Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-16
Data wydania:1968-01-29
Data wejscia w życie:1968-05-31
Data obowiązywania:2003-01-16

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 2003


Strona 1 z 10
38

UMOWA między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r. Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Socjalistycznej Republiki Rumunii, ożywione pragnieniem dalszego rozwoju wzajemnej współpracy w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych osób i ładunków między obydwu krajami, jak również tranzytem przez ich terytoria, postanowiły zawrzeć niniejszą umowę i w tym celu wyznaczyły swych Pełnomocników, a mianowicie: Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej — Jerzego FIDLERA, Chargé d’Affaires ad interim Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Bukareszcie, Rząd Socjalistycznej Republiki Rumunii — Victora MATEEVICI, Dyrektora Generalnego Transportu Samochodowego w Ministerstwie Transportu Samochodowego, Lotniczego i ˚eglugi, którzy po wymianie pełnomocnictw uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie zgodzili się na następujące postanowienia: Artykuł 1

1. Każda Umawiająca się Strona przyznaje przewoźnikom drugiej Umawiającej się Strony prawo wykonywania przewozów osób i ładunków na swoim terytorium oraz tranzytem przez swoje terytorium pojazdami samochodowymi, zarejestrowanymi na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony, na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Przewozy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, mogą być wykonywane tylko przez przewoźników Umawiających się Stron, którzy zgodnie z prawem wewnętrznym swego kraju są uprawnieni do wykonywania tych przewozów. Artykuł 2 Dla celów stosowania niniejszej umowy: a) określenie „autobus” oznacza pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób, posiadający więcej niż dziewięć miejsc siedzących, w tym również miejsce siedzące dla kierowcy; b) określenie „regularne przewozy osób autobusami”oznacza przewozy osób wykonywane na określonej trasie, według rozkładu jazdy i taryfy uprzednio wspólnie zatwierdzonych i ogłoszonych, między miejscami na trasie ustalonymi w zezwoleniu; c) określenie „nieregularne przewozy osób autobusami” oznacza wszystkie pozostałe przewozy osób, w tym również przewozy turystyczne; d) określenie „przewozy turystyczne” oznacza przewozy osób autobusami organizowane i wykonywane przez cały rok albo w niektórych jego okresach, na dowolnych trasach, zgodnie z porozumieniami zawartymi między organizacjami turystycznymi Umawiających się Stron. Artykuł 3

1. Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony mogą wykonywać regularne przewozy osób autobusami na lub przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony na podstawie zezwolenia właściwego organu tej drugiej Umawiającej się Strony.

Monitor Polski Nr 4                — 134 — Artykuł 9                Poz. 38


2. Organizacja i wykonywanie regularnych przewozów osób autobusami są regulowane w drodze porozumień między właściwymi organami Umawiających się Stron. Artykuł 4 Wykonywanie przez przewoźników jednej Umawiającej się Strony na lub przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony nieregularnych przewozów osób autobusami, wraz z przewozami turystycznymi, nie wymaga zezwoleń. Artykuł 5

1. Każdy autobus wykonujący przewóz osób powinien posiadać listę przewożonych osób, którą należy okazywać na żądanie organów kontrolnych.

2. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą ustalić wzór listy przewożonych osób dla regularnych przewozów osób autobusami.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron ustalają wspólnie, jakie inne dokumenty kontrolne powinien posiadać kierowca autobusu przy wykonywaniu regularnych przewozów osób na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 6

1. Przewozy ładunków pojazdami samochodowymi wykonywane są na podstawie zezwoleń właściwych organów Umawiających się Stron.

2. Na każdy pojazd samochodowy z przyczepą lub bez przyczepy wymagane jest zezwolenie. Zezwolenie to należy okazywać na żądanie organów kontrolnych. Artykuł 7

1. Właściwe organy Umawiających się Stron ustalają wspólnie limity zezwoleń na rok następny, z uwzględnieniem zasady wzajemności, i przekazują je sobie in blanco w terminie do 15 grudnia danego roku.

2. W przypadku gdy ilość przekazanych zezwoleń okaże się niewystarczająca, mogą zostać przekazane dalsze zezwolenia.

3. Zezwolenia przekazane w sposób określony w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu wydawane są przez właściwy organ każdej z Umawiających się Stron swoim przewoźnikom. Artykuł 8 Nie wymagają zezwoleń: a) przewozy rzeczy przesiedlenia; b) przewozy eksponatów na międzynarodowe targi i wystawy urządzane na terytorium jednej z Umawiających się Stron; c) przewozy zwierząt oraz wszelkiego rodzaju sprzętu na międzynarodowe imprezy urządzane na terytorium jednej z Umawiających się Stron; d) przewozy zwłok.

1. Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony nie mogą wykonywać przewozów osób lub ładunków między dwoma miejscami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Przewoźnicy mogą w drodze powrotnej zabierać ładunki z terytorium drugiej Umawiającej się Strony przeznaczone do kraju rejestracji danego pojazdu samochodowego. Artykuł 10 Wykonywanie przewozów: a) osób lub ładunków przez przewoźników jednej Umawiającej się Strony z terytorium drugiej Umawiającej się Strony na terytorium kraju trzeciego lub odwrotnie; b) pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium jednej Umawiającej się Strony, które przekraczają z ładunkiem lub bez ładunku najwyższe wymiary lub ciężary dopuszczone na terytorium drugiej Umawiającej się Strony; c) materiałów niebezpiecznych, wymaga specjalnych zezwoleń, wydawanych przez właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 11 Przewozy ładunków wykonywane są na podstawie listu przewozowego albo innego dokumentu określającego przewożony ładunek. Artykuł 12 Przewoźnicy Umawiających się Stron obowiązani są, przy wykonywaniu przewozów na podstawie niniejszej umowy, ubezpieczyć swą odpowiedzialność cywilną w odniesieniu do każdego pojazdu samochodowego. Artykuł 13 Krajowe lub międzynarodowe pozwolenia na prowadzenie pojazdów samochodowych oraz dowody rejestracyjne pojazdów samochodowych, wydane przez właściwy organ lub upoważnioną organizację jednej Umawiającej się Strony, uznawane są za ważne na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 14 Załogi pojazdów samochodowych, osoby konwojujące ładunek, jak również osoby przewożone muszą posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granic obydwu państw. Artykuł 15 Przewoźnicy każdej Umawiającej się Strony mogą być zwolnieni na terytorium drugiej Umawiającej się Strony na zasadzie wzajemności od wszelkich opłat i podatków z tytułu wykonywania przewozów drogowych, o których mowa w artykule 1 niniejszej umowy,

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 55 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 54 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 53 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 52 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 51 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 50 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 49 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 48 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 47 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawarta w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 45 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 43 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 41 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 39 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 37 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzona w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Podatek dochodowy po 183 dniach oddelegowania

  Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce. Pracownik został oddelegowany do pracy we Francji od marca 2007 r. do grudnia 2007 r. We wrześniu mija 183 dni oddelegowania. Co z podatkiem (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 39

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 53

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 41

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 47

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.