Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 370 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-19
Data wydania:2004-01-05
Data wejscia w życie:2004-02-02
Data obowiązywania:2004-05-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 370 z 2004


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 21                — 819 —                Poz. 370


370

POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT 2262-43-2003/kb/8 Ambasada Republiki Słowackiej Warszawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Słowackiej w Warszawie i w nawiązaniu do noty Ambasady z dnia 14 listopada 2003 r., o numerze 2865/2003, pragnie poinformować, co następuje. Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 10 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Państw kandydujących oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, na państwa te nałożony został obowiązek dostosowania ich prawa do acquis communautaire. W związku z powyższym, mając na względzie przewidywaną akcesję Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. oraz związaną z tym konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, zaistniała konieczność wypowiedzenia umów, zawierających postanowienia niezgodne z prawem Unii Europejskiej. W opinii właściwych władz Rzeczypospolitej Polskiej poza wskazanymi w wyżej wymienionej nocie Ambasady Umowami, a więc: — Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisaną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. oraz — Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin, podpisaną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., również Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy gospodarczej i handlu, podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. zawiera postanowienia niezgodne z prawem wspólnotowym i w związku z tym powinna zostać wypowiedziana. W związku z powyższym oraz dla spełnienia wymogu ustanowionego art. 6 ust. 10 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Państw kandydujących oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o zawarciu porozumienia o wygaśnięciu umów wymienionych w załączniku do niniejszej noty. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie zatem zaproponować, aby niniejsza nota oraz nota Ambasady Republiki Słowackiej zawierająca pozytywne stanowisko Rządu Republiki Słowackiej stanowiły Porozumienie o wygaśnięciu umów wymienionych w załączniku do niniejszej noty z dniem akcesji Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. Porozumienie to weszłoby w życie z dniem otrzymania noty Ambasady Republiki Słowackiej, zawierającej pozytywne stanowisko Rządu Republiki Słowackiej wobec powyższej propozycji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Słowackiej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania. Warszawa, dnia 5 stycznia 2004 r.

Załącznik do noty nr DPT 2262-43-2003/kb/8

Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, które wygasną na podstawie Porozumienia o ich wygaśnięciu, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

1. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy gospodarczej i handlu, podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.

2. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy Ambasada Republiki Słowackiej Nr 3091/2004 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa Ambasada Republiki Słowackiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczyw dziedzinie weterynarii, podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.

3. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin, podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. pospolitej Polskiej i w nawiązaniu do noty Ministerstwa o numerze DPT 2262-43-2003/kb/8 z 5 stycznia 2004 r. ma zaszczyt wyrazić zgodę na zakończenie obowiązywania następujących umów:

1. Umowy między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy gospodarczej i handlu, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.,

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 370 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 381 z 20042004-05-21

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 383 z 20042004-05-19

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 382 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 380 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 379 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 378 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 377 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 376 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 375 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które odpowiadają specjalnością uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 374 z 20042004-05-19

  Zarządzenie Nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 373 z 20042004-05-19

  Zarządzenie Nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 372 z 20042004-05-19

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumień z Republiką Słowacką i Republiką Węgierską, zawartych w formie wymiany not, w sprawie wygaśnięcia umów wskazanych w załącznikach do tych not

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 371 z 20042004-05-19

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 369 z 20042004-05-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 113-18-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 368 z 20042004-05-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-15-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 367 z 20042004-05-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-14-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2006 nr 14 poz. 191

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o stosunkach handlowych i płatnościach, sporządzonej w Pradze dnia 14 grudnia 1990 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 360

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1215

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 187

  Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 14 maja 1997 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 271

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 grudnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.