Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 811 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-07-16
Data wydania:2013-05-10
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 811 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Poz. 811

OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI ICYFRYZACJI

1) zdnia 10 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych 

1. Na podstawie art.16 ust.3ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury zdnia 30 czerwca 2005r. wsprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją wpublicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. Nr129, poz.1082), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 7maja 2008r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją wpublicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. Nr86, poz.529); 2) rozporządzeniem Ministra Administracji iCyfryzacji zdnia 15 grudnia 2011r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją wpublicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. z2012r. poz.12).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nieobejmuje: 1) §2rozporządzenia Ministra Infrastruktury zdnia 7maja 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 86, poz.529), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2) §2rozporządzenia Ministra Administracji iCyfryzacji zdnia 15 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją wpublicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. z2012r. poz.12), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Administracji iCyfryzacji: wz. M. Młochowska

1)

Minister Administracji iCyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie §1ust.2pkt 3rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji iCyfryzacji (Dz.U. Nr248, poz.1479).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 811

Załącznik do obwieszczenia Ministra Administracji iCyfryzacji zdnia 10 maja 2013r.(poz.811)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

1) zdnia 30 czerwca 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 2ustawy zdnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr171, poz.1800, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Określa się szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją wpublicznych sieciach telefonicznych, stanowiące załącznik do rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)

Obecnie działem administracji rządowej – łączność kieruje Minister Administracji iCyfryzacji, na podstawie §1ust. 2pkt 3rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji iCyfryzacji (Dz.U. Nr248, poz.1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703, z2005r. Nr163, poz.1362 iNr267, poz.2258, z2006r. Nr12, poz.66, Nr104, poz.708 i711, Nr170, poz.1217, Nr220, poz.1600, Nr235, poz.1700 iNr249, poz.1834, z2007r. Nr23, poz.137, Nr50, poz.331 iNr82, poz.556, z2008r. Nr17, poz.101 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr11, poz.59, Nr18, poz.97 iNr85, poz.716, z2010r. Nr81, poz.530, Nr86, poz.554, Nr106, poz.675, Nr182, poz.1228, Nr219, poz.1443, Nr229, poz.1499 iNr238, poz.1578, z2011r. Nr102, poz.586 i587, Nr134, poz.779, Nr153, poz.903, Nr171, poz.1016, Nr233, poz.1381 iNr234, poz.1390 oraz z2012r. poz.908, 1203, 1256, 1445 i1529.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 14 lipca 2005r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 15 kwietnia 2004r. wsprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją wpublicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. Nr78, poz.734), które zgodnie zart. 223 ustawy zdnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr171, poz.1800) utraciło moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 811

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury zdnia 30 czerwca 2005r.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA NUMERACJĄ WPUBLICZNYCH SIECIACH TELEFONICZNYCH5)

1. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją wpublicznych sieciach telefonicznych stosuje się do numeracji: 1) abonenckiej wstacjonarnej publicznej sieci telefonicznej; 2) abonenckiej wruchomej publicznej sieci telefonicznej; 3)6) skróconej, obejmującej numery abonenckich usług specjalnych, zwane dalej numerami „AUS”, i zharmonizowane europejskie numery skrócone (Harmonised European Short Codes), zwane dalej numerami „HESC”; 4) dostępu do sieci przywoławczych, zwanej dalej „SP”; 5) dostępu dostawcy usług, świadczącego usługi przez numer dostępu lub wdrodze preselekcji, zwanej dalej „NDS”; 6) dostępu do sieci teleinformatycznych, zwanej dalej „NDSI”; 7) dostępu do usług sieci inteligentnych, zwanej dalej „NDIN”; 8)7) rutingowej, służącej realizacji uprawnień abonentów do przeniesienia przydzielonego numeru, zwanej dalej „NR NP”.

2. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją abonencką wstacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: 1) minimalny przydzielony przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu blok numerów, zwanych dalej „NN”, powinien składać się z1000 NN otych samych cyfrach SPQM, gdzie symbole literowe SPQM oznaczają początkowe cyfry przydzielonego bloku numerów, przy czym symbolowi literowemu „M” odpowiada tysiąc NN; 2) przydzielony zakres numeracji powinien stanowić wielokrotność 1000 NN.

3. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją abonencką wruchomej publicznej sieci telefonicznej: 1) przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu przydziela się wskaźnik (wyróżnik) sieci od 2 do 5 cyfr, wraz zpełnym zakresem numeracji objętej tym wskaźnikiem; 2) stosuje się jednolitą 9-cyfrową numerację krajową abonentów oformacie ABSPQMCDU, gdzie symbole literowe oznaczają kolejne cyfry wnumerze krajowym zakończenia sieci; 3) minimalny przydzielony przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu blok numerów powinien składać się ze 100 000 NN otych samych cyfrach ABSP; 4) przydzielony zakres numeracji powinien stanowić wielokrotność 100000 NN; 5) dopuszcza się przydzielanie bloków n x 10000 NN dostawcy usług nieposiadającemu własnej infrastruktury radiowej lub dostawcy usług sprzedawanych we własnym imieniu ina własny rachunek wykonywanych przez innego dostawcę ruchomej publicznej sieci telefonicznej. 4.8) Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją skróconą: 1) numery AUS przydziela się operatorowi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;

Numeracja jest zgodna z zaleceniem E-164 Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union – ITU).

6) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury zdnia 7 maja 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją wpublicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. Nr86, poz.529), które weszło wżycie zdniem 4 czerwca 2008r.

7) Dodany przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Administracji iCyfryzacji zdnia 15 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją wpublicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. z2012r. poz.12), które weszło wżycie zdniem 20 stycznia 2012r.

8) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 6.

5)

Dziennik Ustaw –4– Poz. 811

2) numery HESC o formacie 118CDU przydziela się przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu w celu świadczenia usługi informacji onumerach; 3) numeracja skrócona może być przydzielana iudostępniana jedynie wcelu świadczenia usług całodobowo.

5. Numery SP przydziela się operatorowi radiowej sieci przywoławczej.

6. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją NDS: 1) dostawcy usług, będącego jednocześnie operatorem, który świadczy usługi na obszarze całego kraju w publicznych sieciach telefonicznych, przydziela się 4-cyfrowy lub 5-cyfrowy numer NDS; 2) dostawcy usług, który świadczy usługi na obszarze całego kraju wpublicznych sieciach telefonicznych, wykorzystując infrastrukturę telekomunikacyjną operatorów, przydziela się 5-cyfrowy numer NDS.

7. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją NDSI: dostawcy usługi zapewnienia dostępu do sieci teleinformatycznych, wtym do Internetu, świadczonej za pomocą łączy 1) komutowanych użytkownikom publicznych sieci telefonicznych, przydziela się nie więcej niż dwa numery NDSI, zzastrzeżeniem pkt2; 2) dostawcy usług, októrym mowa wpkt1, mogą być przydzielone dodatkowe numery NDSI wszczególności wcelu: a) świadczenia usług telekomunikacyjnych wymagających oddzielnych wiązek łączy, świadczenia usług telekomunikacyjnych zaliczanych irozliczanych odmiennie od innych usług. b) 

8. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją NDIN: numerację NDIN przydziela się przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który świadczy usługi na terenie całego kraju; 1) 2) minimalny przydzielony blok numerów NDIN powinien składać się z1000 NN otych samych cyfrach ABSPQM; 3) przydzielone numery NDIN powinny stanowić wielokrotność minimalnego bloku numerów. 8a.9) Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją NR NP: 1) numer NR NP przydziela się dostawcy publicznie dostępnej usługi telefonicznej; 2) obsługi numerów geograficznych przydziela się jeden numer NR NP identyfikujący centralę telefoniczną lub inny do węzeł sieci telekomunikacyjnej obsługujący grupę logicznie połączonych centrali właściwych dla lokalizacji, wktórej abonent zprzeniesionym numerem został przyłączony do publicznej sieci telefonicznej; 3) obsługi numerów niegeograficznych przydziela się jeden numer NR NP identyfikujący sieć telekomunikacyjną. do

9. Cofnięcie przydziału numeracji może dotyczyć minimalnych bloków przydzielonych zgodnie zwymaganiami dla odpowiedniego rodzaju numeracji lub ich wielokrotności.

9)

Dodany przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 7.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 811 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Prawo wglądu do treści pytań egzaminacyjnych

  Zdawałem egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Mam wątpliwości co do odpowiedzi na niektóre pytania zawarte w teście. Czy przysługuje mi prawo wglądu do treści pytań (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-04 poz. 971

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-29 poz. 1554

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

 • Monitor Polski 2013 poz. 1026

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-15 poz. 744

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-28 poz. 176

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.