poprzedniej wizytacji

–7–

II.5. Czynności nadzorcze podjęte po zakończeniu poprzedniej wizytacji

II.6. Wykonanie zarządzeń nadzorczych wydanych w wyniku czynności nadzorczych, o których mowa w II. 5.

Poz. 69

Dział III

III.1. Sędziowie pełniona funkcja okres pełnienia funkcji wymiar czasu pracy w wydziale wg podziału czynności średnia liczba sesji miesięcznie

1)

Dziennik Ustaw

imię i nazwisko

okres pracy w wydziale

III.2. Referendarze sądowi pełniona funkcja okres pełnienia funkcji wymiar czasu pracy w wydziale wg podziału czynności

2)

imię i nazwisko

okres pracy w wydziale

średnia liczba sesji miesięcznie

III.3.1. Asystenci sędziów

–8–

imię i nazwisko

okres pracy w wydziale

wymiar czasu pracy w wydziale wg zakresu czynności

liczba sędziów, z którymi asystent współpracuje

III.3.2. Obowiązujące w wydziale zasady przydziału pracy asystentom sędziów

Uwagi:

Poz. 69

rok

4)

III.7. Wnioski

liczba sędziów i wakujących stanowisk sędziowskich w ramach limitu

sędziowie

obsada średniookresowa

III.

6. Warunki pracy (liczba sal rozpraw itp., uwagi)

% do limitu

III.4. Zmiany limitów i obsad we wszystkich grupach zatrudnienia

liczba referendarzy w ramach limitu

3)

referendarze sądowi

obsada średniookresowa

III.5. Liczba osób wykonujących czynności na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym stażyści z urzędów pracy (podstawa zatrudnienia, okres wykonywania czynności)

% do limitu

liczba asystentów w ramach limitu

asystenci sędziów

obsada średniookresowa

% do limitu

liczba urzędników

urzędnicy sądowi

obsada średniookresowa

% do limitu

liczba asystentów sędziów przypadająca na jednego sędziego liczba etatów urzędniczych przypadająca na jeden

5) etat orzeczniczy

relacje etatów

Dziennik Ustaw

–9–

Poz. 69

kategoria

6) spraw

rok

4)

wpływ

załatwienia

pozostałość

7)

IV.1. Ruch spraw i obciążenie sędziów i referendarzy sądowych w wydziale (ogółem)

wpływ na sędziego / referendarza sądowego według liczby sędziów / referendarzy i wakujących stanowisk sędziowskich / referendarskich w ramach limitu

Dział IV

3)

załatwienie na sędziego / referendarza sądowego według liczby sędziów / referendarzy i wakujących stanowisk sędziowskich / referendarskich w ramach limitu

pozostałość na sędziego / referendarza sądowego według liczby sędziów / referendarzy i wakujących stanowisk sędziowskich / referendarskich w ramach limitu wpływ na sędziego / referendarza sądowego według obsady średniookresowej

załatwienie na sędziego/ referendarza sądowego według obsady średniookresowej

pozostałość na sędziego/ referendarza sądowego według obsady średniookresowej

wskaźnik pozostałości

8)

Dziennik Ustaw

– 10 –

Poz. 69

IV.2.1. Wie kość referatów sędziów kategoria spraw ogółem % % % % % % % % % liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba %

6)

Dziennik Ustaw

9)

imię i nazwisko

funkcja

pomoc asystenta

liczba/% spraw na dzień rozpoczęcia poprzedniej wizytacji albo na dzień utworzenia referatu – dla sędziów przydzielonych do wydziału po tym dniu

liczba/% spraw na dzień rozpoczęcia wizytacji a bo na dzień zamknięcia referatu – dla sędziów przydzielonych do innych wydziałów przed tym dniem

Uwagi:

IV.2.2. Wie kość referatów referendarzy sądowych

9)

– 11 –

kategoria spraw ogółem % % % % %

6)

%

%

%

%

liczba

liczba

liczba

liczba

liczba

liczba

liczba

liczba

liczba

liczba

imię i nazwisko

funkcja

liczba/% spraw na dzień rozpoczęcia poprzedniej wizytacji albo na dzień utworzenia referatu – dla referendarzy przydzielonych do wydziału po tym dniu

liczba/% spraw na dzień rozpoczęcia wizytacji albo na dzień zamknięcia referatu dla referendarzy przydzielonych do innych wydziałów przed tym dniem

Uwagi:

liczba

%

Poz. 69

imię i nazwisko

imię i nazwisko

funkcja

funkcja

pomoc asystenta

pomoc asystenta

IV.2.3. Ruch spraw i obciążenie poszczególnych sędziów

kategoria

6) spraw

kategoria

6) spraw

rok

4)

rok

4)

IV.2.4. Ruch spraw i obciążenie poszczególnych referendarzy sądowych

wpływ

wpływ

załatwienie

załatwienie

pozostałość

7)

pozostałość

7)

wpływ na referendarza sądowego według liczby referendarzy wakujących stanowisk referendarskich w ramach limitu załatwienie na referendarza sądowego według liczby referendarzy wakujących stanowisk referendarskich w ramach limitu pozostałość na referendarza sądowego według liczby referendarzy wakujących stanowisk referendarskich w ramach limitu

wpływ na sędziego według liczby sędziów i wakujących stanowisk sędziowskich w ramach limitu

załatwienie na sędziego według liczby sędziów sądów rejonowych i wakujących stanowisk sędziowskich w ramach limitu pozostałość na sędziego według liczby sędziów sądów rejonowych i wakujących stanowisk sędziowskich w ramach limitu

wpływ na referendarza sądowego według obsady średniookresowej

wpływ na sędziego według obsady średniookresowej

załatwienie na referendarza sądowego według obsady średniookresowej

załatwienie na sędziego według obsady średniookresowej

pozostałość na referendarza sądowego według obsady średniookresowej

pozostałość na sędziego według obsady średniookresowej

wskaźnik pozostałości

8)

wskaźn k pozostałości

8)

Dziennik Ustaw

– 12 –

Poz. 69

Dziennik Ustaw

IV.3.1. Prawidłowość przydzielania spraw przez przewodniczącego wydziału oraz przestrzeganie zasady równomiernego obciążania pracą sędziów

IV.3.2. Prawidłowość przydzielania spraw przez przewodniczącego wydziału oraz przestrzeganie zasady równomiernego obciążania pracą referendarzy sądowych

– 13 –

IV.3.3. Przestrzeganie zasady równomiernego obciążania pracą asystentów sędziów

Poz. 69

IV.4.1. Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej instancji w wydziale (liczba spraw – ogółem) liczba spraw

Dziennik Ustaw

kategoria

6) spraw powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy powyżej 2 do 3 lat suma powyżej 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat suma powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 2 lat

rok

4)

do 3 miesięcy

suma powyżej 3 miesięcy

ponad 8 lat

IV.4.2. Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej instancji w wydziale (% – ogółem) % spraw

– 14 –

kategoria

6) spraw powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy suma powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 2 lat

rok

4)

do 3 miesięcy

suma powyżej 3 miesięcy

powyżej 2 do 3 lat

suma powyżej 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 do 8 lat

ponad 8 lat

Poz. 69

IV.5.1. Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej instancji w referatach poszczególnych sędziów (liczba spraw) liczba spraw rok do 3 miesięcy powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat suma powyżej 3 miesięcy suma powyżej 3 lat powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy suma powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 2 lat

4)

Dziennik Ustaw

imię i nazwisko

kategoria

6) spraw

funkcja

IV.5.2. Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej instancji w referatach poszczególnych sędziów (%) % spraw rok do 3 miesięcy

4)

pomoc asystenta

ponad 8 lat

– 15 –

imię i nazwisko

funkcja

pomoc asystenta

kategoria

6) spraw suma powyżej 3 miesięcy powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy suma powyżej 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy do 2 lat

powyżej 2 do 3 lat

suma powyżej 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 do 8 lat

ponad 8 lat

Poz. 69

IV.5.3. Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej instancji w referatach poszczególnych referendarzy sądowych (liczba spraw) liczba spraw suma powyżej 3 miesięcy powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy suma powyżej 3 lat suma powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 2 lat ponad 8 lat

Dziennik Ustaw

imię i nazwisko

IV.5.4. Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej instancji w referatach poszczególnych referendarzy sądowych (%) % spraw suma powyżej 3 miesięcy powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy suma powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 2 lat powyżej 2 do 3 lat suma powyżej 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat ponad 8 lat

funkcja

kategoria

6) spraw

rok

4)

do 3 miesięcy

– 16 –

imię i nazwisko

funkcja

kategoria

6) spraw

rok

4)

do 3 miesięcy

Poz. 69

Dziennik Ustaw

IV.5.5. Inne dane statystyczne, istotne z uwagi na specyf kę rozpoznawanych spraw lub wykonywanych zadań, w tym w szczególności dane dotyczące struktury załatwień

IV.5.6. Istotne czynniki mające wpływ na sprawność postępowań sądowych

IV.5.7. Sprawność postępowania międzyinstancyjnego

– 17 –

IV.5.8. Liczba spraw zawieszonych (ogółem)

IV.5.9. Prawidłowość kontroli spraw zawieszonych

Poz. 69

kategoria

6) spraw

imię i nazwisko

funkcja

rok

4)

pomoc asystenta

ogółem

kategoria

6) spraw rok

4)

w terminie ustawowym

1-14 dni

ogółem

w tym nieusprawiedliwione

w terminie ustawowym

15-30 dni

1-14 dni

IV.6.1. Terminowość sporządzania uzasadnień i stabilność orzecznictwa w wydziale (ogółem)

liczba sporządzonych uzasadnień

w tym nieusprawiedliwione

w tym nieusprawiedliwione

IV.6.2. Terminowość sporządzania uzasadnień i stabilność orzecznictwa poszczególnych sędziów

po upływie terminu ustawowego

15-30 dni

pow. 1 do 3 mies.

w tym nieusprawiedliwione

w tym nieusprawiedliwione

liczba sporządzonych uzasadnień

pow. 1 do 3 mies.

po upływie terminu ustawowego

ponad 3 mies.

w tym nieusprawiedliwione

ponad 3 mies.

w tym nieusprawiedliwione

w tym nieusprawiedliwione

liczba spraw poddanych kontroli instancyjnej

liczba spraw poddanych kontroli instancyjnej

utrzymano w mocy

utrzymano w mocy

zmieniono

rozstrzygnięcie II instancji

zmieniono

rozstrzygnięcie II instancji

uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania

uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania

załatwiono w inny sposób

załatwiono w inny sposób

Dziennik Ustaw

– 18 –

Poz. 69

IV.7.1. Struktura pozostałości (wydział ogółem – liczba spraw) liczba spraw

7)

Dziennik Ustaw

kategoria

6) spraw powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy powyżej 2 do 3 lat suma powyżej 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat suma powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 2 lat

rok

4)

do 3 miesięcy

suma powyżej 3 miesięcy

ponad 8 lat

IV.7.2. Struktura pozostałości (wydział ogółem - %) % spraw

– 19 –

kategoria

6) spraw powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy suma powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 2 lat

rok

4)

do 3 miesięcy

suma powyżej 3 miesięcy

powyżej 2 do 3 lat

suma powyżej 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 do 8 lat

ponad 8 lat

Poz. 69

IV.7.3. Struktura pozostałości (referaty poszczególnych sędziów – liczba spraw) liczba spraw rok do 3 miesięcy powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat suma powyżej 3 lat

4) 7)

Dziennik Ustaw

imię i nazwisko

kategoria

6) spraw suma powyżej 3 miesięcy powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy suma powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 2 lat

funkcja

IV.7.4. Struktura pozostałości (referaty poszczególnych sędziów – %) % spraw rok do 3 miesięcy powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy

4)

pomoc asystenta

ponad 8 lat

– 20 –

imię i nazwisko

kategoria

6) spraw suma powyżej 3 miesięcy suma powyżej 12 miesięcy

funkcja

pomoc asystenta

powyżej 12 miesięcy do 2 lat

powyżej 2 do 3 lat

suma powyżej 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 do 8 lat

ponad 8 lat

Poz. 69

IV.7.5. Struktura pozostałości (referaty poszczególnych referendarzy sądowych – liczba spraw) liczba spraw

7)

Dziennik Ustaw

imię i nazwisko

kategoria

6) spraw suma powyżej 3 miesięcy powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy suma powyżej 3 lat suma powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 2 lat

rok

4)

IV.7.6. Struktura pozostałości (referaty poszczególnych referendarzy sądowych - %) % spraw

funkcja

do 3 miesięcy

ponad 8 lat

– 21 –

imię i nazwisko

funkcja

kategoria

6) spraw suma powyżej 3 miesięcy powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy suma powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 2 lat

rok

4)

do 3 miesięcy

powyżej 2 do 3 lat

suma powyżej 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 do 8 lat

ponad 8 lat

Poz. 69

Dziennik Ustaw

IV.7.7. Uwagi do organizacji pracy wydziału w zakresie toku wewnętrznego urzędowania sądu

IV.7.8. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie toku wewnętrznego urzędowania sądu

IV.7.9. Materiał źródłowy, na podstawie którego dokonano ustaleń

– 22 –

IV.7.10. Wnioski

Poz. 69

Dział V

Dziennik Ustaw

V.1. Liczba i sposób rozpoznania skarg wniesionych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.) bez postępowań nadzorowanych przez prokuratora

kategoria

6) spraw uwzględniono w całości lub części oddalono załatwiono w inny sposób uwzględniono, w tym zasądzono odszkodowanie

wpływ

załatwienia

pozostałość

kwota zasądzonego odszkodowania

V.2. Uwagi do organizacji pracy wydziału w zakresie toku wewnętrznego urzędowania sądu

– 23 –

V.3. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie toku wewnętrznego urzędowania sądu

V.4. Inne wnioski

V.5. Materiał źródłowy, na podstawie którego dokonano ustaleń

Poz. 69

Dział VI

Dziennik Ustaw

VI.1. Wnioski dotyczące pracy wydziału

Data sporządzenia protokołu

Podpis

1)

2)

3)

4)

5)

6)

– 24 –

7)

8)

9)

W zestawieniu należy uwzględniać także sędziów delegowanych. W zestawieniu należy uwzględniać także referendarzy sądowych delegowanych. Dane należy podać zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. poz. 446), a także zgodnie z regułami sprawozdawczości statystycznej wynikającymi z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.). Należy podać dane na ostatni dzień okresu statystycznego w danym roku, rozpoczynając od roku poprzedzającego czteroletni okres objęty wizytacją; jeżeli wizytacja jest przeprowadzana w drugiej połowie roku, należy dodatkowo podać dane za I półrocze. Należy uwzględniać liczbę etatów sędziowskich i referendarskich. Rodzaj spraw wyodrębniony według oznaczeń stosowanych w urządzeniach ewidencyjnych. Obok liczby spraw ogółem w nawiasie należy podać liczbę spraw zawieszonych. Przez wskaźnik pozostałości należy rozumieć iloraz pozostałości i (przeciętnego) 3-miesięcznego wpływu; w sprawach wieczystoksięgowych, rejestrowych i penitencjarnych należy przyjmować 1-miesięczny wpływ, zaś w sprawach o wykroczenia i w sprawach odwoławczych – 2-miesięczny. Przez referat należy rozumieć ogół spraw przydzielonych sędziemu albo referendarzowi sądowemu do rozpoznania, a w przypadku sprawy rozpoznawanej w składzie zawodowym – ogół spraw przydzielonych sędziemu do rozpoznania jako sędziemu sprawozdawcy.

Poz. 69

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 69

Załącznik nr 2

WZÓR

PROTOKÓŁ KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SEKRETARIATU WYDZIAŁU

Dział I Podstawa i zakres kontroli

I.1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli I.2. Prezes sądu odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli I.3. Kontrolowany sekretariat I.4. Osoba/osoby przeprowadzająca/e kontrolę I.5. Termin przeprowadzenia kontroli I.6. Zakres/przedmiot kontroli

I.7. Okres objęty kontrolą

Dział II Poprzednia kontrola i jej wyniki

II.1. Termin przeprowadzenia poprzedniej kontroli II.2. Osoba/osoby przeprowadzająca/e poprzednią kontrolę II.3. Zakres/przedmiot poprzedniej kontroli II.4. Okres objęty poprzednią kontrolą II.5. Wykonanie wydanych zarządzeń nadzorczych

II.6. Współpraca inspektora ds. biurowości z kontrolowanym sekretariatem w okresie po poprzedniej kontroli

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 69

Dział III Dane podstawowe sekretariatu

III.1. Kierownik sekretariatu (imię i nazwisko, stanowisko i data objęcia funkcji) III.2. Urzędnicy sądowi, w tym stażyści, i inni pracownicy (imię i nazwisko, stanowisko, wymiar czasu pracy, okres pracy w kontrolowanym sekretariacie) III.3. Obsada średniookresowa pracown ków sekretariatu wymienionych w III.2 w okresie objętym kontrolą III.4. Osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz stażyści z urzędów pracy (imię i nazwisko, rodzaj, wymiar i okres pracy) III.5. Liczba etatów urzędniczych przypadająca na jeden etat orzeczniczy według obsady średniookresowej sędziów i referendarzy sądowych w okresie objętym kontrolą III.6. Liczba asystentów sędziów III.7. Obsada średniookresowa asystentów sędziów w okresie objętym kontrolą III.8. Opis warunków pracy

III.9. Wnioski

Dział IV Szkolenia i narzędzia pracy

IV.1. Szkolenia wewnętrzne odbyte przez pracowników sekretariatu w okresie objętym kontrolą IV.2. Szkolenia zewnętrzne odbyte przez pracown ków sekretariatu w okresie objętym kontrolą IV.3. Narzędzia pracy IV.4. Wnioski

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 69

Dział V Obciążenie pracą pracowników i organizacja pracy sekretariatu

V.1. Ruch spraw i obciążenie pracą pracowników

okres wpływ wpływ na 1 pracownika według obsady średniookresowej załatwienie załatwienie na 1 pracownika według obsady średniookresowej pozostałość pozostałość na 1 pracownika według obsady średniookresowej liczba urzędników obsada średniookresowa

V.2. Opis organizacji pracy

V.3. Wnioski

Dział VI Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych

VI.1. Repertoria (prawidłowość, terminowość) VI.2. Wykazy (prawidłowość, terminowość) VI.3. Kontro ki (prawidłowość, terminowość)

Dziennik Ustaw

VI.4. Pozostałe urządzenia ewidencyjne (prawidłowość, terminowość) VI.5. Wnioski

– 28 –

Poz. 69

Dział VII Prowadzenie akt sądowych oraz wykonywanie zarządzeń i orzeczeń

VII.1. Zakładanie i prowadzenie akt sądowych (prawidłowość, terminowość) VII.2. Wykonywanie zarządzeń i orzeczeń na poszczególnych etapach postępowania sądowego i po jego zakończeniu (prawidłowość, terminowość) VII.3. Wnioski

Dział VIII Obsługa interesantów

VIII.1. Zakres obsługi interesantów

VIII.2. Kultura obsługi interesantów

VIII.3. Wnioski

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 69

Dział IX Wnioski

IX.1. Praca sekretariatu

IX.2. Wnioski

IX.3. Materiał źródłowy, na podstawie którego dokonano ustaleń

Data sporządzenia protokołu

Podpis

Załącznik nr 3

Dziennik Ustaw

WZÓR INFORMACJI ROCZNEJ O DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW NA OBSZARZE APELACJI

INFORMACJA ROCZNA O DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW NA OBSZARZE APELACJI .. W ROKU 

Dział I

I. Sąd Apelacyjny

I.1. Czas trwania postępowań (liczba spraw)

czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej instancji liczba spraw do 3 miesięcy 2 3 4 5 6 powyżej 3 miesięcy powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 2 lat 7 powyżej 2 do 3 lat 8 powyżej 3 do 5 lat 9 powyżej 5 do 8 lat 10 ponad 8 lat 11

– 30 –

sąd

kategoria spraw

rok

1)

przeciętny czas trwania postępowania

1

ACa - cywilne i gospodarcze

ACa -cywilne

AKa

SA w

APa

AUa

ACa - gospodarcze

ACa - cywilne i gospodarcze

POLSKA

ACa - cywilne

AKa

Poz. 69

APa

AUa

ACa - gospodarcze

Dziennik Ustaw

I.2. Czas trwania postępowań (%)

czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej instancji % spraw do 3 miesięcy 2 3 4 5 6 8 9 powyżej 3 miesięcy powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 2 lat 7 powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat 10

sąd

kategoria spraw

rok

1)

przeciętny czas trwania postępowania 1

powyżej 5 do 8 lat

ponad 8 lat 11

ACa - cywilne i gospodarcze

ACa -cywilne

AKa

SA w

APa

AUa

ACa - gospodarcze

ACa - cywilne i gospodarcze

– 31 –

ACa - cywilne

POLSKA

AKa

APa

AUa

ACa - gospodarcze

I.3. Struktura pozostałości (liczba spraw)

liczba spraw niezałatwionych, licząc od daty pierwszego wpływu do sądu liczba spraw powyżej 3 miesięcy 2 3 powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy 4 powyżej 12 miesięcy 5

2)

sąd

kategoria spraw

rok

1)

do 3 miesięcy 1

powyżej 12 miesięcy do 2 lat 6

powyżej 2 do 3 lat 7

powyżej 3 do 5 lat 8

powyżej 5 do 8 lat 9

ponad 8 lat 10

SA w

ACa - cywilne i gospodarcze

ACa - cywilne

Poz. 69

AKa

APa

Dziennik Ustaw

AUa

ACa - gospodarcze

ACa - cywilne i gospodarcze

ACa - cywilne

POLSKA

AKa

APa

AUa

ACa - gospodarcze

I.4. Struktura pozostałości (%)

liczba spraw niezałatwionych, licząc od daty pierwszego wpływu do sądu % spraw powyżej 3 miesięcy 2 3 4 5 powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy powyżej 2 do 3 lat 7 powyżej 3 do 5 lat 8 powyżej 5 do 8 lat 9 ponad 8 lat 10

sąd

kategoria spraw

rok

1)

– 32 –

do 3 miesięcy

1

powyżej 12 miesięcy do 2 lat 6

ACa - cywilne i gospodarcze

ACa - cywilne

AKa

SA w

APa

AUa

ACa gospodarcze

ACa - cywilne i gospodarcze

POLSKA

ACa - cywilne

AKa

APa

Poz. 69

AUa

Dziennik Ustaw

ACa gospodarcze

I.5. Pozostałość

pozostałość w stosunku do 2-miesięcznego wpływu (wskaźnik) kategoria spraw ACa-cywilne 2 3 4 5 AKa APa AUa ACa-gospodarcze 6

sąd

ACa- cywilne i gospodarcze

1

SA w POLSKA max. w kraju min. w kraju pozostałość ponad 2-miesięczny wpływ (ewidencja liczbowa) kategoria spraw ACa-cywilne 2 3 4 AKa APa AUa 5 ACa-gospodarcze 6

2)

sąd

ACa- cywilne i gospodarcze

SA w POLSKA max. w kraju min. w kraju

1

– 33 –

Jeżeli wskaźniki pozostałości w danym sądzie przekraczają wartość ustaloną przez Ministra Sprawiedliwości w ogólnych kierunkach nadzoru, należy wypełnić poniższą tabelę:

pozostałość w stosunku do 2-miesięcznego wpływu (wskaźnik) kategoria spraw ACa- cywilne i gospodarcze 1 ACa-cywilne 2 AKa 3 APa 4 AUa 5 ACa-gospodarcze 6

sąd

SA w wpływ w stosunku do poprzedniego okresu (%) niższy niż średnia krajowa procent obsady do limitu (%) obciążenie wpływem sędziego na limit w stosunku do średniej krajowej (%) obciążenie wpływem sędziego na obsadę w stosunku do średniej krajowej (%) poziom załatwień sędziego na limit w stosunku do średniej krajowej (%) poziom załatwień sędziego na obsadę w stosunku do średniej krajowej (%) inne

działania nadzorcze

POLSKA

Poz. 69

max. w kraju min. w kraju

Dziennik Ustaw

II. Sądy okręgowe

II.1. Czas trwania postępowań (liczba spraw)

czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia postępowania w danej instancji liczba spraw do 3 miesięcy 2 3 4 5 6 7 8 9 powyżej 3 miesięcy powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 2 lat powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat 10 ponad 8 lat 11

sąd

kategoria spraw

rok

1)

przeciętny czas trwania postępowania

1

C

Ns

Ca

K

Ka

SO w

P

– 34 –

Pa

U

Ua

GC

Ga

C

Ns

Ca

SO w

K

Ka

P

Poz. 69

Pa

U

Dziennik Ustaw

Ua

GC

Ga

C

Ns

Ca

K

Ka

zbiorczo sądy okręgowe na obszarze apelacji

P

Pa

U

– 35 –

Ua

GC

Ga

C

Ns

Ca

K

POLSKA

Ka

P

Pa

U

Ua

Poz. 69

GC

Dziennik Ustaw

Ga

II.2. Czas trwania postępowań (%)

czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia postępowania w danej instancji % spraw

sąd do 3 miesięcy 2 3 4 5 6 7 8 9 powyżej 3 miesięcy powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 12 miesięcy do 2 lat

kategoria spraw

rok

1)

przeciętny czas trwania postępowania 1

powyżej 5 do 8 lat 10

ponad 8 lat 11

C

Ns

Ca

K

Ka

– 36 –

SO w

P

Pa

U

Ua

GC

Ga

C

Ns

Ca

SO w

K

Ka

P

Poz. 69

Pa

U

Dziennik Ustaw

Ua

GC

Ga

C

Ns

Ca

K

Ka

zbiorczo sądy okręgowe na obszarze apelacji

P

Pa

U

– 37 –

Ua

GC

Ga

C

Ns

Ca

K

POLSKA

Ka

P

Pa

U

Ua

Poz. 69

GC

Dziennik Ustaw

Ga

II.3. Struktura pozostałości (liczba spraw)

liczba spraw niezałatwionych, licząc od daty pierwszego wpływu do sądu liczba spraw powyżej 3 miesięcy 2 3 4 5 6 7 8 powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 2 lat powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat 9 powyżej 5 do 8 lat

2)

sąd

kategoria spraw

rok

1)

do 3 miesięcy 1

ponad 8 lat 10

C

Ns

Ca

K

Ka

SO w

P

– 38 –

Pa

U

Ua

GC

Ga

C

Ns

Ca

SO w

K

Ka

P

Poz. 69

Pa

U

Dziennik Ustaw

Ua

GC

Ga

C

Ns

Ca

K

Ka

zbiorczo sądy okręgowe na obszarze apelacji

P

Pa

U

– 39 –

Ua

GC

Ga

C

Ns

Ca

K

POLSKA

Ka

P

Pa

U

Ua

Poz. 69

GC

Ga

Dziennik Ustaw

II.4. Struktura pozostałości (%)

sąd do 3 miesięcy 1 2 8 9

kategoria spraw

rok

1)

powyżej 3 miesięcy

liczba spraw niezałatwionych, licząc od daty pierwszego wpływu do sądu % spraw powyżej powyżej 3 do powyżej 6 do powyżej powyżej 2 do 12 miesięcy do 6 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 3 lat 2 lat 3 4 5 6 7 powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat

ponad 8 lat 10

C

Ns

Ca

K

Ka

SO w

P

Pa

– 40 –

U

Ua

GC

Ga

C

Ns

Ca

K

SO w

Ka

P

Pa

U

Poz. 69

Ua

GC

Dziennik Ustaw

Ga

C

Ns

Ca

K

Ka

zbiorczo sądy okręgowe na obszarze apelacji

P

Pa

U

Ua

GC

– 41 –

Ga

C

Ns

Ca

K

Ka

POLSKA

P

Pa

U

Ua

GC

Ga

Poz. 69

II.5. Pozostałość

pozostałość w stosunku do 3-miesięcznego wpływu (wskaźnik) kategoria spraw Ns 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ca* K P U GC Ka* Pa* Ua* Ga*

Dziennik Ustaw

sąd

C

1

SO w SO w SO w zbiorczo sądy okręgowe na obszarze apelacji max. na obszarze apelacji min. na obszarze apelacji POLSKA max. w kraju min. w kraju pozostałość ponad 3-miesięczny wpływ (ewidencja liczbowa) kategoria spraw Ns 2 3 4 5 6 7 Ca

*

2)

sąd K Ka

*

C

P

Pa*

U 8

Ua* 9

GC 10

Ga* 11

1

– 42 –

SO w SO w SO w zbiorczo sądy okręgowe na obszarze apelacji max. na obszarze apelacji min. na obszarze apelacji POLSKA max. w kraju min. w kraju

* 2-miesięczny wpływ

Jeżeli wskaźniki pozostałości w danym sądzie przekraczają wartość ustaloną przez Ministra Sprawiedliwości w ogólnych kierunkach nadzoru, należy wypełnić poniższą tabelę:

pozostałość w stosunku do 3-miesięcznego wpływu (wskaźnik) kategoria spraw C 1 Ns 2 Ca 3

*

sąd

K 4

Ka* 5

P 6

Pa* 7

U 8

Ua* 9

GC 10

Ga* 11

SO w wpływ w stosunku do poprzedniego okresu (%) niższy niż średnia krajowa procent obsady do limitu (%) obciążenie wpływem sędziego na limit w stosunku do średniej krajowej (%) obciążenie wpływem sędziego na obsadę w stosunku do średniej krajowej (%)

Poz. 69

poziom załatwień sędziego na limit w stosunku do średniej krajowej (%) poziom załatwień sędziego na obsadę w stosunku do średniej krajowej (%) inne

Dziennik Ustaw

działania nadzorcze

zbiorczo sądy okręgowe na obszarze apelacji max. na obszarze apelacji min. na obszarze apelacji POLSKA max. w kraju min. w kraju * 2-miesięczny wpływ

III. Sądy rejonowe

III.1. Czas trwania postępowań (liczba spraw)

sąd powyżej 3 miesięcy 2 1

kategoria spraw

rok

1)

do 3 miesięcy

czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej instancji liczba spraw powyżej powyżej 3 do powyżej 6 do powyżej powyżej 2 do powyżej 3 do powyżej 5 do 12 miesięcy do 6 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 3 lat 5 lat 8 lat 2 lat 3 4 5 6 7 8 9

ponad 8 lat 10

C

– 43 –

Ns

K

P

SR w

U

RC

RNs

GC

C

Ns

SR w

K

P

Poz. 69

U

RC

Dziennik Ustaw

RNs

GC

C

Ns

K

zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w

P

U

RC

RNs

GC

C

– 44 –

Ns

K

P

SR w

U

RC

RNs

GC

C

Ns

SR w

K

P

U

Poz. 69

RC

RNs

Dziennik Ustaw

GC

C

Ns

K

zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w

P

U

RC

RNs

GC

C

Ns

– 45 –

K

zbiorczo sądy rejonowe na obszarze apelacji

P

U

RC

RNs

GC

C

Ns

K

POLSKA

P

U

RC

Poz. 69

RNs

GC

Dziennik Ustaw

III.2. Czas trwania postępowań (%)

sąd powyżej 3 miesięcy 2 1

kategoria spraw

rok

1)

do 3 miesięcy

czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej instancji % spraw powyżej powyżej 3 do 6 powyżej 6 do powyżej powyżej 2 do powyżej 3 do powyżej 5 do 12 miesięcy do miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 3 lat 5 lat 8 lat 2 lat 3 4 5 6 7 8 9

ponad 8 lat 10

C

Ns

K

P

SR w

U

RC

RNs

– 46 –

GC

C

Ns

K

P

SR w

U

RC

RNs

GC

C

zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w

Ns

K

Poz. 69

P

U

Dziennik Ustaw

RC

RNs

GC

C

Ns

K

P

SR w

U

RC

RNs

GC

– 47 –

C

Ns

K

P

SR w

U

RC

RNs

GC

C

zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w

Ns

K

P

Poz. 69

U

RC

Dziennik Ustaw

RNs

GC

C

Ns

K

zbiorczo sądy rejonowe na obszarze apelacji

P

U

RC

RNs

GC

C

– 48 –

Ns

K

P

POLSKA

U

RC

RNs

GC

III.3. Struktura pozostałości (liczba spraw)

liczba spraw niezałatwionych, licząc od daty pierwszego wpływu do sądu

2)

sąd powyżej 3 miesięcy 2 3 powyżej 3 do 6 miesięcy 1

kategoria spraw

rok

1)

do 3 miesięcy

powyżej 6 do 12 miesięcy 4

liczba spraw powyżej powyżej 12 miesięcy do 12 miesięcy 2 lat 5 6

powyżej 2 do 3 lat 7

powyżej 3 do 5 lat 8

powyżej 5 do 8 lat 9

ponad 8 lat 10

SR w

C

*

Poz. 69

Ns

K

Dziennik Ustaw

P

U

RC

RNs

GC

C*

Ns

K

P

SR w

U

RC

– 49 –

RNs

GC

C*

Ns

K

zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w

P

U

RC

RNs

GC

C*

SR w

Ns

Poz. 69

K

P

Dziennik Ustaw

U

RC

RNs

GC

C*

Ns

K

P

SR w

U

RC

RNs

– 50 –

GC

C*

Ns

K

zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w

P

U

RC

RNs

GC

C*

zbiorczo sądy rejonowe na obszarze apelacji

Ns

K

Poz. 69

P

U

Dziennik Ustaw

RC

RNs

GC

C*

Ns

K

P

POLSKA

U

RC

RNs

GC

– 51 –

* z wyłączeniem spraw upominawczych i nakazowych

III.4. Struktura pozostałości (%)

liczba spraw niezałatwionych, licząc od daty pierwszego wpływu do sądu % spraw powyżej 3 miesięcy 2 3 4 5 powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy powyżej 2 do 3 lat 7 powyżej 3 do 5 lat 8 powyżej 5 do 8 lat 9 ponad 8 lat 10

sąd 1

kategoria spraw

rok

1)

do 3 miesięcy

powyżej 12 miesięcy do 2 lat 6

C*

Ns

K

SR w

P

U

RC

RNs

Poz. 69

GC

C*

Dziennik Ustaw

Ns

K

P

SR w

U

RC

RNs

GC

C*

Ns

K

zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w

P

– 52 –

U

RC

RNs

GC

C*

Ns

K

P

SR w

U

RC

RNs

GC

Poz. 69

C*

Ns

Dziennik Ustaw

K

P

SR w

U

RC

RNs

GC

C*

Ns

K

zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w

P

U

– 53 –

RC

RNs

GC

C*

Ns

K

zbiorczo sądy rejonowe na obszarze apelacji

P

U

RC

RNs

GC

POLSKA

C*

Poz. 69

Ns

K

Dziennik Ustaw

P

U

RC

RNs

GC

* z wyłączeniem spraw upominawczych i nakazowych

III.5. Pozostałość

pozostałość w stosunku do 3-miesięcznego wpływu (wskaźnik) kategoria spraw Ns 2 Nc* 3 K 4 W* 5 P 6 U 7 RC 8 RNs 9 GC 10 KW** 11

sąd

C*** 1

– 54 –

SR w SR w SR w zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w SR w SR w SR w SR w zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w SR w SR w SR w SR w zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w zbiorczo sądy rejonowe na obszarze apelacji max. na obszarze apelacji min. na obszarze apelacji POLSKA max. w kraju min. w kraju * 2-miesięczny wpływ ** 1- miesięczny wpływ *** z wyłączeniem spraw upominawczych i nakazowych

Poz. 69

2)

Dziennik Ustaw

sąd Ns 2 Nc* 3 K 4 RC 8 RNs 9 GC 10 KW** 11

C*** 1

pozostałość ponad 3-miesięczny wpływ (ewidencja liczbowa) kategoria spraw W* P U 5 6 7

– 55 –

SR w SR w SR w zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w SR w SR w SR w SR w zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w SR w SR w SR w SR w zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w zbiorczo sądy rejonowe na obszarze apelacji max. na obszarze apelacji min. na obszarze apelacji POLSKA max. w kraju min. w kraju * 2-miesięczny wpływ ** 1- miesięczny wpływ *** z wyłączeniem spraw upominawczych i nakazowych

Jeżeli wskaźniki pozostałości w danym sądzie przekraczają wartość ustaloną przez Ministra Sprawiedliwości w ogólnych kierunkach nadzoru, należy wypełnić poniższą tabelę:

C*** 1 Ns 2 Nc* 3 pozostałość w stosunku do 3-miesięcznego wpływu (wskaźnik) kategoria spraw K W* P U RC 4 5 6 7 8 RNs 9 GC 10 KW** 11

sąd

SR w wpływ w stosunku do poprzedniego okresu (%) niższy niż średnia krajowa procent obsady do limitu (%) obciążenie wpływem sędziego na limit w stosunku do średniej krajowej (%) obciążenie wpływem sędziego na obsadę w stosunku do średniej krajowej (%) poziom załatwień sędziego na limit w stosunku do średniej krajowej (%) poziom załatwień sędziego na obsadę w stosunku do średniej krajowej (%) inne

działania nadzorcze

zbiorczo sądy rejonowe w okręgu SO w

Poz. 69

Dziennik Ustaw

zbiorczo sądy rejonowe na obszarze apelacji max. na obszarze apelacji min. na obszarze apelacji POLSKA max. w kraju min. w kraju * 2-miesięczny wpływ ** 1- miesięczny wpływ *** z wyłączeniem spraw upominawczych i nakazowych

Dział II

liczba skarg dotyczących działalności sądu (w tym działalności prezesa sądu) wniesione uwzględnione

I. Skargi liczba skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wniesione uwzględnione

sąd, którego działalności dotyczyła skarga

Sąd Apelacyjny

– 56 –

Sąd Okręgowy w Sąd Rejonowy w Sąd Rejonowy w Sąd Okręgowy w Sąd Rejonowy w Sąd Rejonowy w

.

.

II. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku rozpatrzenia skarg

.

.

Sąd Okręgowy w Sąd Rejonowy w Sąd Rejonowy w Sąd Okręgowy w . Sąd Rejonowy w Sąd Rejonowy w

.

.

III. Wyniki podjętych czynności nadzorczych

Sąd Okręgowy w

Poz. 69

.

Dziennik Ustaw

Sąd Rejonowy w Sąd Rejonowy w Sąd Okręgowy w .

.

Dział III

stopień realizacji

I. Realizacja ogólnych kierunków wewnętrznego nadzoru ustalonych przez Ministra Sprawiedliwości kierunek

II. Realizacja kierunków wewnętrznego nadzoru ustalonych przez prezesa sądu apelacyjnego kierunek stopień realizacji

Dział IV – Podsumowanie

– 57 –

I. Diagnoza sytuacji i problemów sądów na obszarze apelacji

II. Działania podjęte w celu zapewnienia właściwego toku urzędowania sądów i propozycje rozwiązań

III. Propozycje działań, których realizacja wykracza poza kompetencje prezesa sądu

Poz. 69

Dziennik Ustaw

IV. Wnioski wynikające z opinii zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji, data wyrażenia opinii

Data i podpis prezesa sądu apelacyjnego

1)

2)

Należy podać dane na ostatni dzień okresu statystycznego w danym roku i w roku poprzednim. Obok liczby spraw ogółem w nawiasie należy podać dodatkowo liczbę spraw zawieszonych.

– 58 – Poz. 69

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 69 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.