Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 320 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzona w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-30
Data wydania:2002-10-16
Data wejscia w życie:2003-01-08
Data obowiązywania:2003-04-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 320 z 2003


Strona 1 z 8
320

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzona w Warszawie dnia 16 października 2002 r. UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Federalny Rząd Federalnej Republiki Jugosławii, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, kierując się pragnieniem pogłębiania i rozwijania konstruktywnej współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Republiką Jugosławii, postanowiły, co następuje: AGREEMENT between the Government of the Republic of Poland and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia on extending a credit The Government of the Republic of Poland and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia, henceforth called Sides of the Agreement, with a view of expanding and developing constructive economic co-operation between the Republic of Poland and the Federal Republic of Yugoslavia, have agreed as follows: SPORAZUM izmedu Vlade Republike Poljske i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o davanju kredita Vlada Republike Poljske i Savezna vlada Savezne Republike Jugoslavije, u daljem tekstu Strane Ugovornice, u cilju proširenja i razvijanja konstruktivne privredne saradnje izmedu Republike Poljske i Savezne Republike Jugoslavije, sporazumele su se o sledećem:

Monitor Polski Nr 21 Artykuł 1

1. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Federalnemu Rządowi Federalnej Republiki Jugosławii kredytu w wysokości 50 000 000 USD (słownie: pięćdziesiąt milionów dolarów USA), zwanego dalej Kredytem, na finansowanie w Jugosławii projektów w zakresie energetyki i górnictwa oraz ekologii i rolnictwa. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 95% wartości kontraktów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami z Rzeczypospolitej Polskiej a przedsiębiorstwami z Federalnej Republiki Jugosławii na dostawy z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii maszyn, urządzeń i materiałów wyprodukowanych w Polsce, jak również usług, włączając technologie. Indywidualne kontrakty będą zawierane w ramach projektów począwszy od daty wejścia w życie niniejszej umowy.

2. Kredyt będzie wykorzystany w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron. Artykuł 2

1. Niniejsza umowa, jak również poszczególne projekty finansowane w ramach tej umowy, muszą być zgodne z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits i innych, związanych z tym aktem, dokumentach OECD.

2. Federalny Rząd Federalnej Republiki Jugosławii potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i udzieli Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnej pomocy w zakresie wiążącym się z koniecznością przestrzegania wyżej wymienionych przepisów OECD.

3. Załącznik stanowiący integralną część niniejszej umowy zawiera listę projektów, które będą finansowane w ramach Kredytu.

4. Zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej Polska jest zobligowana do notyfiko                — 1112 — Article 1

1. The Government of the Republic of Poland will extend a credit in the amount of USD 50,000,000 (say: fifty million US Dollars), henceforth called the Credit, to the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia for financing of projects in the scope of power industry, mining industry, ecology and agriculture in Yugoslavia. The Credit will be used to finance 95% of value of the contracts concluded between enterprises from the Republic of Poland and enterprises from the Federal Republic of Yugoslavia for the deliveries from the Republic of Poland to the Federal Republic of Yugoslavia, of machinery, equipment and materials produced in Poland, as well as services including technologies. Individual contracts will be concluded under the projects as soon as this Agreement enters into force.

2. The Credit will be utilised within two years since the date of coming into force of the Agreement and this period may be extended upon a mutual consent of both Sides of the Agreement. Article 2

1. The Agreement as well as individual projects financed under this Agreement must be in accordance with OECD regulations concerning tied aid, defined in Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits and related OECD documents.

2. The Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia confirms its readiness to utilise Polish governmental Credit in conformity with OECD tied aid regulations and shall give required support to the Government of the Republic of Poland, in part regarding respecting of the OECD regulations mentioned above.

3. The enclosure which forms an integral part of this Agreement, presents list of projects which will be financed under the Credit.

4. Taking into account OECD regulations concerning tied aid, Poland is obliged to notify to OECD Član 1.                Poz. 320


1. Vlada Republike Poljske će dati kredit Saveznoj vladi Savezne Republike Jugoslavije u iznosu od 50.000.000 USD (slovima: pedeset miliona USD), u daljem tekstu Kredit, za finansiranje u Jugoslaviji projekata u oblasti energetike i rudarstva, ekologije i poljoprivrede. Kredit će se koristiti za finansiranje 95% od vrednosti zaključenih ugovora izmedu preduzeća iz Republike Poljske i preduzeća iz Savezne Republike Jugoslavije, za isporuke iz Republike Poljske u Saveznu Republiku Jugoslaviju mašina, opreme i materijala proizvedenih u Poljskoj, kao i usluga uključujući i tehnologije. Pojedinačni ugovori će biti zaključivani u okviru projekata, počev od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2. Kredit će biti iskorišćen u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, i ovaj period može da se produži uz obostranu saglasnost obe Strane Ugovornice. Član 2.

1. Ovaj Sporazum, kao i pojedini projekti koji se finansiraju u okviru ovog Sporazuma, moraju biti u skladu sa propisima OECD, koji se odnose na vezanu pomoć, definisanim u Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits i drugim dokumentima OECD koji su povezani sa tim aktom.

2. Savezna vlada Savezne Republike Jugoslavije potvrduje spremnost korišćenja Kredita u skladu sa propisima OECD koji se tiču vezane pomoći i pružiće Vladi Republike Poljske neophodnu pomoć u delu koji se odnosi na potrebu poštovanja gore pomenutih propisa OECD.

3. Prilog, koji čini sastavni deo ovog Sporazuma, sadrži listu projekata koji će biti finansirani u okviru Kredita.

4. U skladu sa propisima OECD koji se tiču vezane pomoći, Poljska je obavezna da kod OECD notifikuje

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 320 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 328 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. o ustaleniu liczby sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 327 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 326 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 325 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 324 z 20032003-04-30

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu ochronnym w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 323 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzonej w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 322 z 20032003-04-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzona w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 321 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 319 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej ", zawartej dnia 5 grudnia 2000 r. w formie wymiany listów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 318 z 20032003-04-30

  Porozumienie z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej", zawartej dnia 5 grudnia 2000 r. w formie wymiany listów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 317 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund):"BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej"

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 316 z 20032003-04-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej"

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 315 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 314 z 20032003-04-30

  Umowa z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 313 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzonego w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 312 z 20032003-04-30

  Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzony w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 21 poz. 321

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 50 poz. 694

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 50 poz. 692

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-21 poz. 1138

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 maja 2001 r. dotyczące mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 1 poz. 13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisaną w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.