Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 96 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-21
Data wydania:2013-01-07
Data wejscia w życie:2013-02-05
Data obowiązywania:2013-02-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 96 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 7 stycznia 2013r. wsprawie systemów wykrywania skażeń ipowiadamiania oich wystąpieniu orazwłaściwości organów wtych sprawach Na podstawie art.6 ust.2 pkt 5 ustawy zdnia 21 listopada 1967r. opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z2012r. poz.461, z późn. zm1)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa organizację iwarunki przygotowania oraz sposób funkcjonowania systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania ipowiadamiania oskażeniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwość organów wtych sprawach. §2. Użyte wrozporządzeniu określenia oznaczają: 1) alarm – sygnał zdowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub żewystąpiła sytuacja kryzysowa, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny; 2) alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału dowłaściwych terytorialnie władz, służb ido ludności na danym terenie, informującego ozagrożeniu skażeniem, skażeniu lub osytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny; 3) analiza skażeń – prowadzenie działań mających na celu określenie rodzaju skażenia oraz jego parametrów zwykorzystaniem obserwacji, pomiarów istandardowych procedur analitycznych; 4) monitoring skażeń – systematyczną obserwację prowadzoną wokreślonych geograficznie punktach lub obszarach wcelu wykrywania uwolnionych do środowiska materiałów powodujących skażenie lub wcelu stwierdzenia zmian stopnia tego skażenia; 5) obserwacja – prowadzenie działań, wokreślonych geograficznie punktach lub obszarach, mających na celu wykrycie źródła skażenia lub ogniska zakażenia, miejsc uwolnienia do środowiska materiałów powodujących skażenie lub stwierdzenie zmian stopnia tego skażenia, jak też czasu jego powstania; 6) ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów iinformacji uprzedzających oprawdopodobnych zagrożeniach izalecających podjęcie działań zabezpieczających iochronnych oraz instruujące osposobach wykonania takich działań; 7) pomiar – prowadzenie wsposób ciągły lub wodstępach czasu, zdalnie lub wsposób bezpośredni, wokreślonych geograficznie punktach lub obszarach, działań mających na celu uzyskiwanie informacji na temat parametrów skażenia; 8) powiadamianie – przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz iludności omożliwości wystąpienia zagrożenia, ojego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania wdanym przypadku;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101,1407 i 1445.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 96

9) prognozowanie – dokonywanie oceny rozwoju sytuacji będącej następstwem skażenia zjednoczesnym przewidywaniem iprzedstawianiem możliwych skutków skażenia środowiska naturalnego, wszczególności gruntu, wody, powietrza, powierzchni ciała ludzi lub zwierząt, atakże określanie wynikających ztego skutków dla funkcjonowania sfery publicznej iobiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa iobronności państwa; r 10) ozpoznanie skażeń – działanie mające na celu stwierdzenie obecności substancji promieniotwórczych, środków biologicznych lub chemicznych, jak również uzupełnienie ipotwierdzenie wstępnych meldunków; 11) każenie – zanieczyszczenie środowiska, wszczególności gruntu, wody, powietrza, żywności, pasz oraz powierzchni s ciała ludzi lub zwierząt, niebezpiecznymi substancjami imieszaninami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi, niezależnie od ich rodzaju iczasu ich oddziaływania; s 12) ystemy wykrywania skażeń i alarmowania o skażeniach – powiązany organizacyjno-technicznie zespół elementów przeznaczonych do identyfikacji skażeń, wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wstępnej analizy informacji ouwolnieniu do środowiska toksycznych środków chemicznych, materiałów promieniotwórczych, zakaźnych czynników biologicznych ipowstaniu ognisk zakażeń, atakże opowstałych wnastępstwie takich zdarzeń skażeniach oraz opotencjalnych źródłach tych zagrożeń; 13) ystemy – systemy obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania skażeń ipowiadamiania oskażeniach, funkcjonujące s lub uruchamiane irozwijane wsytuacjach wystąpienia skażeń powstałych na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny; 14) ykrywanie skażeń – działanie realizowane wokreślonym rejonie iczasie wcelu potwierdzenia lub wykluczenia obecw ności niebezpiecznych substancji imieszanin chemicznych, materiałów promieniotwórczych izakaźnych czynników biologicznych; z 15) akażenie – skutki skażenia ludzi, zwierząt lub roślin zakaźnymi czynnikami biologicznymi. §3.

1. Wprzypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, wcelu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, mogących spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, atakże wprzypadku przeprowadzania treningów ićwiczeń, októrych mowa w§ 11, systemy funkcjonują lub są uruchamiane irozwijane wramach jednolitego krajowego systemu wykrywania skażeń ialarmowania, zwanego dalej „krajowym systemem”.

2. Nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ifunkcje koordynacyjne sprawuje Minister Obrony Narodowej przy pomocy centrum dyspozycyjnego, którego rolę pełni Centralny Ośrodek Analizy Skażeń Sił Zbrojnych.

3. Minister Obrony Narodowej we współpracy zministrami właściwymi do spraw: wewnętrznych, zdrowia, administracji publicznej, rolnictwa, rynków rolnych, gospodarki morskiej, środowiska oraz gospodarki wodnej opracowuje, aktualizuje iuruchamia plany iprocedury współdziałania organów ijednostek organizacyjnych nadzorowanych przez tych ministrów lub im podległych wrealizacji zadań wramach krajowego systemu.

4. Plany iprocedury, októrych mowa wust.3, stanowią załączniki do planów zarządzania kryzysowego właściwych ministrów. §4. Wskład krajowego systemu wchodzą: 1) systemy wykrywania skażeń ialarmowania oskażeniach obejmujące: a) system wykrywania skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej, b) sieci isystemy nadzoru epidemiologicznego ikontroli chorób zakaźnych wkraju oraz krajowe punkty kontaktowe dla międzynarodowych systemów nadzoru nad zagrożeniami zdrowia lub życia dużych grup ludności – nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, system stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych iplacówek prowadzących pomiary skażeń proc) mieniotwórczych, których działania koordynuje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, d) nadzorowane przez wojewodów wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkie systemy wczesnego ostrzegania ozagrożeniach, októrych mowa wart.16 ust.2 pkt 3 ustawy zdnia 26 kwietnia 2007r. ozarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr89, poz.590, zpóźn. zm.2)) iw§ 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 25 czerwca 2002r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów igmin (Dz. U. Nr96, poz.850), wczęści dotyczącej skażeń,

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2009r. Nr11, poz.59, Nr65, poz.553, Nr85, poz.716 iNr131, poz.1076, z2010r. Nr240, poz.1600, z2011r. Nr22, poz.114 oraz z2012r. poz.460, 908 i951.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 96

e) systemy nadzoru epizootycznego, fitosanitarnego, nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego ipaszami oraz nadzoru nad produktami rolno-spożywczymi nadzorowane przez ministrów właściwych do spraw rolnictwa irynków rolnych oraz zdrowia; 2) organy ijednostki organizacyjne, które dokonują analizy skażeń ioceny sytuacji oraz opracowują, ogłaszają iwprowadzają działania interwencyjne, obejmujące: a) organy ijednostki organizacyjne prowadzące działania interwencyjne wsytuacji wystąpienia skażeń – nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, zdrowia, środowiska irolnictwa lub im podległe oraz nadzorowane przez wojewodów, formacje obrony cywilnej wykonujące działania wzakresie monitoringu, wykrywania irozpoznania skażeń oraz b) alarmowania oskażeniach – tworzone inadzorowane przez podmioty wymienione wart.138 ust.3 i4 ustawy zdnia 21 listopada 1967r. opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, c) dyrektorów urzędów morskich wzakresie swoich kompetencji, októrych mowa wart.42 ust.2 pkt 1, 1a, 5 i6 ustawy zdnia 21 marca 1991r. oobszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej iadministracji morskiej (Dz. U. z2003r. Nr153, poz.1502, zpóźn. zm.3)), d) inne organy ijednostki organizacyjne wykonujące obserwacje skażeń iich pomiary ipowiadamiające oskażeniach na terenie kraju, włączone do systemów, októrych mowa w§ 1, na podstawie umów iporozumień – zgodnie ztymi porozumieniami. §5. Systemy, októrych mowa w§ 1, powinny działać wsposób zapewniający jednolitość funkcjonowania oraz wzajemną interoperacyjność, wszczególności przez stosowanie: 1) takich samych metodyk iprocedur obserwacji ipomiarów skażeń; 2) takich samych formatów meldunków iinformacji oskażeniach; 3) identycznych procedur przekazywania meldunków iinformacji oskażeniach; 4) jednolitego schematu obiegu iwymiany informacji oskażeniach. §6.

1. Jednolitość iinteroperacyjność funkcjonowania systemów wchodzących wskład krajowego systemu zapewniają organy, którym te systemy podlegają lub które je nadzorują.

2. Koordynację wzakresie jednolitości iinteroperacyjności funkcjonowania systemów wchodzących wskład krajowego systemu zapewnia Minister Obrony Narodowej we współpracy zministrami, októrych mowa w§ 3 ust.3, oraz dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. §7. Systemy wchodzące wskład krajowego systemu zapewniają wszczególności: 1) realizację sojuszniczych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązań wynikających zratyfikowanych porozumień międzynarodowych wzakresie obserwacji, pomiarów, analiz prognozowania skażeń ipowiadamiania oskażeniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; monitorowanie skażeń, ich wykrywanie irozpoznanie, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu 2) skażeń woparciu ostandardy inormy krajowe; 3) ostrzeganie ialarmowanie ludności lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oskażeniach; 4) opracowywanie ocen eksperckich stanu zagrożenia skażeniami iprzygotowywanie zaleceń postępowania ochronnego; 5) doradztwo specjalistyczne wzakresie metodyki ograniczania zasięgu iskutków oddziaływania skażeń; 6) uruchamianie systemów wykrywania skażeń ialarmowania oskażeniach ludności lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz uruchamianie działań interwencyjnych.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2003r. Nr170, poz.1652, z2004r. Nr6, poz.41, Nr93, poz.895 iNr273, poz.2703, z2005r. Nr203, poz.1683, z2006r. Nr220, poz.1600 iNr249, poz.1834, z2007r. Nr21, poz.125, z2008r. Nr171, poz.1055, z2009r. Nr92, poz.753 iNr98, poz.817, z2011r. Nr32, poz.159, Nr106, poz.622, Nr134, poz.778 iNr228, poz.1368 oraz z2012r. poz.951 i1069.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 96

§

8. Przygotowanie systemów wchodzących w skład krajowego systemu do wykonywania zadań, o których mowa w§7, realizują wzakresie swoich kompetencji organy ijednostki organizacyjne, októrych mowa w§ 4 pkt 2, wstosunku do podlegających im systemów, wszczególności przez: 1) działania planistyczne, organizacyjne iszkoleniowe dotyczące: a) aktualizacji danych opotencjalnych źródłach zagrożenia skażeniami, b) doskonalenia procedur podnoszenia gotowości tych systemów – stosownie do poziomu zagrożenia skażeniami, c) aktualizacji planów rozmieszczenia punktów wykonujących pomiary skażeń w zależności od stanu gotowości systemu idanych wynikających zanalizy potencjalnych zagrożeń, doskonalenia sposobów iprocedur współdziałania wzakresie monitoringu skażeń, ich prognozowania, rozpoznad) nia iwzakresie oceny sytuacji skażeń, e) sposobów organizacji iutrzymania łączności iwymiany informacji oskażeniach wwarunkach pokoju iwstanach nadzwyczajnych, tworzenia warunków do preferencyjnego przekazu informacji w systemach wykrywania skażeń i alarmowania f) oskażeniach, doskonalenia przedsięwzięć iprocedur określonych wwykazie przedsięwzięć iprocedur systemu zarządzania kryg) zysowego, określonym na podstawie art.7 ust.4 ustawy zdnia 26 kwietnia 2007r. ozarządzaniu kryzysowym; 2) organizowanie szkoleń idoskonalenie osób funkcyjnych wzakresie: wiedzy owłaściwościach źródeł skażeń, systemów ochrony przed skażeniami, sposobów imetodyki dokonywania pomiarów skażeń, oceny sytuacji związanych zwystąpieniem skażeń, usuwania skutków skażeń oraz prawnych rozwiązań dotyczących zagadnień ochrony przed skażeniami; organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń itreningów sprawdzających idoskonalących funkcjonowanie tych systemów 3) iprocedur oraz udział wtakich ćwiczeniach itreningach. §9. Organy ijednostki organizacyjne, októrych mowa w§ 4 pkt 2, wprzypadku wykrycia zagrożenia skażeniami lub stwierdzenia wystąpienia skażeń przez podległe im systemy, niezwłocznie powiadamiają właściwy terytorialnie dla miejsca takiego zdarzenia organ administracji publicznej, zgodnie zplanami iprocedurami, októrych mowa w§ 3 ust.3. §10.

1. Sygnały alarmowe ikomunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik do rozporządzenia.

2. Sygnały alarmowe ikomunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie wsytuacji rzeczywistego zagrożenia.

3. Wykorzystanie sygnałów alarmowych ikomunikatów ostrzegawczych wramach treningów ićwiczeń dotyczących systemów wykrywania ialarmowania możliwe jest po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie zawiera informacje ozakresie izasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia.

4. Decyzje owprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, atakże oich odwołaniu, podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej. §11.

1. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw administracji publicznej we współpracy zwojewodami prowadzą ogólnokrajowe treningi uruchamiania systemów iich pracy wramach krajowego systemu nie rzadziej niż raz wroku iogólnokrajowe ćwiczenia dotyczące systemów nie rzadziej niż raz na trzy lata.

2. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest informowany przez Ministra Obrony Narodowej oogólnokrajowych treningach ićwiczeniach, októrych mowa wust.1.

3. Przygotowania iprzeprowadzanie treningów ićwiczeń finansuje się odpowiednio zbudżetów: Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz wojewodów.

4. Program treningów ićwiczeń ogólnokrajowych ma wszczególności na celu sprawdzenie idoskonalenie przygotowania systemów do działania wramach krajowego systemu, atakże sprawdzenie przygotowania do realizacji przedsięwzięć iprocedur określonych wwykazie przedsięwzięć iprocedur systemu zarządzania kryzysowego, określonym na podstawie art.7 ust.4 ustawy zdnia 26 kwietnia 2007r. ozarządzaniu kryzysowym, oraz weryfikację idoskonalenie procedur imechanizmów funkcjonowania systemów.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 96

§12. Funkcjonowanie systemu, organu lub jednostki organizacyjnej, októrych mowa w§ 4, wkrajowym systemie nie zmienia ich podległości organizacyjnej, wszczególności podległości systemu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz systemów określonych wprzepisach dotyczących prawa atomowego, administracji rządowej wwojewództwie, zwalczania chorób zakaźnych izakażeń ludzi, zwierząt iroślin oraz zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki. §13. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zapewnia dane meteorologiczne na potrzeby działania systemów wramach krajowego systemu. §14. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów zdnia 16 października 2006r. wsprawie wykrywania skażeń iwłaściwości organów wtych sprawach (Dz. U. Nr191, poz.1415). §15. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Dziennik Ustaw –6– Poz. 96

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów Załą znik z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 96)

d

o

n

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Sposób ogłoszenia alarmów Lp. Rodzaj alarmu akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 1 Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp ) dla Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 2 Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp ) dla wizualny sygnał alarmowy Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu akustyczny system alarmowy Sposób odwołania komunikatu akustyczny system alarmowy

Lp.

środki masowego przekazu Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie około godz min może nastąpić skażenie (podać rodzaj skażenia) w kierunku (podać kierunek)

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj skażenia) dla

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia) dla Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ……………… (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 96 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.