Logowanie

Monitor Polski Nr 54, poz. 743 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2002 r. w sprawie jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na 2003.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-15
Data wydania:2002-10-28
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-11-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 54, poz. 743 z 2002


743

OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 28 października 2002 r. w sprawie jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok

2003. Na podstawie art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) ogłasza się, że jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2003 wynoszą: w zł za każdy dB przekroczenia Wielkości przekroczenia w porze dnia od 1 do 5 dB powyżej 5 do 10 dB powyżej 10 do 15 dB powyżej 15 dB

—————

1) Minister

w porze nocy 10,45 17,76 25,08 37,62 Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

8,36 14,63 20,90 31,35

Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 54, poz. 743 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 745 z 20022002-11-15

  Komunikat Nr 11/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 744 z 20022002-11-15

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 29 października 2002 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2002 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 742 z 20022002-11-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 741 z 20022002-11-15

  Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu.

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 740 z 20022002-11-15

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-29 poz. 1285

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

 • Monitor Polski 2008 nr 80 poz. 707

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2009

 • Komunikat UE z 2011-02-19 nr 54 poz. 32

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dopuszczalnego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-19 poz. 1640

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-29 poz. 1498

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.