Logowanie

Monitor Polski Nr 8, poz. 119 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporządzona w Hongkongu dnia 30 sierpnia 2001 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-02-14
Data wydania:2001-08-30
Data wejscia w życie:2002-08-28
Data obowiązywania:2003-02-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 8, poz. 119 z 2003


Strona 1 z 5
119

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu — Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporządzona w Hongkongu dnia 30 sierpnia 2001 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Hongkongu — Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej, posiadający upoważnienie Rządu Chińskiej Republiki Ludowej do zawarcia niniejszej umowy, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, dążąc do uproszczenia i ułatwienia podróży obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieszkańców Hongkongu — Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej, uzgodniły, co następuje:

Monitor Polski Nr 8 Artykuł 1                — 290 — Artykuł 5                Poz. 119


1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujący się ważnymi dokumentami podróży Rzeczypospolitej Polskiej, wyszczególnionymi w artykule 3 niniejszej umowy, mogą wjeżdżać, wyjeżdżać, podróżować tranzytem oraz przebywać na terytorium Hongkongu — Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej bez wiz przez okres 3 miesięcy od daty wjazdu.

2. Osoby legitymujące się ważnymi dokumentami podróży Hongkongu — Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej, wyszczególnionymi w artykule 3 niniejszej umowy mogą wjeżdżać, wyjeżdżać, podróżować tranzytem oraz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wiz przez okres 3 miesięcy od daty wjazdu. Artykuł 2 Postanowienia zawarte w artykule 1 niniejszej umowy nie obejmują tych posiadaczy dokumentów podróży jednej Umawiającej się Strony, którzy zamierzają wjechać na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu podjęcia zatrudnienia bądź innego zajęcia zarobkowego, a także udających się na pobyt stały. Artykuł 3 Ważnymi dokumentami podróży Rzeczypospolitej Polskiej i Hongkongu — Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej w rozumieniu niniejszej umowy są:

1) dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej: a) paszport, b) paszport dyplomatyczny, c) paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, d) paszport blankietowy, e) książeczka żeglarska;

2) dla mieszkańców Hongkongu — Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej: a) paszport Hongkongu — Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej, b) książeczka żeglarska. Artykuł 4 Posiadacze ważnych dokumentów podróży jednej Umawiającej się Strony przy przekraczaniu granicy drugiej Umawiającej się Strony oraz w czasie pobytu na jej terytorium zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących tam przepisów prawnych.

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają prawa każdej z Umawiających się Stron do odmowy wyrażenia zgody na wjazd lub pobyt na swoim terytorium osobom uznanym za niepożądane. Artykuł 6 Każda z Umawiających się Stron może ze względu na ochronę porządku publicznego, ochronę zdrowia lub z innych przyczyn częściowo lub całkowicie zawiesić stosowanie niniejszej umowy na całym swoim terytorium lub jego części. Decyzja o zawieszeniu i uchyleniu tego zawieszenia będzie notyfikowana drugiej Umawiającej się Stronie w formie pisemnej. Artykuł 7 Umawiające się Strony wymienią wzory ważnych dokumentów podróży, wyszczególnionych w artykule 3 niniejszej umowy, nie później niż trzydzieści dni przed jej wejściem w życie. W przypadku zmiany obowiązujących lub wprowadzenia nowych dokumentów podróży, ich wzory będą przekazywane drugiej Umawiającej się Stronie nie później niż trzydzieści dni przed ich wprowadzeniem. Artykuł 8 Umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania późniejszej pisemnej notyfikacji potwierdzającej, że Umawiające się Strony wypełniły wszelkie niezbędne wewnętrzne formalności dla wprowadzenia w życie niniejszej umowy. Artykuł 9 Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku umowa traci moc po upływie dziewięćdziesięciu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu. Sporządzono w Hongkongu dnia 30 sierpnia 2001 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc. Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Z upoważnienia Rządu Hongkongu — Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 8, poz. 119 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 129 z 20032003-02-14

  Komunikat Nr 2/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 128 z 20032003-02-14

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2003 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 127 z 20032003-02-14

  Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2003 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 126 z 20032003-02-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2002-2003, podpisanym w Warszawie dnia 28 czerwca 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 125 z 20032003-02-14

  Protokół o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2002-2003, podpisany w Warszawie dnia 28 czerwca 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 124 z 20032003-02-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Panamy o ruchu bezwizowym, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 123 z 20032003-02-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Panamy o ruchu bezwizowym, sporządzona w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 122 z 20032003-02-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporządzonej w Makau dnia 3 września 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 121 z 20032003-02-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporządzona w Makau dnia 3 września 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 120 z 20032003-02-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporządzonej w Hongkongu dnia 30 sierpnia 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu

  Mam gościa z Hong - Kongu który ma prawo jazdy wydane w tym kraju, a chciałby jeździć samochodem w naszym kraju i innych krajach unii europejskiej. Czy osoba posiadająca (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 8 poz. 120

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporządzonej w Hongkongu dnia 30 sierpnia 2001 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 8 poz. 124

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Panamy o ruchu bezwizowym, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 6 poz. 106

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia podpisanego w Pekinie dnia 22 października 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

 • Monitor Polski 2008 nr 6 poz. 71

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 11 kwietnia 2007 r. między Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 6 poz. 104

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.