Logowanie

Monitor Polski Nr 23, poz. 398 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-27
Data wydania:1972-03-08
Data wejscia w życie:1972-10-11
Data obowiązywania:2004-05-27

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 23, poz. 398 z 2004


Strona 1 z 31

Monitor Polski Nr 23                — 902 —                Poz. 398


398

POROZUMIENIE między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r. Przekład POROZUMIENIE między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej Zważywszy, że Polska Rzeczpospolita Ludowa jest Stroną Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który został wyłożony do podpisu w Londynie, Moskwie i Waszyngtonie dnia 1 lipca 1968 r. i który wszedł w życie dnia 5 marca 1970 r.; zważywszy, że ustęp 1 artykułu III Układu brzmi następująco: „Każde z Państw Stron Układu niedysponujących bronią jądrową zobowiązuje się do przyjęcia środków zabezpieczających ustalonych w porozumieniu, co do którego będą prowadzone rokowania i które będzie zawarte z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, zgodnie z jej Statutem i systemem środków zabezpieczających Agencji, wyłącznie w celu kontroli wykonania jego zobowiązań, przyjętych zgodnie z niniejszym Układem, aby nie dopuścić do przekształcenia energii jądrowej przeznaczonej do celów pokojowych w broń jądrową lub inne jądrowe urządzenia wybuchowe. Procedura zastosowania środków zabezpieczających wymaganych na podstawie niniejszego artykułu będzie stosowana w odniesieniu do wyjściowego lub specjalnego materiału rozszczepialnego niezależnie od tego, czy jest on produkowany, przerabiany lub wykorzystywany w podstawowym urządzeniu jądrowym, czy poza nim. Ârodki zabezpieczające wymagane na podstawie niniejszego artykułu będą stosowane w odniesieniu do każdego wyjściowego lub specjalnego materiału rozszczepialnego w całej działalności w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej, prowadzonej na terytorium danego państwa, pod jego jurysdykcją lub gdziekolwiek pod kontrolą tego państwa.”; zważywszy, że zgodnie z artykułem III swego Statutu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej jest upoważniona do zawierania takich porozumień; Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej uzgodniły, co następuje: CZ¢Âå I Artykuł 1 Polska Rzeczpospolita Ludowa (zwana dalej „Polską”) zgodnie z ustępem 1 artykułu III Układu o nierozAGREEMENT between the Government of the Polish People’s Republic and the International Atomic Energy Agency for the application of safeguards in connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Whereas the Polish People’s Republic is a party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons opened for signature at London, Moscow and Washington on 1 July 1968 and which entered into force on 5 March 1970; Whereas paragraph 1 of Article III of the Treaty reads as follows: ”Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agency’s safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfilment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Procedures for the safeguards required by this Article shall be followed with respect to source or special fissionable material whether it is being produced, processed or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards required by this Article shall be applied on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of such State, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere.”;

Whereas the International Atomic Energy Agency is authorized, pursuant to Article III of its Statute, to conclude such agreements; Now therefore the Government of the Polish People’s Republic and the International Atomic Energy Agency have agreed as follows: PART I Article 1 The Polish People’s Republic (hereinafter referred as ”Poland”) undertakes, pursuant to paragraph 1 of

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 23, poz. 398 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 409 z 20042004-05-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2004 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 408 z 20042004-05-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 407 z 20042004-05-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 406 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 405 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 404 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań nawozów

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 403 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie ogłoszeń kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 402 z 20042004-05-27

  Zarządzenie Nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 401 z 20042004-05-27

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 400 z 20042004-05-27

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 399 z 20042004-05-27

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 397 z 20042004-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. nr 113-19-04 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 23 poz. 399

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-03 poz. 146

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, sporządzonego w Wiedniu dnia 30 września 1997 r., do Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Monitor Polski 1998 nr 18 poz. 261

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie prób nuklearnych prowadzonych przez Republikę Indii oraz Islamską Republikę Pakistanu.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-26 poz. 1177

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r. wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

 • Komunikat UE z 2007-12-13 nr 301 poz. 26

  12. Nierozprzestrzenianie broni jądrowej i rozbrojenie jądrowe (debata)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.