Logowanie

Monitor Polski Nr 37, poz. 589 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-02
Data wydania:2002-08-26
Data wejscia w życie:2002-08-26
Data obowiązywania:2002-09-02

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 37, poz. 589 z 2002


589

UCHWAŁA PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych. Na podstawie art. 15 ust. 1a i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz.

225) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) podawanie do publicznej wiadomości, w formie komunikatów w dzienniku o zasięgu wojewódzkim: a) liczby mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze województwa według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadzane są wybory, b) informacji o miejscu i czasie przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, c) informacji o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych oraz o miejscu, czasie i sposobie ich udostępniania przez komisarzy wyborczych do wglądu,”;

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: „§ 5a. Komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości, w formie komunikatu:

1) liczbę mieszkańców w gminie, w której przeprowadzane są wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta przed upływem kadencji, według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzane,

2) informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta przeprowadzonych przed upływem kadencji, a także informację o miejscu, czasie i sposobie udostępniania tych sprawozdań do wglądu.”;

3) w załączniku nr 1, w części VII. Województwo mazowieckie, liczba porządkowa 1, rubryka 3 właściwość terytorialna otrzymuje następujące brzmienie: „powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński; miasto na prawach powiatu: miasto stołeczne Warszawa.”. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, z tym że § 1 pkt 3 wchodzi w życie w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przypadających w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

pobierz plik

Monitor Polski Nr 37, poz. 589 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 592 z 20022002-09-02

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 591 z 20022002-09-02

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 590 z 20022002-09-02

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 par. 1 pkt 2 oraz w art. 112 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 588 z 20022002-09-02

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 587 z 20022002-09-02

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 586 z 20022002-09-02

  Zarządzenie Nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 585 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 584 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2002 r. nr 111-60-02 o nadaniu stopnia generała (kontradmirała).

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 583 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2002 r. nr 112-8-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 582 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2002 r. nr 112-9-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 581 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-48-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 580 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-46-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 579 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-47-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 578 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. nr Z. 110-45-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 577 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. nr Z. 110-43-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 576 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. nr Z. 110-42-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 575 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2002 r. nr Z. 110-44-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 574 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2002 r. nr Z. 110-41-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 573 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2002 r. nr Z. 110-40-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 572 z 20022002-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2002 r. nr Z. 110-39-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Właściwość sądu a postępowanie upominawcze

  Piszę pracę, w której muszę zawrzeć informację nt. postępowania upominawczego. KPC wyróżnia kilka właściwości miejscowych sądu (ogólną, przemienną, wyłączną (...)

 • Podatek od ryczałtu dla prezesa zarządu

  Prezes zarządu spółki z o.o. (będący jednocześnie jednym ze wspólników) sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania, za co nie otrzymuje wynagrodzenia. Chce jednak (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Umowna właściwość sądu

  Jeżeli w umowie postanowiono, że kwestie sporne będą rozwiązywane przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby "X" i taka kwestia powstała, ale wartość przedmiotu sporu (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 6 poz. 114

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych

 • Monitor Polski 2002 nr 37 poz. 589

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.

 • Monitor Polski 2002 nr 13 poz. 226

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego.

 • Monitor Polski 2004 nr 14 poz. 226

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r.w sprawie wzorów pieczęci okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski 2011 nr 23 poz. 253

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.