Logowanie

Monitor Polski Nr 46, poz. 682 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-14
Data wydania:2002-10-07
Data wejscia w życie:2002-10-14
Data obowiązywania:2002-10-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 46, poz. 682 z 2002


Monitor Polski Nr 46                — 1928 —                Poz. 682


682

ZARZĄDZENIE Nr 112 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej. Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: §

1. Urzędowi Służby Cywilnej nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do zarządzenia nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. (poz. 682)

STATUT URZ¢DU SŁU˚BY CYWILNEJ §

1. 1. Urząd Służby Cywilnej, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej, działającym pod bezpośrednim kierownictwem Szefa Służby Cywilnej.

2. Urząd zapewnia merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową obsługę Szefa Służby Cywilnej przy realizacji zadań służby cywilnej, w szczególności w zakresie organizowania i prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, prowadzenia konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, planowania, organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej oraz wydawania Biuletynu Służby Cywilnej.

3. Urząd zapewnia techniczną i kancelaryjno-biurową obsługę prac Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej. § 2.

1. Szef Służby Cywilnej kieruje Urzędem przy pomocy swojego zastępcy, dyrektora generalnego Urzędu oraz dyrektorów departamentów (równorzędnych komórek organizacyjnych).

2. Szef Służby Cywilnej może na piśmie upoważnić osoby wymienione w ust. 1 oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Urzędzie do podejmowania decyzji w określonych przez niego sprawach, a także do występowania w jego imieniu przed innymi organami i w postępowaniu sądowym. § 3.

1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Szefa Służby Cywilnej;

2) Biuro Dyrektora Generalnego Urzędu;

3) Departament Rekrutacji i Selekcji w Służbie Cywilnej;

4) Departament Zarządzania Kadrami Służby Cywilnej;

5) Departament Szkolenia i Rozwoju Służby Cywilnej.

2. Bezpośredni nadzór w zakresie prawidłowego wykonywania przez komórki organizacyjne Urzędu nałożonych na nie zadań sprawuje dyrektor generalny Urzędu. §

4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz szczegółowy tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Szefa Służby Cywilnej na wniosek dyrektora generalnego Urzędu.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 46, poz. 682 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 689 z 20022002-10-14

  Komunikat Nr 10/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 688 z 20022002-10-14

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2002 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 687 z 20022002-10-14

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1998 - 2000.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 686 z 20022002-10-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 685 z 20022002-10-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 684 z 20022002-10-14

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 683 z 20022002-10-14

  Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 681 z 20022002-10-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyników głosowania i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 680 z 20022002-10-14

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2002 r. w 20. rocznicę tragicznych wydarzeń w Lublinie.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 679 z 20022002-10-14

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2002 r. w sprawie jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-28 poz. 895

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-13 poz. 921

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-31 poz. 1034

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji.

 • Monitor Polski 2013 poz. 695

  Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

 • Monitor Polski 2004 nr 2 poz. 47

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.