Logowanie

Monitor Polski Nr 55, poz. 754 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-20
Data wydania:2002-11-14
Data wejscia w życie:2002-11-17
Data obowiązywania:2002-11-20

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 55, poz. 754 z 2002


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 55                — 2186 —                Poz. 754


754

ZARZĄDZENIE Nr 136 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego. Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje: §

1. Urzędowi Lotnictwa Cywilnego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do zarządzenia nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. (poz. 754)

STATUT URZ¢DU LOTNICTWA CYWILNEGO §

1. Urząd Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Urzędem”, zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem”, i działa zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem. § 2.

1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1 oraz dyrektorów delegatur wymienionych w § 4 ust.

2. 2. Podział zadań między Prezesa i wiceprezesów ustala Prezes.

3. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu, do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w określonych przez niego sprawach, a także do występowania w jego imieniu przed innymi organami.

4. Prezes może udzielać pełnomocnictw osobom prawnym lub fizycznym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych w zakresie jego właściwości. §

3. Prezes może tworzyć i znosić komisje, rady i zespoły jako organy opiniodawcze i doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania, a także sposób sprawowania nad nimi nadzoru. § 4.

1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa,

2) Departament Operacyjno-Lotniczy,

3) Departament Techniki Lotniczej,

4) Departament Lotnisk,

5) Departament Prawno-Legislacyjny,

6) Departament Rynku Transportu Lotniczego,

7) Departament Bezpieczeństwa i Nadzoru nad Lotnictwem Cywilnym,

4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu oraz jego delegatur terenowych określa regulamin organizacyjny nadany, na wniosek dyrektora generalnego Urzędu, przez Prezesa.

5. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Urzędu, jego delegaturami terenowymi

8) Biuro Administracyjno-Budżetowe,

9) Biuro Nadzoru nad Delegaturami Terenowymi,

10) Biuro Kadr i Szkolenia,

11) Biuro Spraw Obronnych,

12) Biuro Kontroli Wewnętrznej,

13) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego,

14) Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz delegatury terenowe określone w ust.

2. 2. Działają następujące delegatury terenowe Urzędu:

1) Północna z siedzibą w Gdańsku — dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego;

2) Południowa z siedzibą w Krakowie — dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego;

3) Zachodnia z siedzibą w Poznaniu — dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego;

4) Południowo-Zachodnia z siedzibą we Wrocławiu — dla województwa dolnośląskiego i opolskiego;

5) Południowo-Wschodnia z siedzibą w Rzeszowie — dla województwa podkarpackiego i lubelskiego.

3. Na obszarze województw niewymienionych w ust. 2 zadania, o których mowa w § 6 ust. 1, wykonują komórki organizacyjne Urzędu określone w § 4 ust. 1.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 55, poz. 754 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 756 z 20022002-11-20

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 755 z 20022002-11-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126 p lub FSO 1500 na I kwartał 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 753 z 20022002-11-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 752 z 20022002-11-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 751 z 20022002-11-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 750 z 20022002-11-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 749 z 20022002-11-20

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Lecha Kaczyńskiego.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 748 z 20022002-11-20

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tadeusza Ferenca.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 747 z 20022002-11-20

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Edwarda Brzostowskiego.

 • Monitor Polski Nr 55, poz. 746 z 20022002-11-20

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 695

  Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

 • Monitor Polski 2011 nr 93 poz. 954

  Zarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-13 poz. 921

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-31 poz. 1034

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-29 poz. 119

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wielkości środków finansowych przekazywanych Urzędowi Lotnictwa Cywilnego na wyodrębniony rachunek środków specjalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.