Logowanie

Monitor Polski Nr 11, poz. 234 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-04-13
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 11, poz. 234 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2000 r. Na podstawie art. 35a ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238), § 2a ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej (Dz.U. Nr 97, poz. 441, z 1994 r. Nr 44, poz. 172, z 1996 r. Nr 123, poz. 577 i z 1999 r. Nr 88, poz. 983) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 12) ogłasza się, co następuje:

1. Wskaźnik waloryzacji kwot wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz w powołanych wyżej rozporządzeniach wynosi od dnia 1 czerwca 2000 r. 104,53 %.

2. Od dnia 1 czerwca 2000 r.:

1) wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 183 zł,

2) wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej nie przekracza: a) na osobę samotnie gospodarującą – 401 zł, b) na pierwsza osobę w rodzinie 0 364 zł, c) na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat – 256 zł, d) na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat – 183 zł,

3) zasiłek stały wynosi 364 zł,

4) renta socjalna wynosi 364 zł,

5) dodatek do zasiłku stałego wynosi 95 zł,

6) dodatek do renty socjalnej wynosi 95 zł,

7) minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 16 zł,

Opracowano na podstawie: M.P. 2000 r. Nr 11, poz. 234

05/04/00

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

8) minimalna wysokość zasiłku stałego wyrównawczego wynosi 16 zł,

9) kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wynosi 1, 387 zł,

10) kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wynosi 1.387 zł,

11) kwoty świadczeń pieniężnych na utrzymanie przysługujące uchodźcom wynoszą od 366 zł do 1.045 zł,

12) kwota dochodu uprawniającego kobietę w ciąży lub wychowującą dziecko do świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze wynosi nie więcej niż 401 zł,

13) miesięczny zasiłek pieniężny dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko wynosi nie więcej niż 364 zł,

14) jednorazowy zasiłek pieniężny dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu wynosi 175 zł,

15) dochód na osobę, w zależności od którego ustala się wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynosi w złotych: do 401, 402 - 655, 656 - 873, 874 - 1.019, 1.020 – 1.091, 1.092 – 1.165, 1.166 – 1.310, powyżej 1.310.

05/04/00

pobierz plik

Monitor Polski Nr 11, poz. 234 z 2000 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 14 poz. 312

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 27 poz. 449

  Obwieszczenie Prezesa Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 25 poz. 529

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 17 poz. 235

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 13 poz. 218

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2004 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.