Logowanie

Monitor Polski Nr 15, poz. 249 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-30
Data wydania:2004-03-16
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-03-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 15, poz. 249 z 2004


249

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych Na podstawie art. 146 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) ogłaszam, co następuje:

————————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

W dniu 5 marca 2004 r. kontyngenty taryfowe: numer 090025 i numer 090250 ustanowione rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego (Dz. U. Nr 9, poz. 70) zostały rozdysponowane w 75 % wielkości ustanowionej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

pobierz plik

Monitor Polski Nr 15, poz. 249 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 254 z 20042004-03-30

  Komunikat Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie realizacji programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy żywnościowej

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 253 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 252 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 251 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 250 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 248 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na II kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 247 z 20042004-03-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt K 37/03

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 246 z 20042004-03-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list okręgowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 245 z 20042004-03-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 244 z 20042004-03-30

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 243 z 20042004-03-30

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zbadania Prawidłowości Ustalania Cen na Leki Pochodzące z Importu

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 242 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 241 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 240 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 239 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 238 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 237 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 236 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 235 z 20042004-03-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą w Gdyni

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 234 z 20042004-03-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wiesława Waldemara Walendziaka

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Odpłatność za zakład opiekuńczo-leczniczy

  Pacjentka, z którą ze względu na stan zdrowia nie ma żadnego kontaktu przebywa w zakładzie opiekuńczo leczniczym, za który ponosi częściową odpłatność (potrącaną (...)

 • Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

  Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić (...)

 • Uchwała z błędami pisarskimi

  W dużej wspólnocie mieszkaniowej została podjęta przez właścicieli uchwała w sprawie rozdysponowania nadwyżki finansowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W (...)

 • Nadpłata w VAT

  W dwóch niezależnych firmach, podlegających pod inne urzędy skarbowe wystąpiła konieczność dokonania korekt deklaracji VAT-7 powodujących zmniejszenie zobowiązania (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 294

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczneji z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-11 poz. 98

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-27 poz. 683

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-06 poz. 222

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.