Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 8 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-04
Data wydania:2012-12-31
Data wejscia w życie:2013-01-05
Data obowiązywania:2013-01-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 8 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 8

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 31 grudnia 2012r. wsprawie przetwarzania informacji przez Policję Na podstawie art.20 ust.19 ustawy zdnia 6 kwietnia 1990r. oPolicji (Dz.U. z2011r. Nr287, poz.1687, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §1. Rozporządzenie określa:

1) ryb gromadzenia oraz sposoby przetwarzania wzbiorach danych informacji, wtym danych osobowych, o: t a) osobach podejrzanych opopełnienie przestępstw ściganych zoskarżenia publicznego, b) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane zoskarżenia publicznego, c) osobach onieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość, d) osobach poszukiwanych ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, e) osobach poszukiwanych uznanych za zaginione;

2) ryb gromadzenia oraz sposoby przetwarzania wzbiorach danych informacji, wtym danych osobowych uzyskanych t lub przetwarzanych przez organy innych państw lub przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych – INTERPOL;

3) ryb gromadzenia i sposoby przetwarzania w zbiorach danych informacji, w tym danych osobowych, określonych t wpkt1 przekazywanych organom innych państw lub Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych – INTERPOL wcelu zapobiegania przestępczości ijej zwalczania;

4) odzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych prowadzonych przez Policję lub zbiorów r danych udostępnionych Policji;

5) wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych;

6) sposób oceny danych pod kątem ich przydatności wprowadzonych sprawach.

M inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z2012r. poz.627, 664, 908, 951 i1529.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 8

§2. Użyte wrozporządzeniu określenia iskróty oznaczają:

1) Interpol – Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych – INTERPOL;

2) KBI Warszawa – Krajowe Biuro Interpolu wWarszawie; k

3) ierownik komórki organizacyjnej KGP – kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji bezpośrednio podległego Komendantowi Głównemu Policji lub jego zastępcom oraz dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

4) stawa o ochronie danych osobowych – ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. u z2002r. Nr101, poz.926, zpóźn. zm.3));

5) ustawa oPolicji – ustawę zdnia 6 kwietnia 1990r. oPolicji;

6) estaw zbiorów danych – kilka zbiorów danych prowadzonych na podstawie wspólnych dla tych zbiorów systemów z teleinformatycznych, zintegrowanych wspólnymi środkami dostępu oraz zawierających powiązane ze sobą informacje, wtym dane osobowe. §

3.

1. Administratorem zbiorów danych, w których są przetwarzane informacje, o których mowa w § 1 pkt 1, jest Komendant Główny Policji.

2. Komendant Główny Policji jest również administratorem danych wrozumieniu art.7 pkt4 ustawy oochronie danych osobowych wodniesieniu do danych osobowych dotyczących osób, októrych mowa w§1 pkt1, przetwarzanych przez Policję wzbiorach danych.

3. Wodniesieniu do danych osobowych uzyskanych od organów innych państw lub zInterpolu, anastępnie przetwarzanych przez Policję wcelu realizacji jej zadań ustawowych, Komendant Główny Policji posiada uprawnienia iwykonuje zadania administratora danych określone wustawie oochronie danych osobowych. §4. Tryb gromadzenia informacji, wtym danych osobowych, wzbiorach danych obejmuje:

1) tworzenie zbiorów danych wPolicji;

2) wprowadzanie informacji do zbiorów danych;

3) procedury zapewniające: a) dokumentowanie pobieranych, gromadzonych iuzyskiwanych informacji, b) kontrolę dostępu do zbiorów danych oraz nadzór nad przetwarzaniem informacji, c) weryfikację iusuwanie informacji ze zbiorów danych. Rozdział 2 Zbiory danych iich zestawy §5.

1. Zbiory danych, wktórych Policja gromadzi lub przetwarza informacje, wtym dane osobowe, są prowadzone wsystemach teleinformatycznych lub wformie sporządzanych ręcznie kartotek, skorowidzów, ksiąg, wykazów, registratur, rejestrów, albumów lub innych ewidencji.

2. Zbiór danych może być utworzony, gdy gromadzenie lub przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych wzbiorze danych, wszczególności cele prowadzenia zbioru, jego zakres terytorialny, rzeczowy lub zastosowane sposoby przetwarzania wnim informacji pozwolą skuteczniej wykonywać zadania ustawowe Policji, albo zapewnią lepszą kontrolę, lepszy nadzór lub lepszą ochronę informacji, niż w przypadku gromadzenia lub przetwarzania informacji poza zbiorem danych.

3. Zestaw zbiorów danych może być utworzony, gdy celowe jest zintegrowanie, skoordynowanie iusprawnianie przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, zgromadzonych wodrębnych zbiorach danych.

3)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2004r. Nr25, poz.219 iNr33, poz.285, z2006r. Nr104, poz.708 i711, z2007r. Nr165, poz.1170 iNr176, poz.1238, z2010r. Nr41, poz.233, Nr182, poz.1228 iNr229, poz.1497 oraz z2011r. Nr230, poz.1371.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 8

§6.

1. Zbiory danych oraz zestawy zbiorów danych tworzy wdrodze decyzji Komendant Główny Policji, który ustala ich zakres informacyjny, rzeczowy iterytorialny, odpowiada za ich wewnętrzną strukturę, przeznaczenie oraz funkcjonowanie wPolicji, atakże dostosowuje właściwości tych zbiorów oraz procedury przetwarzania wnich informacji do rodzaju zadań wykonywanych przez Policję, zakresu informacji niezbędnych do wykonania określonego zadania, atakże do osiągnięcia celów przetwarzania informacji wtych zbiorach.

2. Komendant Główny Policji może zezwolić na wykonanie repliki całości lub części zbioru danych, albo całości lub części zestawu zbiorów danych wcelu usprawnienia dostępu określonej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji do przetwarzanych informacji, wtym danych osobowych. §7.

1. Komendant Główny Policji prowadzi rejestr zbiorów danych oraz zestawów zbiorów danych utworzonych wPolicji.

2. Rejestr, októrym mowa wust.1, zawiera wszczególności:

1) znaczenie rodzaju, formy prowadzenia inazwy zbioru danych lub zestawu zbiorów danych oraz wskazanie daty wpisu o do rejestru;

2) nformacje opodmiotach odpowiedzialnych za administrowanie zbiorem danych lub zestawem zbiorów danych iuprawi nionych do korzystania ze zbioru danych lub zestawu zbiorów danych;

3) wskazanie daty utworzenia ipodstawy prawnej prowadzenia zbioru danych lub zestawu zbiorów danych;

4) znaczenie celu prowadzenia, zakresu informacyjnego, rzeczowego iterytorialnego zbioru danych lub zestawu zbiorów o danych; d

5) atę likwidacji zbioru danych lub zestawu zbiorów danych oraz numer ewidencyjny i datę sporządzenia protokołu likwidacji zbioru danych lub zestawu zbiorów danych; o

6) kreślenie liczby utworzonych replik zbioru danych lub jego części, albo liczby utworzonych replik całości lub części zestawu zbiorów danych wraz ze wskazaniem jednostek lub komórek organizacyjnych Policji, dla których repliki utworzono, oraz wskazaniem dla każdej repliki informacji, októrych mowa wpkt2, 3 i5.

3. Wraz zrejestrem prowadzi się zbiór dokumentów zawierający, odrębnie dla każdego zbioru danych lub zestawu zbiorów danych, kopie:

1) aktów prawnych dotyczących utworzenia zbioru danych lub zestawu zbiorów danych;

2) dokumentów dotyczących zmian danych objętych rejestrem;

3) protokołu likwidacji zbioru danych lub zestawu zbiorów danych. §8.

1. Zbiór danych lub zestaw zbiorów danych likwiduje się łącznie zwykonanymi replikami, na podstawie decyzji administratora zbioru danych określającej datę likwidacji zbioru, skład osobowy komisji likwidacyjnej oraz sposób usunięcia zgromadzonych wzbiorze danych informacji, wtym danych osobowych.

2. Zlikwidacji zbioru danych lub zestawu zbiorów danych sporządza się protokół. §9.

1. Wsystemie teleinformatycznym może być prowadzony więcej niż jeden zbiór danych oraz mogą być przetwarzane informacje, wtym dane osobowe, zróżnych zbiorów danych, zzachowaniem właściwego poziomu ochrony przetwarzanych informacji wynikającego zprzepisów oochronie danych osobowych oraz ochronie informacji niejawnych.

2. Zbiór danych może być przetwarzany przy użyciu kilku systemów teleinformatycznych, jeżeli wymagają tego cele przetwarzania.

3. Uzyskiwanie informacji, wtym danych osobowych, udostępnianych Policji wtrybie określonym wart.20 ust.15 i16 ustawy oPolicji może odbywać się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, wktórych są prowadzone policyjne zbiory danych.

4. Wzestawach zbiorów danych zapewnia się zachowanie właściwego poziomu ochrony ibezpieczeństwa określonych kategorii informacji, wtym danych osobowych, przetwarzanych wposzczególnych zbiorach danych, oraz zróżnicowanie dostępu do zbiorów danych wzależności od ich przeznaczenia oraz przydatności lub niezbędności określonych informacji, wtym danych osobowych, do wykonywania poszczególnych zadań Policji.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 8

§ 10.

1. Do wykonywania czynności w zakresie pobierania, uzyskiwania, gromadzenia, sprawdzania, przetwarzania iwykorzystywania informacji, wtym danych osobowych, októrych mowa wart.20 ust.2a i2b ustawy oPolicji, prowadzi się wPolicji Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP) będący zestawem zbiorów danych przetwarzanych wsystemach teleinformatycznych.

2. WKSIP mogą być przetwarzane również informacje, wtym dane osobowe, do których gromadzenia, uzyskiwania iprzetwarzania Policja jest uprawniona na podstawie odrębnych ustaw, jeżeli takie przetwarzanie przyczynia się do koordynacji informacji oraz efektywniejszej organizacji irealizacji ustawowych zadań Policji wzakresie wykrywania iścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości oraz jej zwalczania, atakże ochrony życia izdrowia ludzi.

3. Do funkcjonowania KSIP stosuje się odpowiednio przepisy §6. Rozdział 3 Wprowadzanie informacji do zbiorów danych isposoby ich przetwarzania, dostęp do informacji oraz kontrola inadzór nad ich przetwarzaniem §11.

1. Policjanci lub pracownicy Policji są obowiązani do wprowadzania informacji, wtym danych osobowych, do zbioru danych, jeżeli wtoku wykonywania czynności służbowych, zaistniały okoliczności uzasadniające pobranie, uzyskanie lub zgromadzenie tych informacji.

2. Policjanci lub pracownicy Policji uprawnieni do przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, wzbiorze danych przed wykonaniem każdej operacji przetwarzania są obowiązani sprawdzić, czy informacja podlegająca wprowadzeniu do zbioru danych nie została już do niego wprowadzona.

3. Policjanci lub pracownicy Policji korzystają zinformacji, wtym zdanych osobowych, przetwarzanych wzbiorach danych wyłącznie wtedy, gdy jest to przydatne lub niezbędne do prawidłowego wykonania czynności służbowych oraz podczas ich wykonywania. §12.

1. Do przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, oraz do użytkowania systemów teleinformatycznych, wktórych są przetwarzane informacje określone w§1 pkt1 i2, atakże informacje, októrych mowa wart.20 ust.15 ustawy oPolicji, udostępnione Policji wsposób określony wart.20 ust.16 tej ustawy, dopuszcza się wyłącznie policjantów ipracowników Policji upoważnionych przez Komendanta Głównego Policji, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.

2. Komendant Główny Policji określa, indywidualnie dla każdego zbioru danych, wtrybie określonym w§6, procedury nadawania, zmiany, cofania lub utraty uprawnień osobom uprawnionym. Wtym samym trybie Komendant Główny Policji określa osoby upoważnione wjego imieniu do nadawania, zmiany icofania uprawnień osobom uprawnionym. §

13. Przed dopuszczeniem do pracy przy przetwarzaniu informacji, w tym danych osobowych, w zbiorze danych, wtym prowadzonym wsystemie teleinformatycznym, każdą osobę uprawnioną zaznajamia się zprzepisami dotyczącymi zbioru danych oraz przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, wtym zbiorze danych, atakże zprzepisami dotyczącymi ochrony informacji, wtym danych osobowych, wnim zgromadzonych. Osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie ozapoznaniu się ztymi przepisami. §14.

1. Systemy teleinformatyczne, wktórych są zgromadzone dane osobowe, wyposaża się wmechanizmy uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli dostępu do przetwarzanych danych.

2. Dla każdej osoby uprawnionej będącej użytkownikiem systemu teleinformatycznego ustala się odrębny identyfikator ihasło użytkownika.

3. Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym może mieć miejsce wyłącznie po podaniu identyfikatora iwłaściwego hasła użytkownika. §

15. Stosuje się następujące sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, zawartych w zbiorach danych:

1) rejestrowanie – polegające na wprowadzaniu informacji po raz pierwszy do zbioru danych;

2) sprawdzanie – polegające na zapoznaniu się zinformacjami znajdującymi się wzbiorach danych;

3) klasyfikowanie – polegające na porządkowaniu zawartości zbiorów danych według określonych kryteriów;

Dziennik Ustaw –5– Poz. 8

4) eryfikowanie – polegające na sprawdzaniu poprawności, kompletności iprawidłowości zarejestrowanych informacji w lub na dokonywaniu oceny przydatności albo niezbędności informacji do dalszego ich przetwarzania;

5) odyfikowanie – polegające na zmianie zawartości informacji znajdujących się wzbiorze danych, wtym zmianę zarem jestrowanych informacji lub ich uzupełnienie;

6) typowanie – polegające na wyszukaniu iidentyfikacji wzbiorach danych, informacji ocechach odpowiadających określonym kryteriom selekcyjnym;

7) nalizowanie – polegające na poszukiwaniu związków zachodzących pomiędzy poszczególnymi informacjami znajdua jącymi się wzbiorze danych; p

8) rzekazywanie – polegające na udostępnieniu informacji ze zbioru danych innemu uprawnionemu podmiotowi, bez względu na formę tej czynności;

9) usuwanie – polegające na zniszczeniu lub deformacji informacji wsposób uniemożliwiający dalsze ich odczytywanie;

10) ykorzystywanie – polegające na korzystaniu z informacji zgromadzonych w zbiorze danych w celu wykrywczym, w dowodowym lub identyfikacyjnym. §16. Administrator zbioru danych zapewnia rejestrację, wformie odpowiedniej do właściwości danego zbioru danych, każdej operacji przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, wzakresie:

1) zasu (daty, godziny iminuty) rozpoczęcia izakończenia pracy wsystemie teleinformatycznym lub wręcznie sporząc dzanej ewidencji;

2) dentyfikatora kadrowego, niezbędnych danych identyfikacyjnych oraz posiadanego uprawnienia dostępu do zbioru i danych policjanta lub pracownika Policji wykonującego operację przetwarzania; z

3) akresu informacji, do których policjant lub pracownik Policji miał dostęp wzwiązku zwykonywaną operacją przetwarzania informacji;

4) daty pierwszego wprowadzenia informacji do zbioru danych;

5) źródła informacji wprzypadku uzyskania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą;

6) rzyczyny, zakresu icelu modyfikacji informacji, jaka nastąpiła wwyniku wykonanej operacji przetwarzania informacji; p

7) danych identyfikujących osobę zlecającą wykonanie operacji przetwarzania informacji;

8) wskazania celu lub powodu wykonania operacji przetwarzania informacji;

9) niosków składanych wzwiązku zrealizacją praw określonych wart.32 ust.1 pkt6 iart.33 ustawy oochronie danych w osobowych. §17.

1. Operacje przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, mogą być wykonywane również na zlecenie policjantów ipracowników Policji uprawnionych do przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, zgromadzonych wdanym zbiorze danych, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do systemu teleinformatycznego, wktórym jest prowadzony ten zbiór danych. Do zlecającego stosuje się odpowiednio §12 i§13.

2. Do przetwarzania, októrym mowa wust.1, stosuje się formularze rejestracyjne.

3. Za prawidłowe ipoprawne wykonanie operacji przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, odpowiadają osoby uprawnione bezpośrednio przetwarzające informacje w zbiorze danych, a za prawidłowe i poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego zlecający wykonanie operacji przetwarzania informacji.

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji mogą wyznaczyć komórki właściwe wsprawach wykonywania operacji przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, wzbiorach danych. § 18.

1. Informacjom, w tym danym osobowym, wprowadzanym po raz pierwszy do systemu teleinformatycznego, wktórym jest prowadzony określony zbiór danych, nadaje się indywidualny identyfikator tego zbioru.

2. Wprzypadku gdy ta sama informacja, wtym dane osobowe, podlega rejestracji wwięcej niż jednym zbiorze danych lub wobrębie jednego zbioru danych, ale wkilku odrębnych kategoriach informacji wydzielonych wtym zbiorze, każda rejestracja tej informacji ma odrębny identyfikator danego zbioru lub kategorii oraz wskazanie jej powiązania zrejestracjami dokonanymi wpozostałych zbiorach danych lub kategoriach.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 8

§19. Informacje, wtym dane osobowe, przetwarza się przy użyciu:

1) sposobów zapewniających zgodność przetwarzania ze wskazanym dla zbioru danych celem przetwarzania;

2) dokumentów sporządzonych według wzorów określonych wniniejszym rozporządzeniu właściwych dla zbioru danych;

3) prowadzonych przez administratora zbioru danych formularzy usprawniających pod względem technicznym przetwaw rzanie informacji, jeżeli wymagają tego właściwości zbioru danych. §20. Informacje, októrych mowa wart.20 ust.2aa i2ab ustawy oPolicji, przetwarza KBI Warszawa wglobalnym systemie komunikacji Interpolu I– 24/7 poprzez:

1) bezpośredni dostęp do tego systemu oraz przetwarzanie informacji wzbiorach danych Interpolu;

2) wymianę informacji zSekretariatem Generalnym Interpolu albo bezpośrednio zinnymi krajowymi biurami Interpolu. § 21.

1. Pobierane i uzyskiwane przez Policję dane osobowe, w postaci odcisków linii papilarnych, przetwarza się wzbiorze danych – Centralna Registratura Daktyloskopijna.

2. Pobranie odcisków linii papilarnych następuje poprzez wypełnienie jednostronnych kart daktyloskopijnych wdwóch egzemplarzach albo poprzez pobranie ich za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania.

3. Pobrane odciski linii papilarnych rejestruje się w Centralnej Registraturze Daktyloskopijnej poprzez przekazanie dwóch jednostronnie wypełnionych kart daktyloskopijnych albo poprzez przesłanie zapisu odcisków linii papilarnych wpostaci elektronicznej zużyciem systemu teleinformatycznego. §22.

1. Pobierane iuzyskiwane przez Policję informacje wformie zdjęć osób, wtym zdjęć sygnalitycznych, lub szkiców iopisów wizerunków przetwarza się wodpowiednio opisanych zestawach kart albumowych.

2. Karty albumowe mogą być sporządzane również na informatycznych nośnikach danych.

3. Materiały źródłowe służące do sporządzania zdjęć wpostaci negatywów lub zapisów cyfrowych na informatycznych nośnikach danych zcyfrowymi zapisami zdjęć gromadzi się wkomórkach organizacyjnych Policji do spraw techniki kryminalistycznej właściwych ze względu na miejsce wykonania zdjęcia.

4. Zdjęcia, októrych mowa wust.1, można wykorzystywać do sporządzania tablic poglądowych wprowadzonych postępowaniach przygotowawczych wsprawach oprzestępstwa ścigane zoskarżenia publicznego lub do tworzenia albumów fotograficznych okazywanych wcelach identyfikacyjnych lub wykrywczych.

5. Warunki techniczne isposoby wykonywania zdjęć sygnalitycznych oraz zdjęć zwłok określa załącznik nr1 do rozporządzenia. §23.

1. Wcelu zapewnienia wykonywania zadań administratora danych, azwłaszcza należytego isprawnego przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, wpodległych jednostkach organizacyjnych Policji – Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji oraz kierownicy komórek organizacyjnych KGP mogą podejmować czynności wzakresie kontroli inadzoru służbowego.

2. Czynności wzakresie kontroli inadzoru służbowego mogą być podejmowane zwłasnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu wymienionego wust.1.

3. Komendant Główny Policji wyznacza komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji upoważnioną do wykonywania czynności wtrybie kontroli inadzoru służbowego na zlecenie lub polecenie podmiotów, októrych mowa wust.1. §24.

1. Kontroli inadzorowi służbowemu mogą podlegać:

1) ostęp do zbiorów danych prowadzonych wPolicji oraz do informacji, wtym danych osobowych, wnich przetwarzad nych;

2) ostęp do informacji, wtym danych osobowych, przetwarzanych wzbiorach danych dostępnych Policji wdrodze teled transmisji danych na podstawie art.20 ust.15 i16 ustawy oPolicji;

Dziennik Ustaw –7– Poz. 8

3) przetwarzanie informacji, wtym danych osobowych, wzbiorach danych, októrych mowa wpkt1 i2;

4) prawnienia do przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, wzbiorach danych, októrych mowa wpkt1 i2, u oraz policjanci ipracownicy Policji uprawnieni do przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, wtych zbiorach danych.

2. Czynności wzakresie kontroli inadzoru służbowego mogą być realizowane wszczególności poprzez:

1) weryfikację, typowanie ianalizę informacji, wtym danych osobowych, przetwarzanych wzbiorach danych;

2) prawdzanie zakresu dostępu do zbiorów danych, zakresu irodzaju operacji przetwarzania wykonanych na informas cjach, wtym danych osobowych, oraz uzyskiwanie wyników sprawdzenia, atakże ich ocenę, analizę lub weryfikację;

3) kontrolę rejestrów operacji (logowań) odnotowywanych wsystemie teleinformatycznym, októrych mowa w§16;

4) ontrolę iocenę legalności, poprawności, kompletności icelowości przetwarzania informacji, wtym danych osobok wych, atakże przeprowadzenie analizy wtym zakresie;

5) apoznawanie się zdokumentacją stanowiącą podstawę do wprowadzenia informacji, wtym danych osobowych, do z zbioru danych, atakże stanowiącą podstawę ich sprawdzenia, wykorzystania, modyfikacji lub usunięcia;

6) ydawanie poleceń, zaleceń lub wytycznych w celu usunięcia stwierdzonych uchybień wprzetwarzaniu informacji, w awprzypadku naruszenia przepisów prawa – skierowanie sprawy do właściwego przełożonego dyscyplinarnego; u

7) suwanie informacji, co do których stwierdzono brak przesłanek przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, przez Policję. Rozdział 4 Dokumentowanie pobieranych, gromadzonych iuzyskiwanych informacji, wtym danych osobowych, oraz wzory dokumentów obowiązujących przy ich przetwarzaniu §25.

1. Pobranie lub uzyskanie informacji, wtym danych osobowych, ze zbiorów danych prowadzonych przez inne organy lub jednostki, organy Policji dokumentują poprzez sporządzenie na piśmie wniosku oprzekazanie lub udostępnienie informacji kierowanego do podmiotu dysponującego informacjami, wtym także do osoby fizycznej.

2. Wniosek, októrym mowa wust.1, zawiera następujące dane:

1) oznaczenie sprawy;

2) określenie zbioru danych, zktórego informacje mają zostać udostępnione;

3) wskazanie informacji podlegających udostępnieniu;

4) wskazanie wnioskodawcy;

5) wskazanie podstawy prawnej udostępnienia informacji;

6) oznaczenie formy przekazania lub udostępnienia informacji; i

7) mię, nazwisko, stopień służbowy lub zajmowane stanowisko osoby upoważnionej do pobrania informacji lub zapoznania się zich treścią.

3. Wprzypadkach niecierpiących zwłoki, awszczególności wtrakcie pościgu za osobą podejrzaną opopełnienie przestępstwa albo podczas wykonywania czynności mających na celu ratowanie życia izdrowia ludzkiego lub mienia – policjant może uzyskiwać informacje, wtym dane osobowe, ze zbiorów danych, októrych mowa wust.1, na podstawie ustnego wniosku, podając informacje, októrych mowa wust.2.

4. Uzyskanie informacji wformie ustnej potwierdza się po ustaniu okoliczności, októrych mowa wust.3, wpisemnym wniosku, wzakresie określonym wust.2, skierowanym do podmiotu, od którego uzyskano informacje.

5. Przepisów ust.3 i4 nie stosuje się do informacji zawartych wzbiorach danych udostępnionych Policji wdrodze teletransmisji danych zgodnie zart.20 ust.16 ustawy oPolicji.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 8

6. Wrazie pobrania dokumentów zawierających informacje uzyskiwane wtrybie wniosku, októrym mowa wust.1, policjant lub pracownik Policji upoważniony do pobrania informacji potwierdza ich pobranie albo uzyskanie wglądu wtreść informacji.

7. Dokumenty, októrych mowa wust.6, zwraca się za pokwitowaniem wmiejscu iczasie uzgodnionym zosobą przekazującą, chyba że na podstawie odrębnych przepisów podlegają one włączeniu do akt prowadzonego postępowania. §26. Udokumentowaniem pobrania, uzyskania lub zgromadzenia informacji, wtym danych osobowych, oraz potwierdzeniem zarejestrowania informacji, w tym danych osobowych, w zbiorze danych lub potwierdzeniem wykonania innej operacji przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, wsystemie teleinformatycznym jest wydruk lub raport zawierający zestawienie zakresu, treści lub graficznej formy przetwarzanych danych albo formularz rejestracyjny z nadanym identyfikatorem określonego zbioru danych. §27. Pobranie, uzyskanie lub otrzymanie od organów ścigania innych państw na podstawie ustawy zdnia 16 września 2011r. owymianie informacji zorganami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr230, poz.1371) informacji, wtym danych osobowych, które są przetwarzane przez Policję wzbiorach danych, jest dokumentowane wsposób odpowiadający rodzajowi pobranych lub uzyskanych informacji oraz wformie właściwej dla zbioru danych, wktórym te informacje są przetwarzane przez Policję. §28. Wzory kart daktyloskopijnych, októrych mowa w§21 ust.2 i3, stanowią załączniki nr2–5 do rozporządzenia:

1) załącznik nr2 – wzór karty daktyloskopijnej odcisków linii papilarnych palców;

2) załącznik nr3 – wzór karty daktyloskopijnej odcisków linii papilarnych dłoni;

3) ałącznik nr4 – wzór karty daktyloskopijnej odcisków linii papilarnych palców sporządzanej wprzypadku pobierania z odcisków linii papilarnych na podstawie art.192a §1 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr89, poz.555, zpóźn. zm.4));

4) ałącznik nr5 – wzór karty daktyloskopijnej odcisków linii papilarnych dłoni sporządzanej wprzypadku pobierania z odcisków linii papilarnych na podstawie art.192a §1 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego. §29.

1. Wzór karty albumowej, októrej mowa w§22 ust.1, stanowi załącznik nr6 do rozporządzenia.

2. Wzór protokołu likwidacji zbioru danych albo zestawu zbiorów danych stanowi załącznik nr7 do rozporządzenia.

3. Wzór protokołu usunięcia danych osobowych ze zbioru danych stanowi załącznik nr8 do rozporządzenia. Rozdział 5 Rodzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych § 30.

1. Do korzystania z informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych prowadzonych wPolicji są uprawnione, wzakresie niezbędnym do wykonywania zadań służbowych, służby policyjne:

1) kryminalna;

2) prewencyjna;

4)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1999r. Nr83, poz.931, z2000r. Nr50, poz.580, Nr62, poz.717, Nr73, poz.852 iNr93, poz.1027, z2001r. Nr98, poz.1071 iNr106, poz.1149, z2002r. Nr74, poz.676, z2003r. Nr17, poz.155, Nr111, poz.1061 iNr130, poz.1188, z2004r. Nr51, poz.514, Nr69, poz.626, Nr93, poz.889, Nr240, poz.2405 iNr264, poz.2641, z2005r. Nr10, poz.70, Nr48, poz.461, Nr77, poz.680, Nr96, poz.821, Nr141, poz.1181, Nr143, poz.1203, Nr163, poz.1363, Nr169, poz.1416 iNr178, poz.1479, z2006r. Nr15, poz.118, Nr66, poz.467, Nr95, poz.659, Nr104, poz.708 i711, Nr141, poz.1009 i1013, Nr167, poz.1192 iNr226, poz.1647 i1648, z2007r. Nr20, poz.116, Nr64, poz.432, Nr80, poz.539, Nr89, poz.589, Nr99, poz.664, Nr112, poz.766, Nr123, poz.849 iNr128, poz.903, z2008r. Nr27, poz.162, Nr100, poz.648, Nr107, poz.686, Nr123, poz.802, Nr182, poz.1133, Nr208, poz.1308, Nr214, poz.1344, Nr225, poz.1485, Nr234, poz.1571 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr8, poz.39, Nr20, poz.104, Nr28, poz.171, Nr68, poz.585, Nr85, poz.716, Nr127, poz.1051, Nr144, poz.1178, Nr168, poz.1323, Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr7, poz.46, Nr98, poz.626, Nr106, poz.669, Nr122, poz.826, Nr125, poz.842, Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1307, z2011r. Nr48, poz.245 i246, Nr53, poz.273, Nr112, poz.654, Nr117, poz.678, Nr142, poz.829, Nr191, poz.1135, Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1430, 1431 i1438 iNr279, poz.1645 oraz z2012r. poz.886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i1529.

Dziennik Ustaw

3) śledcza;

4) Lotnictwa Policji;

5) wspomagająca działalność Policji wzakresie organizacyjnym, logistycznym itechnicznym.

2. Informacje, wtym dane osobowe, zgromadzone wzbiorach danych udostępnia się wyłącznie osobom uprawnionym. §31.

1. Do korzystania zinformacji, wtym danych osobowych, przetwarzanych wzbiorach danych udostępnionych Policji wdrodze teletransmisji danych są uprawnione, wzakresie niezbędnym do wykonywania zadań służbowych, służba kryminalna, prewencyjna, śledcza, Lotnictwa Policji oraz wspomagająca działalność Policji wzakresie organizacyjnym.

2. Informacje, wtym dane osobowe, udostępnia się wyłącznie osobom uprawnionym. Rozdział 6 Sposób oceny danych osobowych pod kątem ich przydatności wprowadzonych postępowaniach oraz sposoby weryfikacji iusuwania danych osobowych §32.

1. Dane osobowe zgromadzone wcelu wykrycia przestępstwa podlegają systematycznej weryfikacji przez organy Policji zgodnie zart.20 ust.17 ustawy oPolicji.

2. Przy weryfikacji danych osobowych pod kątem ich przydatności wprowadzonych postępowaniach uwzględnia się:

1) rodzaj icharakter popełnionego czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa;

2) rodzaj icharakter dobra chronionego prawem naruszonego popełnionym przestępstwem;

3) formy sprawstwa iumyślności jego popełnienia;

4) postaci zamiaru iskutki czynu, wtym rodzaj irozmiar wyrządzonej lub grożącej szkody;

5) zagrożenie sankcją karną za popełnione przestępstwo;

6) liczbę popełnionych przestępstw;

7) czas, jaki upłynął od momentu wprowadzenia informacji do zbioru danych do momentu dokonywania weryfikacji;

8) inne informacje zgromadzone oosobie;

9) legalność uzyskania, pobrania lub zgromadzenia informacji oraz prawdziwość tych informacji;

10) istnienie przesłanek legalności oraz niezbędności dalszego przetwarzania informacji do wykonania zadań ustawowych Policji;

11) wystąpienie okoliczności określonych wart.20 ust.17b i18 ustawy oPolicji. §33. Weryfikacji, októrej mowa w§32, organy Policji dokonują zurzędu zwykorzystaniem informacji:

1) zgromadzonych w zbiorach danych prowadzonych w Policji powiązanych z danymi osobowymi wytypowanymi do weryfikacji;

2) awartych we wnioskach osób, których dane dotyczą, złożonych wtrybie art.32 ust.1 pkt1–6, art.33 i35 ustawy z oochronie danych osobowych;

3) uzyskanych od innych organów, służb lub instytucji państwowych. §34.

1. Administrator danych lub osoba przez niego upoważniona wyznacza komisję do usunięcia danych osobowych ze zbioru danych, uznanych za nieprzydatne lub zbędne wwyniku weryfikacji, októrej mowa w§32. Komisja sporządza protokół usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.

2. Wprotokole usunięcia danych osobowych ze zbioru danych zamieszcza się opis usuniętych danych osobowych oraz wykaz zniszczonych dokumentów lub nośników informatycznych zawierających te dane osobowe, a także wskazuje się sposób ich zniszczenia. –9– Poz. 8

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 8

§35.

1. Organ Policji, który zebrał lub zgromadził wzbiorze danych dane osobowe wcelu dowodowym lub identyfikacyjnym, weryfikując te dane, uwzględnia rodzaj chronionego dobra, upływ terminów przewidzianych do archiwizacji akt prowadzonych spraw, przedawnienie karalności czynu będącego podstawą zgromadzenia danych osobowych lub ustanie okoliczności albo ziszczenie się celu uzasadniającego wprowadzenie tych danych do zbioru danych. Do oceny tych danych osobowych stosuje się odpowiednio §32.

2. Do przeprowadzenia czynności usunięcia danych osobowych, októrych mowa wust.1, stosuje się odpowiednio §34. §36. Dane osobowe uzyskane, pobrane lub otrzymane od organów innych państw lub Interpolu weryfikuje się iusuwa wsposób określony przez organ przekazujący te dane, awprzypadku gdy nie został on określony – wsposób wskazany w§32–35. §37. Dane osobowe znajdujące się wsystemach teleinformatycznych lub na informatycznych nośnikach danych usuwa się wsposób uniemożliwiający odtworzenie usuniętych danych:

1) przy użyciu technik programowych lub sprzętowych;

2) przez zniszczenie nośników zawierających dane osobowe przeznaczone do usunięcia, jeżeli ich usunięcie w sposób określony wpkt1 nie jest możliwe. Rozdział 7 Przepisy przejściowe iprzepis końcowy §38.

1. Organy Policji dostosują tryb gromadzenia isposoby przetwarzania informacji, wtym danych osobowych, oraz sposób oceny danych osobowych przetwarzanych wzbiorach danych lub zestawach zbiorów danych do wymogów określonych wniniejszym rozporządzeniu wterminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia wżycie.

2. Decyzje w sprawie utworzenia zbiorów informacji wydane na podstawie przepisów dotychczasowych pozostają wmocy do czasu wydania decyzji wsprawie utworzenia zbiorów danych lub zestawów zbiorów danych na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego wejścia wżycie. §39. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia.5) Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

5)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 5 września 2007r. wsprawie przetwarzania przez Policję informacji oosobach (Dz.U. Nr170, poz.1203).

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 8

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 31 grudnia 2012r. (poz.8)

Załącznik nr1

WARUNKI TECHNICZNE ISPOSOBY WYKONYWANIA ZDJĘĆ SYGNALITYCZNYCH ORAZ ZDJĘĆ ZWŁOK §1.

1. Zdjęcia sygnalityczne obejmują: ujęcie twarzy zprawego profilu izprzodu oraz prawego ilewego półprofilu.

2. Zdjęcie twarzy zprzodu należy wykonać wtaki sposób, aby podstawa nosa oraz dolna krawędź płatków małżowin usznych osoby fotografowanej znajdowały się na jednej wysokości i tworzyły linię poziomą. Na zdjęciach ukazujących prawy profil oraz lewy półprofil powinna być widoczna małżowina uszna.

3. Wprzypadku gdy osoba ma cechy charakterystyczne budowy anatomicznej (np. brak kończyny, znaczna wada postawy), wykonuje się zdjęcie wpozycji stojącej zprzodu, natomiast gdy sylwetka osoby jest bardziej charakterystyczna winnym ustawieniu, osobę tę fotografuje się również wtakim ustawieniu. Podczas fotografowania sylwetki osobę ustawia się wpozycji swobodnej, pozwalającej na utrwalenie jej normalnego wyglądu.

4. Jeżeli fotografowana osoba lub nieznane zwłoki mają na ciele widoczne znaki szczególne, a zwłaszcza: tatuaże, blizny, znamiona, deformacje, brak palców urąk, anie są one widoczne na zdjęciu całej sylwetki, znaki te utrwala się na osobnych zdjęciach, które wraz znegatywami przekazuje się zlecającemu ich wykonanie.

5. Podczas wykonywania zdjęcia należy zwrócić uwagę na ewentualne próby zafałszowania wizerunku przez celową zmianę mimiki twarzy lub zmianę sylwetki osoby fotografowanej. Wtakim przypadku zdjęcie należy powtórzyć. §2. Zdjęcia powinny być wykonane na jednolitym, jasnym tle. Oświetlenie przy wykonywaniu fotografii powinno zapewnić uzyskanie równomiernie naświetlonego obrazu, możliwie najbardziej zbliżonego do rzeczywistego wyglądu osoby fotografowanej. Na fotografowanej osobie lub tle nie mogą występować cienie deformujące izaciemniające wizerunek danej osoby. §3.

1. Przy wykonywaniu zdjęć twarzy wykorzystuje się urządzenie do zdjęć sygnalitycznych UDZS, awprzypadku jego braku specjalne krzesło obrotowe. Jeżeli nie ma takiego krzesła, zdjęcia twarzy mogą być wykonywane przy użyciu zwykłego krzesła lub przy ustawieniu osoby wpozycji stojącej, zzastrzeżeniem §1 ust.3.

2. Wprzypadku wykonywania zdjęć bez stosowania urządzenia UDZS zdjęcia należy wykonać wskali 1:8.

3. Na zdjęciu twarzy zprofilu powinna być widoczna tabliczka informacyjna zawierająca następujące dane:

1) nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, wktórej wykonano zdjęcie;

2) numer ewidencyjny zdjęcia irok jego wykonania;

3) znaczenia cyfrowe określające wzrost ikolor włosów, przy czym pierwszą cyfrą oznacza się wzrost, adrugą kolor o włosów.

4. Na tabliczce informacyjnej, októrej mowa wust.3, do określenia wzrostu ikoloru włosów osoby fotografowanej używa się następujących oznaczeń cyfrowych: Wzrost do 150 cm 151–155 cm 156–160 cm 161–165 cm 166–170 cm 171–175 cm 176–180 cm 181–185 cm ponad 185 cm Oznaczenie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dziennik Ustaw Kolor włosów rudy blond szatyn brunet siwy szpakowaty – 12 – Oznaczenie 1 2 3 4 5 6 Poz. 8

§4. Przed wykonaniem zdjęcia osoba fotografowana powinna być uczesana iogolona (jeżeli nie nosi zarostu na stałe), aprzy pomiarze wzrostu powinna być bez obuwia. §5.

1. Do zdjęć sygnalitycznych mogą być wykorzystane aparaty fotograficzne tradycyjne lub cyfrowe. Ogniskowa obiektywów nie powinna być krótsza od podwójnej idłuższa od potrójnej długości przekątnej kadru negatywu lub matrycy CCD. Wprzypadku stosowania urządzenia UDZS długość ogniskowej określa producent winstrukcji obsługi.

2. Podczas fotografowania twarzy obiektyw aparatu powinien być ustawiony na wysokości oczu, awczasie fotografowania całej sylwetki na wysokości piersi osoby fotografowanej. Oś optyczną obiektywu należy ustawić prostopadle do fotografowanej osoby.

3. Ostrość należy ustawić podczas fotografowania osoby zprofilu na kąt oka zzachowaniem niezbędnej głębi ostrości.

4. Wprzypadku użycia aparatu cyfrowego minimalny format rejestracji powinien wynosić 2048 x 1536 pikseli przy zastosowanej rozdzielczości 300 ppi, co odpowiada około 3,2 megapikselom. §6.

1. Do wykonywania zdjęć sygnalitycznych stosuje się materiały negatywowe barwne oogólnej czułości 100–400ASA. Obróbka fotochemiczna materiału negatywowego powinna być przeprowadzona zgodnie zzaleceniem jego producenta.

2. Wjednostkach ikomórkach organizacyjnych Policji wyposażonych wodpowiedni sprzęt, wszczególności w: aparat cyfrowy, komputer, nagrywarkę CD-R, drukarkę, dopuszcza się wykonywanie zdjęć sygnalitycznych wpostaci wydruków komputerowych. Wydruki zdjęć powinny być wykonane na specjalnym papierze, przeznaczonym do wysokorozdzielczych wydruków barwnych zzachowaniem rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi wwymiarach odpowiadających analogicznym zdjęciom sygnalitycznym wykonanym metodą fotograficzną.

3. Odbitki fotograficzne lub wydruki wykonuje się wformacie 6,5 x 9,5 cm (po dwie na jednym kadrze). Poszczególne pozy na zdjęciach powinny być ujęte wnastępującej kolejności:

1) prawy profil twarzy itwarz zprzodu (en face) – bez okularów;

2) prawy ilewy półprofil twarzy.

4. Odbitki lub wydruki zdjęć całej sylwetki wykonuje się wformacie 5 x 9 cm.

5. Dopuszczalne jest wykonywanie zdjęć sygnalitycznych icałej sylwetki zwykorzystaniem materiałów czarno-białych.

6. Sposób oświetlenia sylwetki oraz obróbka fotochemiczna użytych materiałów powinny odzwierciedlać rzeczywiste barwy oraz wygląd osoby fotografowanej, atemperatura barwowa światła powinna być zbliżona do światła dziennego. §7.

1. Wcelu umożliwienia przekazania do archiwum zdjęć sygnalitycznych wpostaci plików cyfrowych powinny być one zapisane na dysku twardym komputera wydzielonego do ich magazynowania. Komputer ten powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. W przypadku wykonywania zdjęć aparatem cyfrowym z wykorzystaniem urządzenia UDZS archiwizowane zdjęcia powinny być umieszczone wfolderze onazwie odpowiadającej literowemu symbolowi jednostki (bez polskich znaków literowych) z kolejnym numerem ewidencyjnym zdjęcia i oznaczeniem dwóch ostatnich cyfr roku wykonania (np. KMP_Rzeszow_117_13); poszczególne zdjęcia wnim zawarte powinny mieć dodatkowo symbol literowy pozy rejestracji: „ab” – prawy profil itwarz zprzodu (en face), „cd” – prawy półprofil ilewy półprofil, „e” – sylwetka, „f” do „z” – zdjęcia dodatkowe. Poszczególne oznaczenia oddziela się od siebie symbolem podkreślnika (np. KMP_Rzeszow_117_13_ab).

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 8

3. Wprzypadku wykonywania zdjęć aparatem cyfrowym bez wykorzystania urządzenia UDZS archiwizowane zdjęcia powinny być umieszczone wfolderze onazwie odpowiadającej literowemu symbolowi jednostki (bez polskich znaków literowych) z kolejnym numerem ewidencyjnym zdjęcia i oznaczeniem dwóch ostatnich cyfr roku wykonania (np. KMP_Rzeszow_117_13); poszczególne zdjęcia wnim zawarte powinny mieć dodatkowo symbol literowy pozy rejestracji: „a” – prawy profil, „b” – twarz zprzodu (en face), „c” – prawy półprofil, „d” – lewy półprofil, „e” – sylwetka, „f” do „z” – zdjęcia dodatkowe. Poszczególne oznaczenia oddziela się od siebie symbolem podkreślnika (np. KMP_Rzeszow_117_13_a).

4. Zdjęcia sygnalityczne wpostaci plików cyfrowych przekazuje się na nośnikach jednokrotnego zapisu (np. płyty CD-R); pliki powinny być zapisane wformacie TIFF (Tagged Image File Format) lub JPEG (Joint Photographic Expert Group) bez kompresji. §8.

1. Zlecenie na wykonanie zdjęć oraz kartę albumową zwpisanymi danymi osoby fotografowanej przekazuje specjaliście kryminalistyki policjant prowadzący postępowanie przygotowawcze, czynności wsprawie nieletniego lub czynności wyjaśniające wsprawie ustalenia tożsamości osób lub zwłok.

2. Karty albumowe zwykonanymi inaklejonymi zdjęciami sygnalitycznymi wraz ze zdjęciami dodatkowymi są przekazywane za pokwitowaniem policjantowi wymienionemu wust.1.

3. Negatywy lub nośniki ze zdjęciami zapisanymi cyfrowo, wraz zdanymi personalnymi osób na nich zarejestrowanych, są przekazywane do archiwum komendy wojewódzkiej Policji. Negatywy inośniki powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem iprzechowywane zgodnie zzaleceniami producenta danego nośnika. §9.

1. Zwłoki onieustalonej tożsamości fotografuje się wczterech ujęciach głowy:

1) prawy profil;

2) widok twarzy zprzodu (en face);

3) półprofil prawy;

4) półprofil lewy.

2. Dodatkowo wykonuje się zdjęcie całej sylwetki oraz zdjęcie lewej małżowiny usznej zuwzględnieniem zasad fotografii skalowej.

3. Przed wykonaniem zdjęć zwłok do celów identyfikacyjnych głowę itwarz doprowadza się do wyglądu zbliżonego do stanu przed śmiercią. Zwłoki fotografuje się wodzieży, wjaką były ubrane. Wprzypadku gdy zwłoki były bez odzieży, do fotografii przykrywa się je tkaniną, pozostawiając je od ramion odsłonięte.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 8

Załącznik 2 ącznik n nr2

WZÓR KARTY DAKTYLOSKOPIJNEJ ODCISKÓW LINII PAPILARNYCH PALCÓW

Załącznik nr3

Dziennik Ustaw

WZÓR KARTY DAKTYLOSKOPIJNEJ ODCISKÓW LINII PAPILARNYCH DŁONI

– 15 – Poz. 8 kn

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 8

i

WZÓR KARTY DAKTYLOSKOPIJNEJ ODCISKÓW LINII PAPILARNYCH PALCÓW R KARTY KTYLO O JNEJ ODC SKÓW LINI PAPI AR YCH P CÓ SPORZĄDZANEJ WPRZYPADKU OB ER N A ODCISKÓW LINII PAPILARNYCH Z D ANEJ W RZY DKU POBIERANIA DCISKÓW L N I P PIL Y NA PODSTAWIE ART. 192a § 1 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO

Załącznik nr4

PO

T

IE

T

2

1 KOD K U O TĘP WANI K RN

Kartę po wykorzystaniu w sprawie, do której zostały pobrane odciski linii papilarnych, należy niezwłocznie usunąć z akt sprawy i zniszczyć.

Karta daktyloskopijna palców do eliminacji śladów

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

rok

miesiąc

dzień

Adres zamieszkania

Odciski pobrano w celu wyeliminowania przypadkowych śladów linii papilarnych ujawnionych do sprawy

znak i numer sprawy – .

Wyrażam zgodę na pobranie odcisków palców ..

czytelny podpis osoby daktyloskopowanej

czytelny podpis osoby daktyloskopującej

Załącznik nr5

Dziennik Ustaw

WZÓR KARTY DAKTYLOSKOPIJNEJ ODCISKÓW LINII PAPILARNYCH DŁONI SPORZĄDZANEJ WPRZYPADKU POBIERANIA ODCISKÓW LINII PAPILARNYCH NA PODSTAWIE ART. 192a § 1 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO

– 17 – Poz. 8

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 8

Załącznik nr6

ZÓR KARTY ALBUMOWE WZÓRKARTY ALBUMOWEJ

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 8

Załącznik nr7

WZÓR PROTOKOŁU LIKWIDACJI ZBIORU DANYCH ALBO ZESTAWU ZBIORÓW DANYCH

Protokół likwidacji zbioru danych/zestawu zbiorów danych*

..................................................

(numer ewidencyjny)

.

(miejsce i data sporządzenia)

Komisja likwidacyjna w składzie:

1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

(dane członków komisji likwidacyjnej; w przypadku policjanta – stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe; w przypadku pracownika Policji – imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

działająca na podstawie decyzji nr . .................................................................................................

(nazwa administratora zbioru danych, wydającego decyzję)

w dniu ............ ..................................................... 20 ... r. przeprowadziła likwidację zbioru danych /zestawu zbiorów danych* ..............................................................................................................................................................

(rodzaj i nazwa likwidowanego zbioru danych/zestawu zbiorów danych*)

poprzez ................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

(opis sposobu likwidacji zbioru danych/zestawu zbiorów danych*)

1. .......................................................................

2. .......................................................................

3. .......................................................................

(podpisy członków komisji likwidacyjnej) * niepotrzebne skreślić

Uwaga do wzoru: Dopuszcza się sporządzenie protokołu przy zastosowaniu procesora tekstu z zachowaniem zawartości protokołu, przy czym można pominąć te elementy, które służą jedynie wskazaniu miejsca i sposobu wypełnienia protokołu oraz te, które podlegają skreśleniu jako niepotrzebne.

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 8

Załącznik nr8

WZÓR PROTOKOŁU USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH ZE ZBIORU DANYCH

Protokół usunięcia danych osobowych ze zbioru danych

..................................................

(numer ewidencyjny)

.

(miejsce i data sporządzenia)

Komisja w składzie:

1. ..................................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

(dane członków komisji; w przypadku policjanta – stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe; w przypadku pracownika Policji – imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

wyznaczona przez .......................................................................................... w dniu ..................... 20. r.

(nazwa administratora danych lub osoby przez niego upoważnionej)

na podstawie ....

(podstawa prawna usunięcia danych)

usunęła ze zbioru danych ...........................................................................................................................

(nazwa zbioru danych)

dane osobowe ...... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

(opis usuniętych danych osobowych)

poprzez ......................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

(wykaz zniszczonych dokumentów lub nośników informatycznych zawierających dane osobowe oraz sposób zniszczenia tych danych)

1. .......................................................................

2. .......................................................................

3. .......................................................................

(podpisy członków komisji)

Uwaga do wzoru: Dopuszcza się sporządzenie protokołu przy zastosowaniu procesora tekstu z zachowaniem zawartości protokołu, przy czym można pominąć te elementy, które służą jedynie wskazaniu miejsca i sposobu wypełnienia protokołu.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 8 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.