Logowanie

Monitor Polski Nr 23, poz. 400 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-27
Data wydania:2003-07-10
Data wejscia w życie:2004-04-04
Data obowiązywania:2004-05-27

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 23, poz. 400 z 2004


Strona 1 z 19

Monitor Polski Nr 23                — 933 —                Poz. 400


400

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Uzbekistanu, zwane dalej „Stronami”, kierując się dążeniem do rozwoju przewozów drogowych osób i rzeczy między obu państwami oraz w tranzycie przez ich terytoria, i pragnąc ułatwić te przewozy, uzgodniły, co następuje: Zakres stosowania Artykuł 1

1. Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do międzynarodowych przewozów osób i rzeczy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, w tranzycie przez ich terytoria oraz między terytorium państwa trzeciego a terytorium państwa drugiej Strony i w odwrotnym kierunku, wykonywanych pojazdami zarejestrowanymi na terytorium państwa jednej ze Stron.

2. Przewoźnikowi jednej Strony zabrania się wykonywania przewozów osób lub rzeczy między dwoma miejscami położonymi na terytorium państwa drugiej Strony, jeśli przepisy prawa wewnętrznego państwa tej Strony nie stanowią inaczej. Artykuł 2 Dla celów niniejszej umowy użyte w niej określenia oznaczają:

1. przewoźnik — osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka określona przepisami prawa wewnętrznego, zarejestrowana na terytorium państwa jednej ze Stron, która ma prawo wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych osób i rzeczy na podstawie przepisów prawa wewnętrznego tego państwa;

2. pojazd — pojazd samochodowy wyposażony w silnik, przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu drogowego rzeczy lub osób; pojęcie to obejmuje także zespół pojazdów złożony z pojazdu ciągnącego, przyczepy lub naczepy;

3. autobus — pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób i posiadający ponad 9 miejsc siedzących, włączając w to miejsce kierowcy;

4. regularny przewóz osób — przewóz osób autobusem, wykonywany na podstawie uzgodnionego rozkładu jazdy, taryf i trasy przejazdu;

5. wahadłowe przewozy — wielokrotne przewozy zorganizowanych grup podróżnych tam i z powrotem, między tym samym miejscem początkowym i tym samym miejscem docelowym, przy spełnieniu następujących dodatkowych warunków:

1) każda grupa osób przewieziona do miejsca docelowego wraca w tym samym składzie do miejsca początkowego;

2) zakwaterowanie w miejscu docelowym lub podczas podróży;

3) pierwszy przejazd powrotny i ostatni przejazd docelowy odbywają się autobusem bez podróżnych. Jako miejsce początkowe i docelowe należy rozumieć miejscowość odjazdu lub przeznaczenia, jak również miejscowości położone w promieniu 50 kilometrów od miejscowości odjazdu lub przeznaczenia;

6. okazjonalne przewozy osób — przewozy inne niż określone w ustępach 4 i 5 niniejszego artykułu. Przewozy osób Artykuł 3

1. Regularne, wahadłowe i okazjonalne przewozy osób autobusami są wykonywane na podstawie zezwoleń określonych w przepisach prawa wewnętrznego państw Stron, z wyjątkiem przewozów określonych w artykule 4, które wykonywane są bez zezwoleń.

2. Zezwolenia na regularne przewozy osób wydawane są, po wzajemnym uzgodnieniu przez właściwe organy państw Stron, na część przewozu wykonywaną na terytorium ich państw. Artykuł 4

1. Okazjonalne przewozy osób autobusami są wykonywane bez zezwoleń pod warunkiem, że:

1) autobus przewozi tę samą grupę podróżnych w obu kierunkach bez wymiany lub pozostawiania osób na terytorium państwa drugiej Strony;

2) przejazd autobusu z podróżnymi odbywa się w jednym kierunku, a w kierunku powrotnym następuje przejazd autobusu bez podróżnych;

3) przejazd autobusu bez podróżnych odbywa się w celu zabrania i przewiezienia z powrotem grupy podróżnych wwiezionej wcześniej przez tego samego przewoźnika.

2. Przy wykonywaniu przewozów przewidzianych w ustępie 1 niniejszego artykułu, kierowca autobusu obowiązany jest posiadać dokument zawierający listę podróżnych zgodną ze wzorem określonym przez właściwe organy państw Stron.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 23, poz. 400 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 409 z 20042004-05-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2004 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 408 z 20042004-05-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 407 z 20042004-05-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 406 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 405 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 404 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań nawozów

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 403 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie ogłoszeń kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 402 z 20042004-05-27

  Zarządzenie Nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 401 z 20042004-05-27

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 399 z 20042004-05-27

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 398 z 20042004-05-27

  Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 397 z 20042004-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. nr 113-19-04 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 23 poz. 401

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 49

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 41

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 46 poz. 762

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 28 czerwca 1996 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.