Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 374 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-19
Data wydania:2004-05-15
Data wejscia w życie:2004-05-19
Data obowiązywania:2004-05-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 374 z 2004


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 21                — 824 —                Poz. 374


374

ZARZĄDZENIE Nr 50 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje: §

1. Ministerstwu Gospodarki i Pracy nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załącznik do zarządzenia nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. (poz. 374)

STATUT MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY §

1. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Gospodarki i Pracy, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120), do spraw:

1) gospodarki;

2) pracy;

3) rozwoju regionalnego;

4) turystyki. §

2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Administrowania Obrotem;

2) Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych;

3) Departament Bezpieczeństwa Energetycznego;

4) Departament Funduszy;

5) Departament Informatyki;

6) Departament Innowacyjności;

7) Departament Instrumentów Finansowych;

8) Departament Instrumentów Polityki Handlowej;

9) Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu;

10) Departament Konkurencyjności Gospodarki;

11) Departament Kontroli Eksportu;

12) Departament Koordynacji Funduszu Spójności;

13) Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej;

14) Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej;

15) Departament Partnerstwa Społecznego;

16) Departament Polityki Przemysłowej;

17) Departament Polityki Regionalnej;

18) Departament Prawa Pracy;

19) Departament Programów Offsetowych;

20) Departament Regulacji Wewnętrznego Obrotu Gospodarczego;

21) Departament Rozwoju Przedsiębiorczości;

22) Departament Rynku Pracy;

23) Departament Spraw Obronnych;

24) Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych;

25) Departament Turystyki;

26) Departament Unii Europejskiej;

27) Departament Warunków Pracy;

28) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;

29) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego;

30) Departament Wynagrodzeń;

31) Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym;

32) Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw;

33) Biuro Administracyjno-Budżetowe;

34) Biuro Dyrektora Generalnego;

35) Biuro Instytucji Dialogu Społecznego;

36) Biuro Kadr i Szkolenia;

37) Biuro Kontroli Resortowej;

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 374 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 381 z 20042004-05-21

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 383 z 20042004-05-19

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 382 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 380 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 379 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 378 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 377 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 376 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 375 z 20042004-05-19

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które odpowiadają specjalnością uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 373 z 20042004-05-19

  Zarządzenie Nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 372 z 20042004-05-19

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumień z Republiką Słowacką i Republiką Węgierską, zawartych w formie wymiany not, w sprawie wygaśnięcia umów wskazanych w załącznikach do tych not

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 371 z 20042004-05-19

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 370 z 20042004-05-19

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 369 z 20042004-05-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 113-18-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 368 z 20042004-05-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-15-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 367 z 20042004-05-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-14-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski 2013 poz. 22

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski 2013 poz. 380

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.