Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 227 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny azotanu potasowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-05
Data wydania:2002-03-27
Data wejscia w życie:2002-04-05
Data obowiązywania:2002-04-05

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 227 z 2002


Strona 1 z 4

Monitor Polski Nr 13                — 759 —                Poz. 227


227

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny azotanu potasowego. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157, poz. 1027) oraz w związku z art. 37 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477 i Nr 123, poz. 1352) postanawia się zakończyć bez zastosowania środka ochronnego postępowanie ochronne wszczęte postanowieniem Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny azotanu potasowego (Monitor Polski Nr 42, poz. 821). Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Uzasadnienie W dniu 20 lipca 2000 r. do Ministra Gospodarki wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego dotyczącego nadmiernego przywozu na polski obszar celny azotanu potasowego klasyfikowanego według kodu PCN 2834 21 00

0. Wniosek ten został złożony na podstawie ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157, poz. 1027), zwanej dalej „ustawą”. Wnioskodawca — firma Adipol Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie — jest jedynym producentem azotanu potasowego w Polsce. Minister Gospodarki, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy, zwrócił się do wnioskodawcy o uzupełnienie danych zawartych we wniosku, w celu zapewnienia jego zgodności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 17, poz. 82 i Nr 80, poz. 523). Uzupełniony wniosek wpłynął do Ministerstwa Gospodarki w dniu 14 listopada 2000 r. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, Minister Gospodarki zwrócił się przed wszczęciem postępowania ochronnego o opinię do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Prezes UOKiK nie zgłosił żad-

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 13, poz. 227 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 230 z 20022002-04-05

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 229 z 20022002-04-05

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 228 z 20022002-04-05

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 226 z 20022002-04-05

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 225 z 20022002-04-05

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 224 z 20022002-04-05

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 223 z 20022002-04-05

  Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 222 z 20022002-04-05

  Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 221 z 20022002-04-05

  Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 220 z 20022002-04-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 219 z 20022002-04-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 218 z 20022002-04-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 7 poz. 117

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco o kodach PCN: 7208 51 30 0, 7208 51 50 0, 7208 51 91 0, 7208 52 91 0, pochodzących z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy.

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 291

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny cementu pochodzącego z Republiki Białorusi

 • Monitor Polski 2002 nr 3 poz. 62

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco, pochodzących z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy, klasyfikowanych według kodów PCN: 7208 25 00 0, 7208 37, 7208 40 10 0, 7208 51 99 0, 7208 52 99 0.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-23 poz. 718

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego środka ochronnego w postaci opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny elektrycznych żelazek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 477

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie listy towarów tekstylnych i odzieżowych wyłączonych spod działania ustawy o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.