Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzona w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-16
Data wydania:1965-07-18
Data wejscia w życie:1965-11-19
Data obowiązywania:2003-01-16

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 2003


Strona 1 z 14
36

UMOWA między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzona w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r. Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Węgierskiej Republiki Ludowej, ożywione pragnieniem ułatwienia i rozwoju przewozów podróżnych autobusami i przewozów ładunków między obu krajami i przez ich obszary, zgodziły się na następujące postanowienia: I. Przewóz podróżnych Artykuł 1 Każda Umawiająca się Strona przyznaje przewoźnikom drugiej Umawiającej się Strony, z uwzględnieniem postanowień artykułu 2, prawo wykonywania zarobkowego i niezarobkowego przewozu podróżnych autobusami między obszarami obu Umawiających się Stron oraz przez jej obszar. Artykuł 2

1. Regularne przewozy autobusowe mogą być wykonywane jedynie pod warunkiem, że właściwe organy obu Umawiających się Stron udzielą we wzajemnym porozumieniu zezwolenia na ich wykonywanie.

2. Za regularny przewóz autobusowy uważa się przewóz podróżnych, wykonywany autobusem na określonej trasie, według rozkładu jazdy i taryfy uprzednio zatwierdzonych i ogłoszonych, oraz podczas którego istnieje obowiązek zabierania i pozostawiania podróżnych na punktach krańcowych i ewentualnie na określonych w zezwoleniu punktach na trasie.

3. Każdy autobus używany w regularnym przewozie autobusowym powinien być zaopatrzony w fotoko-

Monitor Polski Nr 4                — 119 —                Poz. 36


pię zezwolenia wymienionego w ustępie 1, którą należy okazywać na żądanie organów kontroli. Artykuł 3

1. Przy wykonywaniu przewozów podróżnych każdy autobus będzie zaopatrzony w dokument kontrolny, wystawiony zgodnie z przepisami prawnymi kraju jego rejestracji.

2. Dokumenty kontrolne powinny być okazywane na żądanie organów kontroli. II. Przewóz ładunków Artykuł 4 Każda Umawiająca się Strona przyznaje przewoźnikom drugiej Umawiającej się Strony prawo wykonywania zarobkowego i niezarobkowego przewozu ładunków ciężarowymi pojazdami samochodowymi między obszarami obu Umawiających się Stron oraz przez jej obszar. Artykuł 5 Wykonywanie przewozu wymienionego w artykule 4 wymaga zezwolenia właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 6

1. Nie będą wymagane zezwolenia na wykonywanie przewozu: a) przedmiotów przeznaczonych na targi i wystawy, b) wszelkiego rodzaju sprzętu oraz inwentarza żywego i martwego, przeznaczonych dla celów kulturalnych, sportowych, socjalnych i innych podobnych celów, c) rzeczy przesiedlenia, d) zwłok.

2. Przewóz bez zezwoleń ładunków wymienionych w ustępie 1 lit. a) i b) dozwolony jest tylko wówczas, gdy ładunki te zostaną wywiezione z powrotem do kraju rejestracji pojazdu samochodowego lub do kraju trzeciego. Artykuł 7

1. Zezwolenia na wykonywanie przewozu ładunków należy wystawiać na każdy pojazd samochodowy lub na zespół pojazdów oddzielnie.

2. Jedno zezwolenie uprawnia do wykonania jednego przewozu na obszar i z obszaru drugiej Umawiającej się Strony albo przez ten obszar tam i z powrotem.

3. Zezwolenia powinny być zgodne z wzorem zawartym w dokumencie Europejskiej Komisji Gospodarczej Nr TRANS/213, Add. 1, załącznik

3. 4. Formularze zezwoleń sporządzane są przez właściwy organ każdej Umawiającej się Strony w jego ję-

zyku urzędowym i wypełniane w języku urzędowym kraju przewoźnika. Artykuł 8

1. Właściwe organy obu Umawiających się Stron: a) upoważnione są do wydawania przewidzianych w artykule 5 zezwoleń w imieniu drugiej Strony, b) z uwzględnieniem zasady wzajemności będą ustalać wspólnie do dnia 30 listopada każdego roku ilość zezwoleń na rok następny, c) będą przekazywać sobie wzajemnie do dnia 31 grudnia każdego roku ponumerowane, niewypełnione, podpisane i zaopatrzone własną pieczęcią formularze zezwoleń, w ilości ustalonej zgodnie z postanowieniami pod lit. b), d) otrzymane formularze zezwoleń, po ich wypełnieniu i zaopatrzeniu własną pieczęcią, będą wydawać przewoźnikom mającym siedzibę na obszarze danej Umawiającej się Strony, e) będą przesyłać sobie wzajemnie z końcem każdego kwartału kopie wydanych zezwoleń.

2. Postanowienia ustępu 1 nie dotyczą zezwoleń, o których mowa w artykułach 19 i

20. Artykuł 9 Do zarobkowego przewozu ładunków, wykonywanego między obszarami obu Umawiających się Stron na podstawie niniejszej umowy, stosuje się postanowienia artykułów 1—41 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), podpisanej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. Artykuł 10 Przy niezarobkowym przewozie ładunków na każdym pojeździe samochodowym lub zespole pojazdów powinien znajdować się dokument kontrolny zawierający przynajmniej następujące dane: a) miejsce i datę sporządzenia dokumentu, b) nazwę i adres odbiorcy ładunku, c) nazwę ładunku i rodzaj opakowania, d) nazwę i adres przewoźnika, e) oznaczenie ilości ładunku w jednostkach wagi brutto, w jednostkach objętości, w sztukach lub w innych jednostkach miary, f) podpis przewoźnika. III. Postanowienia celne Artykuł 11 Pojazdy samochodowe każdej Umawiającej się Strony, wjeżdżające czasowo na obszar drugiej Umawiającej się Strony, odprawiane będą bez potrzeby okazywania dokumentów celnych bądź gwarancji celnej, bądź uiszczania lub deponowania należności celnych.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 55 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 54 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 53 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 52 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 51 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 50 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 49 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 48 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 47 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawarta w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 45 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 43 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 41 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 39 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 37 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Podatek dochodowy po 183 dniach oddelegowania

  Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce. Pracownik został oddelegowany do pracy we Francji od marca 2007 r. do grudnia 2007 r. We wrześniu mija 183 dni oddelegowania. Co z podatkiem (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 37

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-04 poz. 1907

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 53

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-04 poz. 1908

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.