Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 92 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-18
Data wydania:2013-01-10
Data wejscia w życie:2013-01-19
Data obowiązywania:2013-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 92 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 92

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 10 stycznia 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Na podstawie art.39i ust.1 ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym (Dz. U. z2012r. poz.1265 oraz z2013r. poz.21) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Infrastruktury zdnia 1 kwietnia 2010r. wsprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr53, poz.314) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§ 3: a) wust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) spełniać wymagania, októrych mowa w§ 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia 13 lipca 2012r. wsprawie szkolenia osób ubiegających się ouprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów iwykładowców (Dz. U. poz.1019);”, b) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3.Elementy infrastruktury, októrych mowa wust.2, powinny odpowiadać wymaganiom dla obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego określonym wczęści Izałącznika nr1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia 16 stycznia 2013 r. wsprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. poz. 91).”; 2) w§ 4 wust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) odpowiadać warunkom technicznym określonym dla pojazdów stosowanych do szkolenia iegzaminowania kandydatów na kierowców, określonym wprzepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury zdnia 31 grudnia 2002r. wsprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z2003r. Nr32, poz.262, zpóźn. zm.2)) oraz w§ 61 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia 13 lipca 2012r. wsprawie egzaminowania osób ubiegających się ouprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych wtych sprawach (Dz. U. poz.995); nie wymaga się oznaczania pojazdu tablicą barwy niebieskiej zliterą „L” wprzypadku szkolenia osób posiadających uprawnienia do kierowania danej kategorii;”. §2.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 19 stycznia 2013r. Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: wz. T. Jarmuziewicz

Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust.2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz. U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr34, poz.300, Nr103, poz.1085 iNr169, poz.1773, z2007r. Nr90, poz.604 iNr192, poz.1393, z2009r. Nr75, poz.639, z2011 r. Nr47, poz.242 iNr104, poz.607, z 2012 r. poz.525 i997 oraz z 2013 r. poz. 30.

1)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 92 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek ukończenia kursu przez kierowcę

  Chcemy zatrudnić kierowcę, który będzie wykonywał krajowy przewóz rzeczy samochodem ciężarowym o masie całkowitej 7,49 tony. Kierowca ten posiada prawo jazdy kategorii (...)

 • Wymóg badań psychotechnicznych dla kierowców

  Pracownik ma być zatrudniony na stanowisku kierowcy. W ramach obowiązków ma jeździć samochodem osobowym (m.in. bus 9-osobowy), terenowym (typu NIVA) oraz ciągnikiem. (...)

 • Niezarobkowy przewóz drogowy

  Nie prowadzę działalności związanej z transportem (przewozem zarobkowym osób), ale mam własny autokar (45 miejsc). Co jest wymagane, ażebym mógł przewozić tym autobusem (...)

 • Licencja na prowadzenie transportu drogowego

  Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję?

 • Dokumentowanie pracy kierowców

  Prowadzę działalność gospodarczą - usługi transportowe. Zatrudniam kierowców na samochody dostawcze, jak i ciężarowe (tj. powyżej 3,5 ton). Jakie dokumenty szczególne (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-21 poz. 134

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-16 poz. 1005

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym

 • Komunikat UE z 2006-12-23 nr 317 poz. 743

  ZAŁĄCZNIK VIMINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW W ZAKRESIE KIEROWANIA MOTOCYKLAMI KATEGORII A (STOPNIOWY DOSTĘP)

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-16 poz. 1410

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-29 poz. 462

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.