Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-16
Data wydania:1976-12-04
Data wejscia w życie:1978-04-01
Data obowiązywania:2003-01-16

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 2003


Strona 1 z 11
44

UMOWA między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r. Przekład Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Cesarski Rząd Iranu, pragnąc ułatwić przewozy drogowe pasażerów i ładunków między obydwoma krajami oraz w tranzycie przez ich terytoria, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Zakres zastosowania Postanowienia niniejszej umowy będą mieć zastosowanie do przewozu pasażerów i ładunków, podczas którego punkt początkowy lub docelowy trasy przejazdu jest położony na terytorium jednej z Umawiających się Stron, albo w tranzycie przez to terytorium, pojazdami zarejestrowanymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 2 Definicje

1) Określenie „przewoźnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, mającą siedzibę w Polsce lub w Iranie, która jest upoważniona stosownie do prawa obowiązującego w danym kraju do wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych pasażerów i ładunków.

2) Określenie „pojazd” oznacza środek transportu zbudowany specjalnie do używania na drogach, z napędem mechanicznym, i, zależnie od okoliczności, jego przyczepę lub naczepę, przeznaczony do przewozu: a) więcej niż ośmiu pasażerów siedzących, nie licząc kierowcy, albo b) ładunków.

3) Określenie „zezwolenie” obejmuje wszelkie rodzaje zezwoleń, koncesji albo pozwoleń, które są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami każdej Umawiającej się Strony. Artykuł 3 Przewozy pasażerów

1) Przewóz pasażerów zgodny z następującymi warunkami będzie zwolniony od obowiązku uzyskania zezwoleń: a) przewóz określonych osób określonym pojazdem na całej trasie, której punkty początkowy i końcowy są położone na terytorium Umawiającej się Strony, gdzie zarejestrowany jest pojazd, bez pozostawiania lub zabierania podróżnych na trasie przejazdu albo na przystankach poza wymienionym krajem (przewóz charterowy), albo b) przewóz grupy ludzi z punktu w kraju, gdzie pojazd został zarejestrowany, do punktu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pod warunkiem że pojazd opuszcza terytorium tej dru-

Monitor Polski Nr 4                — 171 —                Poz. 44


giej z Umawiających się Stron bez pasażerów, albo c) przejazd tranzytem przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony, z wyjątkiem powtarzających się jazd o charakterze regularnym, które odbywają się w okresie krótszym niż szesnaście dni. W przypadku tranzytu bez pasażerów przewoźnik powinien udowodnić, że pojazd przejedzie w stanie próżnym i bez pasażerów przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2) Z wyjątkiem przewozów określonych w pierwszym ustępie niniejszego artykułu, na inne rodzaje przewozu wymaga się uzyskania zezwoleń zgodnie z prawem wewnętrznym i przepisami Umawiających się Stron. Artykuł 4 Przewozy ładunków Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony mają prawo czasowego wprowadzania swoich pojazdów, z ładunkiem lub w stanie próżnym, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu przewozu ładunków zgodnie z następującymi zasadami: a) z każdego uzgodnionego punktu na terytorium jednej Umawiającej się Strony do każdego uzgodnionego punktu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony albo b) w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 5

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będą zwolnione, na zasadzie wzajemności, od wszelkich opłat i podatków nakładanych na pojazdy zagraniczne. Zezwolenia uprawniające do używania dróg, mostów i tuneli zbudowanych na zasadzie koncesji, opłaty za uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozu z przekroczonym ciężarem i wymiarami pojazdów albo w dniach gdy przewozy są zabronione, a także opłaty za świadczone usługi będą przestrzegane i uiszczane. Artykuł 8 Formalności celne Paliwo i olej zawarte w zwykłych zbiornikach pojazdu jednej Umawiającej się Strony, wjeżdżającego czasowo na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jest zwolnione od należności i opłat wwozowych oraz od zakazów i ograniczeń przywozowych. Czasowy wwóz części zamiennych dla naprawy określonego pojazdu wprowadzonego uprzednio na okres czasowy jest zwolniony od należności i opłat wwozowych oraz zakazów i ograniczeń przywozowych. Umawiające się Strony będą wymagać okazania dokumentów dotyczących czasowego wwozu tych części. Części zamienione będą albo zwolnione, zniszczone lub też wywiezione z powrotem pod nadzorem władz celnych. Artykuł 9 Naruszenia

Zastosowanie prawa wewnętrznego We wszystkich przypadkach, które nie są objęte postanowieniami niniejszej umowy, przewoźnicy i kierowcy pojazdów jednej Umawiającej się Strony będą przestrzegać praw i przepisów drugiej Umawiającej się Strony łącznie z przepisami odnoszącymi się do długości, szerokości i wysokości ładunku oraz nacisku osi, podczas przejazdu przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 6 Zakaz przewozów wewnętrznych Postanowienia niniejszej umowy nie upoważniają przewoźników każdej z Umawiających się Stron do wykonywania przewozów pasażerów lub ładunków na terytorium drugiej Umawiającej się Strony z jednego punktu do drugiego na tym samym terytorium, chyba że uzyskają oni pozwolenie właściwych władz odpowiedniej Umawiającej się Strony. Artykuł 7 Zwolnienia od podatków i opłat Pojazdy zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron, użyte do przewozu pasażerów i ładunków na terytorium drugiej Umawiającej się Strony

1) Właściwe władze Umawiających się Stron nadzorują przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez przewoźników.

2) Władze Umawiającej się Strony, na której terytorium zarejestrowany jest pojazd, w przypadku gdy jej przewoźnicy i kierowcy pojazdów znajdujących się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony naruszą postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy i przepisy dotyczące ruchu drogowego oraz przewozów obowiązujące na tym terytorium, podejmą następujące kroki na żądanie właściwych władz tej drugiej Umawiającej się Strony: a) ostrzeżenie, b) zawieszenie zezwolenia czasowo, częściowo lub całkowicie, na wykonywanie przewozów na terytorium Umawiającej się Strony, gdzie naruszenie miało miejsce.

3) Właściwe władze pierwszej Umawiającej się Strony powiadamiają właściwe władze drugiej Umawiającej się Strony o podjętych środkach wyszczególnionych w ustępie 2 niniejszego artykułu.

4) Każda Umawiająca się Strona będzie respektować kary, które mogą być nałożone przez sądy lub właściwe władze drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z ustawami i przepisami wewnętrznymi, w związku z naruszeniami mającymi miejsce na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 55 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 54 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 53 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 52 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 51 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 50 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 49 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 48 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 47 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawarta w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 45 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 43 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 41 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 39 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 37 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzona w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Dochód z Norwegii a PIT w Polsce

  W 2006 roku prowadziłem w Norwegii firmę. Firma była zarejestrowana w Norwegii, nie w Polsce. Uzyskałem tam dochód z tej firmy, od którego został zapłacony w Norwegii (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Opodatkowanie dochodów z działalności w Anglii

  Mąż prowadzi w Anglii jednoosobową działalność gospodarczą i tam płaci podatki od ponad dwóch lat. Jednocześnie otrzymuje jeszcze niewielkie dochody w Polsce. Rozliczyłam (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 45

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 41

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 51

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 49

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.