Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 846 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-07-26
Data wydania:2013-05-16
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 846 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 846

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE zdnia 16 maja 2013r. wsprawie mocy obowiązującej Konwencji opracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy wGenewie dnia 23 lutego 2006r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy zdnia 31 sierpnia 2011r. oratyfikacji Konwencji opracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy wGenewie dnia 23 lutego 2006r. (Dz.U. Nr222, poz.1324) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 grudnia 2011r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję. Wchwili złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Rzeczpospolita Polska oświadczyła, zgodnie zNormą A4.5 ust.2 iust.10 konwencji, że marynarze zatrudnieni na pokładach statków podnoszących polską banderę podlegają następującym świadczeniom ztytułu ubezpieczeń społecznych, októrych mowa wNormie A4.5 ust.1 konwencji: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) opieka medyczna; zasiłek chorobowy; zasiłek dla bezrobotnych; świadczenia emerytalne; świadczenia ztytułu wypadków przy pracy; zasiłek macierzyński; świadczenia inwalidzkie; świadczenia ztytułu śmierci żywiciela rodziny.

Zgodnie zart.VIII ust.3 konwencji wchodzi ona wżycie wstosunku do wszystkich stron, wtym również wstosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 20 sierpnia 2013r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa staną się stronami konwencji dzięki złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych wpodanych niżej datach: Antigua iBarbuda Związek Australijski Wspólnota Bahamów Republika Beninu Bośnia iHercegowina Republika Bułgarii Republika Chorwacji 11 sierpnia 2011r. 21 grudnia 2011r. 11 lutego 2008r. 13 czerwca 2011r. 18 stycznia 2010r. 12 kwietnia 2010r. 12 lutego 2010r.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 846 20 lipca 2012r. 23 czerwca 2011r. 20 sierpnia 2012r. 9 stycznia 2013r. 28 lutego 2013r. 4 stycznia 2013r. 4 lutego 2010r. 15 czerwca 2010r. 24 października 2011r. 7 czerwca 2006r. 20 września 2011r. 12 sierpnia 2011r. 22 stycznia 2013r. 10 września 2012r. 13 grudnia 2011r. 10 lutego 2009r. 29 maja 2012r. 6 lutego 2009r. 20 sierpnia 2012r. 21 lutego 2012r. 9 listopada 2010r. 15 marca 2013r. 15 czerwca 2011r. 21 lutego 2011r. 12 czerwca 2012r. 14 marca 2012r. 16 lutego 2012r. 25 września 2007r. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

Republika Cypryjska Królestwo Danii Republika Filipin Republika Finlandii Republika Francuska Republika Grecka Królestwo Hiszpanii Kanada Republika Kiribati Republika Liberii Wielkie Księstwo Luksemburga Republika Łotewska Republika Malty Królestwo Marokańskie Królestwo Niderlandów Królestwo Norwegii Republika Palau Republika Panamy Federacja Rosyjska Federacja Saint Kitts iNevis Saint Vincent iGrenadyny Republika Serbii Republika Singapuru Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Republika Togijska Tuvalu Republika Wysp Marshalla

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 846 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1324

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.

 • Komunikat UE z 2007-12-13 nr 301 poz. 139

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 796

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-18 poz. 1473

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 22 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-30 poz. 1065

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.