Logowanie

Monitor Polski Nr 24, poz. 402 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zadań i uprawnień pełnomocników do organizacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz likwidatora Urzędu Ochrony Państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-19
Data wydania:2002-06-14
Data wejscia w życie:2002-06-14
Data obowiązywania:2002-06-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 24, poz. 402 z 2002


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 24                — 1022 —                Poz. 402


402

ZARZĄDZENIE NR 65 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zadań i uprawnień pełnomocników do organizacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz likwidatora Urzędu Ochrony Państwa. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74 poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. Zarządzenie określa zadania i uprawnienia:

1) pełnomocnika do organizacji ABW, zwanego dalej „pełnomocnikiem ABW”,

2) pełnomocnika do organizacji AW, zwanego dalej „pełnomocnikiem AW”,

3) likwidatora UOP, zwanego dalej „likwidatorem UOP”. §

2. Pełnomocnika ABW upoważnia się do podejmowania, w zakresie posiadanych kompetencji, działań dotyczących w szczególności:

1) przygotowywania planów finansowo-rzeczowych oraz harmonogramu działań związanych z utworzeniem ABW,

2) inicjowania i planowania działań mających na celu sprawne przejęcie i zagospodarowanie mienia, środków budżetowych, limitów zatrudnienia, dokumentów i materiałów archiwalnych znoszonego UOP,

3) opracowywania projektów dokumentów niezbędnych w sprawach, o których mowa w pkt 2,

4) współpracy z pełnomocnikiem AW i likwidatorem UOP,

5) zwracania się do kierowników jednostek organizacyjnych UOP o podjęcie współdziałania i udzielenie pomocy w realizacji zadań, w szczególności przez udostępnianie wszelkich niezbędnych informacji,

6) analizowania i oceniania rozwiązań prawnych i ekonomicznych w sprawach związanych z realizacją działań, o których mowa w pkt 2,

7) opiniowania projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących ABW,

8) inicjowania kontroli przebiegu realizacji spraw, o których mowa w pkt 2 i

5. §

3. Pełnomocnika AW upoważnia się do podejmowania, w zakresie posiadanych kompetencji, działań dotyczących w szczególności:

1) przygotowywania planów finansowo-rzeczowych oraz harmonogramu działań związanych z utworzeniem AW,

2) inicjowania i planowania działań mających na celu sprawne przejęcie i zagospodarowanie mienia, środków finansowych, limitów zatrudnienia, dokumentów i materiałów archiwalnych znoszonego UOP,

3) opracowywania projektów dokumentów niezbędnych w sprawach, o których mowa w pkt 2,

4) współpracy z pełnomocnikiem ABW i likwidatorem UOP,

5) zwracania się do kierowników jednostek organizacyjnych UOP o podjęcie współdziałania i udzielenie pomocy w realizacji zadań, w szczególności przez udostępnianie wszelkich niezbędnych informacji,

6) analizowania i oceniania rozwiązań prawnych i ekonomicznych w sprawach związanych z realizacją działań, o których mowa w pkt 2,

7) opiniowania projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących AW,

8) inicjowania kontroli przebiegu realizacji spraw, o których mowa w pkt 2 i

5. §

4. Likwidatora UOP upoważnia się do podejmowania, w zakresie posiadanych kompetencji, działań dotyczących w szczególności:

1) sporządzenia planów finansowo-rzeczowych oraz harmonogramu działań związanych ze zniesieniem UOP,

2) analizy stanu kadrowego UOP oraz sytuacji kadrowej rozpoczynających działalność ABW lub AW,

3) propozycji zadysponowania mieniem, środkami budżetowymi, limitami zatrudnienia, dokumentami i materiałami archiwalnymi UOP na rzecz ABW i AW,

4) opracowania protokółów zdawczo-odbiorczych mienia, środków budżetowych, limitów zatrudnienia, dokumentów i materiałów archiwalnych UOP według stanu na dzień poprzedzający zniesienie UOP,

5) opracowywania projektów dokumentów niezbędnych w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 4,

6) współpracy z pełnomocnikami ABW i AW,

7) zwracania się do kierowników jednostek organizacyjnych UOP o podjęcie współdziałania i udzielenie pomocy w realizacji zadań, w szczególności przez udostępnianie wszelkich niezbędnych informacji,

8) analizowania i oceniania rozwiązań prawnych i ekonomicznych w sprawach związanych z realizacją działań, o których mowa w pkt 1 i 2,

9) inicjowania kontroli przebiegu realizacji spraw, o których mowa w pkt 1, 2 i 7,

10) realizacji innych zadań powierzonych przez Szefa UOP, związanych ze zniesieniem UOP.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 24, poz. 402 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 407 z 20022002-06-19

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 406 z 20022002-06-19

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie wykazu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 405 z 20022002-06-19

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 404 z 20022002-06-19

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 403 z 20022002-06-19

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania Rady Programowej do" Zagospodarowania przejętego mienia i rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej".

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 401 z 20022002-06-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. w związku z 80. rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 400 z 20022002-06-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1616

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 643

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-25 poz. 459

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-25 poz. 748

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1045

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.