Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-16
Data wydania:1969-12-18
Data wejscia w życie:1970-07-02
Data obowiązywania:2003-01-16

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 2003


Strona 1 z 9
40

UMOWA między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r. Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, pragnąc przyczynić się do rozwoju przewozów drogowych podróżnych i ładunków między obu państwami, jak również tranzytem przez ich terytoria, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1

1. Przewoźnicy Umawiających się Stron mogą wykonywać na warunkach określonych w niniejszej umowie międzynarodowe przewozy drogowe między obu państwami i w tranzycie przez ich terytoria pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju ich siedziby.

2. Prawo, o którym mowa w ustępie 1, przyznaje się tylko przewoźnikom upoważnionym w swoim kraju do wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych. I. Przewozy podróżnych Artykuł 2

1. Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony mogą wykonywać regularne przewozy podróżnych między obu państwami oraz tranzytem przez ich terytoria tylko pod warunkiem uprzedniego otrzymania zezwolenia właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony.

2. Przez „regularne przewozy podróżnych” rozumie się przewozy wykonywane autobusami na określonej trasie, według rozkładów jazdy i taryfy uprzednio ustalonych i ogłoszonych.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron wspólnie ustalają warunki i tryb udzielania zezwoleń, o których mowa w ustępie

1. Artykuł 3 Wykonywanie przewozów podróżnych autobusami innych niż przewozy regularne nie wymaga zezwolenia. II. Przewozy ładunków Artykuł 4

1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 6 przewozy ładunków między obu państwami oraz tranzytem przez ich terytoria są wykonywane na podstawie uprzednio uzyskanych zezwoleń.

2. Zezwolenia, o których mowa w ustępie 1, są wystawiane przewoźnikom przez właściwe organy państwa rejestracji pojazdów samochodowych, w granicach kontyngentów ustalanych corocznie we wspólnym porozumieniu na zasadzie wzajemności między właściwymi organami Umawiających się Stron.

3. W związku z ustępami 1 i 2 niniejszego artykułu zezwolenia są corocznie wymieniane in blanco

Monitor Polski Nr 4                — 145 —                Poz. 40


między właściwymi organami Umawiających się Stron. Artykuł 5

1. Zezwolenie obejmuje zarówno pojazd ciągnący, jak i przyczepę lub naczepę.

2. Zezwolenie uprawnia przewoźnika do zabrania ładunku w drodze powrotnej z terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 6 Nie wymaga zezwolenia: a) przewóz eksponatów, sprzętu teatralnego i muzycznego oraz wszelkiego rodzaju inwentarza żywego i martwego przeznaczonego na międzynarodowe targi, wystawy, konkursy, zawody sportowe i inne imprezy odbywające się na terytorium jednej z Umawiających się Stron, b) przewóz urządzeń przeznaczonych do zapisu radiowego, filmowego lub telewizyjnego na terytorium jednej z Umawiających się Stron, c) przewóz rzeczy przesiedlenia, d) przewóz zwłok, e) wjazd próżnego pojazdu samochodowego mającego przewieźć pojazd, który uległ uszkodzeniu, albo ładunek takiego pojazdu. III. Postanowienia ogólne Artykuł 7 Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo wymagania na swoim terytorium specjalnego zezwolenia na przewozy wykonywane pojazdami samochodowymi, których ciężar lub rozmiary z ładunkiem lub bez ładunku przekraczają najwyższy ciężar lub rozmiary dopuszczone na tym terytorium, jak również na przewozy materiałów niebezpiecznych. Artykuł 8

1. Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony nie są uprawnieni do wykonywania przewozów podróżnych lub ładunków pomiędzy dwiema miejscowościami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony nie są uprawnieni do wykonywania przewozów podróżnych lub ładunków rozpoczynających się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, a kończących się na terytorium kraju trzeciego, z wyjątkiem przewozów wykonywanych tranzytem przez kraj rejestracji pojazdu samochodowego, lub przewozów, na które zostało wydane specjalne zezwolenie przez właściwy organ tej drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 9 Właściwe organy Umawiających się Stron ustalają we wspólnym porozumieniu sposób i zasady wymiany

zezwoleń in blanco, zwrotu wykorzystanych zezwoleń oraz wymiany potrzebnych informacji statystycznych. Artykuł 10

1. Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony, wykonujący na terytorium drugiej Umawiającej się Strony przewozy przewidziane w niniejszej umowie, uiszczają obowiązujące na tym terytorium podatki i opłaty.

2. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą we wzajemnym porozumieniu zastosować częściowe lub całkowite zwolnienie od tych podatków i opłat. Artykuł 11 Prawa jazdy wydane przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony i ważne na jej terytorium będą uznawane za ważne na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 12 Paliwo i materiały pędne zawarte w zwykłych zbiornikach pojazdów samochodowych będą wolne od opłat i należności przywozowych, z tym że za zwykły zbiornik uważa się zbiornik przewidziany przez konstruktora dla danego typu pojazdu. Artykuł 13 Przewoźnicy i ich personel obowiązani są przestrzegać przepisów prawnych obowiązujących na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, a w szczególności przepisów dotyczących ruchu drogowego i pojazdów samochodowych. Artykuł 14 W przypadku nieszczęśliwych wypadków i innych nadzwyczajnych wydarzeń z pojazdami samochodowymi, wykonującymi przewozy na podstawie niniejszej umowy, właściwe organy Umawiającej się Strony, na której terytorium zaistniał nieszczęśliwy wypadek lub inne nadzwyczajne wydarzenie, przekazują właściwym organom drugiej Umawiającej się Strony, na ich wniosek, protokół lub niezbędne dane dotyczące tego wypadku lub wydarzenia. Artykuł 15 Właściwe organy Umawiających się Stron podają sobie wzajemnie do wiadomości poważniejsze przypadki naruszeń postanowień niniejszej umowy dokonanych przez przewoźników bądź obsługę pojazdów samochodowych drugiej Umawiającej się Strony i podejmują odpowiednie kroki w celu ich zapobiegania. Artykuł 16 Rozliczenia i płatności wynikające z wykonywania niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującymi Umawiające się Strony umowami płatniczymi.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 55 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 54 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 53 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 52 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 51 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 50 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 49 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 48 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 47 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawarta w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 45 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 43 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 41 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 39 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 37 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzona w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Podatek dochodowy po 183 dniach oddelegowania

  Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce. Pracownik został oddelegowany do pracy we Francji od marca 2007 r. do grudnia 2007 r. We wrześniu mija 183 dni oddelegowania. Co z podatkiem (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 41

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 39

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 53

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 49

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.