Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 324 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu ochronnym w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-30
Data wydania:2003-04-28
Data wejscia w życie:2003-04-30
Data obowiązywania:2003-04-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 324 z 2003


Strona 1 z 4
324

POSTANOWIENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu ochronnym w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy Na podstawie art. 21 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477, z późn. zm.2)) wstępnie ustala się, że przywóz na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy jest nadmierny i wyrządza poważną szkodę przemysłowi krajowemu. I. Opis stanu faktycznego W dniu 22 listopada 2002 r. do Ministra Gospodarki wpłynął kompletny wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy. Wniosek spełniał wymogi określone w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny, zwanej dalej „ustawą”. Wniosek złożyły firmy Anwil S.A. oraz Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Wniosek poparły Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach oraz Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., ———————

1)

które wraz z wnioskodawcami stanowią przemysł krajowy w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy. Po dokonaniu analizy zawartych we wniosku danych, Minister Gospodarki uznał wniosek za zasadny i postanowieniem z dnia 20 grudnia 2002 r. wszczął postępowanie ochronne przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy (M.P. Nr 61, poz. 878). II. Towar objęty postępowaniem Towar objęty postępowaniem ochronnym to saletra amonowa, która klasyfikowana jest w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) według kodu 3102 30 90 0 (azotan amonu inny niż w roztworze wodnym) i 3102 40 90 0 (mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub innymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami o zawartości azotu powyżej 28%). Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji saletry amonowej są amoniak i kwas azotowy. Kwas azotowy produkowany jest z amoniaku, a podstawowym surowcem do produkcji amoniaku jest gaz ziemny. Saletra amonowa wykorzystywana jest głównie jako nawóz nadający się do nawożenia wszystkich roślin uprawnych. III. Okres badany W postępowaniu ochronnym za okres badany przyjęto lata: 1999, 2000, 2001 i pierwsze osiem miesięcy roku 2002.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 1063, Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572.

Monitor Polski Nr 21                — 1126 —                Poz. 324


IV. Wstępne ustalenia faktyczne dotyczące wielkości i cen przywozu towaru objętego postępowaniem Podstawę ustaleń faktycznych w postępowaniu w zakresie przywozu i cen towaru objętego postępowaniem stanowiły informacje zawarte we wniosku o wszczęcie postępowania, informacje będące w posiadaniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, pochodzące z Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego, oraz dane zebrane podczas spotkania wyjaśniającego ze stronami postępowania, które odbyło się w dniu 25 lutego 2003 r. w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

1. Przywóz saletry ogółem w okresie badanym. W toku postępowania ustalono, że w pierwszej części okresu badanego następował spadek wielkości przywozu saletry amonowej ogółem na polski obszar celny. W okresie 1999—2001 przywóz saletry amonowej zmniejszył się z 428 287 ton do 140 069 ton. Natomiast w pierwszych ośmiu miesiącach 2002 r. na polski obszar celny przywieziono ogółem 171 237 ton saletry amonowej. Przywóz saletry amonowej w tym okresie był większy od przywozu w całym roku 2001 o 22,2% i o 8,6% niż w całym roku

2000. Porównując wielkość ogólnego przywozu saletry amonowej w pierwszych ośmiu miesiącach 2002 r. do analogicznego okresu roku 2001 dynamika przywozu była jeszcze większa i wyniosła 105,9%.

2. Przywóz saletry z Ukrainy w okresie badanym. W tym samym okresie przywóz saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy kształtował się następująco: 1999 r. — 157 t, 2000 r. — 19 085 t, 2001 r. — 31 342 t, 01.01. — 31.08.2002 r. — 92 604 t (w analogicznym okresie roku 2001 — 12 080 t). Z powyższych danych wynika, że w okresie badanym nastąpił gwałtowny wzrost przywozu na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy. Największą dynamikę odnotowano w roku 2000 w porównaniu z rokiem

1999. Mimo osiągnięcia wysokiego poziomu w roku 2000 tendencja wzrostowa w przywozie była kontynuowana. W 2001 r. import saletry amonowej z Ukrainy był o 64,2% wyższy niż w roku poprzednim, a w pierwszych ośmiu miesiącach 2002 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2001 r. wzrósł o 666,6%. W okresie I—VIII 2002 r. przywieziono na polski obszar celny o 83% więcej saletry amonowej pochodzenia ukraińskiego niż w całym okresie 1999—2001. Wraz ze wzrostem przywozu towaru objętego postępowaniem ochronnym z Ukrainy w wartościach bezwzględnych następował wzrost udziału tego przywozu w przywozie ogółem. Udział ten kształtował się następująco: w 1999 r. — 0,04%, w 2000 r. — 12,11%, w 2001 r. — 22,38%, 01.01. — 31.08.2002 r. — 54,08% (w analogicznym okresie roku 2001 — 14,53%).

Na podstawie powyższych danych stwierdzono, że wzrost udziału przywozu towaru objętego postępowaniem w przywozie ogółem miał miejsce w całym okresie badanym. Jednakże największą dynamikę czynnik ten osiągnął w 2000 r. w porównaniu do roku 1999, gdyż wzrósł on 302-krotnie.

3. Udział przywozu ogółem w produkcji i konsumpcji krajowej. Wielkość przywozu saletry amonowej ogółem w odniesieniu do produkcji krajowej miała najwyższą wartość na początku okresu badanego, po czym w następnych dwóch latach spadła i utrzymywała się na stałym poziomie. Jednakże w ostatniej fazie okresu badanego — pierwszych ośmiu miesiącach roku 2002 przywóz saletry amonowej w odniesieniu do produkcji krajowej wzrósł do 20,38%, natomiast w analogicznym okresie roku 2001 wynosił 8,5%. Relacje te w całym okresie badanym przedstawiały się następująco: w 1999 r. — 31,72%, w 2000 r. — 11,73%, w 2001 r. — 9,55%, 01.01. — 31.08.2002 r. — 20,38% (w analogicznym okresie roku 2001 — 8,5%). Z kolei w odniesieniu do konsumpcji ustalono, że w pierwszej części okresu badanego następował spadek wielkości ogólnego przywozu saletry amonowej. W okresie 1999 do 2001 udział ten zmniejszył się z 26,76% do 9,42%. Jednakże już w pierwszych ośmiu miesiącach 2002 r. odnotowano wzrost do 17,68% w porównaniu do 8,08% w analogicznym okresie roku

2001. Po początkowym zahamowaniu przywozu saletry amonowej i zmniejszeniu jej udziału w konsumpcji krajowej (w 2000 r. — 11,91% i w 2001 r. — 9,42%) w 2002 r. nastąpił gwałtowny wzrost.

4. Udział przywozu z Ukrainy w produkcji i konsumpcji krajowej. W okresie badanym odnotowano stałą tendencję do wzrostu udziału przywozu saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy w produkcji krajowej. Dane obrazujące tę tendencję przedstawiają się następująco: w 1999 r. — 0,01%, w 2000 r. — 1,42%, w 2001 r. — 2,14%, 01.01. — 31.08.2002 r. — 11,02% (w analogicznym okresie roku 2001 — 1,23%). W okresie badanym następował ciągły wzrost udziału przywozu saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy w konsumpcji krajowej. W 1999 r. wynosił on 0,01%, jednakże już w 2000 r. wzrósł 144 razy (rok do roku) do 1,44%. W dalszej fazie okresu badanego wzrost tego wskaźnika nie był już tak gwałtowny, bowiem wyniósł w 2001 r. 2,11% oraz 9,56% w pierwszych ośmiu miesiącach 2002 r.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 324 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 328 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. o ustaleniu liczby sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 327 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 326 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 325 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 323 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzonej w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 322 z 20032003-04-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzona w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 321 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 320 z 20032003-04-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzona w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 319 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej ", zawartej dnia 5 grudnia 2000 r. w formie wymiany listów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 318 z 20032003-04-30

  Porozumienie z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej", zawartej dnia 5 grudnia 2000 r. w formie wymiany listów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 317 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund):"BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej"

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 316 z 20032003-04-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej"

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 315 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 314 z 20032003-04-30

  Umowa z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 313 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzonego w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 312 z 20032003-04-30

  Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzony w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-29 poz. 1492

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zakazu przywozu saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy

 • Monitor Polski 2001 nr 7 poz. 117

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco o kodach PCN: 7208 51 30 0, 7208 51 50 0, 7208 51 91 0, 7208 52 91 0, pochodzących z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy.

 • Monitor Polski 2002 nr 61 poz. 878

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy.

 • Monitor Polski 2001 nr 18 poz. 309

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2001 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-05 poz. 1523

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.