Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 16 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 138 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Edukacji Ekologicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-10
Data wydania:2003-12-30
Data wejscia w życie:2004-01-10
Data obowiązywania:2004-01-10

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 16 z 2004


16

ZARZĄDZENIE Nr 138 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Edukacji Ekologicznej Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

Monitor Polski Nr 1                — 42 —                Poz. 16


f) ministra właściwego do spraw środowiska, g) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

§

1. 1. Powołuje się Zespół do spraw Edukacji Ekologicznej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. §

2. Do zadań Zespołu należy:

1) aktualizacja „Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej — Programu wykonawczego Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz warunków jego wdrożenia” i koordynacja jego realizacji;

2) przeprowadzenie analizy dotychczasowych działań z zakresu edukacji ekologicznej;

3) promowanie najciekawszych i najskuteczniejszych form i metod edukacji ekologicznej;

4) inspirowanie potencjalnych podmiotów do tworzenia resortowych, regionalnych i branżowych programów edukacji ekologicznej. § 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — Minister Ârodowiska;

2) zastępca przewodniczącego — podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu;

3) pozostali członkowie wyznaczeni przez: a) Ministra Obrony Narodowej, b) ministra właściwego do spraw gospodarki, c) ministra właściwego do spraw infrastruktury, d) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, e) ministra właściwego do spraw rolnictwa,

4) sekretarz wyznaczony przez ministra właściwego do spraw środowiska.

2. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego mogą zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, z głosem doradczym, w szczególności przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz ekspertów. § 4.

1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może powoływać grupy robocze i zespoły doradcze do opracowania poszczególnych zagadnień.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.

3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na wniosek przewodniczącego. §

5. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku, sprawozdanie z działalności Zespołu za rok ubiegły. §

6. Obsługę prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw środowiska. §

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Monitor Polski Nr 1, poz. 16 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 20 z 20042004-01-10

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorów jednostek miar

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 19 z 20042004-01-10

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzenia doświadczeń i testów na zwierzętach

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 18 z 20042004-01-10

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 17 z 20042004-01-10

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 15 z 20042004-01-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej, podpisaną w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 14 z 20042004-01-10

  Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 13 z 20042004-01-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisaną w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 12 z 20042004-01-10

  Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 11 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 10 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 9 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 8 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 6 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 4 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 3 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 20042004-01-10

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec generała Czesława Kiszczaka byłego ministra spraw wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 1 z 20042004-01-10

  Postanowienie Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec generała Wojciecha Jaruzelskiego byłego Prezydenta PRL

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 149

  Zarządzenie Nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 506

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.

 • Monitor Polski 2001 nr 10 poz. 161

  Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2001 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych.

 • Monitor Polski 2009 nr 48 poz. 706

  Zarządzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacja uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach

 • Monitor Polski 2013 poz. 902

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.