Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 54 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-16
Data wydania:1984-09-20
Data wejscia w życie:1985-02-12
Data obowiązywania:2003-01-16

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 54 z 2003


Strona 1 z 9
54

UMOWA między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 20 września 1984 r. Przekład Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Republiki Iraku (zwane dalej Umawiającymi się Stronami) doceniając znaczenie umocniania przyjaznych stosunków między obu krajami, postanowiły zawrzeć niniejszą umowę w celu ułatwiania przewozu podróżnych i ładunków transportem samochodowym między obu krajami oraz w tranzycie przez ich terytoria i postanowiły, co następuje: Artykuł 1 Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do międzynarodowych przewozów drogowych podróżnych i ładunków z lub na terytorium jednej Umawiającej się Strony i w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pojazdami zarejestrowanymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 2 Dla celów niniejszej umowy:

1. Określenie „przewoźnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która bądź w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bądź w Republice Iraku ma prawo zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem wewnętrznym wykonywania przewozów drogowych podróżnych lub ładunków.

2. Określenie „pojazd” oznacza pojazd drogowy z napędem mechanicznym, jak również jego przyczepę lub naczepę, który jest przeznaczony do przewozu: a. więcej niż 8 osób siedzących, nie licząc kierowcy, lub b. ładunków.

3. Określenie regularne przewozy między obu krajami” oznacza przewóz podróżnych między terytoriami obu Umawiających się Stron na określonej trasie, zgodnie z rozkładami jazdy i taryfami opłat określonymi i uzgodnionymi wcześniej przez właściwe władze obu Umawiających się Stron.

4. Określenie „regularne przewozy tranzytowe” oznacza regularne przewozy rozpoczynające się na terytorium jednej Umawiającej się Strony, przejeżdżanie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez zostawiania lub zabierania podróżnych i kończenie przewozu na terytorium kraju trzeciego.

5. Określenie „przewozy przy drzwiach zamkniętych” (przewozy turystyczne) oznacza międzynarodowe przewozy jednej i tej samej grupy podróżnych, w tym samym pojeździe w podróży zaczynającej się w punkcie na terytorium Umawiającej się Strony, gdzie pojazd jest zarejestrowany, kontynuowanej na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, lub przejeżdżanie przez to terytorium i kończenie podróży na terytorium poprzedniej Umawiającej się Strony bez zabierania lub pozostawiania podróżnych na trasie.

6. Określenie „przewozy tranzytowe” oznacza przewóz podróżnych i ładunków pojazdami zarejestrowanymi na terytorium jednej Umawiającej się

Monitor Polski Nr 4                — 223 —                Poz. 54


Strony przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony między punktami wyjazdu i przeznaczenia znajdującymi się poza terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

7. Określenie „Wjazd bez ładunku” oznacza wjazd pustego pojazdu zarejestrowanego w jednej Umawiającej się Stronie na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu przewiezienia podróżnych lub ładunków do kraju rejestracji lub do kraju trzeciego. Artykuł 3 Każda Umawiająca się Strona zgodnie z niniejszą umową zezwala na poruszanie się pojazdów zarejestrowanych na terytorium Umawiającej się Strony na wszystkich trasach na jej terytorium, z wyjątkiem tych, na które wjazd jest ogólnie zakazany przez jej ustawodawstwo wewnętrzne. Właściwe władze Umawiających się Stron ustalą te trasy i wzajemnie się o nich poinformują. Artykuł 4 Przewóz materiałów niebezpiecznych między terytoriami obu Umawiających się Stron lub w tranzycie przez terytorium jednej Umawiającej się Strony wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia. Przewóz ładunków z lub na terytorium Umawiających się Stron, których wwóz jest niedozwolony z przyczyn sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony roślin, jest zakazany. Artykuł 5 Pojazd zarejestrowany na terytorium jednej Umawiającej się Strony może zabrać ładunek powrotny do kraju swej rejestracji po dostarczeniu ładunków na terytorium drugiej Umawiającej się Strony lub będąc w tranzycie przez Irak w drodze powrotnej do Polski. Wjazd pustego pojazdu zarejestrowanego w jednej Umawiającej się Stronie na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu zabrania podróżnych lub ładunków przeznaczonych do kraju jego rejestracji wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia w tym celu. Artykuł 6 Przewóz ładunków z terytorium każdej z Umawiających się Stron do krajów trzecich wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia w tym celu. Artykuł 7 Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony nie będą mogli przewozić podróżnych lub ładunków między dwoma punktami na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 8 ˚adne podatki, opłaty ani należności nie będą nakładane na przewóz podróżnych i ładunków między te-

rytoriami obu Umawiających się Stron, jak również w tranzycie przez ich terytoria, oraz na przewóz podróżnych i ładunków z kraju trzeciego, z wyjątkiem: a) opłat za korzystanie z sieci drogowej (myta drogowe i mostowe), b) opłat w przypadku, gdy ciężar, wymiary lub ładunek pojazdów przekraczają wyznaczone limity zgodne z ustawodawstwem wewnętrznym Umawiających się Stron, c) opłat wynikających ze świadczenia usług związanych z ładunkiem, podróżnymi i ich rzeczami osobistymi. Umawiające się Strony będą informować się wzajemnie o możliwych zmianach typów opłat, ich wysokości, minimum na trzy miesiące przed ich wprowadzeniem. Artykuł 9 We wszystkich sprawach, które nie są uregulowane postanowieniami niniejszej umowy lub niewynikających z międzynarodowych konwencji, których oba kraje są stronami, przewoźnicy i kierowcy pojazdów jednej Umawiającej się Strony zobowiązani są do przestrzegania postanowień i przepisów prawnych drugiej Umawiającej się Strony w czasie jazdy przez terytorium tej ostatniej. Artykuł 10 Każda z Umawiających się Stron może otwierać biura na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym tej ostatniej w celu otrzymania ładunków w punktach wysyłkowych, nadzorowania wysyłki oraz formalności celnych i spedycyjnych. Artykuł 11 Płatności między Umawiającymi się Stronami dotyczące operacji przewozowych i tranzytowych będą dokonywane w walutach wymienialnych, akceptowanych przez centralne banki Umawiających się Stron, i zgodnie z przepisami prawnymi o wymianie międzynarodowej, obowiązującymi na terytoriach Umawiających się Stron. Artykuł 12 Przeładunek towarów tranzytowych z jednego pojazdu na drugi w skutek zaistniałej konieczności naprawy, chwilowego postoju w składach i przepakowywania na terytorium Umawiającej się Strony nie zmieni charakteru tranzytowego, pod warunkiem że takie operacje będą przeprowadzane pod nadzorem właściwych władz z Umawiającej się Strony, gdzie takie czynności mają miejsce. Artykuł 13 Obie Umawiające się Strony podejmą wszelkie niezbędne środki w celu uproszczenia procedur celnych i innych formalności odnoszących się do transportu.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 54 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 55 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 53 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 52 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 51 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 50 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 49 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 48 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 47 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawarta w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 45 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 43 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 41 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 39 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 37 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzona w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przeniesienie zezwolenia na przewóz osób

  Przedsiębiorca posiada licencję na przewóz osób, zezwolenie na przewóz osób na podmiejskiej linii oraz skoordynowany rozkład jazdy. Nie jest już zainteresowany utrzymywaniem (...)

 • Dokument niezbędne do kontroli przewoźników

  Kierowca samochodu o ładowności pow.3,5t zostaje zatrzymany przez inspektora kontroli drogowej. Jakich dokumentów od kierowcy może żądać funkcjonariusz Inspekcji Transportu (...)

 • Wymagania dla pojazdów specjalnych

  W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych (...)

 • Przewóz na potrzeby własne

  Jestem osobą zarządzającą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi usługi rekreacyjno-rozrywkowe na terenie całej Polski. W związku z wykonywaną (...)

 • Niezarobkowy przewóz drogowy

  Nie prowadzę działalności związanej z transportem (przewozem zarobkowym osób), ale mam własny autokar (45 miejsc). Co jest wymagane, ażebym mógł przewozić tym autobusem (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 55

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Monitor Polski 2004 nr 23 poz. 401

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 6 poz. 126

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 45

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.