Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-16
Data wydania:1975-01-31
Data wejscia w życie:1977-09-13
Data obowiązywania:2003-01-16

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 2003


Strona 1 z 15
42

UMOWA między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r. Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarska Rada Federalna, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, pragnąc ułatwić przewozy drogowe osób i ładunków wykonywane przez ich przewoźników, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Zakres zastosowania Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do przewozów osób i ładunków pochodzących z lub przeznaczonych na terytorium jednej z Umawiających się Stron lub w tranzycie przez to terytorium, wykonywanych przez pojazdy zarejestrowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 2 Definicje

1. Termin „przewoźnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która bądź w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej bądź w Szwajcarii ma, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem wewnętrznym jej kraju, prawo wykonywania przewozów drogowych osób lub ładunków.

2. Termin „pojazd” oznacza pojazd drogowy z napędem mechanicznym, jak również jego przyczepę lub naczepę, które są przeznaczone do przewozu: a) więcej niż 8 osób siedzących, nie licząc kierowcy, b) ładunków.

3. Termin „zezwolenie” oznacza każde zezwolenie, koncesję lub upoważnienie wymagane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym każdej Umawiającej się Strony. Artykuł 3 Przewozy osób

1. Zezwolenie nie jest wymagane na przewozy osób odpowiadające następującym warunkom: a) przewóz tych samych osób tym samym pojazdem podczas całej podróży, której punkt początkowy i końcowy jest położony w kraju rejestracji pojazdu, przy czym żadna osoba nie została zabrana albo pozostawiona podczas przejazdu lub na przystankach poza tym krajem (przejazd przy drzwiach zamkniętych); lub b) przewóz grupy osób z miejsca położonego w kraju rejestracji pojazdu do miejsca położonego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, przy czym pojazd opuszcza próżny to terytorium; lub c) podróże w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony, z wyjątkiem przewozów wahadłowych wykonywanych regularnie w odstępach nie dłuższych niż 16 dni; podczas przejazdu tranzytem w stanie próżnym przewoźnik powinien uzasadnić przejazd w stanie próżnym przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Na przewozy inne niż wymienione w ustępie 1 wymagane jest zezwolenie stosownie do ustawodawstwa wewnętrznego Umawiających się Stron.

Monitor Polski Nr 4 Artykuł 4 Przewozy ładunków                — 155 —                Poz. 42


1. Przewoźnicy każdej Umawiającej się Strony mają prawo wykonywać przewozy ładunków, a także jazdy w stanie próżnym dla zabrania ładunku lub po jego wyładowaniu: a) między jakimkolwiek miejscem na terytorium jednej Umawiającej się Strony i jakimkolwiek miejscem na terytorium drugiej Umawiającej się Strony; lub b) przy wyjeździe z terytorium drugiej Umawiającej się Strony do kraju trzeciego lub z kraju trzeciego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony; lub c) w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony mają prawo zabierania ładunku powrotnego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

3. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępach 4 i 5, żadne zezwolenie nie jest wymagane dla przewozów, o których mowa wyżej.

4. Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo poddania specjalnym zezwoleniom przewozów wykonywanych na jej terytorium pojazdami samochodowymi, których ciężary i wymiary, z ładunkiem lub bez ładunku, przekraczają maksymalne ciężary i wymiary dopuszczone na tym terytorium.

5. Każda z Umawiających się Stron zastrzega sobie również prawo poddania specjalnym zezwoleniom przewozów materiałów niebezpiecznych. Artykuł 5 Zakaz przewozów wewnętrznych

1. Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony nie są uprawnieni do wykonywania przewozów osób lub ładunków między dwoma miejscami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Jednakże w wyjątkowych przypadkach właściwa władza drugiej Umawiającej się Strony może przyznać zezwolenia specjalne. Artykuł 6 Zastosowanie ustawodawstwa wewnętrznego We wszystkich sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową, przewoźnicy i kierowcy pojazdów samochodowych jednej Umawiającej się Strony obowiązani są przestrzegać ustaw i zarządzeń drugiej Umawiającej się Strony, podczas gdy znajdują się na jej terytorium. Artykuł 7 Naruszenia

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy właściwe władze kraju, gdzie naruszenie zosta-

ło dokonane, podejmą środki przewidziane w swoim ustawodawstwie i poinformują o nich właściwe władze kraju rejestracji pojazdu, jeżeli uznają to za potrzebne.

2. Na żądanie właściwych władz Umawiającej się Strony, gdzie naruszenie zostało dokonane, właściwe władze kraju rejestracji pojazdu podejmą środki, które uznają za niezbędne dla stosowania niniejszej umowy, i poinformują właściwe władze drugiej Umawiającej się Strony o podjętych środkach. Artykuł 8 Podatki i opłaty Sprawy podatków i opłat związanych z wykonywaniem przewozów są uregulowane w protokole, o którym mowa w artykule 10 niniejszej umowy. Artykuł 9 Rozliczenia i płatności Rozliczenia i płatności wynikające z wykonywania niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z umowami płatniczymi obowiązującymi między Umawiającymi się Stronami. Artykuł 10 Sposoby stosowania Właściwe władze Umawiających się Stron uzgodnią sposoby stosowania niniejszej umowy w formie protokołu ustalonego w tym samym czasie co ta umowa. Artykuł 11 Komisja Mieszana

1. Tworzy się Komisję Mieszaną dla rozpatrywania spraw wynikających ze stosowania niniejszej umowy. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele obu Umawiających się Stron.

2. Właściwa władza jednej z Umawiających się Stron może zażądać zwołania Komisji Mieszanej, która jest upoważniona do zmiany protokołu, o którym jest mowa w artykule 10.

3. Komisja Mieszana zbierać się będzie na przemian na terytorium każdej z Umawiających się Stron. Artykuł 12 Wejście w życie i okres ważności

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron lub jej postanowieniami konstytucyjnymi i wejdzie w życie w dniu wymiany not stwierdzających to przyjęcie.

2. Umowa będzie obowiązywać przez czas nieokreślony; może ona być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron na koniec roku kalendarzo-

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 55 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 54 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 53 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 52 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 51 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 50 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 49 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 48 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 47 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawarta w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 45 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 43 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 41 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 39 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 37 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzona w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Podatek od emerytury

  Mieszkam na stałe w Szwajcarii. W roku 2009 przyznano mi polską emeryturę w wysokości 961 PLN miesięcznie oraz wypłacono wyrównanie od roku 2006 co dało w sumie 39286 (...)

 • Dochód z Norwegii a PIT w Polsce

  W 2006 roku prowadziłem w Norwegii firmę. Firma była zarejestrowana w Norwegii, nie w Polsce. Uzyskałem tam dochód z tej firmy, od którego został zapłacony w Norwegii (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

  Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 43

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 53

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 39

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 47

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.