Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 371 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-19
Data wydania:2004-01-16
Data wejscia w życie:2004-03-26
Data obowiązywania:2004-05-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 371 z 2004


Strona 1 z 2
371

POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT 2262-43-2003/kb/19 Ambasada Republiki Węgierskiej w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Węgierskiej w Warszawie i pragnie poinformować, co następuje. Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 10 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Państw kandydujących oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, na państwa te nałożony został obowiązek dostosowania ich prawa do acquis communautaire. W związku z powyższym, mając na względzie przewidywaną akcesję Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Węgierskiej do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. oraz związaną z tym konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, zaistniała konieczność wypowiedzenia umów, zawierających postanowienia niezgodne z prawem Unii Europejskiej. W opinii właściwych władz Rzeczypospolitej Polskiej umowy wskazane w załączniku do niniejszej noty powinny zostać wypowiedziane w celu dostosowania polskiego prawa do acquis communautaire. Dlatego, dla spełnienia wymogu ustanowionego art. 6 ust. 10 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Państw kandydujących oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o zawarciu porozumienia o wygaśnięciu umów wymienionych w załączniku do niniejszej noty. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie zatem zaproponować, aby niniejsza nota oraz nota Ambasady Republiki Węgierskiej w Warszawie, zawierająca pozytywne stanowisko Rządu Republiki Węgierskiej, stanowiły Porozumienie o wygaśnięciu umów wymienionych w załączniku do niniejszej noty z dniem akcesji Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej do Unii Europejskiej. Porozumienie to weszłoby w życie z dniem otrzymania noty Ambasady Republiki Węgierskiej, zawierającej pozytywne stanowisko Rządu Republiki Węgierskiej wobec powyższej propozycji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Węgierskiej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania. Warszawa, dnia 16 stycznia 2004 r.

Załącznik do noty nr DPT 2262-43-2003/kb/19

Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską, które wygasną na podstawie Porozumienia o ich wygaśnięciu, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Węgierskiej do Unii Europejskiej

1) Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o wzajemnym handlu i płatnościach po 1 stycznia 1991 r., podpisana w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1990 r.

2) Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej w sprawie ochrony zdrowia zwierząt, podpisana w Warszawie dnia 15 kwietnia 1998 r.

3) Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Węgierską Republiką Ludową w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r.

Monitor Polski Nr 21 Ambasada Republiki Węgierskiej Warszawa Nr: 351/Adm/2004                — 821 —                Poz. 371


W opinii właściwych władz Rzeczypospolitej Polskiej umowy wskazane w załączniku do niniejszej noty powinny zostać wypowiedziane w celu dostosowania polskiego prawa do acquis communautaire. Dlatego, dla spełnienia wymogu ustanowionego art. 6 ust. 10 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Państw kandydujących oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o zawarciu porozumienia o wygaśnięciu umów wymienionych w załączniku do niniejszej noty. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie zatem zaproponować, aby niniejsza nota oraz nota Ambasady Republiki Węgierskiej w Warszawie, zawierająca pozytywne stanowisko Rządu Republiki Węgierskiej, stanowiły Porozumienie o wygaśnięciu umów wymienionych w załączniku do niniejszej noty z dniem akcesji Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej do Unii Europejskiej. Porozumienie to weszłoby w życie z dniem otrzymania noty Ambasady Republiki Węgierskiej, zawierającej pozytywne stanowisko Rządu Republiki Węgierskiej wobec powyższej propozycji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Węgierskiej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa

Ambasada Republiki Węgierskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić odbiór Jego noty nr DPT 2262-43-2003/kb/19 z dnia 16 stycznia 2004 r. o treści, jak następuje: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Węgierskiej w Warszawie i pragnie poinformować, co następuje. Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 10 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Państw kandydujących oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, na państwa te nałożony został obowiązek dostosowania ich prawa do acquis communautaire. W związku z powyższym, mając na względzie przewidywaną akcesję Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Węgierskiej do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. oraz związaną z tym konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, zaistniała konieczność wypowiedzenia umów, zawierających postanowienia niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

Załącznik do noty nr DPT 2262-43-2003/kb/19

Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską, które wygasną na podstawie Porozumienia o ich wygaśnięciu, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Węgierskiej do Unii Europejskiej

1) Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o wzajemnym handlu i płatnościach po 1 stycznia 1991 r., podpisana w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1990 r.

2) Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej w sprawie ochrony zdrowia zwierząt, podpisana w Warszawie dnia 15 kwietnia 1998 r.

3) Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Węgierską Republiką Ludową w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r.”.

Strona Węgierska niniejszym podaje do wiadomości, że zgadza się z propozycjami ujętymi w powyższej nocie, a moc międzynarodowych umów wymienionych w załączniku do noty uważa za wygasłą z dniem otrzymania niniejszej noty przez Stronę Polską. Strona Węgierska uprzejmie prosi Stronę Polską o potwierdzenie otrzymania niniejszej noty, a wraz

z tym o podanie dokładnej daty wygaśnięcia mocy wyżej wymienionych umów międzynarodowych. Ambasada Republiki Węgierskiej w Warszawie korzysta z okazji, by Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ponowić wyrazy wysokiego poważania. Warszawa, dnia 11 marca 2004 r.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 371 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 381 z 20042004-05-21

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 383 z 20042004-05-19

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 382 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 380 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 379 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 378 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 377 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 376 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 375 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które odpowiadają specjalnością uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 374 z 20042004-05-19

  Zarządzenie Nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 373 z 20042004-05-19

  Zarządzenie Nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 372 z 20042004-05-19

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumień z Republiką Słowacką i Republiką Węgierską, zawartych w formie wymiany not, w sprawie wygaśnięcia umów wskazanych w załącznikach do tych not

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 370 z 20042004-05-19

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 369 z 20042004-05-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 113-18-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 368 z 20042004-05-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-15-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 367 z 20042004-05-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-14-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-04 poz. 1907

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 37

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-18 poz. 42

  Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 360

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r.

 • Monitor Polski 2006 nr 14 poz. 191

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o stosunkach handlowych i płatnościach, sporządzonej w Pradze dnia 14 grudnia 1990 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.