Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 89 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-18
Data wydania:2013-01-07
Data wejscia w życie:2013-01-19
Data obowiązywania:2013-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 89 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 89

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 7 stycznia 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie rozliczeń zbankami ztytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych Na podstawie art.9 ust. 2 ustawy zdnia 30 listopada 1995r. opomocy państwa wspłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z2003r. Nr119, poz.1115, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Rady Ministrów zdnia 25 lutego 2003r. wsprawie rozliczeń zbankami ztytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr51, poz.440, z2006r. Nr165, poz.1169 oraz z2010r. Nr259, poz.1762) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 5 otrzymuje brzmienie: „§

5. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz minister właściwy do spraw finansów publicznych zawierają umowy zbankami prowadzącymi obsługę kredytów, zzastrzeżeniem ust. 3 i4.

2. Umowy, októrych mowa wust. 1, określają wszczególności: 1) terminy przekazywania przez banki rozliczeń iinformacji, októrych mowa w§ 6;

2) terminy przekazywania przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa środków na przejściowe wykupienie odsetek ina wynagrodzenie, októrych mowa w§ 7 ust. 1; 3) terminy przekazywania przez banki spłat zadłużenia ztytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz zoprocentowaniem tych odsetek izwrotów nominalnych kwot umorzeń kredytów, októrych mowa w§ 7 ust.

2. 3. Wprzypadku kredytów, których obsługę prowadzą banki spółdzielcze, zrzeszone zbankami zrzeszającymi banki spółdzielcze, umowy, októrych mowa wust.1, są zawierane ztymi bankami przez banki zrzeszające banki spółdzielcze, wimieniu ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.

4. Wprzypadku kredytów, których obsługę prowadzą banki spółdzielcze będące wupadłości, umowy, októrych mowa wust. 1, mogą być zawierane ztymi bankami przez banki zrzeszające banki spółdzielcze, wimieniu ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.”;

1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr213, poz.2157, z2005r. Nr94, poz.786, z2006r. Nr53, poz.385 iNr249, poz.1828, z2008r. Nr223, poz.1459 iNr237, poz.1650, z2009r. Nr30, poz.190, Nr65, poz.545, Nr222, poz.1752 iNr223, poz.1779 oraz z2012r. poz.951 i1413.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 89

2) w§ 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Banki sporządzają kwartalne rozliczenia, przedstawiając ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa:”; 3) § 7 otrzymuje brzmienie: „§

7. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekazuje bankom środki na przejściowe wykupienie odsetek ina wynagrodzenie, októrym mowa wart.6 ust. 2b ustawy.

2. Banki przekazują na rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa środki wpłacone przez kredytobiorców ztytułu zwrotu nominalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych wraz z odsetkami, o których mowa w art. 10 ust.1b ustawy, oraz środki zaliczone na spłatę zadłużenia ztytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz zoprocentowaniem tych odsetek.”. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 89 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.