Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 312 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzony w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-30
Data wydania:2002-12-20
Data wejscia w życie:2003-01-20
Data obowiązywania:2003-04-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 312 z 2003


Strona 1 z 5
312

PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003—2006, sporządzony w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r. Program współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003—2006 Minister Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa Republiki Słowackiej, zwani dalej „Umawiającymi się Stronami”, — w celu rozwijania i pogłębiania współpracy w dziedzinie edukacji, — na podstawie artykułu 27 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, podpisanej w Bratysławie dnia 23 marca 2000 r., uzgodnili, co następuje: Artykuł 1 Umawiające się Strony będą wspierać prace Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych, zwanej dalej „Komisją”. Posiedzenia Komisji odbywać się będą regularnie w obu krajach, zgodnie ze statutem Komisji. Program spolupráce medzi Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na roky 2003—2006 Minister národného vzdelávania a športu Pol’skej republiky a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (d’alej len „zmluvné strany”) — za účelom rozvíjania a prehlbovania spolupráce v oblasti uzdelávania, — na základe článku 27 Dohody medzi vládou Pol‘skej republiky a vládou Slovenskej republiky o kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci, podpísanej

23. marca 2000 v Bratislave sa dohodli nasledovne: Článok 1 Zmluvné strany budú podporovat‘ činnost‘ Pol‘sko-slovenskej komisie humanitných vied (d‘alej len „komisja”). Zasadnutia komisie sa budú konat‘ pravidelne v oboch krajinách v súlade so štatútom komisie.

Monitor Polski Nr 21 Artykuł 2                — 1091 — Článok 2                Poz. 312


Umawiające się Strony będą popierać podnoszenie poziomu nauczania języka polskiego w szkołach wyższych w Republice Słowackiej i języka słowackiego w szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu kontynuowana będzie pomoc w zatrudnianiu pracowników dydaktycznych, specjalistów w zakresie: języka polskiego i literatury w: Uniwersytecie J. A. Komeńskiego w Bratysławie, Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie, Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy; języka słowackiego i literatury w: Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Âląskim w Katowicach, Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi. Wniosek o skierowanie pracownika dydaktycznego z drugiego kraju szkoła wyższa kieruje za pośrednictwem swojego ministerstwa. Dokumenty nowych kandydatów na stanowiska pracowników dydaktycznych lub wnioski o przedłużenie zatrudnienia wysłanego pracownika dydaktycznego na następny rok akademicki Umawiające się Strony będą sobie przekazywać do 31 maja każdego roku. Potwierdzenie przyjęcia nowego pracownika dydaktycznego lub potwierdzenie przedłużenia zatrudnienia wysłanego pracownika dydaktycznego na następny rok akademicki Umawiające się Strony przekażą sobie do 31 lipca każdego roku. Pracownicy dydaktyczni będą kierowani minimalnie na jeden rok z możliwością przedłużenia zatrudnienia maksymalnie do 4 lat. Umawiające się Strony zapewniają pracownikom dydaktycznym w miarę swoich możliwości pomoce dydaktyczne, podręczniki i literaturę specjalistyczną potrzebną do nauczania. Artykuł 3 Umawiające się Strony będą wymieniać studentów filologii polskiej i słowackiej, a także pracowników dydaktycznych, specjalistów w zakresie języków polskiego i słowackiego oraz literatury, na wakacyjne kursy językowe w liczbie do 10 osób rocznie. Umawiające się Strony przekażą zgłoszenia kandydatów drogą dyplomatyczną do 15 maja każdego roku. Artykuł 4 Umawiające się Strony będą wymieniać pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w limicie rocznym do 20 miesięcy. Długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy. Umawiające się Strony wymienią wzajemnie programy naukowe pobytów do 31 marca każdego roku. Artykuł 5 Umawiające się Strony będą przyjmować w każdym roku zgodnie ze swoimi wewnętrznymi przepisa-

Zmluvné strany budú podporovat‘ zvyšovanie úrovne výučby pol‘ského jazyka na vysokých školách v Slovenskej republike a slovenského jazyka na vysokých školách v Pol‘skej republike. Za týmto účelom aj nad‘alej budú pokračovat‘ vo vysielaní lektorov a) pol‘ského jazyka a literatúry na: Univerzitu Komenského v Bratislave, Prešovskú univerzitu v Prešove, Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, b) slovenského jazyka a literatúry na: Varšavskú univerzitu vo Varšave, Jagellonskú univerzitu v Krakove, Sliezsku univerzitu v Katoviciach, Lodžskú univerzitu v Lodži. Požiadavku na vyslanie lektora z druhej krajiny vysoká škola predkladá prostredníctvom svojho ministerstva. Doklady nových kandidátov na posty lektorov alebo návrhy na predÍženie pôsobenia vyslaných lektorov na d‘alší akademický rok si budú zmluvné strany odovzdávat’ vždy do

31. mája každého roka. Potvrdenie prijatia nových lektorov alebo potvrdenie predÍženia pôsobenia vyslaných lektorov na d‘alší akademický rok si budú zmluvné strany odovzdávat’ vždy do

31. júla každého roka. Lektori budú vysielani na obdobie najmenej jedného roka s možnost‘ou opätovného predÍženia pôsobenia najviac až do 4 rokov. Zmluvné strany zabezpečia lektorom v rámci svojich možností didaktické pomôcky, učebnice a odbornú literatúru potrebnú na vyučovanie. Článok 3 Zmluvné strany si budú vymieňat‘ študentov a lektorov polonistiky a slovakistiky na letné jazykové kurzy v počte najviac 10 osôb ročne.

Zmluvné strany nominujú kandidátov diplomatickou cestou do

15. mája každého roka. Článok 4 Zmluvné strany budú vysielat‘ vysokoškolských učitel‘ov a vedeckých pracovníkov na stáže na celkovú dobu 20 mesiacov ročne. DÍžka trvania pobytu môže byt‘ v rozmedzí od 1 až do 10 mesiacov. Zmluvné strany si vzájomne vymenia pracovné programy stáži do

31. marca každého roka. Článok 5 Zmluvné strany budú každoročne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímat‘ na štu-

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 312 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 328 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. o ustaleniu liczby sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 327 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 326 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 325 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 324 z 20032003-04-30

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu ochronnym w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 323 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzonej w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 322 z 20032003-04-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzona w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 321 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 320 z 20032003-04-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzona w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 319 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej ", zawartej dnia 5 grudnia 2000 r. w formie wymiany listów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 318 z 20032003-04-30

  Porozumienie z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej", zawartej dnia 5 grudnia 2000 r. w formie wymiany listów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 317 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund):"BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej"

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 316 z 20032003-04-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej"

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 315 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 314 z 20032003-04-30

  Umowa z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 313 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzonego w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Przeniesienie do rezerwy przez WKU

  W dniu 20 października 2005 roku rozpocząłem 29 rok życia, jednocześnie 1 października 1999 roku rozpocząłem studia, których nie przerywałem a jedynie miałem parę (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 21 poz. 313

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzonego w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-15 poz. 1251

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 września 2012 r.

 • Monitor Polski 2006 nr 14 poz. 190

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2005-2007, podpisanym w Warszawie dnia 14 października 2005 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 804

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 września 2012 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 41 poz. 653

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011, podpisanym w Warszawie dnia 28 maja 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.