Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 322 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzona w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-30
Data wydania:2001-04-28
Data wejscia w życie:2002-06-01
Data obowiązywania:2003-04-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 322 z 2003


Strona 1 z 5
322

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzona w ˚ywcu dnia 28 kwietnia 2001 r. UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, świadome konieczności rozwijania nowoczesnych technologii w międzynarodowym transporcie ładunków, DOHODA medzi vládou Pol’skej republiky a vládou Slovenskej republiky o medzinárodnej kombinowanej doprave Vláda Pol’skej republiky a vláda Slovenskej republiky, (d’alej len „zmluvné strany”) uvedomujúc si nevyhnutnost’ rozvoja moderých technológií v medzinárodnej nákladnej doprave,

Monitor Polski Nr 21                — 1120 —                Poz. 322


przekonane, że system transportu kombinowanego stwarza nowe możliwości rozwoju międzynarodowego transportu ładunków uwzględniającego ochronę środowiska i odciążenie dróg, nawiązując do postanowień umów i konwencji dotyczących międzynarodowego transportu ładunków, którymi związane są obie Umawiające się Strony, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Przedmiot umowy Umowa niniejsza ma zastosowanie do międzynarodowego przewozu ładunków w systemie transportu kombinowanego pomiędzy terytoriami Państw obu Umawiających się Stron lub w tranzycie przez terytoria ich Państw. Artykuł 2 Definicje W rozumieniu niniejszej umowy następujące określenia oznaczają: a) międzynarodowy transport kombinowany — taki system przewozu, w którym ciężarowy pojazd drogowy zarejestrowany na terytorium jednego z Państw Umawiających się Stron lub jednostka transportu intermodalnego, przewożone są przez większą część drogi koleją lub drogą wodną z terytorium Państwa jednej z Umawiających się Stron na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony lub tranzytem; ciężarowy pojazd drogowy wykonuje dowożenie i odwożenie na odcinku pomiędzy miejscem nadania lub przeznaczenia a najbliższym terminalem transportu kombinowanego, b) ciężarowy pojazd drogowy — drogowy pojazd silnikowy lub zestaw pojazdów drogowych składający się z pojazdu silnikowego z przyczepą lub ciągnika z naczepą, c) jednostka transportu intermodalnego — kontener co najmniej 20-stopowy (długości 6 m), nadwozie wymienne, naczepa dostosowana do transportu intermodalnego, d) dowożenie i odwożenie — przewóz jednostek transportu intermodalnego ciężarowymi pojazdami drogowymi od miejsca przekroczenia granicy lub miejsca załadunku do najbliższego terminalu transportu kombinowanego zgodnie z kierunkiem jazdy oraz od terminalu transportu kombinowanego do najbliższego miejsca wyładunku lub miejsca przekroczenia granicy wykonywany zgodnie z kierunkiem jazdy; dotyczy to także przejazdów ciężarowych pojazdów drogowych wykonujących transport kombinowany towarzyszący, e) terminal transportu kombinowanego — miejsce, w którym jednostki transportu intermodalnego i ciężarowe pojazdy drogowe są załadowywane,

v presvedčení, že systém kombinovanej dopravy vytvára nové možnosti rozvoja medzinárodnej nákladnej dopravy s ohl’adom na ochranu životného prostredia a odl’ahčenie ciest, v nadväznosti na ustanovenia dohôd a dohovorov, ktoré sa týkajú medzinárodnej nákladnej dopravy, a ktorými sú obe zmluvné strany viazané, dohodli sa takto: Článok 1 Predmet dohody Táto dohoda sa vzt’ahuje na medzinárodnú nákladnú prepravu systémom kombinovanej dopravy medzi územiami štátov obidvoch zmluvných strán alebo tranzitom cez ich územia. Článok 2 Pojmy V tejto dohode použité pojmy majú nasledovný význam: a) „medzinárodná kombinovaná doprava” je taký systém prepravy, počas ktorého cestné nákladné vozidlo evidované na území štátu jednej zo zmluvných strán alebo intermodálna prepravná jednotka je prepravovaná z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo tranzitom cez územia štátov zmluvných strán z väčšej časti železničnou alebo vodnou dopravou. Cestné nákladné vozidlo vykonáva zvoz a rozvoz na úseku medzi miestom odoslania alebo miestom určenia a najbližším terminálom kombinovanej dopravy; b) „cestné nákladné vozidlo” je cestné motorové vozidlo alebo cestná súprava skladajúca sa z nákladného automobilu s prívesom alebo z t’ahača s návesom; c) „intermodálna prepravná jednotka” je kontajner dlhý najmenej 20 stôp (6 m), výmenná nadstavba, náves vhodný na intermodálnu dopravu; d) „zvoz a rozvoz” je preprava intermodálnych prepravných jednotiek cestnými nákladnými vozidlami z miesta prekročenia hranice alebo z miesta nakladania do najbližšieho terminálu kombinovanej dopravy v smere jazdy, resp. z terminálu kombinovanej dopravy k najbližšiemu miestu vykladania alebo miestu prekročenia hranice v smere jazdy. Týka sa to tiež jazdy cestných nákladných vozidiel vykonávajúcich sprevádzanú kombinovanú dopravu; e) „terminál kombinovanej dopravy” je miesto, v ktorom intermodálne prepravné jednotky a cestné nákladné vozidlá sú nakladané, vykla-

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 322 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 328 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. o ustaleniu liczby sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 327 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 326 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 325 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 324 z 20032003-04-30

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu ochronnym w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 323 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzonej w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 321 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 320 z 20032003-04-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzona w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 319 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej ", zawartej dnia 5 grudnia 2000 r. w formie wymiany listów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 318 z 20032003-04-30

  Porozumienie z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej", zawartej dnia 5 grudnia 2000 r. w formie wymiany listów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 317 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund):"BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej"

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 316 z 20032003-04-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej"

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 315 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 314 z 20032003-04-30

  Umowa z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 313 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzonego w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 312 z 20032003-04-30

  Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzony w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 21 poz. 323

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzonej w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 55

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Monitor Polski 2002 nr 6 poz. 118

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 listopada 2001 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej dotyczącą współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Wilnie dnia 5 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1919

  Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS).


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.