Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 373 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-19
Data wydania:2004-05-15
Data wejscia w życie:2004-05-19
Data obowiązywania:2004-05-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 373 z 2004


373

ZARZĄDZENIE Nr 49 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje: §

1. Ministerstwu Polityki Społecznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załącznik do zarządzenia nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. (poz. 373)

STATUT MINISTERSTWA POLITYKI SPOŁECZNEJ §

1. Ministerstwo Polityki Społecznej, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 106, poz. 1124), do spraw zabezpieczenia społecznego. §

2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz;

2) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;

3) Departament Pożytku Publicznego;

4) Departament Âwiadczeń Socjalnych;

5) Departament Ubezpieczeń Społecznych;

6) Departament Współpracy Międzynarodowej;

7) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

8) Biuro Administracyjno-Budżetowe;

9) Biuro Dyrektora Generalnego, w skład którego wchodzą: a) Wydział Informatyki, b) Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji, c) Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków, d) Wydział Prasowy, e) Wydział Prawny, f) Stanowisko do Spraw Zamówień Publicznych;

10) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;

11) Stanowisko do Spraw Obronnych;

12) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych. §

3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu zabezpieczenie społeczne zapewniają w szczególności:

1) Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz;

2) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;

3) Departament Pożytku Publicznego;

4) Departament Âwiadczeń Socjalnych;

5) Departament Ubezpieczeń Społecznych;

6) Departament Współpracy Międzynarodowej;

7) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. §

4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 373 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 381 z 20042004-05-21

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 383 z 20042004-05-19

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 382 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 380 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 379 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 378 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 377 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 376 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 375 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które odpowiadają specjalnością uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 374 z 20042004-05-19

  Zarządzenie Nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 372 z 20042004-05-19

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumień z Republiką Słowacką i Republiką Węgierską, zawartych w formie wymiany not, w sprawie wygaśnięcia umów wskazanych w załącznikach do tych not

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 371 z 20042004-05-19

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 370 z 20042004-05-19

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 369 z 20042004-05-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 113-18-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 368 z 20042004-05-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-15-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 367 z 20042004-05-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-14-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski 2013 poz. 380

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 • Monitor Polski 2013 poz. 1014

  Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.