Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 52 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-16
Data wydania:1990-01-18
Data wejscia w życie:1992-07-22
Data obowiązywania:2003-01-16

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 52 z 2003


52

UMOWA między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r. Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, pragnąc przyczynić się do rozwoju przewozów drogowych podróżnych i ładunków między obu państwami oraz w tranzycie przez ich terytoria, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do przewozów podróżnych i ładunków pochodzących z lub przeznaczonych na terytorium jednej z Umawiających się Stron lub w tranzycie przez to terytorium, wykonywanych pojazdami zarejestrowanymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 2

1. Określenie „przewoźnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która bądź w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bądź w Ludowej Socjalistycznej Republice Albanii ma prawo wykonywania przewozów drogowych podróżnych lub ładunków, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem wewnętrznym jej kraju.

2. Określenie „pojazd” oznacza pojazd drogowy z napędem mechanicznym, jak również jego przyczepę lub naczepę, które są przeznaczone do: a) przewozu więcej niż 9 podróżnych włącznie z kierowcą, b) przewozu ładunków, c) przewozu specjalnych urządzeń zamontowanych na stałe, stanowiących integralną część pojazdu, a niebędących ładunkiem. Artykuł 3

1. Przewozy podróżnych są ograniczone i obejmują jedynie przewozy nieregularne podróżnych między terytoriami obu Umawiających się Stron oraz przewozy podróżnych w tranzycie przez ich terytoria.

2. Przewozy podróżnych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, będą wykonywane w następujących warunkach: a) pojazd przewozi tę samą grupę podróżnych na całej trasie, bez pozostawiania ich albo zabierania nowych podróżnych w trakcie podróży, i wraca z tą grupą do miejsca wyjazdu („przewóz przy drzwiach zamkniętych”), b) przejazd z podróżnymi odbywa się w jednym kierunku, a w drodze powrotnej bez podróżnych bądź odwrotnie.

3. Przewozy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, wymagają odpowiedniego zezwolenia właściwej władzy każdej Umawiającej się Strony.

4. Tryb i warunki wydawania zezwoleń ustalają wspólnie właściwe władze Umawiających się Stron.

Monitor Polski Nr 4 Artykuł 4                — 208 —                Poz. 52


1. Przewoźnicy każdej Umawiającej się Strony mają prawo wykonywać przewozy ładunków, a także jazdy w stanie próżnym dla zabrania ładunku lub po jego wyładowaniu: a) między miejscem na terytorium jednej Umawiającej się Strony i miejscem na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, b) w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Ilości przewozów ładunków i ilości jazd w stanie próżnym w tranzycie przez terytoria Umawiających się Stron będą ograniczone i ustalane corocznie przez właściwe władze Umawiających się Stron w granicach kontyngentów zezwoleń.

3. Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony mają prawo zabierania ładunku powrotnego z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, przeznaczonego na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony. Artykuł 5

1. Przewozy ładunków, a także jazdy w stanie próżnym, o którym mowa w artykule 4, będą wykonywane jedynie na podstawie zezwoleń.

2. Właściwe władze Umawiających się Stron przekazują sobie wzajemnie zezwolenia wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu. Artykuł 6 Nie wymagają zezwoleń następujące szczególne przewozy: a) rzeczy przesiedlenia pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i ich rodzin, b) przedmiotów przeznaczonych na wszelkiego rodzaju wystawy i targi, c) przedmiotów i zwierząt przeznaczonych na imprezy sportowe i kulturalne, d) pojazdów uszkodzonych, e) zwłok. Artykuł 7

1. Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo wymagania na swoim terytorium specjalnych zezwoleń na przewozy wykonywane pojazdami, których ciężar lub rozmiary, z ładunkiem lub bez ładunku, przekraczają ciężar lub rozmiary dopuszczalne na tym terytorium.

2. Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie również prawo wymagania specjalnego zezwolenia na przewozy ładunków niebezpiecznych. Artykuł 8

1. Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony nie są uprawnieni do wykonywania przewozów podróż-

nych lub ładunków między dwoma miejscami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony mogą wykonywać przewozy ładunków z miejsca położonego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony do kraju trzeciego i odwrotnie, jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia wydanego przez właściwą władzę drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 9 Pojazdy zarejestrowane na terytorium jednej Umawiającej się Strony będą zwolnione na terytorium drugiej Umawiającej się Strony od podatków i opłat związanych z wykonywaniem przewozów na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony. Powyższe zwolnienie nie dotyczy przewozów wykonywanych na podstawie zezwoleń specjalnych, o których mowa w artykule

7. Artykuł 10 Każda z Umawiających się Stron zobowiązuje się nie poddawać pojazdów zarejestrowanych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony surowszym warunkom technicznym i eksploatacyjnym niż stosowane na swoim terytorium. Artykuł 11 Załoga pojazdu wykonującego przewozy przewidziane niniejszą Umową powinna posiadać następujące dokumenty: a) prawa jazdy wydane przez właściwą władzę jednej Umawiającej się Strony zgodnie z obowiązującymi na jej terytorium przepisami; te prawa jazdy będą uznawane za ważne na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, b) dokumenty przewozowe, w tym paszporty zawierające wizy, c) zezwolenie na wykonanie przewozu, jeżeli przewiduje to niniejsza umowa. Artykuł 12 Zezwolenia oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy powinny znajdować się w pojazdach każdej Umawiającej się Strony, wykonujących przewozy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, oraz każdorazowo powinny być okazywane na żądanie właściwych organów. Artykuł 13

1. Paliwo znajdujące się w zbiornikach standardowych zainstalowanych w pojazdach jest zwolnione od opłat celnych i innych należności.

2. Części zamienne, które są czasowo wwożone w celu naprawy pojazdu uszkodzonego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, są zwolnione od opłat celnych, podatków i innych należności pobieranych na podstawie przepisów obowiązujących na jej teryto-

Monitor Polski Nr 4                — 209 — Artykuł 18                Poz. 52


rium. Części wymienione powinny być wywiezione z powrotem lub zniszczone pod kontrolą organów celnych. Artykuł 14 Umawiające się strony, w miarę możliwości zapewnią odpłatnie na swoich terytoriach udzielanie niezbędnej pomocy technicznej, naprawę lub zaopatrzenie w części zamienne dla uszkodzonego pojazdu drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 15 Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony oraz załogi pojazdów wykonujący przewozy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zobowiązani są przestrzegać przepisów i zarządzeń dotyczących w szczególności przewozów, ruchu drogowego i spraw celnych, obowiązujących na terytorium tej Umawiającej się Strony. Artykuł 16

1. W razie naruszenia postanowień niniejszej umowy na terytorium jednej Umawiającej się Strony przez załogę pojazdu drugiej Umawiającej się Strony, właściwa władza kraju tej załogi, na wniosek właściwej władzy Strony, na której terytorium miało miejsce naruszenie, podejmie wobec przewoźnika lub załogi pojazdu sankcje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem swego kraju.

2. Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu nie wykluczają sankcji przewidzianych w ustawodawstwie obowiązującym w państwie, na którego terytorium naruszenie zostało popełnione. Artykuł 17 Rozliczenia i płatności wynikające z wykonywania niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z Umową o wymianie towarowej i płatnościach obowiązującą między Umawiającymi się Stronami.

Właściwe władze Umawiających się Stron ustalają sposoby stosowania niniejszej umowy w protokóle wykonawczym, podpisanym w tym samym czasie, co niniejsza umowa. Artykuł 19

1. Dla zapewnienia należytego wykonywania postanowień niniejszej umowy Umawiające się Strony ustanowią Komisję Mieszaną.

2. Komisja ta będzie się zbierała na żądanie jednej z Umawiających się Stron, na przemian, na terytorium każdej z Umawiających się Stron.

3. Komisja Mieszana jest upoważniona do zmiany Protokołu, o którym mowa w artykule

18. Artykuł 20

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z ustawodawstwem każdej z Umawiających się Stron i będzie stosowana prowizorycznie od dnia jej podpisania, a wejdzie w życie ostatecznie po wymianie not stwierdzających to przyjęcie.

2. Umowa niniejsza jest zawarta na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dalsze okresy jednoroczne, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na trzy miesiące przed upływem danego roku kalendarzowego. Sporządzono w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i albańskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc. Z upoważnienia Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej W. Ciastoń Z upoważnienia Rządu Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii F. Tako

PROTOKÓŁ sporządzony w celu wykonania Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych W celu wykonania wymienionej umowy uzgodniono, co następuje: I. Zezwolenie na przewozy podróżnych

1. Wniosek o zezwolenie na wykonanie przewozu podróżnych, przewidziany w wymienionej umowie, powinien być skierowany przez zainteresowanego przewoźnika do właściwej władzy jego kraju, która przekazuje go do właściwej władzy drugiej Umawiającej się Strony, co najmniej na jeden miesiąc przed zamierzonym terminem rozpoczęcia przewozu.

2. Wniosek powinien zawierać: a) nazwę i adres przewoźnika, b) przewidywaną trasę przejazdu z zaznaczeniem przejść granicznych, c) miejscowości położone na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, w których przewidywane są postoje, d) rodzaj pojazdu i jego pojemność. II. Zezwolenia na przewozy ładunków

1. Wniosek o wydanie zezwolenia specjalnego przewidzianego w artykule 7 umowy przewoźnik kieru-

Monitor Polski Nr 4                — 210 —                Poz. 52


je do właściwych władz drugiej Umawiającej się Strony.

2. Wniosek, o którym mowa w punkcie 1, powinien zawierać: a) nazwę i adres przewoźnika, b) rodzaj ładunku, ciężar lub rozmiary pojazdu, c) przewidywaną trasę przejazdu z zaznaczeniem przejść granicznych. Właściwe władze mogą zażądać od przewoźnika dalszych danych, które uważają za potrzebne.

3. Kontyngent zezwoleń, o którym mowa w artykule 5 i w artykule 8 ust. 2 umowy, będzie corocznie ustalany przez właściwe władze Umawiających się Stron. III. Właściwe władze W rozumieniu postanowień umowy i niniejszego protokołu właściwymi władzami są:

— ze strony polskiej: Ministerstwo Transportu, ˚eglugi i Łączności, Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 — ze strony albańskiej: Ministerstwo Transportów, Tirana. Sporządzono w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i albańskim.

Z upoważnienia Ministerstwa Transportu, ˚eglugi i Łączności Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Z upoważnienia Ministerstwa Transportów Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii

W. Ciastoń

F. Tako

Monitor Polski Nr 4                — 211 —                Poz. 52


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 4                — 212 —                Poz. 52


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 4                — 213 —                Poz. 52


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 4                — 214 —                Poz. 52


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 4                — 215 —                Poz. 52


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 4                — 216 —                Poz. 52


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 4                — 217 —                Poz. 52


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 4                — 218 —                Poz. 52


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 4                — 219 —                Poz. 52


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 4                — 220 —                Poz. 52


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 4                — 221 —                Poz. 52


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 52 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 55 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 54 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 53 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 51 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 50 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 49 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 48 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 47 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawarta w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 45 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 43 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 41 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 39 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 37 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzona w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.