Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 52 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-16
Data wydania:1990-01-18
Data wejscia w życie:1992-07-22
Data obowiązywania:2003-01-16

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 52 z 2003


Strona 1 z 14
52

UMOWA między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r. Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, pragnąc przyczynić się do rozwoju przewozów drogowych podróżnych i ładunków między obu państwami oraz w tranzycie przez ich terytoria, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do przewozów podróżnych i ładunków pochodzących z lub przeznaczonych na terytorium jednej z Umawiających się Stron lub w tranzycie przez to terytorium, wykonywanych pojazdami zarejestrowanymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 2

1. Określenie „przewoźnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która bądź w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bądź w Ludowej Socjalistycznej Republice Albanii ma prawo wykonywania przewozów drogowych podróżnych lub ładunków, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem wewnętrznym jej kraju.

2. Określenie „pojazd” oznacza pojazd drogowy z napędem mechanicznym, jak również jego przyczepę lub naczepę, które są przeznaczone do: a) przewozu więcej niż 9 podróżnych włącznie z kierowcą, b) przewozu ładunków, c) przewozu specjalnych urządzeń zamontowanych na stałe, stanowiących integralną część pojazdu, a niebędących ładunkiem. Artykuł 3

1. Przewozy podróżnych są ograniczone i obejmują jedynie przewozy nieregularne podróżnych między terytoriami obu Umawiających się Stron oraz przewozy podróżnych w tranzycie przez ich terytoria.

2. Przewozy podróżnych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, będą wykonywane w następujących warunkach: a) pojazd przewozi tę samą grupę podróżnych na całej trasie, bez pozostawiania ich albo zabierania nowych podróżnych w trakcie podróży, i wraca z tą grupą do miejsca wyjazdu („przewóz przy drzwiach zamkniętych”), b) przejazd z podróżnymi odbywa się w jednym kierunku, a w drodze powrotnej bez podróżnych bądź odwrotnie.

3. Przewozy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, wymagają odpowiedniego zezwolenia właściwej władzy każdej Umawiającej się Strony.

4. Tryb i warunki wydawania zezwoleń ustalają wspólnie właściwe władze Umawiających się Stron.

Monitor Polski Nr 4 Artykuł 4                — 208 —                Poz. 52


1. Przewoźnicy każdej Umawiającej się Strony mają prawo wykonywać przewozy ładunków, a także jazdy w stanie próżnym dla zabrania ładunku lub po jego wyładowaniu: a) między miejscem na terytorium jednej Umawiającej się Strony i miejscem na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, b) w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Ilości przewozów ładunków i ilości jazd w stanie próżnym w tranzycie przez terytoria Umawiających się Stron będą ograniczone i ustalane corocznie przez właściwe władze Umawiających się Stron w granicach kontyngentów zezwoleń.

3. Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony mają prawo zabierania ładunku powrotnego z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, przeznaczonego na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony. Artykuł 5

1. Przewozy ładunków, a także jazdy w stanie próżnym, o którym mowa w artykule 4, będą wykonywane jedynie na podstawie zezwoleń.

2. Właściwe władze Umawiających się Stron przekazują sobie wzajemnie zezwolenia wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu. Artykuł 6 Nie wymagają zezwoleń następujące szczególne przewozy: a) rzeczy przesiedlenia pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i ich rodzin, b) przedmiotów przeznaczonych na wszelkiego rodzaju wystawy i targi, c) przedmiotów i zwierząt przeznaczonych na imprezy sportowe i kulturalne, d) pojazdów uszkodzonych, e) zwłok. Artykuł 7

1. Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo wymagania na swoim terytorium specjalnych zezwoleń na przewozy wykonywane pojazdami, których ciężar lub rozmiary, z ładunkiem lub bez ładunku, przekraczają ciężar lub rozmiary dopuszczalne na tym terytorium.

2. Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie również prawo wymagania specjalnego zezwolenia na przewozy ładunków niebezpiecznych. Artykuł 8

1. Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony nie są uprawnieni do wykonywania przewozów podróż-

nych lub ładunków między dwoma miejscami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony mogą wykonywać przewozy ładunków z miejsca położonego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony do kraju trzeciego i odwrotnie, jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia wydanego przez właściwą władzę drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 9 Pojazdy zarejestrowane na terytorium jednej Umawiającej się Strony będą zwolnione na terytorium drugiej Umawiającej się Strony od podatków i opłat związanych z wykonywaniem przewozów na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony. Powyższe zwolnienie nie dotyczy przewozów wykonywanych na podstawie zezwoleń specjalnych, o których mowa w artykule

7. Artykuł 10 Każda z Umawiających się Stron zobowiązuje się nie poddawać pojazdów zarejestrowanych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony surowszym warunkom technicznym i eksploatacyjnym niż stosowane na swoim terytorium. Artykuł 11 Załoga pojazdu wykonującego przewozy przewidziane niniejszą Umową powinna posiadać następujące dokumenty: a) prawa jazdy wydane przez właściwą władzę jednej Umawiającej się Strony zgodnie z obowiązującymi na jej terytorium przepisami; te prawa jazdy będą uznawane za ważne na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, b) dokumenty przewozowe, w tym paszporty zawierające wizy, c) zezwolenie na wykonanie przewozu, jeżeli przewiduje to niniejsza umowa. Artykuł 12 Zezwolenia oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy powinny znajdować się w pojazdach każdej Umawiającej się Strony, wykonujących przewozy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, oraz każdorazowo powinny być okazywane na żądanie właściwych organów. Artykuł 13

1. Paliwo znajdujące się w zbiornikach standardowych zainstalowanych w pojazdach jest zwolnione od opłat celnych i innych należności.

2. Części zamienne, które są czasowo wwożone w celu naprawy pojazdu uszkodzonego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, są zwolnione od opłat celnych, podatków i innych należności pobieranych na podstawie przepisów obowiązujących na jej teryto-

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 52 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 55 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 54 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 53 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 51 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 50 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 49 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 48 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 47 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawarta w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 45 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 43 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 41 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 39 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 37 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzona w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Podatek dochodowy po 183 dniach oddelegowania

  Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce. Pracownik został oddelegowany do pracy we Francji od marca 2007 r. do grudnia 2007 r. We wrześniu mija 183 dni oddelegowania. Co z podatkiem (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 53

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 39

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 41

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 47

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.