Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 320 z 2003 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzona w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-30
Data wydania:2002-10-16
Data wejscia w życie:2003-01-08
Data obowiązywania:2003-04-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 320 z 2003 - Strona 4


Strona 4 z 8

Monitor Polski Nr 21

2. Udział dostaw maszyn, urządzeń, materiałów, technologii i usług polskiego pochodzenia w ramach niniejszej umowy nie może być niższy niż 80%. Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących tego udziału lub oficjalnego świadectwa pochodzenia.

3. Maszyn, urządzeń, materiałów i technologii, eksportowanych zgodnie z niniejszą umową z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii, nie wolno reeksportować do kraju trzeciego bez uprzedniej zgody Strony polskiej. Artykuł 7 Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie następowała w 28 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych w dolarach USA, w dniu 15 czerwca i 15 grudnia danego roku, po upływie dwuletniego okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu. Artykuł 8

1. Kredyt wykorzystany zgodnie z artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,75% rocznie (słownie: zero i siedemdziesiąt pięć setnych procent).

2. Odsetki będą płatne w dolarach USA, w półrocznych, kolejnych ratach, od momentu wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 czerwca i 15 grudnia danego roku.

3. Pierwsza spłata odsetek z tytułu każdorazowego wykorzystania Kredytu jest płatna w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.

4. Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę efektywną liczbę dni (365 [366]/360).

5. W przypadku gdyby Federalny Rząd Federalnej Republiki Jugosławii nie dokonał płatności wynikających z niniejszej umowy, zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą nalicza                — 1115 —

2. The input of Polish origin into the supply of machinery, equipment, materials technology and services under the Agreement cannot be less than 80%. A detailed information concerning the above mentioned and/or presentation of official certificates of origin can be demanded from the exporter by both Sides of the Agreement.

3. Machinery, equipment, materials and technologies exported under this Agreement from the Republic of Poland to the Federal Republic of Yugoslavia can not be reexported to a third country without prior consent of the Polish Party.                Poz. 320


2. Udeo ulaganja u mašinama, uredajima, materijalima, tehnologiji i uslugama poljskog porekla u okviru ovog Sporazuma ne može biti manji od 80%. Strane Ugovornice mogu zahtevati od izvoznika dostavu detaljnih informacija koje se tiču tog ulaganja ili zvanične potvrde o poreklu.

3. Mašine, uredaji, materijali i tehnologije, koje se izvoze u skladu sa ovim Sporazumom iz Republike Poljske u Saveznu Republiku Jugoslaviju, ne mogu se reeksportovati u treće zemlje bez prethodne saglasnosti poljske strane.

Article 7 The repayment of each Credit utilisation will take place in 28 equal, semi-annual consecutive instalments paid in US Dollars on 15 June and 15 December in a given year after a two year grace period from the date of the credit utilisation.

Član

7. Otplata korišćenja svakog kredita će se obavljati u 28 jednakih, polugodišnjih uzastopnih rata, u US dolarima, na dan

15. juna i

15. decembra date godine, nakon isteka dvogodišnjeg grace perioda od datuma korišćenja kredita.

Article 8

1. Credit utilised as in Article 5 above shall bear interest at the rate of 0.75% p.a. (say: zero point seventy five per cent).

2. Interest shall be paid in US Dollars in semi-annual consecutive instalments, from the date of credit utilisation, for interest periods ending on 15 June and 15 December each year.

3. The first interest calculated for each credit utilisation is payable at the end of a interest period in which utilisation of credit has been made.

4. Due interest for every interest period is calculated on the basis of 360 days a year taking into consideration the effective number of days (365[366]/360).

5. In the event the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia fails to make payment resulting from the Agreement on respective maturity dates, the unpaid amount shall bear default

Član 8.

1. Kamata na kredit korišćen u skladu sa članom

5. iznosiće 0,75% godišnje (slovima: nula/sedamdeset pet procenata).

2. Kamate će se plaćati u US dolarima, u polugodišnjim uzastopnim ratama, od datuma iskorišćenja kredita, za kamatne rokove koji ističu

15. juna i

15. decembra date godine.

3. Prva isplata kamate za svako korišćenje kredita dospeva za naplatu na kraju kamatnog roka u kome je iskorišćen kredit.

4. Dospele kamate za svaki kamatni rok obračunavaju se na bazi 360 dana u godini, uzimajući u obzir efektivni broj dana (365(366)/360).

5. U slučaju da Savezna vlada Savezne Republike Jugoslavije ne izvrši plaćanje koje proističe iz ovog Sporazuma, u skladu sa terminom njegovog dospeća, na neplaćeni iznos biće obračunata zatezna ka-

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 320 z 2003 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 328 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. o ustaleniu liczby sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 327 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 326 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 325 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 324 z 20032003-04-30

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu ochronnym w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 323 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzonej w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 322 z 20032003-04-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzona w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 321 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 319 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej ", zawartej dnia 5 grudnia 2000 r. w formie wymiany listów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 318 z 20032003-04-30

  Porozumienie z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej", zawartej dnia 5 grudnia 2000 r. w formie wymiany listów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 317 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund):"BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej"

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 316 z 20032003-04-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej"

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 315 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 314 z 20032003-04-30

  Umowa z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 313 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzonego w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 312 z 20032003-04-30

  Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzony w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 21 poz. 321

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 50 poz. 694

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 50 poz. 692

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-21 poz. 1138

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 maja 2001 r. dotyczące mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 1 poz. 13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisaną w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.